32001L0109Uradni list L 013 , 16/01/2002 str. 0021 - 0024


Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/109/ES

z dne 19. decembra 2001

o statističnih raziskovanjih, ki jih izvedejo države članice, da ugotovijo pridelovalno zmogljivost intenzivnih sadovnjakov nekaterih vrst sadnega drevja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija mora biti, da bi opravila nalogo, ki ji je dodeljena s Pogodbo in določbami Skupnosti, ki urejajo skupno ureditev trga v sektorju sadja in zelenjave, vedno natančno obveščena o pridelovalni zmogljivosti intenzivnih sadovnjakov nekaterih vrst sadnega drevja v Skupnosti in imeti na voljo srednjeročne ocene pridelave in ponudbe na trgu. Za te informacije je zdaj poskrbljeno v okviru Direktive Sveta 76/625/EGS z dne 20. julija 1976 o statističnih raziskovanjih, ki jih morajo države članice opraviti za določitev pridelovalne zmogljivosti intenzivnih sadovnjakov nekaterih vrst sadnega drevja [3]. Zaradi novih sprememb je ustrezno, da se navedena direktiva zaradi jasnosti razveljavi in nadomesti s to direktivo.

(2) Vse države članice morajo sočasno izvesti raziskovanja o intenzivnih sadovnjakih sadnega drevja iste vrste v skladu z istimi merili in primerljivo natančnostjo. Novi sadovnjaki polno obrodijo šele po nekaj letih. Ta raziskovanja je zato treba ponoviti vsakih pet let, da se pridobi zanesljiva statistika pridelovalne zmogljivosti ob upoštevanju sadnega drevja, ki še ni rodno.

(3) Enotna raziskovanja o glavnih sortah vsake vrste sadja je treba izvesti v vsaki državi članici, sočasno pa si je treba prizadevati za uvedbo razdelitve po sortah, ki naj bi bila kar najbolj popolna.

(4) Izkušnje, ki so bile potrebne pri prejšnjih raziskovanjih o intenzivnih sadovnjakih sadnega drevja, so pokazale, da je v postopke raziskovanj, ki jih uporabljajo države članice, treba vnesti neko fleksibilnost in hkrati ohraniti primerljivost podatkov med posameznimi državami članicami.

(5) Ker ciljev predlaganih ukrepov, in sicer pridobitev izčrpne in zanesljive statistike pridelovalne zmogljivosti intenzivnih sadovnjakov nekaterih vrst sadnega drevja v Skupnosti ter srednjeročnih ocen pridelave in oskrbe Skupnosti, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči in so zaradi učinka ukrepov zato bolje dosegljivi na ravni Skupnosti, lahko ta sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor določa člen 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, kakršno določa navedeni člen, ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego omenjenih ciljev.

(6) Ukrepi, potrebni za izvajanje te direktive, se sprejmejo v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999, ki določa postopke za uresničevanje izvedbenih pooblastil, dodeljenih Komisiji [4].

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Države članice med letom 2002 in vsakih pet let po tem izvajajo raziskovanja o intenzivnih sadovnjakih nekaterih vrst sadnega drevja na svojem ozemlju.

2. Raziskovanja se opravijo za naslednje vrste:

(a) namizna jabolka

(b) namizne hruške

(c) breskve

(d) marelice

(e) pomaranče

(f) limone

(g) drobnoplodni agrumi.

Vrste, za katere se opravi raziskovanje v raznih državah članicah, določa tabela v Prilogi.

Seznam navedenih vrst in navedena razpredelnica se lahko spremenita v skladu s postopkom iz člena 8(2).

Raziskovanje o intenzivnih sadovnjakih sort jabolk in hrušk, ki so namenjene izključno za nenamizno uporabo, ni obvezno.

3. Raziskovanje se uporablja za vsa kmetijska gospodarstva s površinami, posajenimi s sadnim drevjem, če je pridelano sadje v celoti ali večinoma namenjeno za trg.

Raziskovanje zajema čisto in mešano pridelavo, npr. intenzivne sadovnjake sadnega drevja več vrst iz prvega pododstavka odstavka 2 ali eno ali več teh vrst skupaj z drugimi vrstami.

4. Raziskovanje je lahko bodisi izčrpno ali pa temelji na naključnem vzorčenju, v skladu z merili, določenimi v členu 3.

Člen 2

1. Raziskovanja iz člena 1 je treba organizirati tako, da imajo rezultati obliko raznih kombinacij naslednjih značilnosti:

(A) Sorta sadja:

Za vsako vrsto sadja in po vrstnem redu glede na pomembnost se predstavi toliko sort, da se omogoči ločena ocena za vsako državo članico po sortah za najmanj 80 % celotne površine, posajene s sadnim drevjem zadevne sorte, in v vsakem primeru vseh vrst, ki predstavljajo 3 % ali več celotne površine, posajene s sadnim drevjem zadevne vrste.

