32000R2787Official Journal L 330 , 27/12/2000 P. 0001 - 0086


Uredba Komisije (ES) št. 2787/2000

z dne 15. decembra 2000

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje

Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti 1, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 Evropskega parlamenta in Sveta 2 (v nadaljnjem besedilu imenovan "zakonik"), ter zlasti člena 249 Uredbe,

ker:

(1) Države članice bi se morda želele udeležiti poskusnih programov za ocenjevanje pobud za usklajevanje in poenostavljanje carinskih postopkov, sprejetih zlasti na mednarodni ravni. Brez poseganja v uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 z dne 22. maja 1995 o statistiki v zvezi z menjavo blaga med Skupnostjo in njenimi državami članicami ter državami nečlanicami 3, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 374/98 4, lahko takšne pobude zahtevajo odstopanja od uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 2454/93 5, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1602/2000 6, tako dolgo, kolikor je potrebno za izvajanje takšnih poskusnih programov.

(2) Izkušnje so pokazale, da je treba prilagoditi nekatere predpise o odobritvi izvajanja rednih odpremnih storitev.

(3) Preprostejša in jasnejša pravila o skupnostnem tranzitu bi bila koristna za gospodarstvo in tudi za carinske službe.

(4) Težave zaradi tranzitnih postopkov so v zadnjih letih povzročile občutne izgube v proračunih držav članic in Skupnosti ter predstavljajo nenehno grožnjo za evropsko gospodarstvo in gospodarske subjekte.

(5) Zato je treba te postopke posodobiti, da bodo poslovanju prijaznejši, hkrati pa bodo še vedno zagotavljali učinkovito zaščito javnih interesov držav članic in Skupnosti.

(6) Jasneje je treba določiti primere, v katerih je uporaba skupnostnega tranzitnega postopka obvezna.

(7) Jasno je treba ločiti med standardnim postopkom, ki se uporablja za vse gospodarske subjekte, in poenostavljenimi postopki, uporabljenimi samo za gospodarske subjekte, ki izpolnjujejo nekatere pogoje. To zahteva uravnoteženi prijem, ki upošteva tveganja in koristi zanesljivim gospodarskim subjektom tako, da jim posebej omogoča uporabo poenostavljenih postopkov, pri tem pa ohranja načelo prostega dostopa do osnovnega tranzitnega postopka.

(8) Določiti je treba pravila in pogoje za zmanjšanje zneska skupnega zavarovanja ter za opustitev zavarovanja, da bi zagotovili enotno uporabo člena 94(4) zakonika. Pravila in pogoji morajo upoštevati zanesljivost izvajalcev in tveganja v zvezi z blagom.

(9) Določiti je treba tudi okoliščine, v katerih se lahko prepove uporaba nižjega skupnega zavarovanja ali skupnega zavarovanja za blago, ki predstavlja večja tveganja.

(10) Do začetka uporabe popolnoma računalniškega tranzitnega sistema je mogoče upravo in nadzor nad skupnostnimi tranzitnimi postopki izboljšati tako, da se v določbe dodajo številna pravila z jasno navedenimi postopki, ki jih je treba uporabljati, in roki, ki jih je treba upoštevati, da bi uporabnikom tranzita zagotovili kakovostne storitve.

(11) Zakonodaji o skupnostnem tranzitu je treba dodati nove določbe, ki bodo olajšale in pospešile izterjavo dolgov.

(12) Sprejeti je treba nekatere vsebinske spremembe v zvezi z napotili h konvenciji TIR.

(13) Zaradi tehničnega napredka v proizvodnji slada je treba prilagoditi standardne stopnje donosa za nepraženi in praženi slad.

(14) Uredba Komisije (ES) št. 2513/98 7 posodablja Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 1501/95 8, ki določa predelovalne koeficiente za proizvodnjo nepraženega in praženega slada, uporabljene za izračun izvoznih nadomestil za predelane izdelke. Standardne stopnje donosa je zato treba izračunati na podlagi teh koeficientov.

(15) Da bi se izognili neugodnim vplivom zaradi vnaprej plačanih izvoznih nadomestil v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 565/80 9, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2026/83 10, je treba določiti nove standardne stopnje donosa za vnaprej financirano blago, ki se bodo uporabljale od 1. septembra 1998.

(16) Uredbo (EGS) št. 2454/93 je treba ustrezno spremeniti.

(17) Nekatere prehodne določbe iz te uredbe morajo nadomestiti tiste iz člena 2 Uredbe Komisije (ES) št. 502/1999 11. Zaradi preglednosti je torej treba slednje črtati.

(18) Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2454/93 se spremeni:

1. V poglavje 3 naslova I dela I se doda naslednji člen 4c:

"Člen 4c

Za poskusne programe, ki uporabljajo tehnike računalniške izmenjave podatkov in so namenjeni za ocenjevanje morebitnih poenostavitev, lahko carinski organi za obdobje, ki je nujno potrebno za izvajanje programa, opustijo zahtevo po navajanju naslednjih podatkov:

(a) deklaracije iz člena 178(1);

(b) z odstopanjem od člena 222(1) podrobnih podatkov v nekaterih poljih enotne upravne listine, ki niso potrebni za ugotavljanje istovetnosti blaga in niso pomembni za uporabo uvoznih ali izvoznih dajatev.

Takšni podatki pa bodo na razpolago na zahtevo v okviru nadzornih postopkov.

Znesek uvoznih dajatev, ki se zaračunavajo v obdobju, zajetem v odstopanje in odobrenem na podlagi prvega pododstavka, ni nižji od tistega, ki bi se zaračunal, če ni odstopanja.

Države članice, ki se želijo udeležiti takšnega poskusnega programa, pošljejo Komisiji vnaprej vse podatke o predlaganem poskusnem programu, skupaj s predvidenim trajanjem. Komisijo obveščajo tudi o dejanskem izvajanju in rezultatih. Komisija obvešča druge države članice."

2. V členu 215(1) se v drugem pododstavku številke "(1, 4, 5 in 7)' nadomestijo s številkami "(1, 4 in 5)'.

3. V prvi alinei člena 263 se besedilo "členi 406 do 409' nadomesti z besedilom "členi 406, 407 in 408'.

4. Naslov v naslovu II dela II se nadomesti z naslednjim:

"CARINSKI STATUS BLAGA IN TRANZIT"

5. Poglavji 1 in 2 v naslovu II dela II se črtata.

6. Člen 313(2) se spremeni:

(a) v prvem pododstavku se točka (a) nadomesti z naslednjim:

"(a) blago, prineseno na carinsko območje Skupnosti v skladu s členom 37 zakonika.

Vendar pa se v skladu s členom 38(5) zakonika blago, prineseno na carinsko območje Skupnosti, šteje kot skupnostno blago, razen če ni ugotovljeno, da nima skupnostnega statusa:

če je bilo pri zračnem prevozu blago natovorjeno ali pretovorjeno na letališču na carinskem območju Skupnosti za dostavo na drugo letališče na carinskem območju Skupnosti in če se prevaža na podlagi enotne prevozne listine, ki je bila sestavljena v državi članici, ali

če se pri pomorskem prevozu blago prevaža med pristanišči na carinskem območju Skupnosti z rednimi ladijskimi prevozi, odobrenimi v skladu s členoma 313a in 313b";

(b) drugi pododstavek se črta.

7. Člen 313b se spremeni:

(a) Odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

"1. Na zahtevo ladijskega prevoznika, ki opredeljuje svoje storitve, mu lahko carinski organi države članice, na katere ozemlju ima prevoznik sedež, s soglasjem drugih zadevnih držav članic odobrijo vzpostavitev rednih ladijskih prevozov.

2. Vloga mora vsebovati naslednje podatke:

(a) zadevna pristanišča;

(b) imena plovil, ki se bodo uporabljala za redne prevoze; in

(c) vse nadaljnje podatke, ki jih zahtevajo carinski organi, zlasti urnik ladijskih prevozov."

(b) V odstavku 3 se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim besedilom:

"(a) so registrirani v Skupnosti in so njihovi podatki na voljo pristojnim carinskim organom;

(b) niso zagrešili hudih ali večkratnih kršitev v zvezi z opravljanjem rednega ladijskega prevoza".

(c) V zadnjem stavku odstavka 6 se besedilo "z uporabo postopka iz odstavka 4' črta in doda se naslednji novi stavek:

"Če se podatki, ki jih zahteva odstavek 2(a), spremenijo, se uporabi postopek iz odstavka 4."

8. Člen 314 se spremeni:

(a) V prvem stavku odstavka 1 se besedilo "iz odstavka 2' nadomesti z "v skladu s členom 314c(l)".

(b) Odstavek 2 se črta.

(c) V odstavku 3 se besedilo "iz odstavka 2' nadomesti z besedilom "iz člena 314c(l)".

(d) Odstavek 4 se črta.

9. Za členom 314 se doda naslednje besedilo:

"Člen 314a

Carinske uprave držav članic si medsebojno pomagajo pri preverjanju pristnosti in natančnosti dokumentov ter pri preverjanju, ali so bili pravilno uporabljeni postopki, ki se uporabljajo v skladu z določbami iz tega naslova za dokazovanje skupnostnega statusa blaga.

Oddelek 2

Dokazilo o skupnostnem statusu

Člen 314b

V tem oddelku izraz pristojni urad pomeni carinske organe, ki so pristojni za potrjevanje skupnostnega statusa blaga.

Člen 314c

1. Skupnostni status je za blago mogoče dokazati le na enega od naslednjih načinov, brez vpliva na blago, dano v notranji skupnostni tranzitni postopek:

(a) z enim od dokumentov iz členov 315 do 317b;

(b) v skladu s pravili iz členov 319 do 323;

(c) s spremno listino iz Uredbe Komisije (EGS) št. 2719/92 *;

(d) z dokumentom iz člena 325;

(e) z nalepko iz člena 462a(2);

(f) z dokumentom iz člena 816, ki potrjuje skupnostni status blaga; ali

(g) s kontrolnim izvodom T5, ki je opisan v členu 843.

2. Če se dokumenti ali pravila iz odstavka 1 uporabljajo za skupnostno blago v embalaži, ki nima skupnostnega statusa, mora biti na dokumentu, ki potrjuje skupnostni status blaga, navedeno naslednje:

(a) envases N

(b) N-emballager

(c) N-UmschlieEungen

(d) N

(e) N packaging

(f) emballages N

(g) imballaggi N

(h) N-verpakkingen

(i) embalagens N

(j) N-pakkaus

(k) N forpackning.

3. Če so izpolnjeni pogoji za izdajo dokumentov, je mogoče dokumente iz členov 315 do 323 izdati naknadno. V tem primeru morajo vsebovati eno od naslednjih navedb v rdeči barvi:

(l) Expedido a posteriori

(m) Udstedt efterfoelgende

(n) Nachtraglich ausgestellt

(o)

(p) Issued retroactively

(q) Delivre a posteriori

(r) Rilasciato a posteriori

(s) Achteraf afgegeven

(t) Emitido a posteriori

(u) Annettu jalkikateen

(v) Utfardat i efterhand.

* UL L 276, 19.9.1992, str. 1."

Pododdelek 1

Dokument T2L

10. Člen 315 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 315

1. Skupnostni status blaga se dokazuje s predložitvijo dokumenta T2L. Ta dokument se sestavi v skladu z odstavki 3 do 5.

2. Skupnostni status blaga, ki se pošilja na del carinskega območja Skupnosti, kjer se Direktiva 77/388/EGS ne uporablja, ali iz dela tega območja, se dokazuje s predložitvijo dokumenta T2LF.

Odstavki 3 do 5 tega člena in členi 316 do 324f se za dokument T2LF smiselno uporabljajo.

3. Dokument T2L se izpiše na obrazcu, ki ustreza izvodu 4 ali izvodu 4/5 vzorca v prilogah 31 in 32.

Po potrebi se navedenemu obrazcu doda en ali več dopolnilnih listov, ki ustrezajo izvodu 4 ali izvodu 4/5 vzorca v prilogah 33 in 34.

Če države članice pri uporabi računalniškega sistema za izdelavo deklaracij ne odobrijo uporabe dopolnilnih listov, se obrazcu doda eden ali več obrazcev, ki ustrezajo izvodu 4 ali izvodu 4/5 vzorca v prilogah 31 in 32.

4. Udeleženec vpiše T2L v desno podpolje polja 1 na obrazcu in T2Lbis v desno podpolje polja 1 na dopolnilnih listih.

5. Nakladnice, sestavljene v skladu z vzorcem iz Priloge 45 in izpolnjene v skladu s Prilogo 44a, se lahko uporabljajo namesto dopolnilnih listov kot opisni del dokumenta T2L."

11. Doda se naslednji člen 315a:

"Člen 315a

Carinski organi lahko osebam, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 373, odobrijo uporabo takšnih nakladnic, ki ne ustrezajo vsem zahtevam iz člena 44a in 45.

Člen 385(1), drugi pododstavek, (2) in (3) se smiselno uporablja."

