32001L0108Uradni list L 041 , 13/02/2002 str. 0035 - 0042


Direktiva 2001/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 21. januarja 2002

o spremembi Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA—

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 47(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Področje uporabe Direktive Sveta 85/611/EGS [4] je bilo na začetku omejeno na tiste kolektivne naložbene podjeme z variabilnim kapitalom, ki pospešujejo prodajo enot svojega premoženja javnosti v Skupnosti in katerih edini cilj je vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP). Preambula Direktive 85/611/EGS je določala, da bodo kolektivni naložbeni podjemi, ki niso zajeti v direktivi, predmet usklajevanja na poznejši stopnji.

(2) Ob upoštevanju razvoja trga je zaželena razširitev naložbenih ciljev KNPVP, zato da se jim omogoči vlaganje v finančne instrumente z zadostno likvidnostjo, ki niso prenosljivi vrednostni papirji. Direktiva našteva seznam finančnih instrumentov, ki so primerni za naložbena sredstva portfelja. Izbiranje naložb za portfelj, ki se izvaja z uporabo indeksa, se šteje za tehniko upravljanja.

(3) Opredelitev prenosljivih vrednostnih papirjev iz te direktive velja le za namene te direktive in nikakor ne posega v različne opredelitve, ki se v nacionalni zakonodaji uporabljajo za druge namene, na primer za obdavčevanje. Ta opredelitev zato ne pokriva delnic in drugih delnicam enakovrednih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj so organizacije, kakor so "Building Societes" ali "Industrial and Provident Societes", katerih lastništvo se v praksi ne more prenesti, razen v primeru, kadar jih izdajatelj spet odkupi.

(4) Instrumenti denarnega trga so tisti prenosljivi instrumenti, s katerimi se običajno ne trguje na zakonsko urejenem trgu vrednostnih papirjev, ampak se z njimi sklepajo posli na denarnem trgu, na primer zakladne menice, menice, ki jih izdajo lokalne oblasti, potrdila o vlogah, komercialni zapisi, srednjeročni zapisi in bančni akcepti.

(5) Koristno je zagotoviti, da koncept zakonsko urejenega trga v tej direktivi ustreza konceptu iz Direktive Sveta 93/22/EGS z dne 10. maja 1993 o finančnih storitvah na področju vrednostnih papirjev [5].

(6) Zaželeno je, da se KNPVP dovoli vlaganje njihovih sredstev v enote premoženja KNPVP in/ali v druge kolektivne naložbene podjeme z variabilnim kapitalom, ki tudi vlagajo v likvidna finančna sredstva, navedena v tej direktivi, in ki delujejo po načelu razpršitve tveganj. KNPVP in drugi kolektivni naložbeni podjemi, v katere vlagajo KNPVP, morajo biti predmet učinkovitega nadzora.

(7) Treba bi bilo spodbujati razvoj priložnosti KNPVP za vlaganja v KNPVPVP in druge kolektivne naložbene podjeme. V ta namen je nujno zagotoviti, da taka naložbena dejavnost ne zmanjšuje varstva vlagatelja. Za dosego možnosti KNPVP za vlaganja v enote drugih KNPVP in/ali v kolektivne naložbene podjeme je treba določiti nekatera pravila glede količinskih omejitev, razkritja informacij in preprečevanja pojavov piramidnih struktur.

(8) Zaradi upoštevanja razvoja trga in glede na dokončno vzpostavitev ekonomske in monetarne unije je zaželeno, da se KNPVPVP dovoli vlaganje v bančne depozite. Zaradi zagotavljanja zadostne likvidnosti naložb v depozite morajo biti ti depoziti izplačljivi na odpoklic ali morajo vlagatelju dajati pravico do dviga. Če so depoziti vplačani pri kreditni instituciji, ki ima registriran sedež v državi nečlanici, mora biti kreditna institucija predmet pravil varnega in skrbnega poslovanja, ki so enakovredna takšnim pravilom iz zakonodaje Skupnosti.

(9) Ob vlaganjih KNPVP v bančne depozite v skladu z njegovimi pravili upravljanja ali ustanovnimi listinami je morda potrebno dovoliti vsem KNPVP dodatna likvidna sredstva, kakor so bančni depoziti na vpogled. Taka dodatna likvidna sredstva so utemeljena na primer: za kritje tekočih ali izrednih plačil; pri prodaji za čas, potreben za ponovno vlaganje v prenosljive vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in/ali druga finančna sredstva, ki jih določa ta direktiva; za časovno obdobje, v katerem je nujno potrebno vlaganje v prenosljive vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in druga finančna sredstva zaradi neugodnih razmer na trgu začasno zaustaviti.

