32001D0462Uradni list L 162 , 19/06/2001 str. 0021 - 0024


Sklep Komisije

z dne 23. maja 2001

o mandatu pooblaščenca za zaslišanje nekaterih postopkih o konkurenci

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 1461)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/462/ES, ESPJ)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo,

ob upoštevanju Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru,

ob upoštevanju Poslovnika Komisije [1] in zlasti člena 20 Poslovnika,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pravica zadevnih strank in tretjih oseb do zaslišanja pred sprejetjem dokončne odločbe, ki vpliva na njihove interese, je temeljno načelo prava Skupnosti. Ta pravica je določena tudi z Uredbo Sveta (EGS) št. 4064/89 z dne 21. decembra 1989 o nadzoru nad koncentracijami med podjetji [2], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1310/97 [3], z Uredbo Komisije (ES) št. 2842/98 z dne 22. decembra 1998 o zasliševanju strank v nekaterih postopkih po členih 85 in 86 Pogodbe ES [4] ter Uredbo Komisije (ES) št. 447/98 z dne 1. marca 1998 o priglasitvah, rokih in zaslišanjih, predvidenih v Uredbi Sveta (EGS) št. 4064/89 o nadzoru nad koncentracijami med podjetji [5].

(2) Komisija mora zagotoviti, da je ta pravica v njenih postopkih o konkurenci zajamčena, zlasti ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah Evropske unije [6].

(3) Vodenje upravnih postopkov mora biti zato zaupano neodvisni osebi z izkušnjami na področju konkurence, ki mora s svojo neoporečnostjo prispevati k objektivnosti, preglednosti in učinkovitosti teh postopkov.

(4) Komisija je za te namene leta 1982 ustvarila mesto pooblaščenca za zaslišanje 1982 in nazadnje določila mandat za takšno mesto s Sklepom Komisije 94/810/ESPJ, ES z dne 12. decembra 1994 o pristojnostih pooblaščencev za zaslišanje v postopkih o konkurenci pred Komisijo [7].

(5) Vlogo pooblaščenca za zaslišanje je treba še naprej krepiti ter prilagoditi in združiti te pristojnosti zaradi razvoja prava o konkurenci.

(6) Za zagotovitev neodvisnosti se mora pooblaščenec za zaslišanje za upravne namene povezati s članom Komisije, posebej pristojnim za konkurenco. Povečati je treba preglednost imenovanja, odpoklica in premestitve pooblaščencev za zaslišanje.

(7) Pooblaščenca za zaslišanje je treba imenovati v skladu s pravili, določenimi v kadrovskih predpisih za uradnike, ter pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Skladno s temi pravili se lahko obravnavajo kandidati, ki niso uradniki Komisije.

(8) Mandat pooblaščenca za zaslišanje v postopkih o konkurenci je treba oblikovati na način, ki varuje pravico do zaslišanja ves čas postopka.

(9) Pri razkrivanju podatkov o fizičnih osebah je zlasti treba upoštevati Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o zaščiti posameznikov v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujejo institucije in organi Komisije, ter o prostem pretoku takšnih podatkov [8].

(10) Ta sklep ne sme posegati v splošna pravila, ki dovoljujejo ali izključujejo dostop do dokumentov Komisije.

(11) Sklep 94/810/ESPJ, ES se razveljavi –

SKLENILA:

Člen 1

Komisija imenuje enega ali več pooblaščencev za zaslišanje (v nadaljevanju "pooblaščenec za zaslišanje"), ki v postopkih o konkurenci pred Komisijo zagotovijo, da se spoštuje učinkovito uveljavljanje pravice do zaslišanja po členih 81 in 82 Pogodbe ES, členih 65 in 66 Pogodbe ESPJ, in Uredbi (EGS) št. 4064/89.

Člen 2

1. Imenovanje pooblaščenca za zaslišanje se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Za vsako prekinitev, prenehanje funkcije ali premestitev po kakšnem koli postopku mora Komisija dati obrazloženo odločitev. Ta se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

2. Pooblaščenec za zaslišanje se za upravne namene poveže s članom Komisije, posebej pristojnim za konkurenco (v nadaljnjem besedilu "pristojni član Komisije").

3. Če pooblaščenec za zaslišanje ne more delovati, pristojni član Komisije po posvetu s pooblaščencem za zaslišanje, če je to primerno, imenuje drugega uradnika, ki ni vpleten v zadevni primer, da nadaljuje naloge pooblaščenca za zaslišanje.

Člen 3

1. Pooblaščenec za zaslišanje pri opravljanju svojih nalog upošteva potrebo po učinkovitem izvajanju pravil konkurence v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti ter načeli, ki sta jih določila Evropsko sodišče in Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti.

2. Direktor, odgovoren za preiskavo primera (v nadaljevanju "odgovorni direktor"), obvešča pooblaščenca za zaslišanje o razvoju postopka do trenutka, ko se osnutek odločbe predloži pristojnemu članu Komisije.

