32002D0237Uradni list L 080 , 23/03/2002 str. 0040 - 0041


Odločba Komisije

z dne 21. marca 2002

o spremembi Odločbe 94/360/ES o zmanjšanju pogostosti fizičnih pregledov pošiljk nekaterih proizvodov ob uvozu iz tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta 90/675/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 1121)

(Besedilo velja za EGP)

(2002/237/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav [1] in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 97/78/ES je razveljavila in nadomestila Direktivo 90/675/EGS [2], v skladu s katero je bila sestavljena Odločba Komisije 94/360/ES [3].

(2) Po predhodnem odkritju sledov ksenobiotičnih hormonov, ki pospešujejo rast, v mesu, uvoženem iz Združenih držav Amerike, je bila z Odločbo Komisije 1999/302/ES [4] spremenjena Odločba 94/360/ES, da bi tako uveljavili izpopolnjen sistem pregledovanja vseh uvoženih pošiljk svežega govejega mesa in klavničnih proizvodov, razen mesa in klavničnih proizvodov bizonov, uvoženih iz te države.

(3) Po odkritju teh sledov so organi oblasti Združenih držav Amerike junija 1999 okrepili svoj program prireje goveda brez hormonov. Spričo nadaljnjih težav s tem programom, ki so jih odkrili med obiskom predstavnikov Urada Komisije za prehrano in veterinarstvo vZdruženih državah Amerike, je bil program julija 1999 začasno ustavljen, septembra 1999 pa v okrepljeni obliki ponovno uveden kot program prireje goveda brez uporabe hormonov.

(4) Odločba Komisije 1999/518/ES [5] je nadalje spremenila merila za preverjanja na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti z vključitvijo posebnih preverjanj kar zadeva stilbene, po tem, ko so pristojne oblasti v Švici odkrile dietilstilbestrol (DES) v telečjem mesu, uvoženem iz Združenih držav.

(5) Glede na ugodne rezultate programa preverjanja je septembra 2000 Odločba Komisije 2000/583/ES [6] zmanjšala pogostnost preverjanj svežega mesa, uvoženega iz Združenih držav Amerike, s preverjanj pri vseh pošiljkah na preverjanja pri 20 % pošiljk in odpravila obveznost držav članic, da dovolijo vstop na svoje ozemlje le tistim pošiljkam, pri katerih so bili rezultati pregledov in analiz ugodni.

(6) Ta odločba je bila prvi korak na poti k postopni popolni odpravi obveznosti ugotavljanja prisotnosti hormonov pri vsaki pošiljki, izbrani za fizični pregled, odločba je bila preučena glede na prihodnje rezultate preverjanj, skladno s členom 2 Odločbe 1999/302/ES.

(7) Dodatna preverjanja, ki so bila uvedena z Odločbo 1999/302/ES in Odločbo 1999/518/ES, in preverjanja, ki se izvajajo po dodatnem programu Evropske Skupnosti za ugotavljanje prisotnosti hormonov, v tem določenem obdobju niso pripeljala do odkritja pozitivnih vzorcev svežega govejega mesa in klavničnih proizvodov.

(8) Zato je primerno razveljaviti zahtevo, da je treba 20 % pošiljk mesa, uvoženega iz Združenih držav Amerike, preveriti glede morebitne prisotnosti hormonov, ob upoštevanju laboratorijskih preskusov pa naj bi tak uvoz obravnavali na enakih temeljih kot uvoz mesa iz drugih tretjih držav.

(9) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 94/360/ES se spremeni:

Člen 1a se razveljavi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. marca 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

[2] UL L 373, 31.12.1990, str. 1.

[3] UL L 158, 25.6.1994, str. 41.

[4] UL L 117, 5.5.1999, str. 58.

[5] UL L 197, 29.7.1999, str. 50.

[6] UL L 246, 30.9.2000, str. 67.

--------------------------------------------------