(10) Zaradi varnega in skrbnega poslovanja se morajo KNPVP izogibati presežni koncentraciji investiranja v naložbe, s katerimi se tvega izpostavljenost do posamezne osebe ali oseb, ki spadajo v isto skupino.

(11) KNPVP bi morali imeti izrecno dovoljenje, da kot del njihove splošne naložbene politike in/ali zaradi obvladovanja tveganj za doseganje zastavljenega finančnega cilja ali v prospektu prikazanega profila tveganj vlagajo v izvedene finančne instrumente. Zaradi zagotovitve varstva vlagateljev je treba omejiti največjo dopustno izpostavljenost, povezano z izvedenimi instrumenti, tako da ta ne preseže skupne čiste vrednosti portfelja KNPVP. Za zagotovitev stalnega zavedanja tveganj in obveznosti, ki izhajajo iz poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, in preverjanja usklajenosti z naložbenimi omejitvami, je potrebno stalno merjenje in spremljanje teh tveganj in obveznosti. Nazadnje bi KNPVP morali opisati svoje strategije, tehnike in naložbene omejitve glede poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, da bi se tako z razkritjem podatkov zagotovilo varstvo vlagateljev.

(12) Kar zadeva izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na izvenborznem prostem (OTC) trgu, bi morali predpisati dodatne zahteve glede ustreznosti nasprotnih strank v poslu in instrumentov, likvidnosti in stalne ocene stanja. Namen takšnih dodatnih zahtev je zagotoviti zadostno raven varstva vlagateljev, primerljivo s tisto ravnijo varstva, ki jo vlagatelji imajo ob pridobitvi izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na zakonsko urejenem trgu.

(13) Poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti se ne sme nikoli uporabljati za izogibanje načelom in pravilom iz te direktive. Kar zadeva izvedene finančne instrumente OTC, bi morala veljati dodatna pravila za razpršitev tveganj izpostavljenosti eni nasprotni stranki ali skupini nasprotnih strank.

(14) Nekatere tehnike upravljanja portfeljev kolektivnih naložbenih podjemov, ki vlagajo predvsem v delnice in/ali dolžniške vrednostne papirje, temeljijo na natančnem posnemanju sestave borznih indeksov in/ali indeksov dolžniških vrednostnih papirjev. Zaželeno je, da se KNPVP dovoli natančno posnemanje sestave splošno znanih in priznanih borznih indeksov in/ali indeksov dolžniških vrednostnih papirjev. V ta namen je treba uvesti bolj prilagodljiva pravila razpršitve tveganj za vlaganja KNPVP v delnice in/ali dolžniške vrednostne papirje.

(15) Kolektivni naložbeni podjemi, ki spadajo v področje, ki ga pokriva ta direktiva, ne smejo biti uporabljeni za druge namene, razen za skupno vlaganje javno zbranih denarnih sredstev, v skladu s pravili iz te direktive. V primerih, ki jih navaja ta direktiva, imajo KNPVP lahko hčerinske družbe le, če je to potrebno za učinkovito opravljanje nekaterih dejavnosti v imenu tega KNPVP, ki jih tudi določa ta direktiva. Nujno je zagotoviti učinkovit nadzor KNPVP. Zato je ustanovitev hčerinskih družb KNPVPVP v tretji državi dovoljena le v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta direktiva. S splošno obveznostjo ravnanja izključno v interesu imetnikov enot premoženja in zlasti zaradi povečanja stroškovne učinkovitosti se nikoli ne upravičujejo ukrepi KNPVP, ki bi pristojnim organom lahko preprečili učinkovito izvajanje njihovih nadzornih nalog.

(16) Treba je zagotoviti prosto čezmejno trženje enot širše vrste kolektivnih naložbenih podjemov in hkrati zagotavljati enotno najnižjo raven varstva vlagateljev. Doseganje želenih ciljev zato lahko zagotovi le zavezujoča Direktiva Skupnosti, ki predpisuje dogovorjene minimalne standarde. Ta direktiva uveljavlja le minimalno zahtevano uskladitev in ne sega prek tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev, ki izhajajo iz tretjega odstavka člena 5 Pogodbe.