3. Pooblaščenec za zaslišanje lahko predloži pristojnemu članu Komisije svoja stališča o vseh zadevah, ki izhajajo iz katerega koli postopka o konkurenci Komisije.

Člen 4

1. Pooblaščenec za zaslišanje organizira in vodi zaslišanja, predvidena v določbah za izvajanje členov 81 in 82 Pogodbe ES, členov 65 in 66 Pogodbe ESPJ ter Uredbe (EGS) št. 4064/89, skladno s členoma 5 in 13 tega sklepa.

2. Določbe iz odstavka 1 so:

(a) prvi odstavek člena 36 Pogodbe ESPJ;

(b) Uredba (ES) št. 2842/98;

(c) Uredba (ES) št. 447/98.

Člen 5

Pooblaščenec za zaslišanje zagotavlja, da se zaslišanje vodi pravilno in prispeva k nepristranskosti zaslišanja samega ter vseh pozneje sprejetih odločb. Pooblaščenec za zaslišanje si posebej prizadeva, da pri pripravi osnutkov odločb Komisije zagotovi, da se upoštevajo vse dejanske okoliščine, ugodne ali neugodne za zadevne stranke, tudi takšne, ki pričajo o teži kršitve.

Člen 6

1. Zahteve tretjih oseb za zaslišanje bodisi da so to osebe, podjetja ali združenja oseb ali podjetniška združenja, se predložijo v pisni obliki skupaj s pisno izjavo, v kateri je obrazložen interes prosilca za izid postopka.

2. Odločbe o tem, ali naj se tretje osebe zaslišijo, se sprejmejo po posvetovanju z odgovornim direktorjem.

3. Če se ugotovi, da v zahtevi ni izkazan zadosten interes prosilca za zaslišanje, se ga pisno obvesti o razlogih za takšno ugotovitev. Določi se rok, v katerem lahko predloži nadaljnje pisne pripombe.

Člen 7

1. Zahteve za ustno zaslišanje se navedejo v pisnih pripombah prosilca na pisma, ki jih je nanj naslovila Komisija.

2. Uradna pisma iz odstavka 1 so tista, ki:

(a) sporočajo navedbo ugovorov;

(b) vabijo tretjo osebo, ki je pokazala zadosten interes za zaslišanje, k pisnim pripombam;

(c) obveščajo tožnika, da po mnenju Komisije ni zadostnih razlogov za ugotovitev kršitve, in ga vabijo, da predloži nadaljnje pisne pripombe.

3. Odločbe, ali naj se prosilci zaslišijo ustno, se sprejmejo po posvetovanju z odgovornim direktorjem.

Člen 8

1. Če oseba, podjetje ali združenje oseb ali podjetniško združenje prejme eno ali več pisem, navedenih v članu 7(2), in upravičeno domneva, da ima Komisija dokumente, ki ji jih še niso razkrili, a so potrebni za pravilno uveljavljanje pravice do zaslišanja, se za dostop do takšnih dokumentov lahko podá obrazložena zahteva.

2. O obrazloženi odločbi glede katere koli takšne zahteve se obvesti oseba, podjetje ali združenje, ki je podalo zahtevo, ali katera koli druga oseba, podjetje ali združenje, ki je vpleteno v postopek.

Člen 9

Če se načrtuje razkritje podatkov, ki lahko pomenijo poslovno tajnost podjetja, podjetje o takšnem namenu in razlogih zanj pisno obvestijo. Določi se rok, v katerem lahko zadevno podjetje predloži svoje pisne pripombe.

Če zadevno podjetje nasprotuje razkritju podatkov, vendar se ugotovi, da podatki niso varovani in jih je zato mogoče razkriti, se ta ugotovitev navede v obrazloženi odločbi, o kateri obvestijo zadevno podjetje. V odločbi se določi datum, po katerem se bodo podatki razkrili. Ta datum se določi vsaj teden dni od dneva uradnega obvestila.

Prvi in drugi odstavek se smiselno uporabljata (se uporabita s potrebnimi spremembami) za razkritje podatkov z objavo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 10

Če oseba, podjetje ali združenje oseb ali podjetniško združenje meni, da je rok za njihov odgovor na uradno pismo iz člena 7(2) prekratek, lahko v okviru prvotnega roka prosi za podaljšanje tega roka z obrazloženo zahtevo. Prosilca obvestijo pisno ali je prošnji ugodeno.

Člen 11

Če je primerno, lahko pooblaščenec za zaslišanje po posvetu z odgovornim direktorjem zaradi potrebe, da se zagotovi pravilna priprava zaslišanja in da se kar najbolj razjasni dejansko stanje, strankam, ki so vabljene na zaslišanje, vnaprej priskrbi seznam vprašanj, na katere želi slišati njihovo mnenje.

V ta namen lahko pooblaščenec za zaslišanje po posvetu z odgovornim direktorjem skliče sestanek s strankami, ki so vabljene na zaslišanje, in po potrebi, z osebjem Komisije, da se pripravi na samo zaslišanje.