12. Člen 316 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 316

1. Ob upoštevanju določb iz člena 324f se dokument T2L sestavi v enem izvirniku.

2. Na zahtevo udeleženca pristojni urad potrdi dokumente T2L in po potrebi vse uporabljene dopolnilne liste ali nakladnice. Takšen zaznamek vsebuje naslednje podatke, ki morajo biti, če je mogoče, navedeni v polju C. Urad odhoda:

(a) na dokumentih T2L naziv in žig pristojnega urada, podpis carinskega delavca, datum potrditve in bodisi evidenčno številko ali številko odpremne deklaracije, kjer je to potrebno;

(b) pri dopolnilnih listih ali nakladnicah številko, navedeno na dokumentu T2L, ki se vpiše z žigom, na katerem je ime pristojnega urada, ali ročno; če je vpisana ročno, mora biti zraven uradni žig navedenega urada.

Dokumenti se vrnejo udeležencu."

13. Za členom 316 se vstavi naslednje:

"Pododdelek 2

Komercialni dokumenti".

14. Člen 317(2), (3) in (4) se nadomesti z naslednjim:

"2. Račun ali prevozna listina iz odstavka 1 vsebuje vsaj polni naziv in naslov pošiljatelja oziroma udeleženca, kadar to ni pošiljatelj, število in vrsto, oznake in referenčne številke tovorkov, opis blaga, bruto maso v kilogramih in po potrebi število zabojnikov.

Udeleženec jasno označi navedeni dokument z znakom T2L in z lastnoročnim podpisom.

3. Na zahtevo udeleženca pristojni urad potrdi račun ali prevozno listino, ki jo je ustrezno izpolnila in podpisala zadevna oseba. Zaznamek vsebuje naziv in žig pristojnega urada, podpis uradnika tega urada, datum potrditve in bodisi evidenčno številko ali številko odpremne deklaracije, če je potrebna.

4. Če skupna vrednost blaga Skupnosti, zajetega v računu ali prevozni listini, izpolnjeni in podpisani v skladu z odstavkom 2 tega člena ali člena 224, ne presega 10 000 EUR, udeležencu ni treba predložiti dokumenta v potrditev pristojnemu uradu.

V tem primeru račun ali prevozna listina vsebujeta poleg podatkov iz odstavka 2 še podatke o pristojnem uradu."

15. Člen 317a se spremeni:

(a) V odstavku 2 se drugi pododstavek spremeni:

(i) Točka (c) se nadomesti z naslednjim:

"(c) običajni trgovski opis blaga, ki vsebuje dovolj podatkov, da omogočajo ugotavljanje istovetnosti blaga;".

(ii) Točka (f) se nadomesti z naslednjim:

"(f) naslednje vnose za status blaga:

črko ,C' (enakovredna T2L) za blago, katerega skupnostni status je mogoče dokazati,

črko F' (ki ustreza T2LF) za blago, katerega skupnostni status je mogoče dokazati in ki se pošilja v del carinskega območja Skupnosti, kjer se določbe Direktive 77/388/EGS ne uporabljajo, oziroma iz njega,

črko N' za vse drugo blago."

(b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

"3. Na zahtevo ladijskega prevoznika pristojni urad potrdi ustrezno izpolnjen in podpisan manifest. Zaznamek vsebuje naziv in žig pristojnega urada, podpis uradnika tega urada in datum potrditve."

16. Doda se naslednji člen 317b:

"Člen 317b

Kadar se uporabljajo poenostavljeni skupnostni tranzitni postopki iz členov 444 in 448, se skupnostni status navede s črko C' (enakovredna T2L), ki se vpiše poleg posameznih postavk na manifestu."

17. Člen 318 se črta in se vstavi naslednje:

"Pododdelek 3

Druga dokazila, ki jih zahtevajo nekatere operacije"

18. V členu 319(1) se v prvem stavku črta besedilo "in ob upoštevanju člena 314(2)'.

19. V členu 320 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

"(b) v drugih primerih, v skladu s členi 315 do 319 in 321, 322 ter 323."

20. V členu 321 se besedilo "členi 315 do 318' nadomesti z besedilom "členi 315 do 317b".

21. Člena 323a in 324 se črtata in vstavi se naslednji pododdelek 4.

"Pododdelek 4

Dokazilo o skupnostnem statusu blaga, ki ga daje pooblaščeni pošiljatelj

Člen 324a

1. Carinski organi posamezne države članice lahko katerikoli osebi, v nadaljnjem besedilu pooblaščeni pošiljatelj, ki izpolnjuje zahteve iz člena 373 in namerava dokazovati skupnostni status blaga z dokumentom T2L v skladu s členom 315 ali z enim od dokumentov iz členov 317 do 317b, v nadaljnjem besedilu komercialni dokumenti, dovolijo uporabo takšnih dokumentov, ne da bi jih morala predložiti pristojnemu uradu v potrditev.

2. Določbe iz členov 374 do 378 se smiselno uporabljajo za dovoljenje iz odstavka 1.

Člen 324b

Dovoljenje posebej navaja:

(a) urad, odgovoren za predhodno potrjevanje obrazcev, ki se uporabljajo za sestavo zadevnih dokumentov, za namene člena 324c(l)(a);

(b) način, kako bo pooblaščeni pošiljatelj dokazoval, da so bili obrazci pravilno uporabljeni;

(c) izvzete kategorije ali gibanja blaga;

(d) obdobje, v katerem bo pooblaščeni pošiljatelj obveščal pristojni urad in način obveščanja, da bodo lahko opravili ves potrebni nadzor pred odhodom blaga.

Člen 324c

1. Dovoljenje določa, da mora biti prednja stran zadevnih komercialnih dokumentov ali polje C. Urad odhoda na prednji strani obrazcev, uporabljenih za izpolnjevanje dokumentov T2L, in nadaljnjih listov, kadar pridejo v poštev:

(a) vnaprej žigosana z žigom urada iz člena 324b(a) in s podpisom carinskega delavca tega urada; ali

(b) žigosana s posebnim žigom, ki ga ima pooblaščeni pošiljatelj in ga odobrijo carinski organi ter ustreza vzorcu iz Priloge 62. Odtis tega žiga je na obrazce mogoče vtisniti vnaprej, če tiskanje opravi tiskarna, ki je bila pooblaščena v ta namen.

Določbe iz člena 401 se smiselno uporabljajo.

2. Pooblaščeni pošiljatelj najpozneje ob dostavi blaga izpolni in podpiše obrazec. V polje D. Kontrola, ki jo opravi urad odhoda na dokumentu T2L ali na jasno vidno mesto na uporabljenem komercialnem dokumentu vpiše tudi naziv pristojnega urada, datum izpolnjevanja dokumenta in enega od naslednjih zaznamkov:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Authorised consignor

Expediteur agree

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyvaksytty lahettaja

Godkand avsandare.

Člen 324d

1. Pooblaščeni pošiljatelj ima lahko pooblastilo, da ne podpiše dokumentov T2L ali uporabljenih komercialnih dokumentov, ki so bili izdelani po postopku elektronske ali avtomatske izmenjave podatkov, če so opremljeni z odtisom posebnega žiga iz Priloge 62. To dovoljenje se izda pod pogojem, da je pooblaščeni pošiljatelj tem organom predhodno dal pisno izjavo, s katero potrjuje svojo odgovornost za pravne posledice, ki izhajajo iz vseh dokumentov T2L ali komercialnih dokumentov, ki so izdani z odtisom posebnega žiga.

2. Dokumenti T2L ali komercialni dokumenti, sestavljeni v skladu z odstavkom 1, na mestu podpisa pooblaščenega pošiljatelja vsebujejo enega od naslednjih zaznamkov:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad fran underskrift.

Člen 324e

1. Carinski organi države članice lahko ladijske družbe oprostijo sestavljanja manifestov za dokazovanje skupnostnega statusa blaga najpozneje do dne po odhodu plovila in vsekakor do prihoda plovila v namembno pristanišče.

2. Dovoljenje iz odstavka 2 se odobri le mednarodnim ladijskim družbam, ki:

(a) izpolnjujejo pogoje iz člena 373; z odstopanjem od člena 373(l)(a) ni treba, da so ladijske družbe s sedežem v Skupnosti, če imajo tam območno podružnico; in

(b) uporabljajo elektronski sistem izmenjave podatkov za prenos podatkov med pristaniščem odhoda in namembnim pristaniščem v Skupnosti; in

(c) opravijo veliko število voženj med državami članicami po priznanih progah.

3. Ob prejemu vloge carinski organi države članice, v kateri ima ladijska družba sedež, obvestijo o vlogi druge države članice, na ozemljih katerih so pristanišča odhoda in namembna pristanišča.

Če carinski organi v 60 dneh od obvestila ne prejmejo ugovora, odobrijo uporabo poenostavljenega postopka iz odstavka 4.

Takšna odobritev velja v zadevnih državah članicah in se uporablja samo za tranzitne operacije med pristanišči, na katere se nanaša.

4. Poenostavitev se opravi na naslednji način:

(a) manifest za pristanišče odhoda se po elektronskem sistemu za izmenjavo podatkov pošlje v namembno pristanišče;

(b) ladijski prevoznik v manifest vpiše podatke, ki so navedeni v členu 317a(2);

(c) na zahtevo se izpis manifesta, ki je bil poslan po sistemu elektronske izmenjave podatkov, pošlje carinskim organom v pristanišču odhoda najpozneje prvi delovni dan po odhodu plovila in vsekakor pred prihodom plovila v namembno pristanišče;

(d) izpis manifesta, ki je predmet izmenjave podatkov, se pošlje carinskim organom v namembnem pristanišču.

5. Člen 448(4) se smiselno uporablja.

Člen 324f

Pooblaščeni pošiljatelj naredi izvod vsakega dokumenta T2L ali vsakega komercialnega dokumenta, ki je bil izdan na podlagi tega pododdelka. Carinski organi določijo pogoje, po katerih se izvod predloži za kontrolo in hrani vsaj dve leti."

22. V naslovu "Oddelek 2 - Posebne določbe o proizvodih morskega ribolova in drugih proizvodih iz morja, pridobljenih z ladjami" v poglavju 3 naslova II v delu II se besedilo "Oddelek 2' nadomesti z besedilom "Pododdelek 5'.

23. V prvem stavku člena 325(1) se besedilo "za namene tega oddelka" nadomesti z besedilom "za namene tega pododdelka".

24. Člen 337 se črta.

25. Poglavja 4 do 6a v naslovu II dela II se nadomestijo z naslednjim:

"POGLAVJE 4

Skupnostni tranzit

Oddelek 1

Splošne določbe

Člen 340a

Če ni določeno drugače, se določbe iz tega poglavja uporabljajo za zunanji in notranji skupnostni tranzit.

Blago, ki predstavlja večje tveganje za goljufije, je našteto v Prilogi 44c. Če se določba iz te uredbe nanaša na navedeno prilogo, se ukrepi v zvezi z blagom iz navedene priloge uporabljajo le, če količina takšnega blaga presega ustrezno minimalno količino. Priloga 44c se pregleda vsaj enkrat na leto.

Člen 340b

V tem poglavju se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. urad odhoda: pomeni carinski urad, ki sprejema deklaracije, na podlagi katerih je blago dano v skupnostni tranzitni postopek;

2. urad tranzita pomeni:

(a) carinski urad pri izhodu iz carinskega območja Skupnosti, ko pošiljka zapušča carinsko območje Skupnosti v okviru tranzitne operacije prek meje med državo članico in tretjo državo, ki ni članica Efte; ali

(b) carinski urad pri vstopu na carinsko območje Skupnosti, ko je blago prečkalo ozemlje tretje države v okviru tranzitne operacije;

3. namembni urad: pomeni carinski urad, v katerem je treba predložiti blago, dano v skupnostni tranzitni postopek, da se postopek lahko konča;

4. urad zavarovanja: pomeni urad, ki ga določijo carinski organi vsake države članice, pri katerem garant vlaga zavarovanja;

5. države Efte: pomeni vse države, ki so članice Efte, in vse druge države, ki so pristopile h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku *.

* UL L 226, 13.8.1987, str. 2.

Člen 340c

1. Skupnostno blago je dano v notranji skupnostni tranzitni postopek, če je dobavljeno:

(a) iz dela carinskega območja Skupnosti, kjer se uporabljajo določbe Direktive 77/388/EGS, v del carinskega območja Skupnosti, kjer se navedene določbe ne uporabljajo; ali

(b) iz dela carinskega območja Skupnosti, kjer se ne uporabljajo določbe Direktive 77/388/EGS, v del carinskega območja Skupnosti, kjer se navedene določbe uporabljajo; ali

(c) iz dela carinskega območja Skupnosti, kjer se ne uporabljajo določbe Direktive 77/388/EGS, v del carinskega območja Skupnosti, kjer se navedene določbe ne uporabljajo.

2. Skupnostno blago, ki je dobavljeno iz enega kraja na carinskem območju Skupnosti v drugi kraj prek območja ene ali več držav Efte v skladu s Konvencijo o skupnem tranzitnem postopku, se daje v notranji skupnostni tranzitni postopek brez poseganja v odstavek 3.

Blaga iz prvega pododstavka, ki se prevaža v celoti po morju ali po zraku, ni treba dati v notranji skupnostni tranzitni postopek.