(17) Ukrepi, potrebni za izvajanje te direktive, se sprejmejo v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999, o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [6].

(18) Komisija lahko preuči predlaganje kodifikacije v primernem času po sprejemu predlogov –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 85/611/ES se spremeni:

1. v členu 1(2) se prva alinea nadomesti z naslednjim:

- "— katerih edini namen je skupno vlaganje kapitala, zbranega pri javnosti, v prenosljive vrednostne papirje in/ali druga likvidna finančna sredstva, navedena v členu 19(1), in ki posluje po načelu razpršitve tveganj, in";

2. v členu 1 se dodajo naslednji odstavki:

"8. V tej direktivi izraz "prenosljivi vrednostni papirji"; pomeni:

- delnice in druge vrednostne papirje, enakovredne delnicam ("delnice";),

- obveznice in druge oblike olistinjenega dolga ("dolžniški vrednostni papirji";),

- kakršne koli druge prenosljive vrednostne papirje, ki dajejo pravico do pridobitve kakršnih koli takšnih prenosljivih vrednostnih papirjev z vpisom ali izmenjavo,

z izjemo tehnik in instrumentov iz člena 21.

9. V tej direktivi izraz "instrumenti denarnega trga"; pomeni instrumente, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu in ki so likvidni in je njihovo vrednost mogoče kadarkoli natančno določiti";

3. Člen 19(1)(a) se nadomesti z naslednjim:

"(a) prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, sprejeti na zakonsko urejen trg ali s katerimi se trguje na zakonsko urejenem trgu po členu 1(13) ISD, in/ali";

4. v členu 19(1)(b) in (c) se dodajo besede "in instrumenti denarnega trga" za besedami "prenosljivi vrednostni papirji";

5. v členu 19(1):

- se doda besedilo "in/ali" na konec točke (d),

- dodajo se naslednje točke:

"(e) enote KNPVP, katerim je izdano dovoljenje v skladu s to direktivo, in/ali drugi kolektivni naložbeni podjemi po prvi in drugi alinei člena 1(2), ki so v državi članici ali ne, pod pogojem, da:

- je takšnim drugim kolektivnim naložbenim podjemom izdano dovoljenje na podlagi zakonodaje, po kateri so ti predmet nadzora, ki ga pristojni organi nadzora KNPVP štejejo za enakovrednega nadzoru, določenemu z zakonodajo Skupnosti, in če je zagotovljeno v zadostni meri sodelovanje med nadzornimi organi,

- je raven varstva za imetnike enot premoženja v drugih kolektivnih naložbenih podjemih enakovredna tisti ravni varstva, ki je zagotovljena imetnikom enot premoženja v KNPVP, in zlasti, če so pravila o izločitvi sredstev, zadolževanju, kreditiranju in o prodaji vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga brez kritja na računu vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga, enakovredna zahtevam iz te direktive,

- se o poslovanju drugih kolektivnih naložbenih podjemov poroča v polletnih in letnih poročilih, ki omogočajo oceno sredstev in obveznosti, prihodka in dejavnosti v obdobju poročanja,

- v skladu s pravili upravljanja sklada ali ustanovnimi listinami ni mogoče naložiti več kakor skupno 10 % premoženja KNPVP ali drugega kolektivnega naložbenega podjema, ki je predmet nameravanega nakupa, v enote premoženja drugih KNPVP ali drugih kolektivnih naložbenih podjemov, in/ali

(f) depoziti pri kreditnih institucijah, ki so izplačljivi na odpoklic ali dajejo vlagatelju pravico do dviga, z rokom dospelosti ne več kakor 12 mesecev, če ima kreditna institucija sedež v državi članici ali, v primeru, da je sedež kreditne institucije v državi nečlanici, če zanjo veljajo pravila varnega in skrbnega poslovanja, ki so po mnenju pristojnih organov za nadzor KNPVP enakovredna pravilom iz zakonodaje Skupnosti, in/ali

(g) izvedeni finančni instrumenti, vključno z enakovrednimi instrumenti, katerih poravnava se vrši v denarju, s katerimi se trguje na zakonsko urejenem trgu, in na katere se nanašajo pododstavki (a), (b) in (c); in/ali izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na izvenborznem prostem trgu (izvedeni finančni instrumenti OTC), če velja naslednje:

