32001D2455Uradni list L 331 , 15/12/2001 str. 0001 - 0005


Odločba št. 2455/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 20. novembra 2001

o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi Direktive 2000/60/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

op upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Sveta 76/464/EGS z dne 4. maja 1976 o onesnaževanju zaradi odvajanja nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti [4] in direktive, sprejete v njenem okviru, trenutno predstavljajo glavni instrument Skupnosti za nadzor nad točkovnim in razpršenim odvajanjem nevarnih snovi.

(2) Nadzor Skupnosti po Direktivi Sveta 76/464/EGS je bil zamenjan, usklajen in izboljšan z Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike [5].

(3) Po Direktivi 2000/60/ES je treba sprejeti posebne ukrepe na ravni Skupnosti proti onesnaževanju vode s posameznimi onesnaževali ali skupinami onesnaževal, ki predstavljajo pomembno tveganje za vodno okolje ali tveganje, ki se prenaša po vodnem okolju, vključno s tveganji za vode, ki se uporabljajo za odvzem pitne vode. Cilj takih ukrepov je postopno zmanjšanje in pri prednostnih nevarnih snoveh, opredeljenih v drugem stavku točke 30 člena 2 Direktive 2000/60/ES, ustavitev ali postopna odprava odvajanja, emisij in uhajanja v 20 letih po njihovem sprejetju na ravni Skupnosti, s končnim ciljem, kakor je bil priznan v smislu doseganja ciljev ustreznih mednarodnih sporazumov, da se v morskem okolju dosežejo koncentracije, ki se pri naravnih snoveh približujejo vrednostim naravnega ozadja in pri sintetičnih snoveh vrednosti nič. Zaradi sprejetja teh ukrepov je treba kot Prilogo X k Direktivi 2000/60/ES sestaviti seznam prednostnih snovi, vključno s prednostnimi nevarnimi snovmi. Pri pripravi seznama so bila upoštevana priporočila iz člena 16(5) Direktive 2000/60/ES.

(4) Za snovi, ki so že v naravi ali nastajajo v naravnih procesih, na primer kadmij, živo srebro in poliaromatski ogljikovodiki (PAH), je popolna odprava emisij, odvajanja in uhajanja iz vseh morebitnih virov nemogoča. Pri sestavljanju ustreznih posameznih direktiv je treba to dejstvo pravilno upoštevati, cilj ukrepov pa mora biti ustavitev emisij, odvajanja in uhajanja v vodo za tiste prednostne nevarne snovi, ki izvirajo iz človekove dejavnosti.

(5) Direktiva 2000/60/ES v členu 16(2) uvaja znanstveno utemeljeno metodologijo za izbiranje prednostnih snovi na podlagi njihovega pomembnega tveganja za vodno okolje ali tveganja, ki se prenaša po vodnem okolju.

(6) Metodologija, določena v Direktivi 2000/60/ES, kot najbolj praktična možnost omogoča uporabo poenostavljenega postopka presoje tveganja po znanstvenih načelih, ki zlasti upoštevajo:

- dokaze o nevarnosti obravnavane snovi same po sebi in zlasti njene strupenosti za vodne ekosisteme in strupenosti za človeka, ki se prenaša po vodnih poteh,

- dokaze, zbrane pri spremljanju široko razširjene onesnaženosti okolja, in

- druge dokazane dejavnike, ki lahko kažejo možnost široko razširjene onesnaženosti okolja, kot so obseg proizvodnje ali uporabe take snovi in načini njene uporabe.

(7) Komisija je na tej osnovi razvila kombiniran sistem določanja prednosti na podlagi spremljanja in modeliranja (COMMPS = combined monitoring-based and modelling-based priority setting) v sodelovanju s strokovnjaki zainteresiranih strani, med katere spadajo Znanstveni odbor za strupenost, strupenost za ekosisteme in okolje, države članice, države EFTA, Evropska agencija za okolje, evropska poslovna združenja, tudi tista, ki predstavljajo mala in srednja podjetja, ter evropske okoljske organizacije.

