32002D0478Uradni list L 164 , 22/06/2002 str. 0041 - 0042


Odločba Komisije

z dne 20. junija 2002

o nevključitvi fentin acetata v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o odvzemu registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov

(notificirana pod dokumentarno številko K(2002) 2199)

(besedilo velja za EGP)

(2002/478/ES)

KOMISIJA EVROPSKE SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2002/18/ES [2] in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2266/2000 [4] in zlasti člena 7(3A)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS predvideva, da Komisija izvede delovni program za pregled aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih, ki so bila 15. julija 1993 že v prometu. Podrobna pravila za izvedbo tega programa so predpisana v Uredbi Komisije (EGS) št. 3600/92.

(2) Uredba Komisije (ES) št. 933/94 z dne 27. aprila 1994, odoločitvi aktivnih snovi fitofarmacevtskih sredstev in imenovanju držav članic poročevalk za izvajanje Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2230/95 [6], je določila, katere aktivne snovi morajo biti ocenjene na podlagi Uredbe (EGS) št. 3600/92, imenovala države članice kot poročevalke v zvezi z oceno vsake snovi, in opredelila proizvajalce vsake aktivne snovi, ki so pravočasno predložili prijavo.

(3) Fentin acetat je ena izmed 90 aktivnih snovi, navedenih v Uredbi (ES) št. 933/94.

(4) V skladu s členom 7(1)(c) Uredbe (EGS) št. 3600/92 je Velika Britanija kot država članica poročevalka 11. novembra 1996 Komisiji predložila poročilo o oceni informacij, ki so jih predložili prijavitelji v skladu s členom 6(1) te uredbe.

(5) Po prejemu poročila države članice poročevalke se je Komisija posvetovala s strokovnjaki držav članic in glavnim prijaviteljem (Agrevo, zdaj Aventis), kot to določa člen 7(3) Uredbe (EGS) št. 3600/92.

(6) Oceno dokumentacije, ki jo je pripravila Velika Britanija, so države članice in Komisija pregledali v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin. Ta pregled je bil končan 7. decembra 2001 v obliki poročila o pregledu Komisije za fentin acetat v skladu s členom 7(6) Uredbe (EGS) št. 3600/92.

(7) Ocene, narejene na osnovi predloženih informacij, ne dokazujejo, da bodo fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo fentin acetat, v predlaganih pogojih uporabe izpolnjevala pogoje iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, predvsem glede varnosti izvajalcev, ki bi bili izpostavljeni fentin acetatu, in glede možnih učinkov na neciljne organizme.

(8) Zato se fentin acetat ne vključi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(9) Uvedejo se ukrepi, da se v določenem času zagotovi odvzem obstoječih registracij za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo fentin acetat, in da obstoječe registracije ne bodo podaljšane, nove pa ne odobrene.

(10) Prehodno obdobje za odlaganje, shranjevanje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo fentin acetat, ki ga odobrijo države članice v skladu s členom 4(6) Direktive 91/414/EGS, ne sme biti daljše od 12 mesecev, kar omogoča uporabo obstoječih zalog v največ eni nadaljnji rastni dobi.

(11) Ta odločba ne posega v ukrepe, ki jih lahko Komisija kasneje sprejme za to aktivno snov v okviru Direktive Sveta 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978, ki prepoveduje dajanje v promet in uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske.

(12) Ukrepi, ki jih določa ta odločba, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Fentin acetat ni vključen kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotavljajo:

1. da se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo fentin acetat, odvzamejo v roku šestih mesecev od datuma sprejetja te odločbe;

2. da se od datuma sprejetja te odločbe ne registrira ali podaljša registracija za nobeno fitofarmcevtsko sredstvo, ki vsebuje fentin acetat, v okviru odstopanj iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS.

Člen 3

Prehodna obdobja, ki jih države članice odobrijo v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, naj bodo čim krajša in ne smejo presegati obdobja 18 mesecev od dneva sprejetja te odločbe.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. junija 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[2] UL L 55, 26.2.2002, str. 29.

[3] UL L 366, 15.12.1992, str. 10.

[4] UL L 259, 13.10.2000, str. 27.

[5] UL L 107, 28.4.1994, str. 8.

[6] UL L 225, 22.9.1995, str. 1.

[7] UL L 33, 8.2.1979, str. 36.

--------------------------------------------------