- osnovni instrument predstavljajo instrumenti iz tega odstavka, finančni indeksi, obrestne mere, devizni tečaji ali valute, v katere KNPVP lahko vlaga v skladu s svojimi naložbenimi cilji, kakor je navedeno v pravilih upravljanja KNPVP ali ustanovnih aktih,

- nasprotne stranke v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC so institucije, ki so predmet skrbnega nadzora in spadajo v kategorije, odobrene od pristojnih organov nadzora KNPVP, in

- izvedeni finančni instrumenti OTC so predmet vsakodnevnega zanesljivega in preverljivega vrednotenja in jih je mogoče ob vsakem času prodati, odprodati ali kako drugače likvidirati ali zapreti z nasprotno izravnalno transakcijo po njihovi pošteni vrednosti na pobudo KNPVP, in/ali

(h) instrumenti denarnega trga razen tistih, s katerimi se trguje na zakonsko urejenem trgu, ki spadajo v člen 1(9), če je izdaja ali izdajatelj teh instrumentov zakonsko urejen za varstvo vlagateljev in prihrankov, pod pogojem, da jih:

- izda ali zanje jamči državna, regionalna ali lokalna oblast ali centralna banka države članice, Evropska centralna banka, Evropska unija ali Evropska investicijska banka, država nečlanica ali, pri zvezni državi, ena od članic federacije ali javno mednarodno telo, v katerega je včlanjena ena ali več držav članic, ali

- izda podjetje, ki s svojimi vrednostnimi papirji že trguje na zakonsko urejenem trgu, navedenem v pododstavkih (a), (b) ali (c), ali

- izda in zanje jamči ustanova, ki je predmet skrbnega nadzora, v skladu s kriteriji, opredeljenimi v zakonodaji Skupnosti, ali ustanova, ki je predmet pravil varnega in skrbnega poslovanja, ki so po mnenju pristojnih organov vsaj tako stroga kakor pravila iz zakonodaje Skupnosti; ali

- izdajo drugi organi, ki spadajo v eno izmed kategorij, ki jih odobrijo pristojni organi nadzora KNPVP, če so naložbe v te instrumente predmet varstva vlagateljev, ki je enakovreden varstvu vlagateljev iz prve, druge in tretje alinee, in če je izdajatelj družba s kapitalom in rezervami v vrednosti najmanj 10 mio EUR, ki poroča in objavlja svoje letne računovodske izkaze v skladu z Direktivo 78/660/EGS [7], ki je oseba znotraj skupine, v katero so vključene ena ali več družb, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, in katere primarna dejavnost je financiranje skupine, ali je oseba, katere primarna dejavnost je financiranje instrumentov listinjenja, katerih koristi izhajajo iz usmeritve bank v likvidnost.";

6. v členu 19(2)(a) se besede "in instrumenti denarnega trga" dodajo za besedami "prenosljivi vrednostni papirji";

7. Člen 19(2)(b) in (3) se črta;

8. Člen 20 se črta;

9. Člen 21 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 21

1. Družba za upravljanje ali investicijska družba mora uporabljati postopek obvladovanja tveganj, ki ji omogoča, da spremlja in kadarkoli meri tveganja postavk in njihov delež v celotnem profilu tveganj portfelja; uporabljati mora postopek za natančno in neodvisno oceno vrednosti izvedenih finančnih instrumentov OTC. Družba za upravljanje ali investicijska družba mora pristojne organe nadzora redno in v skladu s podrobnimi pravili, ki jih ti določijo, obveščati o vrstah izvedenih finančnih instrumentov, z njimi povezanih tveganjih, količinskih omejitvah in izbranih metodah za oceno tveganj, povezanih s transakcijami z izvedenimi finančnimi instrumenti za vsak KNPVP, ki ga upravlja.

2. Države članice lahko dovolijo KNPVP uporabo tehnike in instrumentov v zvezi s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga pod pogoji in znotraj omejitev, ki jih določijo, pod pogojem, da se te tehnike in instrumenti uporabijo za učinkovito upravljanje portfelja. Kadar se te dejavnosti nanašajo na uporabo izvedenih finančnih instrumentov, so ti pogoji in omejitve usklajeni z določbami te direktive.

Te dejavnosti nikakor ne smejo odvrniti KNPVP od njihovih naložbenih ciljev, ki so predpisani v pravilih upravljanja, ustanovnih listinah ali prospektu KNPVP.

