32001L0085Uradni list L 042 , 13/02/2002 str. 0001 - 0102


Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/85/ES

z dne 20. novembra 2001

o posebnih predpisih za vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža, in o spremembah direktiv 70/156/EGS in 97/27/ES

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3], v luči skupnega besedila, ki ga je odobril Spravni odbor 25. junija 2001,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. Za doseganje tega cilja je treba sprejeti ustrezne ukrepe.

(2) Tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati motorna vozila na podlagi nacionalne zakonodaje, se med drugim nanašajo tudi na posebne zahteve za vozila, ki se uporabljajo za prevoz potnikov, z več kot osmimi sedeži poleg sedeža za voznika.

(3) Te zahteve se v posameznih državah članicah razlikujejo.

(4) Zaradi razlik v tehničnih predpisih ta vozila do sedaj niso smela biti dana v promet na trg Skupnosti. Sprejetje usklajenih zahtev pri vseh državah članicah namesto njihovih nacionalnih predpisov naj bi olajšalo nemoteno delovanje notranjega trga za ta vozila.

(5) Zato je potrebno, da vse države članice bodisi poleg svojih obstoječih predpisov ali namesto njih sprejmejo enake zahteve, zlasti da bi bilo mogoče uvesti postopek ES-homologacije za vsak tip vozila na podlagi Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil [4].

(6) Ta direktiva je ena od posamičnih direktiv o postopku ES-homologacije, uvedenem z Direktivo 70/156/EGS.

(7) Zaradi priznavanja napredka, doseženega pri izboljšanju vstopa v vozila razredov I in II za osebe z zmanjšano zmožnostjo gibanja, je treba za obstoječe tipe vozil dovoliti večji naklon poda v delih prehoda med sedeži kakor pri novih tipih vozil.

(8) Ker zaradi obsega in učinkovanja ukrepov, predloženih v zadevnem sektorju državam članicam, ni mogoče doseči ciljev predloženih ukrepov, namreč izogibanja trgovinskim oviram znotraj Skupnosti z uporabo ES-homologacije vozil za takšna vozila, in jih je zato lažje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe skladno z načelom subsidiarnosti, določenim v členu 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti, določenim v navedenem členu, ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(9) Zaradi razlikovanja med obstoječimi in novimi tipi vozil se je treba sklicevati na Direktivo Sveta 76/756/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na motorna in priklopna vozila [5].

(10) Priporočljivo je upoštevati tehnične zahteve Pravilnika ECE R 36 Gospodarske komisije ZN za Evropo ("Enotne zahteve za homologacijo avtobusov glede na njihovo konstrukcijo"), Pravilnika ECE R 52 ("Enotne zahteve glede na konstrukcijo majhnih avtobusov"), Pravilnika ECE R 66 ("Enotne zahteve za homologacijo avtobusov glede na trdnost njihove nadgradnje") ter Pravilnika ECE R 107 ("Enotne zahteve za homologacijo dvonivojskih velikih vozil za prevoz potnikov glede na njihovo konstrukcijo"), ki so priloženi Sporazumu z dne 20. marca 1958 o sprejetju enotnih pogojev za homologacijo in vzajemnem priznavanju homologacije opreme in delov motornih vozil.

(11) Medtem ko je glavni cilj te direktive zagotoviti varnost potnikov, je treba skladno s prometno in socialno politiko Skupnosti zagotoviti tudi tehnične predpise, ki osebam z zmanjšano zmožnostjo gibanja omogočajo vstop v vozila, urejena s to direktivo. Storiti je treba vse, da bi se izboljšal dostop v ta vozila. V ta namen se dostop za osebe z zmanjšano zmožnostjo gibanja lahko doseže bodisi s tehničnimi rešitvami na vozilih, urejenih s to direktivo, ali pa s povezovanjem teh tehničnih rešitev z ustrezno lokalno infrastrukturo, ki bi zagotovila dostop uporabnikom invalidskih vozičkov.

(12) Ob upoštevanju navedenega je treba spremeniti Direktivo 70/156/EGS in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/27/ES z dne 22. julija 1997 o masah in merah določenih kategorij motornih in priklopnih vozil [6].

