32001R0716Uradni list L 100 , 11/04/2001 str. 0009 - 0010


Uredba Komisije (ES) št. 716/2001

z dne 10. aprila 2001

o spremembi Uredbe (ES) št. 2789/1999 o standardu trženja za namizno grozdje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2826/2000 [2] in zlasti člena 2(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga k Uredbi Komisije (ES) št. 2789/1999 z dne 22. decembra 1999 o standardu trženja za namizno grozdje [3], predpisuje določbe za določanje velikosti, predstavitvi in označevanju namiznega grozdja.

(2) Da bi zagotovili preglednost na svetovnem trgu, je treba spremeniti te določbe. Pred kratkim je bil spremenjen standard za namizno grozdje, ki ga priporoča Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo, da se v vsaki enoti pakiranja namiznega grozdja dovoli mešanje sort Chasselas rouge in Chasselas blanc, da se predpiše posebno označevanje grozdja, ki je zraslo pod toplo gredo in za katerega veljajo posebna pravila za določanje velikosti, kakor tudi za pojasnitev nekaterih določb glede majhnih enot pakiranja za potrošnike.

(3) Pridelava novih sort narašča. Te sorte je tako treba vključiti na seznam sort iz Dodatka k standardu Skupnosti za namizno grozdje, bodisi kot sorte z velikimi jagodami ali sorte z majhnimi jagodami.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 2789/1999 se spremeni na naslednji način.

1. V naslovu III (določbe o velikosti) se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

"Za vse razrede: v vsaki enoti pakiranja za potrošnike, ki ne presega neto mase 1 kg, je za izravnavanje navedene mase dovoljen en grozd pod zahtevano minimalno maso, pod pogojem, da grozd ustreza vsem drugim zahtevam za navedeni razred."

2. V Naslovu V (določbe o pakiranju), del A (izenačenost), se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

"V primeru grozdja, pakiranega v majhni enoti pakiranja za potrošnike, čiste mase, ki ne presega 1 kg, se ne zahteva izenačenost sorte."

3. V Naslovu V (določbe o pakiranju), del A (izenačenost), se za tretji pododstavek doda naslednji pododstavek:

"V posamezni enoti pakiranja je pri sorti Chasselas dovoljena prisotnost grozdov različnih barv za dekorativne namene."

4. V Naslovu VI (določbe o označevanju), del B (vrsta proizvoda), se doda naslednja alinea:

"— "pod toplo gredo", kjer je primerno."

5. V Dodatek, del 2(a) (sorte z velikimi jagodami), se dodajo naslednje sorte:

"Danuta" za "Danlas"

"Isa" za "Imperial Napoleon"

"Ora" za "Olivette noire"

"Prima" za "Planta Nova".

6. V Dodatek, del 2(b) (sorte z majhnimi jagodami), se za "Delizia di Vaprio" doda sorta "Exalta".

7. V Naslovu IV (določbe o dovoljenih odstopanjih), se del B nadomesti z naslednjim besedilom:

"B. Dovoljena odstopanja pri velikosti

(i) razred "extra" in razred I

10 % na maso grozdov, ki ne ustrezajo zahtevam glede velikosti za posamezen razred, vendar ustrezajo zahtevam za razred, ki je neposredno pod njim.

(ii) razred II

10 % na maso grozdov, ki ne ustrezajo zahtevam glede velikosti za posamezen razred, vendar ne tehtajo manj od 75 g."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od prvega dne prvega meseca po začetku njene veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. aprila 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 297, 21.11.1996, str. 1.

[2] UL L 328, 23.12.2000, str. 2.

[3] UL L 336, 29.12.1999, str. 13.

--------------------------------------------------