3. KNPVP zagotovi, da njegova celotna izpostavljenost v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti ne presega skupne čiste vrednosti njegovega portfelja.

Pri izračunu izpostavljenosti upoštevamo trenutno vrednost primarnih sredstev, tveganje izpostavljenosti do nasprotne stranke, prihodnja tržna gibanja in razpoložljiv čas za likvidacijo postavk. To velja tudi za naslednje pododstavke.

KNPVP lahko vlaga v izvedene finančne instrumente kot del svoje naložbene politike in v omejitvah, ki jih določa člen 22(5), če izpostavljenost do primarnih sredstev, iz katerih so izvedeni finančni instrumenti, skupaj ne presega naložbenih omejitev iz člena 22. Države članice lahko dovolijo, da teh naložb ni potrebno vključiti v omejitve iz člena 22, če vlaga KNPVP v izvedene finančne instrumente na indeksni osnovi.

Če prenosljivi vrednostni papir ali instrument denarnega trga vključuje izvedeni finančni instrument, je treba slednjega upoštevati pri izpolnjevanju zahtev iz tega člena.

4. Države članice najkasneje do 13. februarja 2004 pošljejo Komisiji popolne informacije in vse poznejše spremembe svojih predpisov o metodah, ki se uporabljajo za izračun izpostavljenosti tveganju iz tretjega odstavka, vključno z izpostavljenostjo tveganju do nasprotne stranke pri poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC. Komisija informacije posreduje drugim državam članicam. Takšne informacije bodo predmet izmenjave mnenj znotraj odbora za stike v skladu s postopkom iz člena 53(4).";

10. Člen 22 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 22

1. KNPVP lahko naloži največ 5 % svojih sredstev v prenosljive vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga istega izdajatelja. KNPVP ne sme naložiti več kakor 20 % svojih sredstev v depozite pri isti instituciji.

Izpostavljenost KNPVP tveganju do nasprotnih strank v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti ne sme presegati:

- 10 % njegovih sredstev, če je nasprotna stranka kreditna institucija, navedena v členu 19(1)(f), ali

- 5 % njegovih sredstev v drugih primerih.

2. Države članice lahko 5 % mejo iz prvega stavka odstavka 1 dvignejo na največ 10 %. Vendar skupna vrednost prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga, ki jih ima KNPVP v tistih izdajateljih, v katere je vložil, v vsakega od njih, več kakor 5 % svojih sredstev, ne sme presegati 40 % vrednosti njegovega premoženja. Omejitev ne velja za depozite in posle z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, sklenjene s finančnimi institucijami, ki so predmet skrbnega nadzora.

Ne glede na posamezne omejitve iz odstavka 1, KNPVP ne sme kombinirati:

- naložb v prenosljive vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga, ki jih izda,

depozitov, sklenjenih z, in/ali

- izpostavljenosti, ki nastanejo pri poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC,

sklenjenih z isto organizacijo v znesku, ki presega 20 % njegovega premoženja.

3. Države članice lahko dvignejo 5 % mejo iz prvega stavka odstavka 1 na največ 35 %, če prenosljive vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga izda ali zanje jamči posamezna država članica, njeni lokalni organi, posamezna država nečlanica ali javna mednarodna telesa, v katera je včlanjena ena ali več držav članic.

4. Države članice lahko dvignejo 5 % mejo iz prvega stavka odstavka 1 na največ 25 % pri nekaterih obveznicah, če jih izda kreditna institucija z registriranim sedežem v državi članici, ki je zakonsko predmet posebnega javnega nadzora za varstvo imetnikov obveznic. Zlasti zneske, ki jih prejme izdajatelj od izdaje teh obveznic, mora v skladu z zakonom vložiti v sredstva, s katerimi je v celotnem obdobju veljavnosti obveznic sposoben kriti terjatve iz obveznic in ki bi bila ob nezmožnosti izpolnitve obveznosti izdajatelja prioritetno uporabljena za odkup glavnice in izplačilo natečenih obresti.

Če KNPVP več kakor 5 % svojih sredstev naloži v obveznice posameznega izdajatelja, ki so navedene v prvem pododstavku, skupna vrednost teh naložb ne sme presegati 80 % vrednosti sredstev KNPVP.