3. Če se skupnostno blago izvaža v državo Efte ali se prevaža prek ozemlja ene ali več držav Efte in se uporabljajo določbe Konvencije o skupnem tranzitnem postopku, se takšno blago daje v zunanji skupnostni tranzitni postopek pod naslednjimi pogoji:

(a) če so opravljene izvozne carinske formalnosti za pridobitev izvozne kompenzacije ob izvozu v tretjo državo na podlagi skupne kmetijske politike; ali

(b) če prihaja iz intervencijskih zalog, če se za takšno blago uporabljajo kontrolni ukrepi glede uporabe in/ali namembnega območja in če so bile opravljene carinske formalnosti ob izvozu v tretjo državo na podlagi skupne kmetijske politike; ali

(c) če je upravičeno do povračila ali odpustitve uvozne dajatve pod pogojem, da se izvozi iz carinskega območja Skupnosti; ali

(d) če je v obliki nadomestnih izdelkov ali blaga v nespremenjenem stanju, če so bile za to blago opravljene carinske formalnosti ob izvozu v tretje države za zaključek postopka aktivnega oplemenitenja, sistema povračil, da bi pridobili povračilo ali odpustitev carine.

Člen 340d

Blago, za katero se uporablja skupnostni tranzitni postopek, se lahko prevaža med dvema krajema na carinskem območju Skupnosti prek ozemlja tretje države, ki ni članica Efte, če se prek takšne tretje države prevaža z enotno prevozno listino, ki je bila sestavljena v državi članici. V tem primeru se tranzitni postopek prekine na ozemlju tretje države.

Člen 340e

1. Skupnostni tranzitni postopek je obvezen za blago, ki se prevaža po zraku le, če se natovarja ali raztovarja na letališču v Skupnosti.

2. Uporaba skupnostnega tranzitnega postopka je obvezna za blago, ki se prevaža po morju, če se prevaža z rednimi ladijskimi prevozi, odobrenimi v skladu s členoma 313a in 313b, brez poseganja v člen 91(1) zakonika.

Člen 341

Določbe iz poglavij 1 in 2 naslova VII zakonika in določbe iz tega naslova se smiselno uporabljajo za druge dajatve v smislu člena 91(l)(a) zakonika.

Člen 342

1. Zavarovanje, ki ga predloži glavni zavezanec, velja po vsej Skupnosti.

2. Kadar zavarovanje izdaja garant, mora navesti službeni naslov ali imenovati zastopnika v vsaki državi članici.

3. Za skupnostne tranzitne operacije, ki jih opravljajo železniške družbe držav članic po postopku, ki ni poenostavljeni postopek iz člena 372(l)(g)(i), je treba predložiti zavarovanje.

Člen 343

Vsaka država članica pošlje Komisiji seznam v dogovorjeni obliki, ki navaja carinske urade, pristojne za obravnavo skupnostnih tranzitnih operacij, z navedbo ustreznih identifikacijskih številk in pristojnosti ter delovnega časa. O spremembah teh podatkov je treba obvestiti Komisijo.

Komisija te podatke sporoči drugim državam članicam.

Člen 344

Značilnosti obrazcev razen enotne upravne listine, ki se uporabljajo v skupnostnem tranzitnem sistemu, so določene v Prilogi 44b.

Oddelek 2

Postopek

Pododdelek 1

Posamezno zavarovanje

Člen 345

1. Posamezno zavarovanje krije celoten znesek carinskega dolga, ki bi lahko nastal, in je izračunan na podlagi najvišjih stopenj, ki se uporabljajo za blago v državi članici odhoda.

Vendar pa stopnje, ki se upoštevajo pri izračunu posameznega zavarovanja, ne morejo biti manjše od najnižje stopnje, če je takšna stopnja navedena v petem stolpcu v Prilogi 44c.

2. Posamezna zavarovanja v obliki gotovinskega pologa se vložijo pri uradu odhoda. Povrnejo se, ko je postopek zaključen.

3. Posamezno zavarovanje, ki ga predloži garant, je lahko v obliki kuponov za individualno zavarovanje za znesek 7000 EUR, ki jih izda garant osebam, nastopajočim kot glavni zavezanec.

Garant odgovarja za znesek do 7000 EUR na kupon.

Člen 346

1. Posamezno zavarovanje, ki ga predloži garant, mora ustrezati vzorcu iz Priloge 49.

Če urad odhoda ni tudi urad zavarovanja, le-ta hrani izvod instrumenta, s katerim je sprejel izjavo garanta. Glavni zavezanec predloži izvirnik uradu odhoda, ki ga tudi hrani. Po potrebi lahko ta urad zahteva prevod v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov zadevne države članice.

2. Če tako zahtevajo nacionalni zakoni ali drugi predpisi ali splošna praksa, lahko države članice dovolijo, da je izjava iz odstavka 1 v drugačni obliki, če ima enake pravne posledice kakor izjava v vzorcu.

Člen 347

1. V primeru iz člena 345(3) posamezno zavarovanje ustreza vzorcu iz Priloge 50.

Člen 346(2) se smiselno uporablja.

2. Kupon za posamezno zavarovanje se sestavi na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz člena 54. Garant na kuponu navede skrajni rok uporabe, ki ne sme biti daljši od enega leta po datumu izdaje kupona.

3. Garant lahko izda kupone za posamezno zavarovanje, ki ne veljajo za skupnostno tranzitno operacijo, pri čemer gre za blago iz Priloge 44c.

To garant naredi tako, da na vsak kupon za posamezno zavarovanje diagonalno vpiše enega od naslednjih zaznamkov:

Validez limitada

Begraenset gyldighed

Beschrankte Geltung

Limited validity

Validite limitee

Validita limitata

Beperkte geldigheid

Validade limitada

Voimassa rajoitetusti

Begransad giltighet.

4. Glavni zavezanec izroči uradu odhoda toliko kuponov za posamezno zavarovanje v znesku 7000 EUR, kolikor je potrebnih, da pokrije skupni znesek iz člena 345(1). Kupone hrani urad odhoda.

Člen 348

1. Urad zavarovanja prekliče sklep o sprejemu izjave garanta, če pogoji, določeni ob izdaji, niso več izpolnjeni.

Enako lahko garant kadarkoli prekliče svojo izjavo.

2. Preklic ali razveljavitev začne veljati šestnajsti dan po datumu, ko garant oziroma urad zavarovanja prejme obvestilo.

Od datuma začetka veljavnosti preklica ali razveljavitve ni mogoče nobenega pred tem izdanega kupona za posamezno zavarovanje uporabiti za dajanje blaga v skupnostni tranzitni postopek.

3. Država članica, ki je odgovorna za ustrezni urad zavarovanja, takoj obvesti Komisijo o preklicu ali razveljavitvi in o datumu začetka veljavnosti. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Pododdelek 2

Prevozna sredstva in deklaracije

Člen 349

1. Vsaka tranzitna deklaracija zajema le blago, ki je ali bo naloženo na eno samo prevozno sredstvo za prevoz od enega urada odhoda do enega namembnega urada.

V tem členu se naslednje šteje kot eno samo prevozno sredstvo pod pogojem, da bo blago, ki se prevaža, odpremljeno skupaj:

(a) cestno vozilo z enim ali več priklopniki ali polpriklopniki;

(b) sklop povezanih železniških voz ali vagonov;

(c) plovila, ki tvorijo verigo;

(d) zabojniki, natovorjeni na eno samo prevozno sredstvo v smislu tega člena.

2. Eno samo prevozno sredstvo se lahko uporablja za natovarjanje blaga pri več kakor enem uradu odhoda in za raztovarjanje pri več kakor enem namembnem uradu.

Člen 350

Nakladnice, sestavljene v skladu s Prilogo 44a, ki ustrezajo vzorcu v Prilogi 45, se lahko uporabljajo namesto dopolnilnih listov kot opisni del tranzitnih deklaracij, katerih sestavni del so.

Člen 351

Če ena pošiljka vsebuje blago, ki mora biti v zunanjem skupnostnem tranzitnem postopku, in blago, ki mora biti v notranjem skupnostnem tranzitnem postopku, se tranzitna deklaracija, označena s črko T', dopolni z naslednjim:

(a) z dopolnilnimi listi, označenimi z oznakami T1bis, T2bis oziroma T2Fbis; ali

(b) z nakladnicami, označenimi z oznakami T1', T2' oziroma T2F.

Člen 352

Če v desnem podpolju polja 1 na tranzitni deklaraciji niso navedene oznake T1', T2' ali T2F ali če pri pošiljki, vsebujoči tako blago, ki je v notranjem skupnostnem tranzitnem postopku, in blago, ki je v zunanjem skupnostnem tranzitnem postopku, niso izpolnjeni pogoji iz člena 351, se šteje, da je blago dano v zunanji skupnostni tranzitni postopek.

Za izračunavanje izvozne dajatve ali za izvajanje izvoznih ukrepov skupne trgovinske politike pa se šteje, da se tako blago giblje na podlagi notranjega skupnostnega tranzitnega postopka.

Člen 353

1. Z odstopanjem od člena 222(1) mora tranzitna deklaracija, vložena s tehniko računalniške izmenjave podatkov iz člena 4a(l)(a), ustrezati strukturi in opombam, ki so navedene v členu 37a.

2. Ob upoštevanju pogojev in na način, ki ga določijo, ter z obveznim upoštevanjem načel, ki jih določajo carinska pravila, lahko carinski organi dovolijo, da se nakladnice uporabijo kot opisni del tranzitne deklaracije, ki je vložena s tehniko računalniške izmenjave podatkov.

Člen 354

Ob upoštevanju pogojev in na način, ki ga določijo, ter z obveznim upoštevanjem načel, ki jih določajo carinska pravila, lahko carinski organi dovolijo, da se tranzitne deklaracije ali nekateri podatki na deklaracijah vložijo na disketah, magnetnih trakovih ali drugih podobnih nosilcih podatkov, v kodirani obliki, če je to primerno.

Pododdelek 3

Formalnosti pri uradu odhoda

Člen 355

1. Blago, dano v skupnostni tranzitni postopek, se prevaža v namembni urad po ekonomsko najbolj upravičeni poti.

2. Brez vpliva na člen 387, za blago s seznama v Prilogi 44c, ali če carinski organi ali glavni zavezanec menijo, da je to potrebno, urad odhoda določi načrt poti in vpiše v polje 44 tranzitne deklaracije vsaj države članice, prek katerih bo potekal tranzit, ob upoštevanju podatkov, ki jih je sporočil glavni zavezanec.

Člen 356

1. Urad odhoda določi rok, v katerem je treba blago predložiti namembnemu uradu, ob upoštevanju načrta poti, veljavne prometne ali druge zakonodaje in, če je to primerno, podatkov, ki jih je sporočil glavni zavezanec.

2. Rok, ki ga določi urad odhoda, je zavezujoč za carinske organe držav članic, na katerih ozemlju poteka skupnostna tranzitna operacija, in ga ti organi ne spreminjajo.

3. Če se blago predloži namembnemu uradu po izteku roka, ki ga je predpisal urad odhoda, in če je bil rok prekoračen zaradi vzrokov, ki jih je mogoče zadovoljivo razložiti namembnemu uradu in jih ni mogoče pripisati prevozniku ali glavnemu zavezancu, se šteje, da je slednji izpolnil predpisani rok.

Člen 357

1. Brez poseganja v odstavek 4 se blago, ki se daje v skupnostni tranzitni postopek, ne sprosti, če ni nameščena carinska oznaka.

2. Oznaka se namesti na naslednje:

(a) na tovorni prostor, če prevozno sredstvo že ima ustrezno dovoljenje na podlagi drugih predpisov ali če ga je urad odhoda priznal kot primernega za namestitev carinskih oznak;

(b) v drugih primerih na posamezne tovorke.

Carinske oznake morajo vsebovati značilnosti, navedene v Prilogi 46a.

3. Prevozna sredstva je mogoče priznati kot primerna za namestitev carinskih oznak pod naslednjimi pogoji:

(a) če je nanje mogoče enostavno in učinkovito pritrditi carinske oznake;

(b) če so zgrajena tako, da blaga ni mogoče odvzeti ali dodati brez vidnih sledov vloma ali poškodb carinskih oznak;

(c) če nimajo skrivnih prostorov, v katere bi bilo mogoče skriti blago;

(d) če so njihovi tovorni prostori enostavno dostopni za carinski pregled.

Cestna vozila, priklopniki, polpriklopniki ali zabojniki, odobreni za prevoz blaga pod carinsko oznako v skladu z mednarodnim sporazumom, katerega pogodbenica je Evropska skupnost, se štejejo kot primerni za namestitev carinskih oznak.

4. Urad odhoda se lahko odpove namestitvi carinskih oznak, če je istovetnost blaga mogoče ugotoviti na osnovi opisov v tranzitni deklaraciji ali v spremnih dokumentih, ob upoštevanju morebitnih drugih ukrepov za zagotavljanje istovetnosti.

Šteje se, da opis blaga omogoča ugotavljanje istovetnosti blaga, če je dovolj natančen, da omogoča enostavno ugotavljanje istovetnosti količine in narave blaga.

Če urad odhoda dovoli opustitev namestitve carinskih oznak, vnese enega od naslednjih zaznamkov na tranzitni deklaraciji nasproti naslova Nameščene carinske oznake v polje D. Kontrola, ki jo opravi urad odhoda:

INSERT MULTILINGUAL TEXT

Člen 358

1. Če urad odhoda obdeluje tranzitno deklaracijo z računalniškim sistemom, se izvodi št. 4 in št. 5 deklaracije nadomestijo s spremno tranzitno listino, ki ustreza vzorcu in opombam iz Priloge 45a.

2. Po potrebi se spremna tranzitna listina dopolni s seznamom blaga, ki ustreza vzorcu in opombam iz Priloge 45c, ali z nakladnico. Takšni seznami so sestavni del spremne tranzitne listine.

