32001L0046Uradni list L 234 , 01/09/2001 str. 0055 - 0059


Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/46/ES

z dne 23. julija 2001

o spremembi Direktive Sveta 95/53/ES o določitvi načel, ki urejajo organizacijo uradnega nadzora na področju prehrane živali, in direktiv 70/524/EGS, 96/25/ES in 1999/29/ES o prehrani živali

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 152(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Varnost proizvodov za prehrano živali je prednostna skrb in treba je zagotoviti, da so proizvodi za prehrano živali, dani v promet v Skupnosti, varni. Direktiva Sveta 95/53/ES z dne 25. oktobra 1995 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo uradnega nadzora na področju prehrane živali [4], prispeva k doseganju tega cilja.

(2) Direktiva Sveta 74/63/EGS je bila razveljavljena s členom 16 Direktive Sveta 1999/29/ES z dne 22. aprila 1999 o nezaželenih snoveh in proizvodih v prehrani živali [5]. Zato je treba sklicevanje na Direktivo 74/63/EGS spremeniti v skladu s tabelo v Prilogi IV k Direktivi 1999/29/ES.

(3) V zvezi s sklicevanjem na promet proizvodov, ki se uporabljajo v prehrani živali, je treba uskladiti opredelitve pojmov, ki jih na področju prehrane živali uporabljajo direktive 70/524/EGS [6], 95/53/ES in 96/25/ES [7].

(4) V zadnjem času je pri proizvodih za prehrano živali dvakrat prišlo do hude okužbe z dioksinom. Ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri teh dogodkih, je treba izboljšati postopke, ki se uporabljajo, kadar proizvod za prehrano živali resno ogroža zdravje ljudi ali živali ali okolje oziroma kadar se odkrijejo določene kršitve Direktive 1999/29/ES. Cilj je, da bi tako izboljšali obvladovanje tveganj, ki bi ogrožala raven zaščite zdravja ljudi, živali ali okolja, predvideno v Uredbi Skupnosti o prehrani živali, pri tem pa ne bi zmanjšali pomena teh posebnih postopkov s tem, ko bi jih sistematično uporabljali pri manjših težavah.

(5) Inšpekcijski nadzor Komisije po kontaminaciji krmne in prehranske verige z dioksinom je pokazal, da so imele države članice težave pri obvladovanju takšne neobičajne krize. Glede na pridobljene izkušnje in zato, da se zagotovi enako učinkovito obvladovanje resnih nevarnosti pri proizvodih za prehrano živali po vsej Skupnosti, je treba uvesti določbe, ki od držav članic zahtevajo, da imajo izdelane načrte za delovanje v nepredvidenih razmerah, da bodo lahko ukrepale v nujnih primerih na področju prehrane živali.

(6) Če proizvodi za prehrano živali v državi članici povzročijo resno nevarnost za zdravje ljudi ali živali oziroma za okolje in če zadevna država članica te nevarnosti ne more zadovoljivo obvladati, mora imeti Komisija možnost, da sprejme vse potrebne zaščitne ukrepe, zlasti pa pooblastila, da začasno ustavi promet in izvoz proizvodov za prehrano živali iz zadevne države članice ali njenega dela ali da uvede posebne pogoje za zadevne proizvode ali snovi.

(7) Direktiva 1999/29/ES določa največje dovoljene stopnje nekaterih neželenih snovi in proizvodov v posamičnih krmilih in v krmi.

(8) Uveden je bil sistem, ki državam članicam omogoča, da jih subjekti na vseh stopnjah proizvodne verige za krmo obveščajo o nekaterih primerih neskladnosti s predpisi o neželenih proizvodih in snoveh. Glede na pridobljene izkušnje in primerljive določbe, predvidene v pravilih Skupnosti o splošni varnosti proizvodov, je treba ta sistem izboljšati in razširiti, da bo uporaben za vse primere, v katerih subjekt ugotovi, da proizvod za prehrano živali resno ogroža zdravje ljudi ali živali ali okolje.

(9) Trenutno imajo države članice obveznost, da druge države članice in Komisijo obvestijo o verjetnosti, da bo v druge države članice poslana pošiljka posamičnih krmil ali krme, ki ni skladna z najvišjimi dovoljenimi stopnjami neželenih snovi ali proizvodov.

