32002D0025Uradni list L 011 , 15/01/2002 str. 0025 - 0030


Odločba Komisije

z dne 11. januarja 2002

o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Republike Hrvaške

(notificirano pod dokumentarno številko K(2002) 14/2)

(Besedilo velja za EGP)

(2002/25/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES [2], in zlasti člena 11(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija je opravila inšpekcijski pregled v Republiki Hrvaški, da bi preverila pogoje, v katerih se ribiški proizvodi proizvajajo, skladiščijo in odpremijo v Skupnost.

(2) Določbe hrvaške zakonodaje o zdravstvenem inšpekcijskem nadzoru in spremljanju ribiških proizvodov lahko veljajo za enakovredne določbam Direktive 91/493/EGS.

(3) Zlasti je "Veterinary Directorate (VD) of the Ministry of Agriculture and Forestry" (Veterinarska uprava Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo) sposobna učinkovito preverjati uporabo veljavnih zakonov.

(4) Primerno je določiti podrobna pravila v zvezi z zdravstvenim spričevalom, ki mora v skladu z Direktivo 91/493/EGS spremljati pošiljke ribiških proizvodov, ki se uvažajo v Skupnost iz Hrvaške. S temi pravili je treba zlasti določiti vzorec spričevala, minimalne zahteve glede jezika(ov) v katerem(ih) mora biti zapisano, in položaj osebe, pooblaščene za podpis tega spričevala.

(5) Na pakiranja ribiških proizvodov je treba pritrditi oznako, na kateri je navedeno ime tretje države in številka odobritve/registrska številka obrata, predelovalnega plovila, hladilnice ali zamrzovalnega plovila izvora, razen za nekatere zamrznjene proizvode.

(6) V skladu s členom 11(4)(c) Direktive 91/493/EGS je treba sestaviti seznam odobrenih obratov, predelovalnih plovil ali hladilnic ter seznam zamrzovalnih plovil, opremljenih v skladu s točkami 1 do 7 Priloge II k Direktivi Sveta 92/48/EGS [3]. Navedene sezname je treba sestaviti na podlagi sporočil VD Komisiji. Zato mora VD zagotoviti skladnost z določbami, ki so za ta namen opredeljene v Direktivi 91/493/EGS.

(7) VD je dala uradna zagotovila v zvezi s skladnostjo s pravili, določenimi v poglavju V Priloge k Direktivi 91/493/EGS, in v zvezi z izpolnjevanjem higienskih zahtev, enakovrednih zahtevam, ki jih določa navedena Direktiva.

(8) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

"Veterinarska uprava Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo" je pristojni organ na Hrvaškem za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z zahtevami Direktive 91/493/EGS.

Člen 2

Ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva s poreklom iz Hrvaške morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. vsako pošiljko mora spremljati oštevilčeno originalno zdravstveno spričevalo, pravilno izpolnjeno, podpisano, z datumom, ki obsega en sam list, v skladu z vzorcem iz Priloge A k tej odločbi;

2. proizvodi morajo izvirati iz odobrenih obratov, predelovalnih plovil, hladilnic ali registriranih zamrzovalnih plovil, naštetih v Prilogi B k tej odločbi;

3. razen v primeru zamrznjenih ribiških proizvodov v razsutem stanju, namenjenih za proizvodnjo konzervirane hrane, mora biti na vseh pakiranjih z neizbrisnimi črkami zapisana beseda "HRVAŠKA" in številka odobritve/registrska številka obrata, predelovalnega plovila, hladilnice ali zamrzovalnega plovila izvora.

Člen 3

1. Spričevala iz člena 2(1) morajo biti napisana v vsaj enem uradnem jeziku države članice, kjer se opravijo pregledi.

2. V spričevalih mora biti navedeno ime, položaj in podpis predstavnika VD in njegov uradni žig, ki je drugačne barve od drugih zaznamkov na spričevalu.