(B) Starost drevja:

Starost drevja se mora izračunati od časa zasaditve v sadovnjaku. Sezona za sajenje, ki traja od jeseni do pomladi, se obravnava kot eno obdobje.

(C) Posajene površine, število dreves in gostota strnjenega nasada:

Gostota strnjenega nasada se lahko raziskuje in navede neposredno ali pa se izračuna iz posajenih površin.

2. Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 8(2).

Člen 3

1. Pri naključnem vzorčenju je vzorec reprezentativen za vsaj 95 % površin, posajenih s sadnim drevjem. Ocene se opravijo za površine, ki jih vzorčenje ne zajame.

2. Države članice sprejmejo vse ukrepe za zagotovitev, da pri rezultatih raziskav, ki se izvedejo z naključnim vzorčenjem, vzorčne napake pri stopnji zaupanja 68 % ne presežejo razsežnosti 3 % celotne nacionalne površine, posajene s posameznimi vrstami sadnega drevja.

3. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da omejijo napake pri poročanju in, če je potrebno, ocenijo njihov učinek na celotno površino, posajeno s sadnim drevjem za vsako posamezno vrsto.

4. Pravila za uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 8(2).

Člen 4

1. Države članice obvestijo Komisijo o rezultatih teh raziskovanj čimprej, vsekakor pa pred 1. oktobrom leta, ki sledi letu opravljanja raziskovanj.

2. Rezultati iz odstavka 1 se predložijo za vsako področje pridelave. Meje področij pridelave, ki se sprejmejo za države članice, se določijo v skladu s postopkom iz člena 8(2).

3. Vzorčne napake in napake, ki so bile odkrite pri poročanju, kakor določa člen 3, se sporočijo pred 1. oktobrom leta, ki sledi letu opravljanja raziskovanja.

4. Države članice pošljejo Komisiji metodološko poročilo o tem, kako je bila študija izvedena, in sicer najpozneje do 1. oktobra leta, ki sledi letu opravljanja raziskav.

Člen 5

Države članice, ki imajo letne ocene:

(a) površin s sadnim drevjem, na katerih je bilo izvedeno izkrčenje, in

(b) novih intenzivnih sadovnjakov sadnega drevja na svojem ozemlju,

o teh podatkih obvestijo Komisijo najpozneje do 31. oktobra leta, ki sledi referenčnemu letu.

Člen 6

Komisija ob posvetu in stalnem sodelovanju z državami članicami preuči:

(a) predložene rezultate,

(b) tehnične težave, ki so se pojavile zlasti pri pripravi in izvedbi teh raziskovanj,

(c) pomen ugotovitev raziskovanj.

Člen 7

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu, v enem letu po tistem, ko prejme obvestilo o rezultatih držav članic, poročilo o ugotovitvah, pridobljenih med raziskovanjem.

Člen 8

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za statistiko kmetijstva, ki je bil ustanovljen s Sklepom Sveta 72/279/EGS [5].

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, ki ga določa člen 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 9

Direktiva 76/625/EGS se razveljavi z začetkom veljavnosti od 16. aprila 2002.

Vsi sklici na razveljavljeno Direktivo 76/625/EGS se štejejo kot sklici na to direktivo.

Člen 10

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 16. aprila 2002. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 11

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 12

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 2001

Za Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednik

A. Neyts-uyttebroeck

[1] UL C 96 E, 27.3.2001, str. 212.

[2] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 13. junija 2001 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 8. novembra 2001 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 11. decembra 2001 (še ni bil objavljen v Uradnem listu).

[3] UL L 218, 11.8.1976, str. 10. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 16, 21.1.2000, str. 72).

[4] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[5] UL L 179, 7.8.1972, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

VRSTE, ZA KATERE SE OPRAVIJO RAZISKAVE V RAZNIH DRAVAH ČLANICAH

| Jabolka | Hruške | Breskve | Marelice | Pomaranče | Limone | Drobnoplodni agrumi |

Belgija | x | x | | | | | |

Danska | x | x | | | | | |

Nemčija | x | x | | | | | |

Grčija | x | x | x | x | x | x | x |

Španija | x | x | x | x | x | x | x |

Francija | x | x | x | x | x | x | x |

Irska | x | | | | | | |

Italija | x | x | x | x | x | x | x |

Luksemburg | x | x | | | | | |

Nizozemska | x | x | | | | | |

Avstrija | x | x | x | x | | | |

Portugalska | x | x | x | x | x | x | x |

Finska | x | | | | | | |

Švedska | x | x | | | | | |

Združeno kraljestvo | x | x | | | | | |

--------------------------------------------------