32001R1347Uradni list L 182 , 05/07/2001 str. 0003 - 0004


Uredba Sveta (ES) št. 1347/2001

z dne 28. junija 2001

o dopolnitvi Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1107/96 o registraciji geografskih označb in označb porekla po postopku iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila [1], in zlasti člena 17(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zahtevani so bili dodatni podatki za ime, ki ga je prijavila Nemčija po členu 17 Uredbe (EGS) št. 2081/92, da se zagotovi njegovo usklajenost s členoma 2 in 4 navedene uredbe. Preučitev navedenih dodatnih podatkov je pokazala, da je ime usklajeno z navedenima členoma. Zato se registrira in doda Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 1107/96 [2].

(2) Po prijavi zahtevka nemških organov za registracijo imena "Bayerisches Bier" kot zaščitene geografske označbe so nizozemski in danski organi obvestili Komisijo o obstoju blagovnih znamk piva z navedenim imenom v njihovih deželah.

(3) Na podlagi predloženih podatkov je mogoče ugotoviti, da blagovna znamka "Bavaria" obstaja in je dovoljena. Razen tega se na podlagi dejstev in razpoložljivih podatkov predpostavlja, da registracija imena "Bayerisches Bier" ne zavaja potrošnika glede prave identitete proizvoda. Zato geografska označba "Bayerisches Bier" in blagovna znamka "Bavaria" nista v položaju iz člena 14(3) Uredbe (EGS) št. 2081/92.

(4) Uporaba nekaterih blagovnih znamk, na primer nizozemske blagovne znamke "Bavaria" in danske blagovne znamke "Høker Bajer", se lahko nadaljuje kljub registraciji geografske označbe "Bayerisches Bier", dokler izpolnjujeta pogoje iz člena 14(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92.

(5) V skladu s členom 3 Uredbe (EGS) št. 2081/92 je treba generično naravo imena, ki preprečuje njegovo registracijo, oceniti glede na položaj v Skupnosti kot celoti. V tem konkretnem primeru kljub dokazom, da izraza "bajersk" in "bajer", danska prevoda imena "Bayerisches", postajata sopomenki za ime "pivo" in s tem splošno ime, ni dokazana generična narava imena "Bayerisches" ali njegovih prevodov v drugih jezikih in državah članicah.

(6) Odbor, ustanovljen po členu 15 Uredbe (EGS) št. 2081/92, ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime v Prilogi k tej uredbi se doda k Prilogi k Uredbi (ES) št. 1107/96.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 28. junija 2001

Za Svet

Predsednik

B. Rosengren

[1] UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2796/2000 (UL L 324, 21.12.2000, str. 26).

[2] UL L 148, 21.6.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 913/2001 (UL L 129, 11.5.2001, str. 8.)

--------------------------------------------------

PRILOGA

Pivo

NEMČIJA

Bayerisches Bier (ZGO)

--------------------------------------------------