32000R2887Uradni list L 336 , 30/12/2000 str. 0004 - 0008


Uredba (ES) št. 2887/2000 evropskega parlamenta in Sveta

z dne 18. decembra 2000

o razvezanem dostopu do krajevne zanke

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [1],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sklepi Evropskega sveta z zasedanja v Lizboni dne 23. in 24. marca 2000 navajajo, da lahko Evropa v celoti izkoristi potencial rasti in delovnih mest digitalnega, z znanjem podprtega gospodarstva samo, če imajo podjetja in državljani dostop do stroškovno ugodne komunikacijske infrastrukture svetovnega razreda in do široke izbire storitev. Od držav članic in od Komisije se zahteva, da pred koncem leta 2000 poskušajo uvesti večjo konkurenco pri omrežjih za krajevni dostop in razvezati krajevno zanko, da bi prispevale k znatnemu zmanjšanju stroškov uporabe interneta. Evropski svet je na zasedanju v kraju Santa Maria de Feira dne 20. junija 2000 podprl predlagani akcijski načrt "e-Europe", ki opredeljuje razvezani dostop do krajevne zanke kot kratkoročno prednostno nalogo.

(2) Razvezovanje krajevne zanke naj dopolni obstoječe predpise zakonodaje Skupnosti tako, da se zagotovita univerzalna storitev in cenovno sprejemljiv dostop za vse državljane s krepitvijo konkurence, zagotavljanjem gospodarske učinkovitosti in maksimalne koristi za uporabnike.

(3) "Krajevna zanka" je fizični vod posukanih kovinskih parov v fiksnem javnem telefonskem omrežju, ki povezuje omrežno priključno točko v naročnikovih objektih z glavnim razdelilnikom ali enakovredno napravo. V Petem poročilu Komisije o izvajanju paketa telekomunikacijske ureditve je navedeno, da krajevno dostopovno omrežje ostaja eno od najmanj konkurenčnih segmentov liberaliziranega telekomunikacijskega trga. Novi udeleženci na trgu nimajo obširne alternativne omrežne infrastrukture in s tradicionalnimi tehnologijami ne morejo doseči ekonomije obsega in pokritosti, kot jo imajo obratovalci, ki so na trgu fiksnega javnega telefonskega omrežja določeni za obratovalce s pomembno tržno močjo. To izhaja iz dejstva, da so ti obratovalci, zaščiteni z izključnimi pravicami, razvili svoje infrastrukture žičnega krajevnega dostopa v daljših časovnih obdobjih in so lahko financirali investicijske stroške z monopolnimi rentami.

(4) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. junija 2000 o sporočilu Komisije v zvezi s Poročilom o komunikacijah 1999 poudarja, da je pomembno omogočiti sektorju, da razvija infrastrukture, ki pospešujejo rast elektronskih komunikacij in elektronskega poslovanja, ter da je pomembna ureditev, ki podpira tako rast. Navaja, da razvezovanje krajevne zanke trenutno zadeva predvsem žično infrastrukturo subjekta s prevladujočim položajem in da mora imeti vlaganje v alternativne infrastrukture možnost do zagotovitve primerne stopnje vračanja vlaganj, ker to utegne olajšati razširitev teh infrastruktur na področja, na katerih je njihova gostota priključkov še zelo majhna.

(5) Polaganje novih zank z zelo zmogljivimi optičnimi kabli neposredno do glavnih uporabnikov je poseben tržni segment, ki se razvija pod konkurenčnimi pogoji z novimi vlaganji. Ta uredba zato obravnava dostop do žičnih krajevnih zank, ne da bi to posegalo v nacionalne obveznosti v zvezi z drugimi vrstami dostopa do krajevnih infrastruktur.

(6) Za nove udeležence na trgu ne bi bilo gospodarno izvedljivo v razumnem roku v celoti podvojiti infrastrukturo krajevnega žičnega dostopa prvotnega obratovalca. Alternativne infrastrukture, kot so kabelska televizija, satelitske povezave, brezžične krajevne zanke, zdaj na splošno ne ponujajo enake funkcionalnosti ali vsesplošne razširjenosti, čeprav se lahko razmere med posameznimi državami razlikujejo.