3. V okoliščinah iz odstavka 1 urad odhoda zadrži deklaracijo in odobri sprostitev blaga z izdajo spremne tranzitne listine glavnemu zavezancu.

4. Če je to odobreno, je mogoče spremno tranzitno listino natisniti v računalniškem sistemu glavnega zavezanca.

5. Če se določbe iz tega naslova nanašajo na izvode deklaracije, ki spremlja pošiljko, se te določbe smiselno uporabljajo za spremno tranzitno listino.

Pododdelek 4

Formalnosti med prevozom

Člen 359

1. Blago v skupnostnem tranzitnem postopku se prevaža z izvodoma št. 4 in št. 5 tranzitne deklaracije, ki jo urad odhoda vrne glavnemu zavezancu.

Pošiljko ter izvoda št. 4 in št. 5 tranzitne deklaracije je treba predložiti vsakemu uradu tranzita.

2. Prevoznik vsakemu uradu tranzita predloži potrdilo o prehodu, izpolnjeno na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz Priloge 46, in ta ga zadrži.

3. Če se blago prevaža prek urada tranzita, ki ni naveden v izvodih št. 4 in št. 5 tranzitne deklaracije, urad tranzita nemudoma pošlje potrdilo o prehodu uradu tranzita, ki je bil sprva predviden.

Člen 360

1. Prevoznik mora vpisati potrebne vnose v izvoda št. 4 in 5 tranzitne deklaracije ter ju predložiti skupaj s pošiljko carinskim organom države članice, na katere ozemlju je prevozno sredstvo:

(a) če se je neka proga spremenila in se uporabljajo določbe iz člena 355(2);

(b) če so bile med prevozno operacijo carinske oznake poškodovane iz razlogov, na katere prevoznik ni mogel vplivati;

(c) če se blago pretovori na drugo prevozno sredstvo; vsako takšno pretovarjanje mora biti opravljeno pod nadzorom carinskih organov, ki pa lahko odobrijo pretovarjanje tudi brez nadzora;

(d) v primeru neposredne nevarnosti, zaradi katere je nemudoma treba deloma ali v celoti raztovoriti prevozno sredstvo;

(e) v primeru nesreče ali drugega slučaja, ki bi lahko vplivala na sposobnost glavnega zavezanca ali prevoznika, da izpolnita svoje obveznosti.

2. Kadar carinski organi menijo, da se zadevna skupnostna tranzitna operacija lahko normalno nadaljuje, sprejmejo vse morebitne potrebne ukrepe in nato vpišejo zaznamke na izvoda št. 4 in 5 tranzitne deklaracije.

Pododdelek 5

Formalnosti pri namembnem uradu

Člen 361

1. Pri namembnem uradu je treba predložiti blago ter izvoda št. 4 in št. 5 tranzitne deklaracije.

2. Namembni urad evidentira izvoda št. 4 in št. 5 tranzitne deklaracije, vpiše nanju datum prihoda in vnese podatke o opravljenih preverjanjih.

3. Na zahtevo glavnega zavezanca in za zagotavljanje dokazil o koncu postopka v skladu s členom 365(2), namembni urad vnese na dodaten izvod št. 5 ali na kopijo izvoda št. 5 tranzitne deklaracije enega od naslednjih zaznamkov:

INSERT MULTILINGUAL TEXT

4. Tranzitna operacija se lahko konča pri uradu, ki ni naveden na tranzitni deklaraciji. Takšen urad tako postane namembni urad.

Če je novi namembni urad v pristojnosti države članice, ki ni država članica, pristojna za sprva določeni carinski urad, novi namembni urad vnese v polje I. Kontrola, ki jo opravlja namembni urad na izvodu št. 5 tranzitne deklaracije enega izmed naslednjih zaznamkov poleg običajnih opomb, ki jih mora navesti:

INSERT MULTILINGUAL TEXT

Člen 362

1. Namembni urad na zahtevo izda potrdilo o prejemu osebi, ki mu je predložila izvoda št. 4 in št. 5 tranzitne deklaracije.

2. Obrazec za potrdilo o prejemu ustreza vzorcu v Prilogi 47. Potrdilo o prejemu pa je mogoče izpolniti tudi na vzorcu na hrbtni strani izvoda št. 5 tranzitne deklaracije.

3. Udeleženec vnaprej izpolni potrdilo o prejemu. Potrdilo lahko vsebuje tudi druge podatke o pošiljki razen v prostoru, ki je namenjen samo namembnemu uradu. Potrdilo o prejemu se ne uporablja kot dokazilo o zaključku postopka v smislu člena 365(2).

Člen 363

Carinski organi namembne države članice nemudoma vrnejo izvod št. 5 tranzitne deklaracije carinskim organom države članice odhoda, najpozneje pa v enem mesecu od datuma konca postopka.

Člen 364

Države članice obveščajo Komisijo o uradih, ki so bili ustanovljeni za centralizirani sprejem in prenos dokumentov, ter o vrstah dokumentov, ki jih upravljajo, pa tudi o nalogah, ki jih imajo takšni uradi. Komisija obvešča druge države članice.

Pododdelek 6

Preverjanje konca postopka

Člen 365

1. Če se izvod št. 5 tranzitne deklaracije ne vrne carinskim organom države članice odhoda v dveh mesecih od datuma sprejema deklaracije, ti organi obvestijo glavnega zavezanca in od njega zahtevajo, naj predloži dokazila o koncu postopka.

2. Dokazilo iz odstavka 1 je mogoče glede na zahteve carinskih organov predložiti kot dokument, ki so ga potrdili carinski organi namembne države članice in s katerim je mogoče preveriti istovetnost blaga in ugotoviti, da je bilo predloženo namembnemu uradu ali, če se uporablja člen 406, pooblaščenemu prejemniku.

3. Skupnostni tranzitni postopek se šteje kot končan tudi, če glavni zavezanec v skladu z zahtevami carinskih organov predloži carinski dokument, izdan v tretji državi, po katerem je blago dano v carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, ali izvod ali fotokopijo dokumenta, s katerim je mogoče ugotavljati istovetnost blaga. Izvod ali fotokopijo mora overiti organ, ki je potrdil izvirne dokumente, ali zadevni organi tretje države, ali organi ene od držav članic.

Člen 366

1. Kadar carinski organi države članice odhoda v štirih mesecih od datuma sprejema tranzitne deklaracije ne prejmejo dokazila, da se je postopek končal, nemudoma sprožijo poizvedbeni postopek, da pridobijo potrebne podatke za potrditev zaključka postopka ali, če to ni mogoče, da bi ugotovili, ali je nastal carinski dolg in istovetnost dolžnika, in da bi določili, kateri carinski organi so odgovorni za vknjižbo.

Če carinski organi predčasno prejmejo podatke, da tranzitni postopek ni končan, ali če sumijo, da je tako, nemudoma sprožijo poizvedbeni postopek.

2. Poizvedbeni postopek se sproži tudi, če se pozneje ugotovi, da je bilo dokazilo o koncu postopka ponarejeno in če je potreben za doseganje ciljev iz odstavka 1.

3. Carinski organi države članice odhoda sprožijo poizvedbeni postopek, tako da pošljejo carinskim organom namembne države članice zahtevek z vsemi potrebnimi podatki.

4. Carinski organi namembne države članice in, če je to primerno, uradi tranzita, ki morajo ukrepati v okviru poizvedbenega postopka, se nemudoma odzovejo.

5. Kadar poizvedba ugotovi, da je bil tranzitni postopek končan pravilno, carinski organi države članice odhoda nemudoma obvestijo glavnega zavezanca in, če je to primerno, vse carinske organe, ki so morda že sprožili postopek izterjave v skladu s členi 217 do 232 zakonika.

Pododdelek 7

Dodatne določbe za uporabo v primerih, ko si carinski organi izmenjujejo podatke o tranzitu z informacijsko tehnologijo in po računalniških mrežah

Člen 367

1. Brez poseganja v posebne okoliščine in v določbe o skupnostnem tranzitnem postopku, ki se po potrebi smiselno uporabljajo, carinski organi uporabljajo informacijsko tehnologijo in računalniške mreže za tako izmenjavo podatkov, kakor je opisana v tem pododdelku.

2. Določbe iz tega pododdelka se ne uporabljajo za poenostavljene postopke, značilne za načine prevoza iz člena 372(l)(g).

Člen 368

1. Poleg varnostnih zahtev iz člena 4a(2) carinski organi uvedejo in vzdržujejo primerne varnostne ukrepe za učinkovito, zanesljivo in varno delovanje celotnega tranzitnega sistema.

2. Za zagotavljanje zgoraj navedene ravni varnosti je treba vsak vnos, spremembo in izbris podatkov evidentirati skupaj s podatki o razlogih za takšno obdelavo in točnem času opravljanja ter s podatki o istovetnosti osebe, ki jo je izvajala. Poleg tega je treba izvirne podatke ali druge tako obdelane podatke hraniti vsaj tri koledarska leta od konca leta, na katero se nanašajo, ali dlje, če se tako zahteva na drugem mestu.

3. Carinski organi redno nadzorujejo varnost.

4. Udeleženi carinski organi se medsebojno obveščajo o sumu kršitev varnostnih ukrepov.

Člen 369

Ob sprostitvi blaga urad odhoda obvesti prijavljeni namembni urad o skupnostni tranzitni operaciji s sporočilom o predvidenem prihodu. To sporočilo je osnovano na podatkih, pridobljenih iz tranzitne deklaracije, po potrebi spremenjenih, in mora biti ustrezno izpolnjeno. Sporočilo mora ustrezati vzorcu in vsebovati podatke, ki jih sporazumno določijo carinski organi.

Člen 370

1. Namembni carinski organ hrani spremno tranzitno listino in s sporočilom o prihodu obvesti urad odhoda o prihodu blaga na datum, ko je to predloženo namembnemu uradu. Potrdila ni mogoče uporabiti kot dokazilo, da se je postopek zaključil, za namene člena 365(2).

2. Razen v upravičenih primerih namembni urad pošlje uradu odhoda obvestilo o rezultatih kontrole najpozneje en delovni dan po dnevu, ko je bilo blago predloženo namembnemu uradu.

3. Sporočila morajo ustrezati vzorcu in vsebovati podatke, ki jih sporazumno določijo carinski organi.

Člen 371

Pregled blaga se opravi z uporabo sporočila o predvidenem prihodu, ki ga je poslal urad odhoda kot osnovo za takšen pregled.

Oddelek 3

Poenostavitve

Pododdelek 1

Splošne določbe o poenostavitvah

Člen 372

1. Če glavni zavezanec oziroma prejemnik odda vlogo, lahko carinski organi odobrijo naslednje poenostavitve:

(a) uporabo splošnega zavarovanja ali opustitev zavarovanja;

(b) uporabo posebnih nakladnic;

(c) uporabo posebnih carinskih oznak;

(d) opustitev zahteve po uporabi predpisane poti;

(e) status pooblaščenega pošiljatelja;

(f) status pooblaščenega prejemnika;

(g) uporabo poenostavljenih postopkov, prilagojenih za določeno blago:

(i) ki se prevaža po železnici ali v velikih zabojnikih;

(ii) ki se prevaža po zraku;

(iii) ki se prevaža po morju;

(iv) ki se giba po cevovodih;

(h) uporabo drugih poenostavljenih postopkov na podlagi člena 97(2) zakonika.

2. Poenostavitve se uporabljajo v vseh državah članicah, razen če ni drugače določeno v tem oddelku ali v dovoljenju, če je odobrena uporaba poenostavitev iz odstavka 1 v točkah (a), (b) in (g). Če je odobrena uporaba poenostavitev iz odstavka 1 v točkah (c), (d), in (e), se poenostavitve uporabljajo le za skupnostne tranzitne operacije, ki se začenjajo v državi članici, izdajateljici dovoljenja. Če je odobrena poenostavitev iz odstavka 1 pod točko (f), se poenostavitev uporablja samo v državi članici, ki je izdala dovoljenje.

Člen 373

1. Dovoljenja iz člena 372(1) se odobrijo le osebam, ki:

(a) so registrirane v Skupnosti, pod pogojem, da je dovoljenje za uporabo splošnega zavarovanja mogoče izdati samo osebam, registriranim v državi članici, kjer je zavarovanje izdano;

(b) redno uporabljajo skupnostne tranzitne postopke, ali katerih carinski organi vedo, da lahko izpolnjujejo obveznosti iz postopkov, ali, v zvezi s poenostavitvijo iz člena 372(l)(f), redno prejemajo blago, ki je dano v skupnostni tranzitni postopek; in

(c) niso hudo ali večkrat kršile carinskih ali davčnih predpisov.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo poenostavitev, je mogoče dovoljenja odobriti le:

(a) kadar carinski organi lahko nadzirajo postopek in opravljajo kontrole, ne da bi bile pri tem upravne obremenitve nesorazmerne z zahtevami udeleženca; in

(b) kadar udeleženci vodijo evidenco, ki carinskim organom omogoča izvajanje učinkovitih kontrol.

Člen 374

1. Zahtevek za odobritev dovoljenja za uporabo poenostavitev, v nadaljnjem besedilu zahtevek, mora biti v pisni obliki. Vsebovati mora datum in podpis.

2. Zahtevek mora navajati vsa dejstva, ki bodo carinskim organom omogočala preverjanje, ali so izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je mogoče odobriti uporabo poenostavitev.