(10) Ta sistem hitre izmenjave informacij je treba vključiti v Direktivo 95/53/ES in določiti standardne postopke za njegovo delovanje, tako da se lahko v prihodnosti uporablja vedno, kadar proizvod ogroža zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, in da se izboljša sistem nadzora kot celota. Zaradi preprostosti in učinkovitosti bi bilo treba sistem uporabljati tudi, kadar država članica po pregledu ob uvozu zavrne proizvod iz tretje države. Ti standardni postopki bi z nekaterimi spremembami lahko bili enaki kakor tisti, določeni za izmenjavo informacij v nujnih primerih v skladu z Direktivo Sveta 92/59/EGS z dne 29. junija 1992 o splošni varnosti proizvodov [8].

(11) Vseh potencialno nevarnih okužb biološkega ali kemičnega izvora, ki bi lahko nastale po nesreči ali zaradi nezakonitega delovanja in bi vplivale na proizvod za prehrano živali, ni mogoče našteti.

(12) Upoštevati je treba tudi možnost ogroženosti zaradi napačnega označevanja ali ravnanja, prevoza, skladiščenja ali predelave.

(13) Da se izboljša učinkovitost sistema nadzora in ustreznih inšpekcijskih ukrepov pri sumu okužbe, ki resno ogroža zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, je treba od držav članic zahtevati, da preverijo naravo in obseg okužbe ter si po najboljših močeh prizadevajo opredeliti njen izvor, da bi odkrili druge morebitne kontaminacije.

(14) Direktiva 95/53/ES od držav članic zahteva, da Komisiji predložijo rezultate nadzora, ki ga opravijo vsako leto, in sicer prvič do 1. aprila 2000. V njej je tudi določeno, da bo Komisija ta poročila uporabila za pripravo in predložitev skupnega poročila o nadzoru, opravljenem na ravni Skupnosti, skupaj s predlogom za koordinirani program nadzora za naslednje leto. Države članice in Komisija pri določanju prednostnih nalog v letnih koordiniranih programih nadzora upoštevajo informacije o kontaminaciji, ki vpliva na varnost proizvoda za prehrano živali. Vse informacije, zbrane o nevarnostih za zdravje ljudi, zdravje živali ali za okolje v zvezi s prometom in uporabo proizvodov za prehrano živali, je mogoče bolje analizirati, če so predložene v usklajeni in standardizirani obliki.

(15) Ob upoštevanju navedenega je treba spremeniti direktive 95/53/ES, 70/524/EGS, 96/25/ES in 1999/29/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva Sveta 95/53/ES se spremeni:

1. člen 2(1) se spremeni:

(a) v točki (a) se druga alinea nadomesti z naslednjim:

"— Direktiva Sveta 1999/29/ES z dne 22. aprila 1999 o neželenih snoveh in proizvodih v prehrani živali [9]."

(b) točka (e) se nadomesti z naslednjim:

"(e) "proizvod za prehrano živali" ali "proizvod": krma ali katera koli snov, ki se uporablja za prehrano živali;"

(c) točka (h) se nadomesti z naslednjim:

"(h) "dajati v promet"; ali "promet";: posedovanje katerega koli proizvoda za prehrano živali za prodajo, vključno s ponujanjem na trgu, ali kakršno koli drugo obliko prepustitve, brezplačne ali ne, tretjim osebam ter sama prodaja in druge oblike prepustitve.";

2. za členom 4 se doda naslednji člen:

"Člen 4a

1. Države članice pripravijo načrte za delovanje v nepredvidenih razmerah, ki določajo ukrepe za izvedbo brez odlašanja, če se ugotovi, da proizvod za prehrano živali resno ogroža zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, ter opredeljujejo pooblastila in odgovornosti, pa tudi poti za prenašanje informacij. Države članice te načrte pregledajo, kakor je to primerno, zlasti glede na spremembe v organiziranosti inšpekcijskih služb in pridobljene izkušnje, skupaj s tistimi, pridobljenimi pri različnih vajah.

2. Države članice Komisiji posredujejo načrte za delovanje v nepredvidenih razmerah, ki so jih pripravile, skupaj z vsemi njihovimi spremembami.