(8) Komisija bi morala v postopek COMMPS vključiti države kandidatke za članstvo v Evropski uniji in kot prednostne določiti tiste, čez ozemlja katerih tečejo vodotoki, ki tečejo tudi čez ozemlje države članice ali se tja iztekajo.

(9) Prvi seznam 33 prednostnih snovi ali skupin snovi je bil izbran na podlagi postopka COMMPS po javni in pregledni razpravi z zainteresiranimi stranmi.

(10) Zaželeno je hitro sprejetje seznama, da bi bilo mogoče pravočasno in stalno izvajati nadzor Skupnosti nad nevarnimi snovmi na podlagi strategije iz člena 16 Direktive 2000/60/ES, zlasti predloge za nadzor iz člena 16(6) in predloge za standarde kakovosti iz člena 16(7), in tako doseči cilje Direktive.

(11) Seznam prednostnih snovi, sprejet po tej odločbi, nadomesti seznam snovi v Sporočilu Komisije Svetu z dne 22. junija 1982 o nevarnih snoveh, ki jih je mogoče vključiti v seznam I Direktive Sveta 76/464/EGS [6].

(12) V skladu s členom 16(3) Direktive 2000/60/ES je treba pri opredelitvi prednostnih nevarnih snovi upoštevati izbor pogojno nevarnih snovi v ustrezni zakonodaji Skupnosti o nevarnih snoveh ali ustreznih mednarodnih sporazumih. Nevarne snovi so v navedeni direktivi opredeljene kot "snovi ali skupine snovi, ki so strupene, obstojne in se lahko kopičijo v organizmih, in druge snovi ali skupine snovi, ki so enako zaskrbljujoče".

(13) Med pomembne mednarodne sporazume spadajo med drugim Konvencija o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika (OSPAR), Konvencija o varstvu morskega okolja območja Baltiškega morja (HELCOM), Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem (Barcelonska konvencija), konvencije, sprejete v okviru Mednarodne pomorske organizacije, Konvencija UNEP o obstojnih organskih onesnaževalih in Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih Konvencije UN-ECE o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje.

(14) Izbiranje prednostnih snovi in opredeljevanje prednostnih nevarnih snovi s ciljem vzpostaviti nadzor nad emisijami, odvajanjem in uhajanjem bosta prispevala k ciljem in obveznostim Skupnosti po mednarodnih konvencijah o varstvu morskih voda, zlasti k izvajanju strategije glede nevarnih snovi, sprejete na ministrskem srečanju OSPAR leta 1998 v okviru Konvencije o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika v skladu s Sklepom Sveta 98/249/ES [7].

(15) Prednostne nevarne snovi na seznamu prednostnih snovi je treba opredeliti med drugim glede na nevarne snovi, za katere je v mednarodnih sporazumih dogovorjena postopna odprava ali ustavitev odvajanja, emisij in uhajanja, na primer nevarne snovi, za katere je na mednarodnih forumih, vključno z IMO, UNEP ali UN-ECE, dogovorjeno postopno odpravljanje; nevarne snovi, za katere je kot prednostna naloga konvencije OSPAR dogovorjena ustavitev odvajanja, emisij in uhajanja, skupaj z nevarnimi snovmi, ki so opredeljene v izboru OSPAR DYNAMEC I [8] ali III [9]; nevarne snovi, ki so "enako zaskrbljujoče" kakor snovi, ki so obstojne, strupene in se lahko kopičijo v organizmih (PTB), na primer povzročitelji motenj pri žlezah z notranjim izločanjem, opredeljeni v strategiji OSPAR; ter težke kovine, vključene v Protokol o težkih kovinah Konvencije UN-ECE o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja in izbrane za prednostno ukrepanje po OSPAR 1998 ter 2000, ki so "enako zaskrbljujoče" kot PTB.

(16) Za večjo učinkovitost ukrepov proti onesnaževanju vode mora Komisija pospeševati časovno usklajevanje raziskovanja in zaključkov, doseženih v okviru konvencije OSPAR, in postopka COMMPS.