(13) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, je treba sprejeti skladno s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999, ki določa postopke za izvrševanje izvedbenih pooblastil, prenesenih na Komisijo [7] –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V tej direktivi:

- "vozilo" pomeni vsako motorno vozilo kategorije M2ali M3, kakor je opredeljeno v Prilogi II, del A, k Direktivi 70/156/EGS,

- "nadgradnja" pomeni samostojno tehnično enoto, kakor je določeno v členu 2 Direktive 70/156/EGS,

- "razred vozila" pomeni vozilo, skladno z opisom razreda, podanim v Prilogi I k tej direktivi.

Člen 2

1. Od 13. avgusta 2003 države članice ne smejo zavrniti ES-homologacije ali nacionalne homologacije:

- vozila,

- nadgradnje,

- vozila, katerega nadgradnja je že bila homologirana kot samostojna tehnična enote,

ali zavrniti ali prepovedati prodaje, registracije ali začetka uporabe vozila ali nadgradnje kot samostojne tehnične enote zaradi razlogov v zvezi z zahtevami za vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg sedeža za voznika, če so izpolnjene zahteve te direktive in njenih prilog.

2. Točka 1 se uporablja tudi za nizkopodna vozila razreda I ali II, ki jim je bila podeljena homologacija pred 13. avgustom 2002 v skladu z Direktivo 76/756/EGS, za katera velja 12,5-odstotni naklon prehoda, kakor je določeno v točki 7.7.6.2 Priloge I.

3. Ob upoštevanju točke 4 spodaj od 13. februarja 2004 države članice:

- ne smejo več podeljevati ES-homologacije za tip vozila in tip nadgradnje kot samostojne tehnične enote,

- lahko zavrnejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe novih vozil in novih nadgradenj kot samostojnih tehničnih enot

zaradi razlogov v zvezi z zahtevami za vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg sedeža za voznika, če niso izpolnjene zahteve te direktive in njenih prilog.

4. Od 13. februarja 2005 države članice lahko zavrnejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe novih vozil in novih nadgradenj kot samostojnih tehničnih enot, ki jim je bila podeljena homologacija skladno z določbami točke 2.

Člen 3

1. Vozila razreda I morajo biti dostopna osebam z zmanjšano zmožnostjo gibanja vključno z uporabniki invalidskih vozičkov skladno s tehničnimi zahtevami, določenimi v Prilogi VII.

2. Države članice lahko izberejo najugodnejšo rešitev za doseganje izboljšanega dostopa v vozila razen tistih razreda I. Vendar, če so vozila, razen vozil razreda I, opremljena z napravami za osebe z zmanjšano zmožnostjo gibanja in/ali za uporabnike invalidskih vozičkov, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz Priloge VII.

Člen 4

Direktiva 70/156/EGS se spremeni:

1. v Prilogi I:

(a) se točki 0.2 dodata točki:

+++++ TIFF +++++

(b) točki 0.3 se dodata naslednji točki:

+++++ TIFF +++++

(c) točki 0.3.1 se dodata točki:

+++++ TIFF +++++

(d) točki 2.4.2 se doda točka:

+++++ TIFF +++++

(e) vstavi se točka:

+++++ TIFF +++++

(f) točka 13 se nadomesti z:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. v delu I Priloge III se vstavi točka:

+++++ TIFF +++++

3. v Prilogi IV:

(a) v delu I se točka 52 nadomesti z:

| "Predmet homologacije | Številka direktive | Uradni list | Velja za kategorijo vozil |

| | | | | | | | | |

52 | avtobusi | …/…/ES | L | M1 | M2X | M3X | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4" |

(b) v delu II se kot točka 52 doda:

| "Predmet homologacije | Številka pravilnika ECE | Sprememba | Dopolnilo | Popravek |

52 | trdnost nadgradnje (avtobusi) | 66 | — | 1 k 00 | —" |

Člen 5

Priloga I k Direktivi 97/27/ES se spremeni:

1. točke 2.1.2.1 do 2.1.2.2.1.4 se črtajo:

2. vstavi se točka:

"2.1.2.1 "avtobus" pomeni vozilo, kakor je določeno v točki 2 Priloge I k Direktivi 2001/85/ES.