Člen 375

1. Zahtevek je treba vložiti pri carinskih organih države članice, v kateri je vložnik zahtevka registriran.

2. Dovoljenje se izda oziroma zahtevek se zavrne najpozneje v treh mesecih od datuma vložitve.

Člen 376

1. Imetnik prejme dovoljenje z datumom in podpisom ter eno ali več izvodov dovoljenja.

2. Dovoljenje navaja pogoje za uporabo poenostavitev ter določa metode delovanja in kontrole. Veljati začne od datuma izdaje.

3. V primeru poenostavitev iz člena 372(l)(c), (d) in (g) je treba dovoljenje predložiti, kadarkoli urad odhoda to zahteva.

Člen 377

1. Imetnik dovoljenja obvesti carinske organe o vseh dejavnikih, ki bi nastopili po izdaji dovoljenja in bi lahko vplivali na trajanje ali vsebino dovoljenja.

2. Datum začetka veljavnosti sklepa se navede v sklepu, ki razveljavlja ali spreminja dovoljenje.

Člen 378

1. Carinski organi hranijo vloge in priloženo spremno dokumentacijo skupaj z izvodom izdanega dovoljenja.

2. Če se zahtevek zavrne ali če se prekliče ali razveljavi, se zahtevek in sklep o zavrnitvi oziroma preklicu oziroma razveljavitvi in vsa priložena spremna dokumentacija hrani vsaj tri leta od izteka koledarskega leta, v katerem je bila vloga zavrnjena ali v katerem je bilo dovoljenje preklicano ali razveljavljeno.

Pododdelek 2

Splošno zavarovanje in opustitev zavarovanja

Člen 379

1. Glavni zavezanec lahko do referenčnega zneska uporablja splošno zavarovanje ali opustitev zavarovanja.

2. Referenčni znesek je enak kakor znesek carinskega dolga, ki lahko nastane za blago, ki ga glavni zavezanec daje v skupnostni tranzitni postopek v obdobju vsaj enega tedna.

Urad zavarovanja določi znesek v sodelovanju z zadevno stranko na podlagi podatkov o blagu, ki ga je prevažala v preteklosti, in ocene o količini, zajeti v načrtovanih skupnostnih tranzitnih operacijah, ki je med drugim navedena v strankini komercialni dokumentaciji in poslovnih knjigah.

Pri določanju referenčnega zneska se upoštevajo najvišje carinske stopnje in dajatve, ki se uporabljajo za blago v državi članici, v kateri je urad zavarovanja.

3. Urad zavarovanja vsako leto pregleda referenčni znesek, zlasti glede na podatke, ki jih pridobi od enega ali več uradov odhoda, in ga po potrebi prilagodi.

4. Glavni zavezanec poskrbi, da uporabljeni zneski ne presežejo referenčnega zneska, ob upoštevanju poslov, za katere se postopek še ni končal.

Glavni zavezanec obvesti urad zavarovanja, kadar se referenčni znesek zmanjša pod mejo, ki še zadostuje za kritje njegovih skupnostnih tranzitnih operacij.

Člen 380

1. Znesek, ki ga mora pokrivati splošno zavarovanje, je enak kakor referenčni znesek iz člena 379.

2. Znesek, ki ga mora pokrivati splošno zavarovanje, se lahko zmanjša:

(a) na 50 % referenčnega zneska, če glavni zavezanec dokaže, da je njegovo finančno stanje trdno in da ima dovolj izkušenj s skupnostnim tranzitnim postopkom;

(b) na 30 % referenčnega zneska, če glavni zavezanec dokaže, da je njegovo finančno stanje trdno, da ima dovolj izkušenj s skupnostnim tranzitnim postopkom in da tesno sodeluje s carinskimi organi.

3. Opustitev zavarovanja je mogoče odobriti, če glavni zavezanec dokaže, da vzdržuje standarde zanesljivosti iz odstavka 2(b), da sam vodi prevozne operacije in da ima dovolj finančnih sredstev za izpolnjevanje obveznosti.

4. Za namen odstavkov 2 in 3 država članica upošteva merila iz Priloge 46b.

Člen 381

1. Da bi glavni zavezanec pridobil dovoljenje za predložitev splošnega zavarovanja za vrste blaga iz Priloge 44c, mora dokazati ne le, da izpolnjuje pogoje iz člena 373, ampak tudi, da je njegovo finančno stanje trdno, da ima dovolj izkušenj s skupnostnim tranzitnim postopkom in da tesno sodeluje s carinskimi organi oziroma da sam vodi prevozne operacije.

2. Znesek, ki ga mora pokrivati splošno zavarovanje iz odstavka 1, se lahko zmanjša:

(a) na 50 % referenčnega zneska, če glavni zavezanec dokaže, da tesno sodeluje s carinskimi organi in da sam vodi prevozne operacije;

(b) na 30 % referenčnega zneska, če glavni zavezanec dokaže, da tesno sodeluje s carinskimi organi, da sam vodi prevozne operacije in da ima dovolj finančnih sredstev za izpolnjevanje obveznosti.

3. Za namen uporabe odstavkov 1 in 2 carinski organi upoštevajo merila iz Priloge 46b.

4. Pravila za izvajanje začasne prepovedi uporabe splošnega zavarovanja za zmanjšani znesek ali splošnega zavarovanja, kakor je določeno v členu 94(6) in (7) zakonika, so navedena v Prilogi 47a k tej uredbi.

Člen 382

Splošno zavarovanje izda garant.

Biti mora predmet zavarovalnega dokumenta, ki ustreza vzorcu iz Priloge 48.

Člen 346(2) se smiselno uporablja.

Člen 383

1. Na podlagi dovoljenja carinski organi glavnemu zavezancu izdajo eno ali več potrdil o splošnem zavarovanju ali o opustitvi zavarovanja, v nadaljnjem besedilu imenovanih potrdila, izdelanih na obrazcih, ki ustrezajo vzorcu iz prilog 51 ali 51a, in s prilogami, kakršne so navedene v Prilogi 51b, ki mu omogočajo izdajo dokazil o splošnem zavarovanju ali opustitvi predložitve zavarovanja.

2. Potrdila mora predložiti uradu odhoda. Podatki o potrdilu se vpišejo na tranzitno deklaracijo.

3. Rok veljavnosti potrdila ni daljši od dveh let. Ta rok lahko urad zavarovanja podaljša za nadaljnje obdobje, ki ni daljše od dveh let.

Člen 384

1. Člen 348(1) in prvi pododstavek člena 348(2) se smiselno uporabljata za preklic ali razveljavitev splošnega zavarovanja.

2. Od datuma, ko carinski organi prekličejo dovoljenje za uporabo splošnega zavarovanja ali opustitev zavarovanja, od datuma, ko urad zavarovanja prekliče sprejetje izjave garanta, ali od datuma, ko garant prekliče svojo izjavo, se potrdila, izdana pred tem datumom, ne morejo uporabljati za dajanje blaga v skupnostni tranzitni postopek in jih glavni zavezanec nemudoma vrne uradu zavarovanja.

3. Države članice pošljejo Komisiji podatke, po katerih je mogoče ugotoviti istovetnost potrdil, ki so še veljavna in še niso bila vrnjena. Komisija obvešča druge države članice.

4. Odstavek 3 se uporablja tudi za potrdila, ki so bila prijavljena kot ukradena, izgubljena ali ponarejena.

Pododdelek 3

Posebne nakladnice

Člen 385

1. Carinski organi lahko pooblastijo glavne zavezance za uporabo nakladnic, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev iz prilog 44a in 45.

Uporabo takšnih nakladnic je mogoče dovoliti le:

(a) če jih izdajajo podjetja, ki uporabljajo integrirani elektronski ali avtomatski sistem izmenjave podatkov za vodenje knjig;

(b) če so izdelani in izpolnjeni tako, da jih carinski organi lahko uporabljajo brez težav;

(c) če za vsako postavko vsebujejo vse podatke, ki jih zahteva Priloga 44a.

2. Seznami z opisom blaga, sestavljeni za opravljanje odpremnih/izvoznih formalnosti, se tudi lahko odobrijo za uporabo kot nakladnice iz odstavka 1, četudi jih izdajajo podjetja, ki ne uporabljajo integriranega elektronskega ali avtomatskega sistema izmenjave podatkov za vodenje knjig.

3. Podjetja, ki uporabljajo integrirani elektronski ali avtomatski sistem izmenjave podatkov za vodenje knjig ter že imajo dovoljenje na podlagi odstavkov 1 in 2 za uporabo nakladnic posebne vrste, lahko pridobijo tudi dovoljenje za uporabo takšnih seznamov za skupnostne tranzitne operacije, pri katerih gre le za eno vrsto blaga, če to zahtevajo računalniški programi zadevnih podjetij.

Pododdelek 4

Uporaba posebnih carinskih oznak

Člen 386

1. Carinski organi lahko glavnim zavezancem dovolijo uporabo posebnih carinskih oznak na prevoznih sredstvih ali tovorkih, če carinski organi potrdijo, da oznaka izpolnjuje značilnosti iz Priloge 46a.

2. Glavni zavezanci nasproti naslova Nameščene carinske oznake v polje D. Kontrola, ki jo opravi urad odhoda vpišejo vrsto, številko in izdelavo uporabljenih oznak.

Glavni zavezanec namesti carinsko oznako najpozneje ob sprostitvi blaga.

Pododdelek 5

Opustitev predpisane poti

Člen 387

1. Carinski organi lahko odobrijo opustitev zahteve po upoštevanju predpisane poti glavnim zavezancem, ki zagotovijo, da lahko carinski organi ves čas preverjajo položaj zadevne pošiljke.

2. Imetniki takšnih izjem vpišejo enega od naslednjih zaznamkov v polje 44 tranzitne deklaracije:

INSERT MULTILINGUAL TEXT

26. V naslovu II dela II se črtajo naslovi "Poglavje 7, Poenostavitve", "Oddelek 1, Poenostavljeni postopek za izdajo dokumentacije za določanje skupnostnega statusa blaga", členi 389 do 396, naslov "Oddelek 2, Poenostavitev tranzitnih formalnosti pri uradu odhoda in namembnem uradu" in člen 397.

27. V naslovu II dela II se naslov "Pododdelek 1, Formalnosti pri uradu odhoda" in členi 398 do 404 nadomestijo z naslednjim:

"Pododdelek 6

Status pooblaščenega pošiljatelja

Člen 398

Osebe, ki želijo opravljati skupnostne tranzitne operacije, ne da bi morale blago in ustrezno tranzitno dokumentacijo predložiti uradu odhoda, lahko pridobijo status pooblaščenega pošiljatelja.

To poenostavitev je mogoče odobriti le osebam, ki imajo dovoljenje za uporabo splošnega zavarovanja ali jim je odobrena opustitev zavarovanja.

Člen 399

Dovoljenje posebej navaja:

(a) enega ali več uradov odhoda, ki so odgovorni za začetek skupnostnih tranzitnih operacij;

(b) kako in do kdaj mora pooblaščeni pošiljatelj obvestiti urad odhoda o predvidenih skupnostnih tranzitnih operacijah, tako da lahko navedeni urad opravi vse potrebne preglede pred odpremo blaga;

(c) ukrepe, ki jih je treba sprejeti za ugotavljanje istovetnosti blaga, pri čemer lahko carinski organi določijo, da morajo biti na prevozna sredstva ali na tovorke nameščene posebne carinske oznake, ki jih carinski organi odobrijo kot skladne z značilnostmi iz Priloge 46a, namesti pa jih pooblaščeni pošiljatelj;

(d) izvzete kategorije ali gibanja blaga.

Člen 400

1. Pooblastilo določa, da mora biti polje C. Urad odhoda tranzitne deklaracije:

(a) vnaprej opremljeno z žigom urada odhoda in s podpisom carinskega delavca tega urada; ali

(b) opremljeno s posebnim žigom, ki ga ima pooblaščeni pošiljatelj in ga odobrijo carinski organi ter ustreza vzorcu iz Priloge 62; odtis tega žiga je na obrazce mogoče vtisniti vnaprej, če tiskanje opravi tiskarna, ki je bila pooblaščena v ta namen.

Pooblaščeni pošiljatelj izpolni polje tako, da vnese datum odpreme blaga in vpiše številko tranzitne deklaracije v skladu s pravili, določenimi v pooblastilu.

2. Carinski organi lahko predpišejo uporabo obrazcev, ki so opremljeni s posebnim znakom za ugotavljanje istovetnosti.

Člen 401

1. Pooblaščeni pošiljatelj sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi varovanje posebnih žigov ali obrazcev z žigom urada odhoda ali posebnim žigom.

Carinske organe obvesti o varnostnih ukrepih, ki jih je sprejel na podlagi odstavka 1.

2. Če nekdo zlorabi obrazce, ki so vnaprej opremljeni z žigom urada odhoda ali posebnim žigom, je brez poseganja v kazenske postopke pooblaščeni pošiljatelj odgovoren za plačilo carin in drugih dajatev, ki se plačujejo v posamezni državi članici za blago, prevažano na podlagi takih obrazcev, razen če dokaže carinskim organom, ki so ga pooblastili, da je sprejel zahtevane ukrepe iz odstavka 1.

