32001D0527Uradni list L 191 , 13/07/2001 str. 0043 - 0044


Sklep Komisije

z dne 6. junija 2001

o ustanovitvi Odbora evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje

(notificirano pod dokumentno številko K(2001) 1501)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/527/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Prosto opravljanje storitev in prost pretok kapitala sta prednostna cilja Skupnosti, kot je navedeno v členih 49 in 56 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

(2) Razvoj dejanskega notranjega trga za finančne storitve je odločilnega pomena za povečanje gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest v Skupnosti.

(3) Akcijski načrt za finančne storitve [1], ki ga je sprejela Komisija, določa vrsto dejavnosti, potrebnih za dokončno vzpostavitev enotnega trga za finančne storitve.

(4) Na srečanju v Lizboni marca 2000 je Evropski svet pozval k izvedbi tega akcijskega načrta do leta 2005.

(5) Svet je dne 17. julija 2000 ustanovil Odbor modrecev za urejanje evropskih trgov vrednostnih papirjev.

(6) V svojem zaključnem poročilu je Odbor modrecev pozval k ustanovitvi dveh odborov, Evropskega odbora za vrednostne papirje, ki je sestavljen iz visokih predstavnikov držav članic, ter Odbora evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje, ki je sestavljen iz visokih predstavnikov državnih javnih organov, pristojnih za področje vrednostnih papirjev, da bi med drugim svetovala Komisiji.

(7) V resoluciji o učinkovitejši ureditvi trga vrednostnih papirjev v Evropski uniji je Evropski svet na sestanku v Stockholmu pozdravil namero Komisije, da uradno ustanovi odbor neodvisnih zakonodajnih organov, kot je predlagano v poročilu Odbora modrecev.

(8) Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje deluje kot neodvisen organ za odzive, debate in nasvete Komisiji na področju vrednostnih papirjev.

(9) Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje bi moral prispevati tudi k doslednemu in pravočasnemu izvajanju zakonodaje Skupnosti v državah članicah, tako da zagotavlja učinkovitejše sodelovanje med državnimi nadzornimi organi, organizira preglede strokovnjakov ter spodbuja ustaljene postopke [2].

(10) Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje bi moral pripraviti lastne operativne sporazume in vzdrževati tesne dejavne povezave s Komisijo in Evropskim odborom za vrednostne papirje. Predsednika odbor izbere izmed svojih članov.

(11) Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje bi se moral obsežno in dovolj zgodaj posvetovati z udeleženci na trgu, potrošniki in končnimi uporabniki na odprt in pregleden način.

(12) Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje naj pripravi svoj poslovnik in popolnoma upošteva prerogative institucij in institucionalnega ravnovesja, kot to določa Pogodba [3] –

SKLENILA:

Člen 1

Ustanovi se neodvisna svetovalna skupina za varnostne papirje v Skupnosti, ki se imenuje "Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje" (v nadaljevanju "odbor").

Člen 2

Vloga odbora je svetovati Komisiji, bodisi na njeno zahtevo v roku, ki ga Komisija določi v skladu z nujnostjo zadeve, ali na lastno pobudo zlasti pri pripravi osnutkov izvedbenih ukrepov na področju vrednostnih papirjev.

Člen 3

Odbor sestavljajo visoki predstavniki državnih nadzornih organov, pristojnih za vrednostne papirje. Vsaka država članica določi visokega predstavnika iz svojega pristojnega organa, ki jo zastopa na sestankih odbora.

Komisija je prisotna na sestankih odbora in imenuje visokega predstavnika, ki jo zastopa na vseh debatah.

Odbor izvoli predsednika izmed svojih članov.

Odbor lahko povabi strokovnjake in opazovalce, da se udeležijo sestankov.

Člen 4

Odbor ohrani tesne operativne povezave s Komisijo in Evropskim odborom za vrednostne papirje.

Odbor lahko ustanovi delovne skupine.

Člen 5

Preden posreduje svoje mnenje Komisiji se odbor obširno in dovolj zgodaj posvetuje z udeleženci na trgu, potrošniki in končnimi uporabniki na odprt in pregleden način.

Člen 6

Odbor Komisiji predloži letno poročilo.

Člen 7

Odbor sestavi poslovnik in pripravi svoje operativne sporazume.

Člen 8

Odbor prevzame dolžnosti 7. junija 2001.

V Bruslju, 6. junija 2001

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] COM(1999) 232 končna verzija.

[2] Besedilo vzeto iz tretjega odstavka 6. točke resolucije Evropskega sveta, sprejete v Stockholmu.

[3] Besedilo vzeto iz zadnjega odstavka uvodnih navedb resolucije Evropskega sveta, sprejete v Stockholmu.

--------------------------------------------------