2.1.2.2 "razred" avtobusa pomeni vozilo razreda, kakor je določen v točkah 2.1.1 in 2.1.2 Priloge I k Direktivi 2001/85/ES.

2.1.2.3 "zgibni avtobus" pomeni vozilo, določeno v točki 2.1.3 Priloge I k Direktivi 2001/85/ES.

2.1.2.4 "dvonivojski avtobus" pomeni vozilo, določeno v točki 2.1.6 Priloge I k Direktivi 2001/85/ES."

3. prejšnja točka 2.1.2.2 se preštevilči v 2.1.2.5.

Člen 6

Ukrepi, potrebni za prilagoditev te direktive tehničnemu napredku, se sprejmejo po postopku, določenem v členu 7(2).

Člen 7

1. Komisiji pomaga Odbor za prilagajanje tehničnemu napredku, ki je bil ustanovljen po členu 13 Direktive 70/156/EGS (v nadaljnjem besedilu "Odbor").

2. Pri sklicevanju na ta odstavek veljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, je tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 8

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 13. avgusta 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 9

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 10

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. novembra 2001

Za Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednik

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] UL C 17, 20.1.1998, str. 1.

[2] UL C 129, 27.4.1998, str. 5.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 18. novembra 1998 (UL C 379, 7.12.1998, str. 80), potrjeno 27. oktobra 1999 (UL C 154, 5.6.2000, str. 47), Skupno stališče Sveta z dne 26. septembra 2000 (UL C 370, 22.12.2000, str. 1) ter Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2001 (UL C 276, 1.10.2001, str. 124). Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. oktobra 2001 in Sklep Sveta z dne 8. oktobra 2001.

[4] UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/91/ES (UL L 11, 16.1.1999, str. 25).

[5] UL L 262, 27.9.1976, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/28/ES (UL L 171, 30.6.1997, str. 1).

[6] UL L 233, 25.8.1997, str. 1.

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

SEZNAM PRILOG

Priloga I: | Področje uporabe, opedelitev pojmov, vloga za ES-homologacijo vozila ali nadgradnje kot samostojne tehnične enote, sprememba tipa vozila ali nadgradnje, skladnost proizvodnje in zahteve |

Dodatek: | Računsko preverjanje statične meje prevračanja |

Priloga II: | Dokumenti za ES-homologacijo |

Dodatek 1: | Opisni listi |

Poddodatek 1: | Opisni list za tip vozila |

Poddodatek 2: | Opisni list za tip nadgradnje |

Poddodatek 3: | Opisni list za tip vozila z vgrajeno nadgradnjo, ki je že bila homologirana kot samostojna tehnična enota |

Dodatek 2: | Certifikat o ES-homologaciji |

Poddodatek 1: | Certifikat o ES-homologaciji za tip vozila |

Poddodatek 2: | Certifikat o ES-homologaciji za tip nadgradnje |

Poddodatek 3: | Certifikat o ES-homologaciji za tip vozila z vgrajeno nadgradnjo, ki je že bila homologirana kot samostojna tehnična enota |

Priloga III: | Pojasnjevalne skice |

Priloga IV: | Trdnost ogrodja nadgradnje |

Dodatek 1: | Preskus prevračanja celotnega vozila |

Dodatek 2: | Preskus prevračanja na delu nadgradnje |

Dodatek 3: | Preskus z nihalom na delu nadgradnje |

Poddodatek 1: | Izračun skupne energije |

Poddodatek 2: | Zahteve za razporeditev glavnih delov nadgradnje, ki absorbirajo energijo |

Dodatek 4: | Računsko preverjanje trdnosti ogrodja nadgradnje |

Priloga V: | Smernice za merjenje sile zapiranja vrat, ki delujejo s tujo silo |

Priloga VI: | Posebne zahteve za vozila za prevoz do vključno 22 potnikov |

Priloga VII: | Zahteve za tehnične naprave, ki olajšajo dostop potnikom z zmanjšano zmožnostjo gibanja |

Priloga VIII: | Posebne zahteve za dvonivojska vozila |

Dodatek: | Prehodi |

Priloga IX: | ES-homologacija samostojne tehnične enote in ES-homologacija vozila z vgrajeno nadgradnjo, ki je že bila homologirana kot samostojna tehnična enota |

--------------------------------------------------