32001L0064Uradni list L 234 , 01/09/2001 str. 0060 - 0061


Direktiva Sveta 2001/64/ES

z dne 31. avgusta 2001

o spremembi Direktive 66/401/EGS o trženju semen krmnih rastlin in Direktive 66/402/EGS o trženju semena žit

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi razlogov, navedenih spodaj, je treba spremeniti Direktivo Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin [4] in Direktivo Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit [5].

(2) Odločba Komisije 94/650/ES [6] je organizirala začasen poskus pod določenimi pogoji zaradi ugotavljanja, ali trženje semena v razsutem stanju končnim uporabnikom ne bi imelo nobenih negativnih učinkov na kakovost semena v primerjavi s stopnjo kakovosti, doseženo po sedanjem sistemu po Direktivah 66/401/EGS in 66/402/EGS.

(3) Na osnovi navedenega začasnega poskusa je ustrezno, da se trajno dovoli trženje semena v razsutem stanju končnim uporabnikom ob upoštevanju posebnih pogojev, Direktivi 66/401/EGS in 66/402/EGS pa je treba ustrezno spremeniti.

(4) Treba je sprejeti ukrepe, potrebne za izvajanje Direktiv 66/401/EGS in 66/402/EGS, v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [7] –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 66/401/EGS se spremeni:

1. Vstavi se naslednji člen:

"Člen l0d

1. Države članice lahko z odstopanjem od členov 8, 9 in 10 predvidijo poenostavitev določb, ki se nanašajo na zapiranje in označevanje embalaže pri trženju semena iz kategorije "certificirano seme" v razsutem stanju končnemu uporabniku.

2. Pogoji za uporabo odstopanja iz gornjega odstavka 1 se določijo v skladu z postopkom, navedenim v členu 21(2).

Dokler ti ukrepi niso sprejeti, se uporabljajo pogoji, določeni v členu 2 iz Odločbe Komisije 94/650/ES [8]."

2. Člen 21 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 21

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo, ki je bil ustanovljen s členom 1 Sklepa Sveta 66/399/EGS (v nadaljevanju "Odbor").

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [*] UL L 184, 17.7.1999, str. 23..

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

Člen 2

Direktiva 66/402/EGS se spremeni:

1. Vstavi se naslednji člen:

"Člen 10a

1. Države članice lahko z odstopanjem od členov 8, 9 in 10 predvidijo poenostavitev določb, ki se nanašajo na zapiranje in označevanje embalaže pri trženju semena iz kategorije "certificirano seme" v razsutem stanju končnemu uporabniku.

2. Pogoji za uporabo odstopanja iz gornjega odstavka 1 se določijo v skladu z postopkom, navedenim v členu 21(2).

Dokler ti ukrepi niso sprejeti, se uporabljajo pogoji, določeni v členu 2 v Odločbi Komisije 94/650/ES [*] UL L 252, 28.9.1994, str. 15. Odločba, nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2000/441/ES (UL L 176, 15.7.2000, str. 50).."

2. Člen 21 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 21

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo, ki je bil ustanovljen s členom 1 Sklepa Sveta 66/399/EGS (v nadaljevanju "Odbor").

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [*] UL L 184, 17.7.1999, str. 23..

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. marca 2002. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 31. avgusta 2001

Za Svet

Predsednik

L. Michel

[1] UL C 212 E, 31.7.2001.

[2] Mnenje podano 4. julija 2001.

[3] Mnenje podano 11. julija 2001.

[4] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 98/96/ES (UL L 25, 1.2.1999, str. 27).

[5] UL 125, 11.7.1996, str. 2309/66. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 1999/54/ES (UL L 142, 5.6.1999, str. 30).

[6] UL L 252, 28.9.1994, str. 15. Odločba, nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2000/441/ES (UL L 176, 15.7.2000, str. 50).

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[8] UL L 252, 28.9.1994, str. 15. Odločba, nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2000/441/ES (UL L 176, 15.7.2000, str. 50).

--------------------------------------------------