Države članice Komisiji pošljejo seznam prej omenjenih kategorij obveznic skupaj s kategorijami izdajateljev, ki jim je bilo v skladu z zakoni in sporazumi o nadzoru iz prvega pododstavka izdano dovoljenje za izdajo obveznic, ki izpolnjujejo zgoraj navedene kriterije. Obvestilo, ki podrobno določa status ponujenih jamstev, se priloži seznamu. Komisija te informacije nemudoma predloži drugim državam članicam skupaj s komentarji, ki jih šteje za primerne, in da informacije na razpolago javnosti. Takšno obveščanje je lahko predmet izmenjave mnenj znotraj odbora za stike v skladu s postopkom iz člena 53(4).

5. Prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga iz odstavkov 3 in 4 se ne upoštevajo pri uporabi 40 % omejitve iz odstavka 2.

Omejitve, določene v odstavkih 1, 2, 3 in 4, se ne morejo kombinirati, zato vlaganja v prenosljive vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga, ki jih izda isti izdatelj, ali v depozite ali izvedene finančne instrumente, nastale pri tem izdajatelju, izvedene v skladu z odstavki 1, 2, 3 in 4, nikakor ne smejo presegati skupno 35 % sredstev KNPVP.

Gospodarske družbe, ki so vključene v isto skupino za namene konsolidiranih računovodskih izkazov, kakor določa Direktiva 83/349/EGS [8], ali v skladu s priznanimi mednarodnimi računovodskimi pravili, se za izračunavanje omejitev iz tega člena obravnavajo kot ena oseba.

Države članice lahko dovolijo kumulativno vlaganje v prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga znotraj iste skupine do omejitve 20 %.";

11. Vstavi se naslednji člen:

"Člen 22a

1. Brez poseganja v omejitve, določene v členu 25, lahko države članice dvignejo meje iz člena 22 na največ 20 % za naložbe v delnice in/ali dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda isti izdajatelj, če je v skladu s pravili upravljanja sklada in ustanovnimi listinami cilj naložbene politike KNPVP natančno posnemati sestavo določenega borznega indeksa ali indeksa dolžniških vrednostnih papirjev, ki ga priznavajo pristojni organi na podlagi naslednjega:

- sestava indeksa je dovolj raznolika,

- indeks je zadosti reprezentativen odraz trga, na katerega se nanaša,

- objavljen je ustrezno.

2. Države članice lahko dvignejo mejo iz odstavka 1 na največ 35 %, če se to dokaže za utemeljeno zaradi izrednih tržnih razmer, zlasti na zakonsko urejenih trgih, na katerih prevladujoč položaj pripada določenim prenosljivim vrednostnim papirjem ali instrumentom denarnega trga. Naložbe do te meje so dovoljene za samo enega izdajatelja.";

12. v členu 23(1) se besede "in instrumenti denarnega trga" dodajo za besedami "prenosljivi vrednostni papirji";

13. Člen 24 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 24

1. KNPVP lahko pridobi enote premoženja KNPVP in/ali drugih kolektivnih naložbenih podjemov, kakor je navedeno v členu 19(1)(e), če v enote premoženja posameznega KNPVP ali drugega kolektivnega naložbenega podjema ni naloženih več kakor 10 % njegovih sredstev. Države članice lahko to mejo dvignejo na največ 20 %.

2. Naložbe v enote premoženja kolektivnih naložbenih podjemov, ki niso KNPVP, ne smejo presegati skupno 30 % sredstev KNPVP.

Države članice lahko dovolijo, da sredstev zadevnega KNPVP ali drugega kolektivnega naložbenega podjema ni treba združevati zaradi uveljavljanja omejitev iz člena 22, če KNPVP pridobi enote premoženja KNPVP in/ali drugih kolektivnih naložbenih podjemov.

3. Če KNPVP vlaga v enote premoženja drugih KNPVP in/ali drugih kolektivnih naložbenih podjemov, ki jih neposredno ali po pogodbi o prenosu upravljanja upravlja ista družba za upravljanje ali druga družba, s katero je družba za upravljanje povezana s skupnim upravljanjem ali nadzorom ali z znatnim neposrednim ali posrednim lastništvom, ta družba za upravljanje ali druga družba ne sme za račun KNPVP zaračunavati provizij od vplačila in izplačila pri vlaganju v enote drugih KNPVP in/ali drugih kolektivnih naložbenih podjemov.