Člen 4

Ta odločba začne veljati 60. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. januarja 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

[2] UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

[3] UL L 187, 7.7.1992, str. 41.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA B

SEZNAM OBRATOV IN PLOVIL

Legenda:

PP : predelovalni obrat

ZV : zamrzovalno plovilo

Št. odobritve | Ime | Mesto | Omejitev odobritve | Kategorija |

3 | Marinada, Ltd | SLATINA | | PP |

6 | Mardesic, Ltd | SALI | | PP |

9 | Graso Ltd | PULA | | PP |

13 | Adria, Ltd | ZADAR | | PP |

14 | Marituna Ltd | ZADAR | | PP |

16 | Cenmar, Ltd | ZADAR | | PP |

17 | S.M.S., Ltd | SPLIT | | PP |

24 | Intercommerce, Ltd | UMAG | | PP |

28 | Marikultura Porto Budava, Ltd | PULA | | PP |

31 | Marimirna, Ltd | ROVINJ | | PP |

32 | Adria-Simuni, Ltd | RIJEKA | | PP |

42 | F.M.R., Ltd | ZADAR | | PP |

47 | Sinje More, Ltd | TRIBUNJ | | PP |

53 | SIC Ltd | POREC | | PP |

58 | Lubin, Ltd | ZAGREB | | PP |

62 | Adria Octopus, Ltd | BIOGRAD | | PP |

86 | Stefanutti, Ltd | PAZIN | | PP |

87 | EL.NI.RO., Ltd | ROVINJ | | PP |

92 | Ugor, Ltd | RIJEKA | | PP |

101 | S.T.I. Zeba, Ltd | UMAG | | PP |

102 | Sangulin, Ltd | BIOGRAD | | PP |

107 | Pinazela Ltd | SPLIT | | PP |

129 | Slamka, Ltd | ZADAR | | PP |

130 | San Zak, Ltd | SVETI FILIP JAKOV | | PP |

133 | Conex, Ltd | SOLIN | | PP |

134 | Palinurus, Ltd | SPLIT | | PP |

136 | Marikomerc, Ltd | ZADAR | | PP |

140 | Azzurra, Ltd | ROVINJ | | PP |

170 | Sardina, Ltd | POSTIRE | | PP |

172 | Neptun, Ltd | KOMIZA | | PP |

178 | Jadranka, Ltd | VELA LUKA | | PP |

187 | Mima, Ltd | ROVINJ | | PP |

210 | Interfish, Ltd | MEDULIN | | PP |

401 | Marina Vinici, Ltd | MURTER | | PP |

402 | Medikomerc, Ltd | POREC | | PP |

432 | Felicita, Ltd | ZAKLOPATICA | | PP |

453 | Z, Ltd | HVAR | | PP |

500 | Tonia, Ltd | POREC | | PP |

550 | Peter Pan Tours, Ltd | VOLOSKO | | PP |

561 | Bingo Trade Ltd | OSIJEK | | PP |

677 | Irida, Ltd | DARUVAR | | PP |

757 | Ittimurter, Ltd | MURTER | | PP |

758 | Kali Tuna, Ltd | ZADAR | | PP |

766 | Ancora Commerce, Ltd | SPLIT | | PP |

806 | S.I.C., Ltd | VABRIGA | | PP |

824 | Krajani Ltd | MALINSKA | | PP |

903 | RO-Trade, Ltd | KRK | | PP |

1168 | Branko I Edi Ltd | MURTER | | PP |

1176 | Palma Ltd | VELI LOSINJ | | PP |

1200 | T.O. Rak | VISKOVO | | PP |

1255 | Pape & Sons Ltd | BENKOVAC | | PP |

1274 | Badioli-Maksan Ltd | PAKOSTANE | | PP |

1335 | Ribarska zadruga Komiza | KOMIZA | | PP |

1402 | Zabika Ltd | NOVI VINODOLSKI | | PP |

B001 | Marinero I (Meduza d.o.o.) | SPLIT | | ZV |

B002 | Marinero II (Prosperity d.o.o.) | SPLIT | | ZV |

B003 | Nikolas (Frank & sons d.o.o.) | SIBENIK | | ZV |

--------------------------------------------------