3. Komisija preuči načrte in zadevnim državam članicam predlaga spremembe, ki bi lahko pomagale zagotoviti, da načrti držav članic za delovanje v nepredvidenih razmerah zagotavljajo enako učinkovitost. Komisija lahko za doseganje tega cilja, če je potrebno, v skladu s postopkom iz člena 23 izda smernice za uskladitev načrtov za delovanje v nepredvidenih razmerah.";

3. člen 12(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Pristojni organ namembne države članice lahko v namembnih krajih preveri skladnost proizvodov z določbami člena 2(1)(a) z nediskriminacijskimi naključnimi pregledi. Države članice lahko od subjektov zlasti zahtevajo, da temu pristojnemu organu sporočijo datum dospelosti proizvodov, vendar samo toliko, kolikor je potrebno za izvajanje teh naključnih pregledov. Države članice o uporabi te možnosti obvestijo Komisijo.";

4. v členu 13(1) se druga alinea nadomesti z naslednjim:

"— da se proizvodi predelajo v neškodljive, če je primerno,";

5. v členu 14 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

"Če se proizvodi uničijo, uporabijo za druge namene, ponovno pošljejo v državo porekla ali predelajo v neškodljive, kakor je predvideno v členu 13(1), namembna država članica o tem takoj obvesti odpremno državo članico. Odpremna država članica sprejme vse potrebne ukrepe in obvesti namembno državo članico o vrsti in rezultatih opravljenih pregledov, o sprejetih odločitvah in o razlogih za takšne odločitve.";

6. za členom 15 se doda naslednji oddelek:

"Oddelek 3a

Zaščitna klavzula

Člen 15a

1. Če proizvod za prehrano živali, za katerega obstaja verjetnost, da bo resno ogrozil zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, povzroči težave v eni ali več državah članicah in jih zadevne države članice ne morejo zadovoljivo obvladati z ukrepi, ki so jih sprejele, Komisija v skladu s postopkom iz člena 23a na lastno pobudo ali na zahtevo države članice glede na resnost položaja takoj sprejme naslednje ukrepe:

- za proizvode iz zadevnih držav članic ali njihovega dela ali iz enega ali več obratov na ozemlju Skupnosti začasno odpravi njihovo dajanje v promet v Skupnosti, njihovo uporabo v prehrani živali ali izvoz v tretje države ali

- za proizvode iz zadevnih držav članic ali njihovega dela ali iz enega ali več proizvodnih obratov na ozemlju Skupnosti določi posebne pogoje za dajanje v promet v Skupnosti, njihovo uporabo v prehrani živali ali izvoz v tretje države.

2. Vendar pa lahko Komisija v nujnih primerih začasno sprejme ukrepe iz odstavka 1, potem ko se je posvetovala z zadevnimi državami članicami in o tem obvestila druge države članice. V skladu s postopkom iz člena 23a v desetih delovnih dneh predloži zadevo Stalnemu odboru za krmo, ustanovljenemu s členom 1 Sklepa 70/372/EGS [10], da poda svoje mnenje zaradi razširitve, spremembe ali razveljavitve teh ukrepov.

Če država članica uradno obvesti Komisijo, da je treba sprejeti zaščitne ukrepe, in če Komisija ne sprejme ukrepov iz odstavka 1, lahko ta država članica sprejme začasne zaščitne ukrepe v zvezi z uporabo ali dajanjem v promet. Če država članica sprejme takšne začasne zaščitne ukrepe, o tem takoj obvesti druge države članice in Komisijo. Komisija v desetih delovnih dneh predloži zadevo Stalnemu odboru za krmo, da poda mnenje v skladu s postopkom iz člena 23a, zato da razširi, spremeni ali razveljavi začasne zaščitne ukrepe, ki jih je sprejela ta država članica.

Člen 15b

Komisija obvesti Evropski parlament o ukrepih, sprejetih po členih 9a in 15a."

7. Za členom 16 se doda naslednje poglavje:

"POGLAVJE IIIA

INFORMACIJSKI SISTEM ZA NEVARNOSTI, KI IZVIRAJO IZ KRME

Člen 16a

Države članice predpišejo, da morajo osebe, odgovorne za obrate, takoj obvestiti pristojne organe držav članic, če imajo dokaz, da pošiljka proizvodov za prehrano živali, ki so jo prinesle na ozemlje Skupnosti iz tretje države ali so jo dale v promet, in ki jo imajo v posesti ali lasti:

- presega najvišje dovoljene stopnje, določene v oddelku A Priloge II k Direktivi 1999/29/ES, ki pri krmljenju ali mešanju z drugimi proizvodi za prehrano živali ne smejo biti presežene, ali

- ni skladna s katero od drugih določb iz člena 2(1)(a) te direktive in zaradi te neskladnosti in glede na svoj namen resno ogroža zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje.