Člen 402

1. Najpozneje ob odpremi blaga pooblaščeni pošiljatelj izpolni tranzitno deklaracijo in po potrebi vnese v polje 44 načrt poti, določen v skladu s členom 355(2), in v polje D. Kontrola, ki jo opravi urad odhoda rok, določen v skladu s členom 356, v katerem mora biti blago predloženo namembnemu uradu, uporabljene ukrepe za ugotavljanje istovetnosti in enega od naslednjih zaznamkov:

INSERT MULTILINGUAL TEXT

2. Kadar carinski organi države članice odhoda pregledajo pošiljko pred odpremo, to zabeležijo v polje D. Kontrola, ki jo opravi urad odhoda tranzitne deklaracije.

3. Po odpremi se izvod št. 1 tranzitne deklaracije nemudoma pošlje uradu odhoda. Carinski organi lahko v dovoljenju določijo, da mora biti izvod št. 1 poslan carinskim organom države članice odhoda, takoj ko je tranzitna deklaracija izpolnjena. Preostali izvodi spremljajo blago.

Člen 403

1. Pooblaščeni pošiljatelj je lahko oproščen podpisovanja tranzitnih deklaracij, ki so bile sestavljene z integriranim elektronskim ali avtomatskim sistemom izmenjave podatkov, če so opremljene z odtisom posebnega žiga iz Priloge 62. Ta opustitev se odobri pod pogojem, da je pooblaščeni pošiljatelj pred tem oddal carinskim organom pisno izjavo, s katero potrjuje, da je glavni zavezanec za vse skupnostne tranzitne operacije, ki se izvajajo na podlagi tranzitnih deklaracij s posebnim žigom.

2. Tranzitne deklaracije, izpolnjene v skladu z odstavkom 1, v polju, ki je namenjeno podpisu glavnega zavezanca, vsebujejo enega od naslednjih zaznamkov:

INSERT MULTILINGUAL TEXT

Člen 404

1. Kadar se tranzitne deklaracije vložijo pri uradih odhoda, ki uporabljajo določbe iz pododdelka 7 oddelka 2, lahko osebe pridobijo status pooblaščenega pošiljatelja, če izpolnjujejo vse pogoje iz členov 373 in 398 ter če vlagajo tranzitne deklaracije in komunicirajo s carinskimi organi z uporabo tehnike računalniške izmenjave podatkov.

2. Pooblaščeni pošiljatelj vloži tranzitno deklaracijo pri uradu odhoda pred sprostitvijo blaga.

3. Dovoljenje med drugim navaja časovni rok, v katerem mora pooblaščeni pošiljatelj vložiti carinsko deklaracijo, tako da lahko carinski organi po potrebi opravijo preglede pred sprostitvijo blaga."

28. Člen 405 se črta.

29. V naslovu II dela II se naslov "Pododdelek 2 - Formalnosti pri namembnem uradu" in členi 406 do 408 nadomestijo z naslednjim:

"Pododdelek 7

Status pooblaščenega prejemnika

Člen 406

1. Osebe, ki želijo v svojih prostorih ali na drugem navedenem mestu prejemati blago, ki je dano v skupnostni tranzitni postopek, ne da bi morale pri tem blago ter izvoda št. 4 in št. 5 tranzitne deklaracije predložiti namembnemu uradu, lahko pridobijo status pooblaščenega prejemnika.

2. Šteje se, da je glavni zavezanec izpolnil svoje obveznosti iz člena 96(l)(a) zakonika in da je skupnostni tranzitni postopek končan, ko so izvoda št. 4 in št. 5 tranzitne deklaracije, ki je spremljala pošiljko, ter nedotaknjeno blago v predpisanem roku predloženi pooblaščenemu prejemniku v njegovih prostorih ali na kraju, ki je naveden v dovoljenju, in če so bili pri tem upoštevani ukrepi za ugotavljanje istovetnosti blaga.

3. Na zahtevo prevoznika pooblaščeni prejemnik izda potrdilo o prejemu, določeno v členu 362, ki se smiselno uporablja, za vsako pošiljko, dostavljeno v skladu z odstavkom 2.

Člen 407

1. Dovoljenje posebej navaja:

(a) namembni urad oziroma urade, odgovorne za blago, ki ga prejme pooblaščeni prejemnik;

(b) kako in do kdaj mora pooblaščeni prejemnik obvestiti namembni urad o prihodu blaga, tako da lahko ta urad opravi vse potrebne preglede ob prihodu blaga;

(c) izvzete kategorije ali gibanja blaga.

2. Carinski organi v pooblastilu navedejo, ali mora namembni urad kakorkoli ukrepati, preden lahko pooblaščeni prejemnik razpolaga s prejetim blagom.

Člen 408

1. Ko blago prispe v njegove prostore ali na kraj, ki je naveden v pooblastilu, mora pooblaščeni prejemnik:

(a) v skladu s postopkom, ki je določen v pooblastilu, nemudoma obvestiti namembni urad o morebitnih presežnih količinah, primanjkljajih, nadomestitvah ali drugih nepravilnostih, kakršne so na primer poškodovane carinske oznake;

(b) nemudoma poslati namembnemu uradu izvoda št. 4 in št. 5 tranzitne deklaracije, ki je spremljala blago in na kateri navede datum prihoda in stanje nameščenih carinskih oznak.

2. Namembni urad izpolni izvoda št. 4 in št. 5 tranzitne deklaracije, kakor je določeno v členu 361."

30. Člen 409, naslov "Pododdelek 3 - Druge določbe" ter člena 410 in 411 se črtajo.

31. Naslov "Oddelek 3, Poenostavitev formalnosti pri prevozu blaga v železniškem prometu" se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Pododdelek 8

Poenostavljeni postopki za prevoz blaga v železniškem prometu ali v velikih zabojnikih"

32. Naslov "Pododdelek 1 - Splošne določbe o prevozu blaga v železniškem prometu" se nadomesti z naslednjim:

"A. Splošne določbe o prevozu blaga v železniškem prometu ".

33. Člen 412 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 412

Člen 359 se ne uporablja za prevoz blaga v železniškem prometu."

34. Člen 414 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 414

Tovorni list CIM velja kot deklaracija za skupnostni tranzit."

35. V členu 416 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Železniška družba, ki sprejme v prevoz blago s tovornim listom CIM, veljavnim kot deklaracija za skupnostni tranzit, je glavni zavezanec za tako tranzitno operacijo."

36. Člen 419 se spremeni:

(a) V prvem pododstavku odstavka 2 se v točkah (b) in (c) besedilo "člen 311(c)" nadomesti z besedilom "člen 340c(l)".

(b) V prvem stavku odstavka 4 in v drugem pododstavku odstavka 5 se besedilo "člen 311(a)" nadomesti z besedilom "člen 340c(2)'.

37. Za členom 425 se naslov "Pododdelek 2 - Določbe o prevozu blaga v velikih zabojnikih" nadomesti z "B. Določbe o prevozu blaga v velikih zabojnikih".

38. Člen 428 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 428

Predajni list TR, ki ga uporabljajo prevozna podjetja, ima enako pravno veljavo kakor tranzitne deklaracije."

39. V členu 429(3) se besedilo "deklaracije ali dokumenti T1 ali T2' nadomesti z besedilom "deklaracije za skupnostni tranzit".

40. Člen 434 se spremeni:

(a) V točkah (b) in (c) v prvem pododstavku odstavka 2 ter v odstavku 3(b) in (c) se besedilo "člen 311(c)" nadomesti z besedilom "člen 340c(l)".

(b) V prvem stavku odstavka 6 in v drugem pododstavku odstavka 7 se besedilo "člen 311(a)" nadomesti z besedilom "člen 340c(2)'.

41. V členu 435 se besedilo "člen 349' nadomesti z besedilom "členi 357'.

42. Za členom 440 se naslov "Pododdelek 3 - Druge določbe" nadomesti z naslovom "C. Druge določbe".

43. V členu 441(1) se besedilo "drugi pododstavek člena 341(2) in členi 342 do 344' nadomesti z besedilom "člena 350 in 385'.

44. Za členom 441 se naslov "Pododdelek 4 - Obseg uporabe običajnih postopkov in poenostavljenih postopkov" nadomesti z naslovom "D. Obseg uporabe običajnih postopkov in poenostavljenih postopkov".

45. V členu 442(1) se besedilo "v členih 341 do 380' nadomesti z besedilom "v členih 344 do 362, 367 do 371 in 385'.

46. Doda se naslednji člen 442a:

"Člen 442a

1. Če predložitev deklaracije za skupnostni tranzit pri uradu odhoda ni potrebna za blago, ki se prevaža s tovornim listom CIM ali s predajnim listom TR v skladu s členi 413 do 442, sprejmejo carinski organi potrebne ukrepe za zagotovitev, da so izvodi št. 1, št. 2 in št. 3 tovornega lista CIM ali izvodi št. 1, št. 2, št. 3A in št. 3B predajnega lista TR označeni z oznakami T1', T2' oziroma T2F.

2. Če je blago, ki se prevaža v skladu s členi 413 do 442, namenjeno pooblaščenemu prejemniku, lahko carinski organi določijo, da mora z odstopanjem od člena 406(2) in člena 408(l)(b) izvoda št. 2 in št. 3 tovornega lista CIM ali izvode št. 1, št. 2 in št. 3A predajnega lista TR železniška družba ali drugo prevozno podjetje izročiti neposredno namembnemu uradu."

47. Naslov "Poglavje 8, Posebne določbe za določene vrste prevoza" se črta in naslov "Oddelek 1, Zračni prevoz" se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Pododdelek 9

Poenostavljeni postopki za zračni prevoz".

48. Člen 443 se črta.

49. Člena 444 in 445 se nadomestita z:

"Člen 444

1. Letalskemu prevozniku se lahko izda dovoljenje za uporabo blagovnega manifesta kot tranzitne deklaracije, če ustreza vzorcu iz dodatka 3 k Prilogi 9 Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (poenostavljeni postopek - raven 1).

Za skupnostne tranzitne operacije dovoljenje navaja obliko blagovnega manifesta ter letališča odhoda in namembna letališča. Letalski prevoznik pošlje carinskim organom vsakega zadevnega letališča overjen izvod dovoljenja.

2. Če prevozna operacija zajema blago, ki ga je treba dati v zunanji skupnostni tranzitni postopek, in blago, ki ga je treba dati v notranji skupnostni tranzitni postopek iz člena 340c(l), se tako blago navede na ločenih blagovnih manifestih.

3. Na vsakem blagovnem manifestu mora biti zaznamek z datumom in podpisom letalskega prevoznika, ki ga označi:

z znakom T1', če je blago dano v zunanji skupnostni tranzitni postopek, ali

z znakom T2F, če je blago dano v notranji skupnostni tranzitni postopek, določen v členu 340c(l).

4. Manifest vsebuje tudi naslednje podatke:

(a) naziv letalskega prevoznika, ki prevaža blago;

(b) številko leta;

(c) datum leta;

(d) naziv letališča natovarjanja (letališče odhoda) in raztovarjanja (namembno letališče).

Za vsako pošiljko tudi navaja:

(a) številko letalskega tovornega lista;

(b) število tovorkov;

(c) običajen trgovski opis blaga, ki vsebuje vse potrebne podatke za ugotavljanje istovetnosti blaga;

(d) bruto maso.

Če je blago v skupinah, se njihov opis, če je to primerno, nadomesti z vnosom konsolidacija, ki se lahko krajša. V takšnih primerih letalski tovorni listi za pošiljke na manifestu vsebujejo običajen opis blaga skupaj z vsemi potrebnimi podatki za ugotavljanje istovetnosti blaga.

5. Vsaj dva izvoda manifesta je treba predložiti carinskim organom na letališču odhoda, ki obdržijo en izvod.

6. En izvod manifesta je treba predložiti carinskim organom na namembnem letališču.

7. Enkrat na mesec, potem ko preverijo verodostojnost seznama, carinski organi na vsakem namembnem letališču pošljejo carinskim organom na vsako letališče odhoda seznam manifestov, prejetih v preteklem mesecu, ki ga sestavijo letalski prevozniki.

Opis vsakega manifesta na tem seznamu vsebuje naslednje podatke:

(a) referenčno številko manifesta;

(b) oznako, ki označuje manifest kot tranzitno deklaracijo v skladu z odstavkom 3;

(c) naziv (lahko okrajšan) letalskega prevoznika, ki je prevažal blago;

(d) številko leta; in

(c) datum leta.

Dovoljenje lahko tudi določa, da letalski prevozniki sami pošiljajo podatke iz prvega pododstavka.

Če se odkrijejo nepravilnosti v zvezi s podatki na manifestih z navedenega seznama, carinski organi na namembnem letališču obvestijo carinske organe na letališču odhoda in organ, ki je dovoljenje izdal, z navedbo zlasti letalskih tovornih listov za obravnavano blago.

Člen 445

1. Letalskemu prevozniku se lahko izda dovoljenje, da kot tranzitno deklaracijo uporablja manifest, ki se pošilja s sistemi elektronske izmenjave podatkov, če opravlja veliko letov med državami članicami (poenostavljeni postopek - raven 2).

Z odstopanjem od člena 373(l)(a) ni potrebno, da imajo letalski prevozniki sedež v Skupnosti, če imajo tam območno podružnico.

2. Ob prejemu vloge za dovoljenje carinski organi obvestijo druge države članice, na katerih ozemlju so letališča odhoda in namembna letališča, povezana z elektronskimi sistemi izmenjave podatkov.