(7) Razvezani dostop do krajevne zanke omogoča novim udeležencem na trgu, da konkurirajo priglašenim obratovalcem s ponudbo storitev prenosa podatkov z visoko bitno hitrostjo za neprekinjeni dostop do interneta in za večpredstavnostne aplikacije, ki temeljijo na tehnologiji digitalnih naročniških vodov (DSL), in s ponudbo storitev govorne telefonije. Utemeljena zahteva za razvezani dostop pomeni, da je dostop potreben upravičencu za izvajanje storitev in da bi zavrnitev zahteve preprečila, omejila ali izkrivljala konkurenco v tem sektorju.

(8) V tej uredbi je razvezani dostop do žičnih krajevnih zank predpisan samo za priglašene obratovalce, ki so jih njihovi nacionalni regulativni organi imenovali za obratovalce s pomembno tržno močjo na trgu za zagotavljanje fiksnega javnega telefonskega omrežja po ustreznih predpisih Skupnosti (v nadaljnjem besedilu "priglašeni obratovalci"). Države članice so Komisijo že uradno obvestile o imenih obratovalcev s pomembno tržno močjo, ki zagotavljajo javna fiksna telefonska omrežja po delu 1 Priloge I Direktive 97/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 1997 o medomrežnem povezovanju v telekomunikacijah glede na zagotavljanje univerzalne storitve in medobratovalnosti z uporabo načel zagotavljanja odprtosti omrežij (ONP) [3] in Direktive 98/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 1998 o zagotavljanju odprtosti omrežij v govorni telefoniji in o univerzalnih storitvah za telekomunikacije v konkurenčnem okolju [4].

(9) Od priglašenega obratovalca se ne more zahtevati, da zagotovi vrste dostopa, za zagotovitev katerih ni pristojen, na primer kadar bi izpolnitev zahteve povzročila kršitev zakonskih pravic neodvisne tretje osebe. Obveznost zagotavljanja razvezanega dostopa do krajevne zanke ne pomeni, da morajo priglašeni obratovalci v celoti zgraditi novo krajevno omrežno infrastrukturo izključno zato, da bi izpolnili zahteve upravičencev.

(10) Čeprav so komercialna pogajanja prednostna metoda za doseganje dogovora o tehničnih in cenovnih zadevah za dostop do krajevne zanke, izkušnje kažejo, da so v večini primerov potrebni regulativni posegi zaradi neuravnoteženosti pogajalske moči med novimi udeleženci na trgu in priglašenim obratovalcem ter zaradi pomanjkanja drugih alternativ. V nekaterih okoliščinah lahko nacionalni regulativni organ v skladu z zakonodajo Skupnosti ukrepa na lastno pobudo, da bi zagotovil lojalno konkurenco, ekonomsko učinkovitost in maksimalno korist za končne uporabnike. Če priglašeni obratovalec ne izpolni časovnih rokov za obravnavo zadev, ima upravičenec pravico do odškodnine.

(11) Pravila za izračun stroškov in oblikovanje cen za krajevne zanke in pripadajoče zmogljivosti naj bodo pregledna, nediskriminacijska in objektivna, da bi zagotovila poštenost. Pravila oblikovanja cen naj zagotavljajo, da lahko ponudnik krajevne zanke pri tem pokrije svoje ustrezne stroške in doseže primeren donos, da bi se zagotovil dolgoročni razvoj in nadgradila infrastruktura krajevnega dostopa. Pravila oblikovanja cen za krajevne zanke naj pospešujejo pošteno in znosno konkurenco, pri čemer se upošteva potreba po vlaganju v alternativne infrastrukture in zagotovi, da ni izkrivljanja konkurence, zlasti naj ne bi bilo pritiska na zmanjševanje razlik med cenami veleprodajnih in maloprodajnih storitev priglašenega obratovalca. V zvezi s tem bi se bilo treba posvetovati z organi, odgovornimi za konkurenco.

(12) Priglašeni obratovalci naj zagotovijo informacije in razvezani dostop za tretje stranke pod enakimi pogoji in enake kakovosti, kot jih nudijo svojim lastnim službam ali pridruženim podjetjem. Zato bi objava ustrezne referenčne ponudbe za razvezani dostop do krajevne zanke s strani priglašenega obratovalca v kratkoročnem obdobju in v idealnem primeru po internetu ter pod nadzorstvenim pregledom nacionalnega regulativnega organa prispevala k oblikovanju preglednih in nediskriminacijskih tržnih pogojev.