Pooblaščenec za zaslišanje prav tako lahko zahteva predhodno pisno uradno obvestilo o glavni vsebini predvidene izjave oseb, ki so jih stranke, vabljene na zaslišanje, predlagale za zaslišanje.

Člen 12

1. Po posvetu z odgovornim direktorjem pooblaščenec za zaslišanje določi datum, trajanje in mesto zaslišanja. Če se zahteva preložitev, pooblaščenec za zaslišanje odloči, ali bo preložitev dovolil ali ne.

2. Pooblaščenec za zaslišanje je v celoti odgovoren za vodenje zaslišanja.

3. Pooblaščenec za zaslišanje odloči, ali se med zaslišanjem smejo uporabiti novi dokumenti, katere osebe je v imenu stranke treba zaslišati in ali naj se zadevne osebe zaslišijo posebej ali v prisotnosti drugih oseb, ki so navzoče pri zaslišanju.

4. Kadar je primerno, lahko pooblaščenec za zaslišanje po posvetovanju z odgovornim direktorjem zaradi potrebe po zagotovitvi pravice do zaslišanja dá priložnost osebam, podjetjem, združenjem oseb ali podjetniškim združenjem, da po ustnem zaslišanju predložijo svoje nadaljnje pisne pripombe. Pooblaščenec za zaslišanje določi datum, do katerega so takšne predložitve možne. Komisija ni dolžna upoštevati pisnih pripomb, prejetih po tem datumu.

Člen 13

1. V zvezi z upoštevanjem pravice do zaslišanja pooblaščenec za zaslišanje poroča pristojnemu članu Komisije o zaslišanju in sklepih, do katerih je prišel na podlagi zaslišanja. Pripombe v tem poročilu veljajo za postopkovna vprašanja, vključno z razkrivanjem dokumentov in dostopom do dosjeja (spisa), za roke za odgovor na ugotovitve o možnih kršitvah ter pravilno vodenje ustnega zaslišanja.

Kopija poročila se predloži generalnem direktorju za konkurenco in odgovornemu direktorju.

2. Pooblaščenec za zaslišanje lahko ob poročilu iz odstavka 1 predloži pripombe o nadaljnjem poteku postopka. Takšne pripombe se lahko med drugim nanašajo tudi na potrebo po novih podatkih, umiku nekaterih pritožbenih točk ali oblikovanju novih pritožbenih točk.

Člen 14

Če je primerno, lahko pooblaščenec za zaslišanje poroča o nepristranskosti katere koli opravljene preiskave, zato da se lahko presodi konkurenčni vpliv zavez, predlaganih v zvezi s katerim koli postopkom, ki ga začne Komisija na podlagi uporabe določb iz člena 1. To zlasti vključuje izbiro zaslišancev in uporabljeno metodologijo.

Člen 15

Na osnovi osnutka odločbe, ki se predloži Svetovalnemu odboru v zadevnem primeru, pooblaščenec za zaslišanje pripravi v pisni obliki končno poročilo o spoštovanju pravice do zaslišanja iz člena 13(1). To poročilo bo tudi upoštevalo, ali osnutek odločbe obravnava samo pritožbene točke, v zvezi s katerimi so stranke dobile priložnost podati svoja stališča, in če je primerno, nepristranskost vsake poizvedbe v smislu člena 14.

Končno poročilo se predloži pristojnemu članu Komisije, generalnemu direktorju za konkurenco in odgovornemu direktorju. Predloži se pristojnim organom držav članic in skladno z določbami o sodelovanju, opredeljenimi v Protokolu 23 in Protokolu 24 Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, Nadzornemu organu EFTE.

Člen 16

1. Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje se priloži k osnutku odločbe, predložene Komisiji za zagotovitev, da je le-ta pri sprejetju odločbe o posameznem primeru v celoti seznanjena z vsemi pomembnimi podatki glede poteka postopka in spoštovanja pravice do zaslišanja.

2. Pooblaščenec za zaslišanje lahko spreminja končno poročilo v smislu kakršnega koli dopolnila k osnutku odločbe do trenutka, ko Komisija sprejme odločbo.

3. Komisija pošlje končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje skupaj z odločbo naslovljencem odločbe. Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti skupaj z odločbo ob upoštevanju pravno utemeljenega interesa podjetij pri varovanju njihovih poslovnih tajnosti.

Člen 17

Sklep 94/810/ESPJ, ES se razveljavi.

Postopkovni ukrepi, že sprejeti s tem sklepom, ostanejo (še naprej) v veljavi.

V Bruslju, 23. maja 2001

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 308, 8. 12. 2000, str. 26.

[2] UL L 395, 30.12.1989, str. 1 (popravljena verzija v UL L 257, 21.9.1990, str. 13).

[3] UL L 180, 9.7.1997, str. 1.

[4] UL L 354, 30.12.1998, str. 18.

[5] UL L 61, 2.3.1998, str. 1.

[6] UL C 364, 18.12.2000, str. 1.

[7] UL L 330, 21.12.1994, str. 67.

[8] UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

--------------------------------------------------