Osebe, odgovorne za obrat, zagotovijo vse podrobnosti, ki omogočajo natančno identifikacijo zadevnega proizvoda ali pošiljke proizvodov, in čimbolj natančen opis nevarnosti, ki jo predstavlja zadevni proizvod ali proizvodi, pa tudi vse razpoložljive informacije, koristne pri sledenju proizvoda ali proizvodov. Pristojne organe držav članic tudi obvestijo o ukrepih, ki so jih sprejele za preprečevanje nevarnosti za zdravje ljudi, zdravje živali ali za okolje, in jih opišejo.

Države članice v zvezi z nevarnostmi, ki jih predstavljajo proizvodi za prehrano živali, določijo enake informacijske zahteve za osebe, ki izvajajo zdravstveni nadzor v podjetjih, kakršne so tiste iz člena 10 Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih [11], in za osebe, odgovorne za laboratorije, ki izvajajo analize.

Če je primerno, pristojni organi uporabijo določbe členov 8, 11 ali 13.

Člen 16b

1. Če imajo pristojni organi držav članic informacije, ki na podlagi razpoložljivih dejavnikov za ocenjevanje tveganja kažejo, da pošiljka proizvodov za prehrano živali resno ogroža zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, prejete informacije preverijo in, če je primerno, zagotovijo sprejetje potrebnih ukrepov, tako da se pošiljka ne uporabi v prehrani živali, uvedejo omejitve za pošiljko in takoj raziščejo:

- vrsto nevarnosti in, če je primerno, količino neželenih snovi,

- možen izvor neželenih snovi ali nevarnosti,

da natančneje ocenijo nevarnost.

Če je primerno, se ocenjevanje nevarnosti razširi na druge pošiljke istega proizvoda ali na druge proizvode v krmni ali prehranski verigi, ki bi lahko vsebovali neželene snovi ali za katere lahko obstaja takšna nevarnost, pri čemer se upoštevajo vse primesi neželenih snovi v drugih proizvodih za prehrano živali ter možnost predelave in ponovne uporabe nevarnih proizvodov v krmni verigi.

2. Če je resna nevarnost v skladu z odstavkom 1 potrjena, države članice zagotovijo, da končno odlagališče pošiljke z neželenimi snovmi, vključno z morebitno dekontaminacijo, nadaljnjim ukrepanjem za predelavo proizvodov v neškodljive proizvode, predelavo ali uničenjem, ne more škodljivo vplivati na zdravje ljudi ali živali ali na okolje, če pa obstaja možnost ali tveganje, da so se neželene snovi razširile tudi na druge pošiljke ali krmno ali prehransko verigo, takoj identificirajo te druge pošiljke proizvodov, ki jih štejejo za nevarne, in nad njimi uvedejo nadzor, poleg tega pa, če je to primerno, identificirajo žive živali, hranjene z nevarnimi proizvodi, in izvajajo ukrepe, predvidene v Direktivi 96/23/ES ali v drugih ustreznih določbah Skupnosti v zvezi z zdravjem živali ali varno hrano proizvodov živalskega izvora, pri čemer zagotovijo usklajenost raznih nadzornih služb, da se izognejo dajanju nevarnih proizvodov v promet in zagotovijo izvajanje postopkov za umik proizvodov, ki so že v prometu.

Člen 16c

1. Če država članica ugotovi, da proizvod za prehrano živali, ki je bil dan v promet na njenem ozemlju in na ozemlju drugih držav članic, ali proizvod s poreklom iz tretje države, ki je bil pripeljan na ozemlje Skupnosti, zato da se da v promet v eni ali več državah članicah:

- presega najvišje dovoljene stopnje, ki so določene v oddelku A Priloge II k Direktivi 1999/29/ES in pri prehrani živali ali mešanju z drugimi proizvodi za prehrano živali ne smejo biti presežene, ali

- ni skladen s katero od drugih določb iz člena 2(1)(a) te direktive ter zaradi te neskladnosti in glede na svoj namen resno ogroža zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje,

ta država članica z uradnim obvestilom o tem takoj opozori Komisijo.