(13) Komisija je v svojem Priporočilu 2000/417/ES z dne 25. maja 2000 o razvezanem dostopu do krajevne zanke, ki omogoča konkurenčno zagotavljanje vseh elektronskih komunikacijskih storitev, vključno s širokopasovnimi večpredstavnostnimi in internetnimi storitvami za hitri prenos [5], ter v svojem sporočilu z dne 26. aprila 2000 [6] dala podrobne smernice za podporo nacionalnim regulativnim organom glede poštenega urejanja različnih oblik razvezanega dostopa do krajevne zanke.

(14) V skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe države članice ne morejo na varen, usklajen način in pravočasno doseči cilja usklajenega okvira za razvezani dostop do krajevne zanke, da bi omogočile konkurenčno zagotavljanje stroškovno ugodne komunikacijske infrastrukture svetovnega razreda in veliko izbiro storitev za vsa podjetja in državljane Skupnosti, zato se lahko ta cilj najbolje doseže na ravni Skupnosti. V skladu z načelom sora zmernosti iz navedenega člena določbe te uredbe ne presegajo okvira, ki je potreben za dosego cilja za ta namen. Sprejmejo se brez poseganja v nacionalne predpise, ki izpolnjujejo zakonodajo Skupnosti in določajo podrobnejše ukrepe, na primer v zvezi z virtualno kolokacijo.

(15) Ta uredba dopolnjuje regulativni okvir za telekomunikacije, zlasti Direktivi 97/33/ES in 98/10/ES. Novi regulativni okvir za elektronske komunikacije naj vključuje ustrezne določbe za nadomestitev te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj in področje uporabe

1. Cilj te uredbe je okrepiti konkurenco in spodbuditi tehnološke inovacije na trgu krajevnega dostopa z določitvijo usklajenih pogojev za razvezani dostop do krajevne zanke, da bi se pospešilo konkurenčno zagotavljanje širokega nabora elektronskih komunikacijskih storitev.

2. Ta uredba se uporablja za razvezani dostop do krajevnih zank in pripadajočih zmogljivosti priglašenih obratovalcev, kot je določeno v členu 2(a).

3. Ta uredba se uporablja brez poseganja v obveznosti priglašenih obratovalcev, da v skladu s predpisi Skupnosti izpolnijo načelo nediskriminacije, kadar z uporabo fiksnega javnega telefonskega omrežja za tretje osebe zagotavljajo hitre dostopovne in prenosne storitve na enak način, kot jih zagotavljajo za svoje lastne storitve ali za svoja povezana podjetja.

4. Ta uredba ne posega v pravice držav članic, da v skladu s zakonodajo Skupnosti ohranijo ali uvedejo ukrepe, ki vsebujejo podrobnejše določbe, kot so tiste, ki jih vsebuje ta uredba in/ali ne spadajo v področje uporabe te uredbe, med drugim v zvezi z drugimi vrstami dostopa do lokalnih infrastruktur.

Člen 2

Opredelitve

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) "priglašeni obratovalec" pomeni obratovalce fiksnih javnih telefonskih omrežij, ki jih je njihov nacionalni regulativni organ imenoval za obratovalce s pomembno tržno močjo pri zagotavljanju fiksnih javnih telefonskih omrežij in storitev po delu I Priloge I Direktive 97/33/ES ali Direktive 98/10/ES;

(b) "upravičenec" pomeni tretjo osebo, ki je ustrezno pooblaščena v skladu z Direktivo 97/13/ES [7] ali upravičena do opravljanja komunikacijskih storitev po nacionalni zakonodaji in ima pravico do razvezanega dostopa do krajevne zanke;

(c) "krajevna zanka" pomeni fizični vod posukanih kovinskih parov v fiksnem javnem telefonskem omrežju, ki povezuje omrežno priključno točko v naročnikovih objektih z glavnim razdelilnikom ali enakovredno napravo;