KNPVP, ki znaten del svojih sredstev vlaga v druge KNPVP in/ali druge kolektivne naložbene podjeme, naj razkrije v svojem prospektu najvišji nivo provizij za upravljanje, ki se lahko zaračunajo samemu KNPVP in drugim KNPVP in/ali drugim kolektivnim naložbenim podjemom, v katere namerava vlagati. V svojem letnem poročilu prikaže najvišji delež provizij za upravljanje, ki jih zaračuna samemu KNPVP in drugim KNPVP in/ali drugim kolektivnim naložbenim podjemom, v katere vlaga.";

14. vstavi se naslednji člen:

"Člen 24a

1. V prospektu se navede, v katere kategorije sredstev je KNPVP dovoljeno vlagati. V prospektu se tudi navede, ali je za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti izdano dovoljenje; v tem primeru vsebuje poudarjeno izjavo, ki kaže, ali se te dejavnosti lahko opravljajo za upravljanje s tveganji ali za doseganje naložbenih ciljev, in mogoče posledice uporabe izvedenih finančnih instrumentov za profil tveganj.

2. Če KNPVP predvsem vlaga v katero koli kategorijo sredstev iz člena 19, ki niso prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga ali v skladu s členom 22a, natančno posnema sestavo borznega indeksa ali indeksa dolžniških vrednostnih papirjev, mora njegov prospekt in, če je to potrebno, vse promocijsko gradivo vsebovati poudarjeno izjavo, ki opozori na njegovo naložbeno politiko.

3. Če je verjetno, da bo čista vrednost sredstev KNPVP znatno nihala zaradi naložbene strukture ali tehnik upravljanja s portfeljem, ki bodo morda uporabljene, mora prospekt in, če je potrebno, vse promocijsko gradivo vsebovati poudarjeno izjavo, ki opozori na to lastnost.

4. Na zahtevo vlagatelja mora družba za upravljanje predložiti dodatne informacije o količinskih omejitvah, ki jih uporablja pri obvladovanju tveganj KNPVP, o metodah, izbranih v ta namen, ter o zadnjih spremembah v tveganjih in donosih glavnih kategorij instrumentov.";

15. v členu 25(2):

1. se tretja alinea nadomesti z naslednjim:

- "— 25 % enot premoženja posameznega KNPVP in/ali drugega kolektivnega naložbenega podjema po prvi in drugi alinei člena 1(2),";

2. doda se naslednja alinea:

- "— 10 % instrumentov denarnega trga katerega koli posameznega izdajatelja,";

16. v členu 25(2) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

"Omejitve iz druge, tretje in četrte alinee se lahko zanemarijo med pridobivanjem, če se v tem času ne da izračunati kosmati znesek dolžniških vrednostnih papirjev ali instrumentov denarnega trga ali čisti znesek vrednostnih papirjev, katerih prvi postopek prodaje še ni zaključen.";

17. v členu 25(3)(a), (b) in (c) se dodajo besede "in instrumenti denarnega trga" za besede "prenosljivi vrednostni papirji";

18. Člen 25(3)(e) se nadomesti z naslednjim:

"(e) z delnicami, ki jih ima investicijska družba ali investicijske družbe v kapitalu hčerinskih družb, ki v državi, v kateri je lociran sedež hčerinske družbe, izvajajo le posle upravljanja, svetovanja ali trženja v zvezi s ponovnim odkupom enot premoženja na zahtevo imetnikov enot premoženja izključno v njihovem imenu.";

19. Člen 26(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. KNPVP ni treba upoštevati omejitev, navedenih v tem oddelku, kadar uveljavljajo pravico do vpisa, izhajajočo iz prenosljivih vrednostnih papirjev ali instrumentov denarnega trga, ki so sestavni del njihovih sredstev.