(17) Postopek COMMPS je zasnovan kot dinamičen instrument za določanje prednostnega seznama nevarnih snovi, ki ga je mogoče neprestano izboljševati in razvijati z namenom preverjanja in prilagajanja prvega seznama prednostnih snovi najpozneje štiri leta po začetku veljavnosti Direktive 2000/60/ES in nato vsaj vsaka štiri leta. Da se pri naslednjem izbirnem postopku zagotovi upoštevanje vseh morebitnih prednostnih snovi, je bistveno, da se nobena snov sistematsko ne izključi, da se upošteva najboljše razpoložljivo znanje in da se v izbirni postopek vključijo vse kemikalije, vsi pesticidi na trgu EU in vse snovi, ki jih OSPAR opredeljuje kot "nevarne".

(18) Učinkovitost COMMPS je v veliki meri določena z razpoložljivostjo ustreznih podatkov. Ugotovljeno je, da je sedanja zakonodaja Skupnosti o kemijskih snoveh nezadovoljiva zaradi velikega pomanjkanja podatkov. Namen Direktive 2000/60/ES je mogoče v celoti doseči le, če se z revizijo zakonodaje Skupnosti o kemijskih snoveh zagotovi popolna razpoložljivost podatkov.

(19) Sklicevanje na postopek COMMPS ne izključuje možnosti, da Skupnost za ugotavljanje škodljivosti nekaterih snovi uporabi metode, ki so že razvite ali se že uporabljajo pri drugih ukrepih proti onesnaževanju.

(20) V skladu s členom 1(c) Direktive 2000/60/ES bodo naslednji pregledi seznama prednostnih snovi po členu 16(4) navedene direktive prispevali k ustavitvi emisij, odvajanja in uhajanja vseh nevarnih snovi do leta 2020 s postopnim dodajanjem drugih snovi na seznam.

(21) Poleg izboljšanega postopka COMMPS je treba pri pregledovanju in prilagajanju seznama prednostnih snovi ustrezno upoštevati rezultate pregledov po Direktivi Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [10], Uredbi Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganj obstoječih snovi [11] in Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 98/8/ES z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet [12] ter po možnosti druge znanstvene informacije iz pregleda obstoječih ali novih direktiv, zlasti v okviru zakonodaje o kemikalijah. Treba se je izogibati podvojenim pregledom snovi zaradi stroškov, ki jih to vključuje. Prilagajanje seznamov mora omogočati uvrščanje snovi bodisi med manj prednostne bodisi v višjo kategorijo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sprejme se seznam prednostnih snovi, vključujoč snovi, opredeljene kot prednostne nevarne snovi, ki je predviden v členu 16(2) in (3) Direktive 2000/60/ES. Ta seznam, kakor je prikazan v Prilogi k tej odločbi, se doda Direktivi 2000/60/ES kot Priloga X.

Člen 2

Seznam prednostnih snovi, določen s to odločbo, nadomesti seznam snovi v Sporočilu Komisije z dne 22. junija 1982.

Člen 3

Da se zagotovi upoštevanje vseh morebitnih prednostnih snovi, Komisija in države članice zagotovijo dostopnost podatkov o snoveh in podatkov v zvezi z izpostavljenostjo, potrebnih za izvedbo postopka COMMPS.

Člen 4

Ta odločba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropskih Skupnosti.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. novembra 2001

Za Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednik

A. Neyts-uyttebroeck

[1] UL C 177 E, 27.6.2000, str. 74 in UL C 154 E, 29.5.2001, str. 117.

[2] UL C 268, 19.9.2000, str. 11.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2001 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 8. oktobra 2001.

[4] UL L 129, 18.5.1976, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/60/ES (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

[5] UL L 327, 22.12.2000, str. 1.

[6] UL C 176, 14.7.1982, str. 3.

[7] UL L 104, 3.4.1998, str. 1.

[8] Niso same po sebi biorazgradljive in log Kow (porazdelitveni koeficient oktanol-voda ≥ 5 ali BCF (biokoncentracijski faktor) ≥ 5000 in akutna vodna strupenost ≤ 0,1 mg/l ali CMR za sesalce (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje).

[9] Niso same po sebi biorazgradljive in log Kow ≥ 4 ali BCF ≥ 500 in akutna strupenost na testne organizme ≤ 1 mg/l ali CMR za sesalce.