(d) "krajevna podzanka" pomeni delno krajevno zanko, ki povezuje omrežno priključno točko v naročnikovih objektih s koncentracijsko točko ali določeno vmesno dostopovno točko v fiksnem javnem telefonskem omrežju;

(e) "razvezani dostop do krajevne zanke" pomeni povsem razvezani dostop do krajevne zanke in sodostop do krajevne zanke; za to ni potrebna sprememba lastništva krajevne zanke;

(f) "popolnoma razvezani dostop do krajevne zanke" pomeni, da je upravičencu zagotovljen dostop do krajevne zanke ali krajevne podzanke priglašenega obratovalca z odobritvijo uporabe celotnega frekvenčnega spektra posukanega kovinskega para;

(g) "sodostop do krajevne zanke" pomeni, da je upravičencu zagotovljen dostop do krajevne zanke ali krajevne podzanke priglašenega obratovalca z odobritvijo uporabe frekvenčnega spektra posukanega kovinskega para za negovorni pas; krajevno zanko še naprej uporablja priglašeni obratovalec za zagotavljanje telefonske storitve za javnost;

(h) "kolokacija" pomeni zagotavljanje fizičnega prostora in tehničnih sredstev, potrebnih za primerno namestitev in priključitev ustrezne opreme upravičenca, kot je navedeno v oddelku B Priloge;

(i) "pripadajoče zmogljivosti" pomenijo zmogljivosti, povezane z zagotavljanjem razvezanega dostopa do krajevne zanke, zlasti kolokacijo, kabelske priključke in ustrezne sisteme informacijske tehnologije, do katerih mora imeti upravičenec dostop, da lahko na konkurenčni in pravični podlagi zagotavlja storitve.

Člen 3

Zagotavljanje razvezanega dostopa

1. Priglašeni obratovalci od 31. decembra 2000 dalje objavljajo in dopolnjujejo referenčno ponudbo za razvezani dostop do svojih krajevnih zank in pripadajočih zmogljivosti, ki vključuje vsaj točke, naštete v Prilogi. Ponudba je dovolj odprta, da upravičencu ni treba plačati omrežnih elementov ali zmogljivosti, ki jih ne potrebuje za izvajanje svojih storitev, vsebuje pa opis komponent ponudbe in pripadajoče pogoje, vključno s cenami.

2. Od 31. decembra 2000 dalje priglašeni obratovalci izpolnjujejo utemeljene zahteve upravičencev za razvezani dostop do njihovih krajevnih zank in pripadajočih zmogljivosti pod preglednimi, pravičnimi in nediskriminacijskimi pogoji. Zahteve se zavrnejo samo na podlagi objektivnih meril, povezanih s tehnično izvedljivostjo ali potrebo po ohranitvi celovitosti omrežja. Kadar se dostop zavrne, lahko oškodovana stranka predloži primer v reševanje po postopku reševanja sporov iz člena 4(5). Priglašeni obratovalci priskrbijo upravičencem zmogljivosti, enake tistim, ki jih zagotovijo za svoje lastne storitve ali svojim povezanim podjetjem, in pod enakimi pogoji ter v enakih časovnih okvirih.

3. Brez poseganja v člen 4(4) priglašeni obratovalci zaračunavajo cene za razvezani dostop do krajevne zanke in do pripadajočih zmogljivosti na podlagi stroškovne naravnanosti.

Člen 4

Nadzor nacionalnega regulativnega organa

1. Nacionalni regulativni organ zagotovi, da se z zaračunavanjem razvezanega dostopa do krajevne zanke pospešuje poštena in znosna konkurenca.

2. Nacionalni regulativni organ je pooblaščen, da:

(a) zahteva spremembe referenčne ponudbe za razvezani dostop do krajevne zanke in pripadajočih zmogljivosti, vključno s cenami, kadar so take spremembe upravičene; in

(b) zahteva od priglašenih obratovalcev, da predložijo informacije, ki so primerne za izvajanje te uredbe.

3. Nacionalni regulativni organ lahko, kadar je to utemeljeno, ukrepa na lastno pobudo, da bi zagotovil nediskriminacijo, pošteno konkurenco, gospodarsko učinkovitost in maksimalno korist za uporabnike.

4. Če nacionalni regulativni organ ugotovi, da je trg za krajevni dostop dovolj konkurenčen, razreši priglašene obratovalce obveznosti iz člena 3(3), po katerem morajo cene določati na podlagi stroškovne naravnanosti.

