32001R1339Uradni list L 181 , 04/07/2001 str. 0011 - 0011


Uredba Sveta (ES) št. 1339/2001

z dne 28. junija 2001

o razširitvi učinkov Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi potrebnih ukrepov za zaščito evra pred ponarejanjem na tiste države članice, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pri sprejemanju Uredbe (ES) št. 1338/2001 [3] je Svet določil, da bodo členi od 1 do 11 Uredbe veljali v tistih državah članicah, ki so evro sprejele za svojo enotno valuto.

(2) Vendar pa je pomembno, da naj evro uživa enako raven zaščite v tistih državah članicah, ki ga niso sprejele, in v ta namen naj se sprejmejo potrebne določbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uporaba členov od 1 do 11 Uredbe (ES) št. 1338/2001 se razširi na tiste države članice, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 2002. Vendar pa se uporablja od dne svoje objave za bankovce in kovance, ki še niso bili izdani, a je njihova izdaja predvidena.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 28. junija 2001

Za Svet

Predsednik

B. Rosengren

[1] UL C 337 E, 28.11.2000, str. 264.

[2] Mnenje, podano 3. maja 2001 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 181, 4.7.2001, str. 6.

--------------------------------------------------