Če v 60 dneh od obvestila ni prejet ugovor, carinski organi izdajo dovoljenje.

Takšno dovoljenje velja v vseh zadevnih državah članicah in se uporablja samo za skupnostne tranzitne operacije med letališči, na katera se nanaša.

3. Zaradi poenostavljanja postopka se manifest, sestavljen na letališču odhoda, pošlje namembnemu letališču z elektronskim sistemom izmenjave podatkov.

Letalski prevoznik ob ustrezne postavke na manifestu vnese naslednje:

(a) znak T1', če je blago dano v zunanji skupnostni tranzitni postopek;

(b) znak TF', če je blago dano v notranji skupnostni tranzitni postopek, določen v členu 340c(l);

(c) znak TD', če je blago že v tranzitnem postopku ali se prevaža v postopku aktivnega oplemenitenja, carinskega skladiščenja ali začasnega uvoza. Tudi v takšnih primerih letalski prevoznik vpiše znak TD' na ustrezni letalski tovorni list, pa tudi referenco za uporabljeni postopek, referenčno številko in datum tranzitne deklaracije ali prevoznega dokumenta ter ime urada, ki ga je izdal;

(d) črko C' (ki ustreza T2L) za blago, katerega skupnostni status je mogoče dokazati;

(e) črko X' za skupnostno blago, ki se izvaža in se ne daje v tranzitni postopek.

Manifest vključuje tudi podatke iz člena 444(4).

4. Šteje se, da je skupnostni tranzitni postopek končan, ko sta manifest, poslan po sistemu elektronske izmenjave podatkov, in blago predložena carinskim organom namembnega letališča.

Dokumentacija, ki jo hrani letalski prevoznik, vsebuje vsaj podatke iz drugega pododstavka odstavka 3.

Po potrebi carinski organi na namembnem letališču pošljejo carinskim organom na letališču odhoda ustrezne podatke iz manifesta, ki so ga prejeli z elektronskim sistemom izmenjave podatkov, v preverjanje.

5. Brez poseganja v določbe iz členov 365 in 366, 450a do 450d in naslova VII zakonika:

(a) letalski prevoznik obvesti carinske organe o vseh kršitvah in nepravilnostih;

(b) carinski organi na namembnem letališču čimprej obvestijo carinske organe na letališču odhoda in organ, ki je izdal dovoljenje, o vseh kršitvah in nepravilnostih."

50. Za členom 445 se naslov "Oddelek 2 - Pomorski promet" nadomesti z naslednjim besedilom:

"Pododdelek 10

Poenostavljeni postopki v pomorskem prometu".

51. Členi 446 do 448 se nadomestijo z naslednjim:

"Člen 446

Če se uporabljata člena 447 in 448, ni treba predložiti zavarovanja.

Člen 447

1. Ladijskemu prevozniku se lahko izda dovoljenje za uporabo blagovnega manifesta kot tranzitne deklaracije (poenostavljeni postopek - raven 1).

Za skupnostne tranzitne operacije dovoljenje navaja obliko manifesta ter pristanišča odhoda in namembna pristanišča. Ladijski prevoznik pošlje carinskim organom vsakega zadevnega pristanišča overjeni izvod dovoljenja.

2. Če ena prevozna operacija zajema blago, ki ga je treba dati v zunanji skupnostni tranzitni postopek, in blago, ki ga je treba dati v notranji skupnostni tranzitni postopek v skladu s členom 340c(l), se tako blago navede na ločenih manifestih.

3. Na vsakem manifestu mora biti zaznamek z datumom in podpisom ladijskega prevoznika, ki ga označi:

(a) z znakom T1', če je blago dano v zunanji skupnostni tranzitni postopek; ali

(b) z znakom T2F, če je blago dano v notranji skupnostni tranzitni postopek v skladu s členom 340c(l).

4. Manifest vsebuje tudi naslednje podatke:

(a) naziv in polni naslov ladijskega prevoznika, ki opravlja prevoz blaga;

(b) ime in opis plovila;

(c) kraj natovarjanja;

(c) kraj raztovarjanja.

Za vsako pošiljko tudi navaja:

(a) referenco za konosament;

(b) število, vrsto, oznake in identifikacijske številke tovorkov;

(c) običajen trgovski opis blaga, ki vsebuje vse potrebne podatke za ugotavljanje istovetnosti blaga;

(d) bruto maso v kilogramih;

(e) identifikacijske številke zabojnikov, če je to primerno.

5. Vsaj dva izvoda manifesta je treba predložiti carinskim organom v pristanišču odhoda, ki obdržijo en izvod.

6. En izvod manifesta je treba predložiti carinskim organom v namembnem pristanišču.

7. Enkrat na mesec, potem ko preverijo verodostojnost seznama, carinski organi v vsakem namembnem pristanišču pošljejo carinskim organom v vsako pristanišče odhoda seznam manifestov, prejetih v preteklem mesecu, ki ga sestavijo ladijski prevozniki.

Opis vsakega manifesta na tem seznamu vsebuje naslednje podatke:

(a) referenčno številko manifesta;

(b) oznako, ki označuje manifest kot tranzitno deklaracijo v skladu z odstavkom 3;

(c) naziv (lahko okrajšan) ladijskega prevoznika, ki je opravljal prevoz blaga;

(d) datum prevozne operacije v pomorskem prometu.

Dovoljenje lahko tudi določa, da ladijski prevozniki sami pošiljajo podatke iz prvega pododstavka.

Če se odkrijejo nepravilnosti v zvezi s podatki na manifestih z navedenega seznama, carinski organi v namembnem pristanišču obvestijo carinske organe v pristanišču odhoda in organ, ki je dovoljenje izdal, z navedbo zlasti enotnih tovornih listov za obravnavano blago.

Člen 448

1. Ladijskemu prevozniku se lahko izda dovoljenje, da kot tranzitno deklaracijo uporablja enotni manifest, če opravlja veliko plovb med državami članicami (poenostavljeni postopek - raven 2).

Z odstopanjem od člena 373(l)(a) ni treba, da imajo ladijski prevozniki sedež v Skupnosti, če imajo tam območno podružnico.

2. Ob prejemu vloge za dovoljenje carinski organi obvestijo druge države članice, na katerih ozemlju so pristanišča odhoda in namembna pristanišča.

Če v 60 dneh od obvestila ni prejet ugovor, carinski organi izdajo dovoljenje.

Takšno dovoljenje velja v vseh zadevnih državah članicah in se uporablja samo za skupnostne tranzitne operacije med pristanišči, na katere se nanaša.

3. Zaradi poenostavljanja postopkov lahko ladijski prevoznik uporablja enotni manifest za prevoz vsega blaga; če je tako, ob ustrezne postavke na carinskem manifestu vnese naslednje:

(a) znak T1', če je blago dano v zunanji skupnostni tranzitni postopek;

(b) znak TF', če je blago dano v notranji skupnostni tranzitni postopek v skladu s členom 340c(l);

(c) znak TD', če je blago že v tranzitnem postopku ali se prevaža v postopku aktivnega oplemenitenja, carinskega skladiščenja ali začasnega uvoza. Tudi v takšnih primerih ladijski prevoznik vpiše znak TD' na ustrezen konosament ali drug primeren komercialni dokument, pa tudi referenco za uporabljeni postopek, referenčno številko in datum tranzitne deklaracije ali prenosnega dokumenta ter ime urada, ki ga je izdal;

(d) črko C' (ki ustreza T2L) za blago, katerega skupnostni status je mogoče dokazati;

(e) črko X' za skupnostno blago, ki se izvaža in se ne daje v tranzitni postopek.

Manifest vključuje tudi podatke iz člena 447(4).

4. Šteje se, da je skupnostni tranzitni postopek končan, ko sta manifest in blago predložena carinskim organom v namembnem pristanišču.

Dokumentacija, ki jo hrani ladijski prevoznik v skladu s členom 373(2)(b), vsebuje vsaj podatke iz prvega pododstavka odstavka 3.

Po potrebi carinski organi v namembnem pristanišču pošljejo ustrezne podatke o manifestih carinskim organom v pristanišču odhoda v preverjanje.

5. Brez poseganja v določbe iz členov 365 in 366, 450a do 450d in naslova VII zakonika je treba poslati naslednja obvestila:

(a) ladijski prevoznik obvesti carinske organe o vseh kršitvah in nepravilnostih;

(b) carinski organi v namembnem pristanišču čimprej obvestijo carinske organe v pristanišču odhoda in organ, ki je izdal dovoljenje, o vseh kršitvah in nepravilnostih."

52. Za členom 448 se naslov "Oddelek 3 - Prenos po cevovodih" nadomesti z naslednjim besedilom:

"Pododdelek 11

Poenostavljeni postopek za prenos po cevovodih"

53. Za členom 450 se vstavi naslednji oddelek 4:

"Oddelek 4

Carinski dolg in izterjava

Člen 450a

Rok iz tretje alinee člena 215(1) zakonika je 10 mesecev od sprejema tranzitne deklaracije.

Člen 450b

1. Kadar po začetku postopka izterjave drugih dajatev carinski organi, določeni v skladu s členom 215 zakonika (v nadaljnjem besedilu organ prosilec), kakorkoli pridobijo dokaze o kraju, kjer je nastal carinski dolg, nemudoma pošljejo vso potrebno dokumentacijo skupaj z overjenim izvodom dokazila organom, ki so pristojni za ta kraj (v nadaljnjem besedilu zaprošeni organi).

Zaprošeni organ potrdi prejem obvestila in navede, ali je odgovoren za izterjavo. Če organ prosilec ne prejme odgovora v treh mesecih, nemudoma nadaljuje postopek izterjave dolga, ki ga je začel.

2. Če je zaprošeni organ pristojen, začne nov postopek izterjave drugih dajatev, če je to primerno po trimesečnem obdobju iz drugega pododstavka odstavka 1 in pod pogojem, da je organ prosilec nemudoma obveščen.

Vsak nedokončan postopek izterjave drugih dajatev, ki ga začne organ prosilec, se začasno odloži takoj, ko ga zaprošeni organ obvesti, da so sklenili ukrepati glede izterjave.

Takoj ko zaprošeni organ predloži dokazilo, da je izterjal zadevne zneske, organ prosilec povrne vse druge že pobrane dajatve ali prekliče postopek izterjave.

Člen 450c

1. Kadar postopek še ni zaključen, carinski organi, določeni v skladu s členom 215 zakonika, pošljejo naslednja obvestila:

(a) v 12 mesecih od datuma sprejema tranzitne deklaracije obvestijo garanta, da postopek še ni zaključen;

(b) v treh letih od datuma sprejema tranzitne deklaracije obvestijo garanta, da mora ali bi moral plačati dolg, za katerega je odgovoren v zvezi z zadevno skupnostno tranzitno operacijo; v obvestilu je navedena številka in datum deklaracije, naziv urada odhoda, naziv glavnega zavezanca in zadevni znesek.

2. Garant je oproščen odgovornosti, če mu pred iztekom roka ni bilo izdano nobeno od obvestil iz odstavka 1.

3. Kadar je eno od obvestil izdano, je garant obveščen o izterjavi dolga ali o koncu postopka.

Člen 450d

Države članice si medsebojno pomagajo pri določanju organov, pristojnih za izterjavo.

Takšni organi obvestijo urad odhoda in urad zavarovanja o vseh primerih, ko je nastal carinski dolg v zvezi z deklaracijami za skupnostni tranzit, ki jih je sprejel urad odhoda, in o ukrepih, sprejetih proti dolžniku, da bi izterjali zadevne zneske."

54. V prvem pododstavku člena 454(3) se besedilo "člen 455(1)' nadomesti z besedilom "člen 455(2)'.

55. V členu 455(2) se besedilo "člen 11(2) Konvencije TIR" nadomesti z besedilom "člen 11(3) Konvencije TIR".

56. V prvem stavku člena 457b(l) se besedilo "iz člena 362' nadomesti z besedilom "iz člena 44c".

57. Za členom 462 se vstavi naslednje poglavje 10a:

"Poglavje 10a

Postopek za poštne pošiljke

Člen 462a

1. Če je neskupnostno blago na podlagi člena 91(2)(f) zakonika v prevozu iz enega kraja v drugega na carinskem območju Skupnosti po pošti (vključno s poštnimi paketi), morajo carinski organi odpremne države članice pakete in spremne listine opremiti z oznako, kakršna je prikazana v Prilogi 42, ali nanje nalepiti takšne nalepke.

2. Če je skupnostno blago v prevozu po pošti (vključno s poštnimi paketi) v del ali iz dela carinskega območja Skupnosti, kjer se Direktiva 77/388/EGS ne uporablja, morajo carinski organi odpremne države članice pakete in spremne listine opremiti z oznako, kakršna je prikazana v Prilogi 42b, ali nanje nalepiti takšne nalepke."

58. V Prilogi 35 se opomba 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

"1 V nobenih okoliščinah ni mogoče zahtevati, naj uporabniki izpolnijo ta polja na izvodu št. 5 zaradi tranzita."