V obvestilu navede dovolj informacij, da je mogoče proizvode in, če je to primerno, živali, ki so jih uživale, identificirati, jim slediti in jih nadzorovati, navede pa tudi predvidene ali že sprejete zaščitne ukrepe, da lahko Komisija pravilno obvesti druge države članice.

2. Vsaka zadevna država članica takoj opozori Komisijo na vse nadaljnje ukrepe, sprejete v zvezi s priglašenimi nevarnostmi, skupaj z informacijami o koncu nevarnih razmer.

3. Komisija in države članice uvedejo in izvajajo sistem hitre izmenjave informacij pod pogoji, določenimi v skladu s postopkom iz člena 23, da pospešijo prenos in razširjane opozoril iz odstavka 1 in informacij iz člena 8(1).

4. Komisija o ukrepih, sprejetih za pospeševanje prenosa in razširjanja opozoril, obvesti Evropski parlament."

8. člen 17(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Države članice predpišejo, da za uradne osebe, odgovorne za nadzor, velja obveznost varovanja poklicne tajnosti. Vendar pa ta določba ne vpliva na možnost, da pristojni organi držav članic razširjajo informacije, ki so potrebne za preprečevanje resnih nevarnosti za zdravje ljudi, zdravje živali ali za okolje.";

9. člen 17a se nadomesti z naslednjim:

"Člen 17a

1. Brez poseganja v člen 15 lahko izvedenci Komisije izvajajo nadzor na kraju samem v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic, če je to potrebno za enotno uporabo te direktive. Država članica, na katere ozemlju se izvaja nadzor, izvedencem zagotavlja vso pomoč, ki jo potrebujejo pri izvajanju nalog. Komisija pristojne organe, države članice in Evropski parlament obvesti o rezultatih opravljenega nadzora.

2. Podrobna pravila za uporabljanje tega člena in zlasti tista, ki urejajo dogovore o sodelovanju z nacionalnimi organi, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 23.";

10. člen 22 se spremeni:

(a) na koncu odstavka 2 se doda naslednji stavek:

"Ti podatki se predstavijo v obliki letnih poročil v skladu z vzorcem, izdelanim po členu 23."

(b) na koncu odstavka 3 se doda naslednji pododstavek:

"Skupno poročilo iz prvega pododstavka se pošlje Evropskemu parlamentu."

Člen 2

V Direktivi 70/524/EGS se člen 2(k) nadomesti z naslednjim:

"(k) "dajati v promet" ali "promet": posedovanje katerega koli proizvoda za prehrano živali za prodajo, vključno s ponujanjem na trgu, ali kakršno koli drugo obliko prepustitve, brezplačne ali ne, tretjim osebam ter sama prodaja in druge oblike prepustitve;"

Člen 3

V Direktivi 96/25/ES se člen 2(b) nadomesti z naslednjim:

"(b) "dajati v promet" ali "promet": posedovanje katerega koli proizvoda za prehrano živali za prodajo, vključno s ponujanjem na trgu, ali kakršno koli drugo obliko prepustitve, brezplačne ali ne, tretjim osebam, ter sama prodaja in druge oblike prepustitve."

Člen 4

Člen 12(3) in (4) Direktive 1999/29/ES se razveljavi.

Člen 5

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. septembra 2002. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Te predpise uporabljajo od 1. maja 2003.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. julija 2001

Za Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednik

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] UL C 274 E, 26.9.2000, str. 28, in UL C 96 E, 27.3.2001, str. 279.

[2] UL C 367, 20.12.2000, str. 11.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2000 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 12. februarja 2001 (UL C 93, 23.3.2001, str. 1) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2001 (še ni objavljen v Uradnem listu). Sklep Sveta z dne 19. junija 2001.

[4] UL L 265, 8.11.1995, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/77/ES (UL L 333, 29.12.2000, str. 81).

[5] UL L 115, 4.5.1999, str. 32.

[6] Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/20/ES (UL L 80, 25.3.1999, str. 20).

[7] Direktiva Sveta 96/25/ES z dne 29. aprila 1996 o prometu posamičnih krmil (UL L 125, 23.5.1996, str. 35). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/16/ES (UL L 105, 3.5.2000, str. 36).

[8] UL L 228, 11.8.1992, str. 24.

[9] UL L 115, 4.5.1999, str. 32.

[10] UL L 170, 3.8.1970, str. 1.

[11] UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

--------------------------------------------------