Pri zagotavljanju izpolnjevanja načela razpršitve tveganj lahko države članice dovolijo KNPVP, ki jim je bilo nedavno izdano dovoljenje, odstopanje od členov 22, 22a, 23 in 24 za šest mesecev od datuma izdaje dovoljenja.";

20. Člen 41(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Odstavek 1 tem podjetjem ne preprečuje, da bi pridobila prenosljive vrednostne papirje, instrumente denarnega trga ali druge finančne instrumente, navedene v členu 19(1)(e), (g) in (h), ki niso v celoti plačani.";

21. Člen 42 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 42

Niti:

- investicijska družba, niti

- družba za upravljanje ali depozitar, ki dela v imenu vzajemnega sklada,

ne smejo brez kritja prodajati prenosljivih vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga ali drugih finančnih instrumentov, navedenih v členu 19(1)(e), (g) in (h).";

22. Za členom 53 se doda naslednji člen:

"Člen 53a

1. Poleg nalog iz člena 53(1) se lahko odbor za stike sestane tudi kot regulativni odbor po členu 5 Odločbe 1999/468/ES [9], da bi pomagal Komisiji glede tehničnih sprememb te direktive na naslednjih področjih:

- razjasnitev pojmov zaradi zagotovitve enotne uporabe te direktive na območju Skupnosti,

- usklajenost terminologije in določanje okvira opredelitev za poznejše pravne akte o KNPVP in z njimi povezanih zadevah.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Odločbe 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Odločbe.

Obdobje, predpisano v členu 5(6) Odločbe 1999/468/ES, se določi pri treh mesecih.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

Člen 2

1. Najpozneje do 13. februarja 2005 Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju spremenjene Direktive 85/611/EGS in predloge za spremembe, če je to ustrezno. Poročilo naj zlasti:

(a) analizira, kako poglobiti in razširiti enotni trg za KNPVP, zlasti kar zadeva čezmejno trženje KNPVP (vključno s skladi tretjih oseb), delovanje potnega lista za družbe za upravljanje, delovanje izvlečka prospekta kot orodja za informiranje in trženje, pregled obsega dodatnih dejavnosti in možnosti za izboljšanje sodelovanja nadzornih organov na področju enotne razlage in uporabe te direktive;

(b) pregleduje obseg direktive glede na njeno uporabo za različne vrste produktov (npr. institucionalni skladi, nepremičninski skladi, skladi skladov, skladi, ki uporabljajo tehnike upravljanja s tveganji); študija naj bi se predvsem osredotočila na velikost trga za take sklade, ureditev teh skladov v državah članicah, če je to primerno, ter na ocenitev potrebe po nadaljnjem usklajevanju teh skladov;

(c) ocenjuje organiziranost skladov, vključno s pravili in prakso prenosa nalog, in odnose med upravljavcem skladov in depozitarjem;

(d) pregleduje pravila vlaganja za KNPVP, na primer uporabo izvedenih finančnih instrumentov in drugih instrumentov ter tehnik, povezanih z vrednostnimi papirji, ureditev indeksnih skladov, ureditev instrumentov denarnega trga, depozitov, ureditev vlaganj v druge sklade in različne omejitve naložb;

(e) analizira stanje konkurence na trgu med skladi, ki jih upravljajo družbe za upravljanje, in skladi z lastno upravo.

Pri pripravi poročila se Komisija kar najširše posvetuje z različnimi zadevnimi gospodarskimi panogami ter s skupinami potrošnikov in nadzornimi organi.

2. Države članice lahko KNPVP, ki že obstajajo na datum, ko začne veljati ta direktiva, odobrijo rok največ 60 dni od tega datuma za uskladitev z novo nacionalno zakonodajo.

Člen 3

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo najpozneje do 13. avgusta 2003. O tem obvestijo Komisijo.

Te predpise začnejo uporabljati najpozneje 13. februarja 2004.

Ko države članice sprejmejo te predpise, se morajo sklicevati na to direktivo ali pa se nanjo sklicujejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. januarja 2002

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

M. Arias Caňete

[1] UL C 280, 9.9.1998, str. 6, in UL C 311 E, 31.10.2000, str. 302.

[2] UL C 116, 28.4.1999, str. 44.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 17. februarja 2000 (UL C 339, 29.11.2000, str. 220), Skupno stališče Sveta z dne 5. junija 2001 (UL C 297, 23.10.2001, str. 35) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2001. Odločba Sveta z dne 4. decembra 2001.

[4] UL L 375, 31.12.1985, str. 3. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 290, 17.11.2000, str. 27).

[5] UL L 141, 11.6. 1993, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/64/ES.

[6] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[7] Četrta Direktiva Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb (UL L 222, 14.8.1978, str. 11). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/60/ES (UL L 162, 26.6.1999, str. 65).

[8] Sedma Direktiva Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe o konsolidiranih računovodskih izkazih (UL L 193, 18.7.1983, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[9] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------