32002D0957Uradni list L 333 , 10/12/2002 str. 0013 - 0014


Sklep Sveta

z dne 28. novembra 2002

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o spremembi prilog k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o zdravstvenih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi

(2002/957/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sporazum med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o zdravstvenih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi je bil odobren s Sklepom Sveta 97/132/ES [2].

(2) Zaradi razlik v sistemih certificiranja med obema pogodbenicama se pogodbenici nista obvestili o zaključku svojih postopkov za ratifikacijo Sporazuma, kakor je predvideno v drugem pododstavku člena 18(1).

(3) Sporazum zato ni začel veljati, zato se ga, dokler ne stopi v veljavo, uporablja začasno, kakor je bilo sklenjeno s Sporazumom z izmenjavo pisem, ki je priložen Sklepu Sveta 97/131/ES z dne 17. decembra 1996 o sklenitvi Sporazuma z izmenjavo pisem o začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o zdravstvenih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi [3].

(4) Preden pogodbenici lahko dokončata svoje postopke in se obvestita o dokončanju, in preden lahko začne Sporazum veljati, so potrebne nekatere spremembe v sistemih certificiranja in priznavanju enakovrednosti sistemov certificiranja za nekatere proizvode.

(5) Pogodbenici sta v načelu potrdili svoj sporazum v obliki izmenjave pisem in o določitvi zdravstvenih ukrepov, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi.

(6) Sporazum v obliki izmenjave pisem je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum z izmenjavo pisem o spremembah prilog k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o zdravstvenih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živalmi in živalskimi proizvodi, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo temu sklepu skupaj s spremembami prilog k Sporazumu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen za določitev osebe, pristojne za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki bo zavezoval Skupnost.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta sklep začne veljati na dan objave.

V Bruslju, 28. novembra 2002

Za Svet

Predsednica

M. Fischer Boel

[1] Predlog z dne 16. septembra 2002 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[2] UL L 57, 26.2.1997, str. 4. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 1999/837/ES (UL L 332, 23.12.1999, str. 1).

[3] UL L 57, 26.2.1997, str. 1.

--------------------------------------------------