[10] UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/49/ES (UL L 176, 29.6.2001, str. 61).

[11] UL L 84, 5.4.1993, str. 1.

[12] UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA X

SEZNAM PREDNOSTNIH SNOVI NA PODROČJU VODNE POLITIKE [1]

| Številka CAS | Številka EU | Ime prednostne snovi | Opredeljena kot prednostna nevarna snov |

(1) | 15972–60–8 | 240–110–8 | Alaklor | |

(2) | 120–12–7 | 204–371–1 | Antracen | (X) |

(3) | 1912–24–9 | 217–617–8 | Atrazin | (X) |

(4) | 71–43–2 | 200–753–7 | Benzen | |

(5) | se ne uporablja | se ne uporablja | bromirani difeniletri | X |

(6) | 7440–43–9 | 231–152–8 | Kadmij in njegove spojine | X |

(7) | 85535–84–8 | 287–476–5 | C10-13— kloralkani | X |

(8) | 470–90–6 | 207–432–0 | klorfenvinfos | |

(9) | 2921–88–2 | 220–864–4 | klorpirifos | (X) |

(10) | 107–06–2 | 203–458–1 | 1,2-dikloroetan | |

(11) | 75–09–2 | 200–838–9 | diklorometan | |

(12) | 117–81–7 | 204–211–0 | di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) | (X) |

(13) | 330–54–1 | 206–354–4 | diuron | (X) |

(14) | 115–29–7 | 204–079–4 | endosulfan | (X) |

| 959–98–8 | se ne uporablja | (alfa-endosulfan) | |

(15) | 206–44–0 | 205–912–4 | fluoranten | |

(16) | 118–74–1 | 204–273–9 | heksaklorobenzen | X |

(17) | 87–68–3 | 201–765–5 | heksaklorobutadien | X |

(18) | 608–73–1 | 210–158–9 | heksaklorocikloheksan | X |

| 58–89–9 | 200–401–2 | (gama-izomer, lindan) | |

(19) | 34123–59–6 | 251–835–4 | izoproturon | (X) |

(20) | 7439–92–1 | 231–100–4 | svinec in njegove spojine | (X) |

(21) | 7439–97–6 | 231–106–7 | živo srebro in njegove spojine | X |

(22) | 91–20–3 | 202–049–5 | naftalen | (X) |

(23) | 7440–02–0 | 231–111–4 | nikelj in njegove spojine | |

(24) | 25154–52–3 | 246–672–0 | nonilfenoli | X |

| 104–40–5 | 203–199–4 | (4-(para)-nonilfenol) | |

(25) | 1806–26–4 | 217–302–5 | oktilfenoli | (X) |

| 140–66–9 | se ne uporablja | (para-terc-oktilfenol) | |

(26) | 608–93–5 | 210–172–5 | pentaklorobenzen | X |

(27) | 87–86–5 | 201–778–6 | pentaklorofenol | (X) |

(28) | se ne uporablja | se ne uporablja | poliaromatski ogljikovodiki | X |

| 50–32–8 | 200–028–5 | (benzo(a)piren) | |

| 205–99–2 | 205–911–9 | (benzo(b)fluoranten) | |

| 191–24–2 | 205–883–8 | (benzo(g, h, i)perilen) | |

| 207–08–9 | 205–916–6 | (benzo(k)fluoranten) | |

| 193–39–5 | 205–893–2 | (indeno(1,2,3-cd)piren) | |

(29) | 122–34–9 | 204–535–2 | simazin | (X) |

(30) | 688–73–3 | 211–704–4 | Spojine tributilkositra | X |

| 36643–28–4 | se ne uporablja | (tributilkositer-kation) | |

(31) | 12002–48–1 | 234–413–4 | triklorobenzeni | (X) |

| 120–82–1 | 204–428–0 | 1,2,4-triklorobenzen | |

(32) | 67–66–3 | 200–663–8 | triklorometan (kloroform) | |

(33) | 1582–09–8 | 216–428–8 | trifluralin | (X) |

"

--------------------------------------------------