5. Za spore med podjetji glede zadev, vključenih v to uredbo, veljajo nacionalni postopki reševanja sporov, ki so določeni v skladu z Direktivo 97/33/ES, spori pa se rešujejo hitro, pravično in pregledno.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2000

Za Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednik

D. Voynet

[1] Mnenje je bilo dano dne 19. oktobra 2000 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] Mnenje Evropskega Parlamenta z dne 26. oktobra 2000 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 5. decembra 2000.

[3] UL L 199, 26.7.1997, str. 32. Direktiva, spremenjena z Direktivo 98/61/ES (UL L 268, 3.10.1998, str. 37).

[4] UL L 101, 1.4.1998, str. 24.

[5] UL L 156, 29.6.2000, str. 44.

[6] UL C 272, 23.9.2000, str. 55.

[7] Direktiva 97/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. aprila 1997 o skupnem okviru za splošna dovoljenja in posamične licence na področju telekomunikacijskih storitev (UL L 117, 7.5.1997, str. 15).

--------------------------------------------------

PRILOGA

MINIMALNI SEZNAM TOČK, KI JIH JE TREBA VKLJUČITI V REFERENČNO PONUDBO ZA RAZVEZANI DOSTOP DO KRAJEVNE ZANKE IN JO MORAJO OBJAVITI PRIGLAŠENI OBRATOVALCI

A. Pogoji za razvezani dostop do krajevne zanke

1. Omrežni elementi, do katerih se ponuja dostop, vključujejo zlasti naslednje elemente:

(a) dostop do krajevnih zank;

(b) dostop do frekvenčnega spektra krajevne zanke za negovorni pas pri sodostopu do krajevne zanke;

2. Informacije v zvezi z lokacijami fizičnega dostopa [1], razpoložljivostjo krajevnih zank v določenih delih dostopovnega omrežja;

3. Tehnični pogoji v zvezi z dostopom do krajevnih zank in njihovo uporabo, vključno s tehničnimi značilnostmi posukanega kovinskega para v krajevni zanki;

4. Postopki naročanja in zagotavljanja, omejitve uporabe.

B. Kolokacijske storitve

1. Podatki o ustreznih lokacijah priglašenega operaterja [2];

2. Kolokacijske možnosti na lokacijah iz točke 1 (vključno s fizično kolokacijo in, če je to primerno, oddaljeno kolokacijo in virtualno kolokacijo);

3. Značilnosti opreme: morebitne omejitve glede opreme, ki je lahko na kolokaciji;

4. Varnostna vprašanja: ukrepi priglašenih obratovalcev za zagotovitev varnosti njihovih lokacij;

5. Pogoji dostopa za osebje konkurenčnih obratovalcev;

6. Varnostni standardi;

7. Pravila za razporeditev prostora, kadar je kolokacijski prostor omejen;

8. Pogoji, pod katerimi lahko upravičenci pregledajo lokacije, kjer je na voljo fizična kolokacija, ali lokacije, kjer je bila kolokacija zaradi pomanjkanja zmogljivosti zavrnjena.

C. Informacijski sistemi

Pogoji za dostop do sistemov za podporo obratovanja, informacijskih sistemov ali baz podatkov priglašenega obratovalca za prednaročanje, zagotavljanje, naročanje, zahteve za vzdrževanje in popravila ter zaračunavanje.

D. Pogoji dobave

1. Časovni rok za obravnavo zahtev za zagotavljanje storitev in naprav; dogovori o ravni storitev, postopki za odpravljanje okvar, postopki za ponovno vzpostavitev normalne ravni storitve in parametri kakovosti storitev;

2. Standardni pogodbeni pogoji, vključno z morebitno odškodnino, predvideno za neizpolnitev časovnih rokov;

3. Cene ali formule za določanje cen za vsako zgoraj navedeno značilnost, funkcijo in napravo.

[1] Razpoložljivost teh informacij je lahko zaradi javne varnosti omejena samo na zainteresirane stranke.

[2] Razpoložljivost teh informacij je lahko zaradi javne varnosti omejena samo na zainteresirane stranke.

--------------------------------------------------