59. Priloga 37 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

60. Priloga 37a se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

61. Priloga 37b se črta.

62. Priloga 37c se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

63. Priloga 38 se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

64. Vstavi se Priloga 44a, katere besedilo je navedeno v Prilogi V k tej uredbi.

65. Vstavi se Priloga 44b, katere besedilo je navedeno v Prilogi VI k tej uredbi.

66. Vstavi se Priloga 44c, katere besedilo je navedeno v Prilogi VII k tej uredbi.

67. Priloga 45a se spremeni v skladu s Prilogo VIII k tej uredbi.

68. Priloga 45b se spremeni v skladu s Prilogo IX k tej uredbi.

69. Priloga 46 se nadomesti s Prilogo X k tej uredbi.

70. Vstavi se Priloga 46a, katere besedilo je navedeno v Prilogi XI k tej uredbi.

71. Vstavi se Priloga 46b, katere besedilo je navedeno v Prilogi XII k tej uredbi.

72. Priloga 47 se nadomesti z besedilom iz Priloge XIII k tej uredbi.

73. Vstavi se Priloga 47a, katere besedilo je navedeno v Prilogi XIV k tej uredbi.

74. Priloge 48, 49 in 50 se nadomestijo z besedili iz prilog XV, XVI in XVII k tej uredbi.

75. Priloga 51 se nadomesti z besedilom iz Priloge XVIII k tej uredbi.

76. Vstavi se Priloga 51a, katere besedilo je navedeno v Prilogi XIX k tej uredbi.

77. Vstavi se Priloga 51b, katere besedilo je navedeno v Prilogi XX k tej uredbi.

78. Priloga 52 se črta.

79. Priloga 54 se nadomesti z besedilom iz Priloge XXI k tej uredbi.

80. Prilogi 55 in 57 se črtata.

81. V Prilogi 77 se standardne stopnje donosa "75,19', "76,92' in 64,52' v stolpcu 5 pri zaporednih številkah 15, 37 in 38 nadomestijo z "78,74', "78,74' oziroma "67,11'.

Člen 2

Obrazci iz členov 1(69), (72), (75) in (79), v uporabi pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, se lahko še naprej uporabljajo, če so opravljene nekatere redakcijske spremembe, do porabe zalog ali do 31. decembra 2002.

Ob upoštevanju pogojev iz prvega pododstavka se lahko obrazec TC32 (kupon za pavšalno zavarovanje) uporablja kot kupon za posamezno zavarovanje v smislu člena 347(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93. Če je uporabljen tako, se prečrta beseda "pavšalna" na sprednji strani obrazca zgoraj in nadomesti z besedo "posamezna".

Člen 3

Pred 1. januarjem 2003 na podlagi poročila, sestavljenega po posvetovanju z organi, ki zastopajo zadevne postopke, Komisija pregleda določbe v zvezi z navajanjem oznak HS za identifikacijo blaga. Če je primerno, Komisija določi, kdaj in pod katerimi pogoji je mogoče obvezno uporabo tega sistema in po možnosti drugih podatkov za ugotavljanje istovetnosti blaga v skupnostnem tranzitnem postopku razširiti na čim širši obseg skupnostnih tranzitnih operacij. Pregled upošteva uporabo računalnikov v skupnostnem tranzitnem postopku.

Člen 4

1. Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

2. Točke 2 do 80 člena 1 se uporabljajo od 1. julija 2001.

Od 1. januarja 2001 pa je skupnostne tranzitne operacije za blago iz Priloge 44C k Uredbi (EGS) št. 2454/93 mogoče opravljati le na podlagi skupnega zavarovanja, če je bilo odobreno v skladu s členi 372 do 384 navedene uredbe.

Člen 404 Uredbe (EGS) št. 2454/93 in prehodne določbe iz drugega pododstavka odstavka 5 tega člena se uporabljajo od 1. januarja 2001.

Za namene člena 4(3) Uredbe (EGS) št. 565/80 se točka 81 člena 1 uporablja od 1. septembra 1998.

3. Določbe iz te uredbe se ne uporabljajo za blago, ki je bilo dano v skupnostni tranzitni postopek pred njenim začetkom veljavnosti.

4. Člen 358(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93 se uporablja za urade odhoda najpozneje, ko začnejo uporabljati določbe iz členov 367 do 371 navedene uredbe.

5. Kar zadeva dovoljenja iz oddelka 3 poglavja 4 naslova II v delu II Uredbe (EGS) št. 2454/93, lahko ostanejo dovoljenja, veljavna na datum začetka uporabe te uredbe, v uporabi najpozneje do 31. decembra 2001.

Vsako dovoljenje, ki podeljuje status pooblaščenega pošiljatelja, mora izpolnjevati pogoje iz člena 404 Uredbe (EGS) št. 2454/93, takoj ko zadevni urad odhoda začne uporabljati določbe iz členov 367 do 371 navedene uredbe. Dovoljenja, veljavna pred 31. marcem 1999, pa morajo izpolnjevati določbe iz člena 404 do datuma, ki ga določijo carinski organi, in najpozneje do 31. marca 2004.

Poenostavitve iz člena 372(l)(g)(i) in (iv) zahtevajo dovoljenje od datuma in pod pogoji, določenimi s postopkom odbora.

6. Drugi stavek drugega pododstavka in tretji pododstavek člena 2 Uredbe (ES) št. 502/1999 se črtata.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2000

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

PRILOGA I

Priloga 37 se spremeni:

1. Oddelek A naslova I se spremeni:

(a) v sedmi alinei drugega odstavka se besedilo v oklepaju nadomesti z naslednjim besedilom:

"(za formalnosti ob prihodu)";

(b) Druga alinea tretjega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom:

"- skupnostni tranzit: izvodi 1, 4 in 5,".

2. Oddelek B naslova I se spremeni:

(a) Druga alinea drugega pododstavka odstavka 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"- formalnosti v zvezi s skupnostnim tranzitom:

polja 1 (tretje podpolje), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33 (prvo podpolje), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 in 56 (to je razen polja 26, polja z zelenim ozadjem).";

(b) Odstavek 2(c) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"(c) za tranzitno deklaracijo se uporabljajo naslednja polja:

polja 1 (tretje podpolje), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33 (prvo podpolje), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 in 56 (to je polja z zelenim ozadjem);".

3. Oddelek A naslova II se spremeni:

(a) Besedilo v polju 33 se nadomesti z naslednjim:

"Navedite ustrezno tarifno oznako.

To polje ni obvezno za skupnostni tranzit. Prvo podpolje pa je treba izpolniti v naslednjih primerih:

- če tranzitno deklaracijo izpolni ista oseba hkrati z, ali za, carinsko deklaracijo, ki vsebuje tarifno oznako blaga, ali

- če tranzitna deklaracija pokriva blago s seznama v členu 44C, ali

- če tako določa zakonodaja Skupnosti.";

(b) V polju 40 se kot četrti odstavek vstavi naslednje:

"To polje je treba obvezno izpolniti, če se uporablja skupnostni tranzitni postopek. Navedite referenco pretekle carinske lokacije ali ustrezne carinske dokumente. Če je treba vpisati več kakor eno referenco, lahko države članice določijo, da se v to polje vpiše beseda razno in se tranzitni deklaraciji doda seznam zadevnih referenc.";

(c) V polju 51 se zadnji stavek prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:

"Uradi tranzita so navedeni na seznamu carinskih organov, pristojnih za skupnostne tranzitne operacije.";

(d) Besedilo v polju 52 se nadomesti z naslednjim:

"Z uporabo oznak Skupnosti, določenih v ta namen, vpišite vrsto zavarovanja ali opustitev predložitve zavarovanja, ki se uporablja v postopku, sledi pa ji številka potrdila o skupnem zavarovanju oziroma potrdilo o opustitvi zavarovanja oziroma kupon za posamezno zavarovanje in urad zavarovanja.

Če skupno zavarovanje, opustitev zavarovanja ali posamezno zavarovanje, ki ga zagotovi garant, ni veljavno za vse države Efte, vpišite ne velja v' in oznake za zadevne države Efte.";

(e) V polju 53 se zadnji stavek prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:

"Namembni uradi so navedeni na seznamu uradov, pristojnih za skupnostne tranzitne operacije."

4. V oddelku B naslova II se drugi in tretji odstavek za polje 55 nadomestita z naslednjim:

"Prevoznik lahko pretovarja blago le, če je pridobil dovoljenje carinskih organov države članice, na katere ozemlju bo potekalo pretovarjanje.

Kadar ti organi menijo, da se tranzitna operacija lahko normalno nadaljuje, sprejmejo vse morebitne potrebne ukrepe in nato vpišejo zaznamke na izvoda št. 4 in 5 tranzitne deklaracije."

5. V oddelku B naslova III se prva alinea nadomesti z naslednjim:

"- oznake IM/c', EX/c' ali EU/c' (oziroma COM/c') morajo biti navedene v prvem podpolju polja 1, vendar pa se v tem podpolju ne navajajo oznake v naslednjih primerih:

- če se obrazec uporablja samo za skupnostni tranzit, pri čemer se glede na uporabljeni tranzitni postopek za zadevno blago vpišejo oznake T1bis, T2bis ali T2Fbis v tretje podpolje polja 1,

- če se obrazec uporablja samo za dokazovanje skupnostnega statusa blaga, pri čemer se glede na status zadevnega blaga vpišejo oznake T2Lbis ali T2LFa v tretje podpolje tega polja."

6. Oddelek C v naslovu III se nadomesti z naslednjim:

"C. Če so uporabljeni dopolnilni listi,

- je treba polja za opis blaga, ki niso bila uporabljena, prečrtati, da bi preprečili poznejšo uporabo,

- je treba polja 32 (Zaporedna številka postavke), 33 (Tarifna oznaka), 35 (Bruto masa v kg), 38 (Neto masa v kg) in 44 (Posebni zaznamki, predložene listine, potrdila in dovoljenja) tranzitne deklaracije ali uporabljenih obrazcev T2L ali T2LF prečrtati in polje 31 (Tovorki in opis blaga) se ne uporablja za vpis oznak, številk, števila in vrste tovorkov ali opisa blaga. Napotilo k zaporedni številki in oznaka različnih dopolnilnih listov se vpišejo v polje 31 (Tovorki in opis blaga) tranzitne deklaracije ali uporabljenega obrazca T2L ali T2LF."

PRILOGA II

"PRILOGA 37a

POJASNJEVALNA OPOMBA O UPORABI TRANZITNE DEKLARACIJE PRI IZMENJAVI STANDARDNIH SPOROČIL Z ELEKTRONSKO IZMENJAVO PODATKOV (EDI)

(ELEKTRONSKA TRANZITNA DEKLARACIJA (EDI))

NASLOV I

Splošno

Elektronska tranzitna deklaracija (EDI) temelji na podatkih, vnesenih v različna polja enotne upravne listine, kakor je določena v prilogah 37 in 38, v zvezi z oznako ali nadomeščenih z njo.

Ta priloga vsebuje samo osnovne posebne zahteve, ki se uporabljajo, če se formalnosti opravljajo z izmenjavo standardnih elektronskih sporočil (EDI). Poleg tega se uporabljajo dodatne oznake, navedene v Prilogi 37c. Prilogi 37 in 38 se uporabljata za elektronsko tranzitno deklaracijo, razen če je v tej prilogi ali v Prilogi 37c določeno drugače.

Natančna sestava in vsebina elektronske tranzitne deklaracije je skladna s tehničnimi specifikacijami, ki jih pristojni organi sporočijo glavnemu zavezancu, da bi zagotovili pravilno delovanje sistema. Te specifikacije temeljijo na zahtevah iz te priloge.

Ta priloga opisuje strukturo izmenjave podatkov. Tranzitna deklaracija je razdeljena na dve podatkovni skupini, ki vsebujeta atribute podatkov. Atributi so povezani v skupine tako, da sestavljajo skladne logične bloke v okviru sporočila. Zamik podatkovne skupine kaže, da je podatkovna skupina odvisna od zamaknjene podatkovne skupine, ki ji sledi.

Če obstaja, se zabeleži ustrezna številka polja na enotni upravni listini.

Izraz "številka" v razlagi podatkovne skupine navaja, kolikokrat se podatkovna skupina lahko uporabi v tranzitni deklaraciji.

Izraz "vrsta/dolžina" v razlagi atributa navaja zahteve po vrsti in dolžini podatkov. Oznake za vrste podatkov so naslednje:

č črkovna

š številčna

čš črkovno-številčna

Številka za oznako kaže dovoljeno dolžino podatkov. Uporablja se naslednje.

Neobvezni piki pred kazalcem dolžine pomenita, da dolžina podatkov ni določena, lahko pa imajo največ toliko znakov, kolikor jih navaja kazalec dolžine. Vejica v dolžini podatkov pomeni, da atributi lahko vsebujejo decimalne številke, znak pred vejico navaja skupno dolžino atributa, znak za vejico pa navaja največje dovoljeno število znakov za decimalno vejico.

NASLOV II

Sestava elektronske tranzitne deklaracije (EDI)

A. Seznam podatkovnih skupin

TRANZITNA OPERACIJA

GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj

GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik

BLAGOVNA POSTAVKA

GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj

GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik

ZABOJNIKI

OZNAKE ZA OBČUTLJIVO BLAGO (SGI)

TOVORKI

PREDLISTINE

PREDLOŽENA DOKUMENTACIJA/POTRDILA

POSEBNE NAVEDBE

URAD ODHODA

GOSPODARSKI SUBJEKT glavni zavezanec

ZASTOPNIK

URAD TRANZITA

NAMEMBNI URAD

GOSPODARSKI SUBJEKT pooblaščeni prejemnik

REZULTATI KONTROLE

PODATKI O CARINSKIH OZNAKAH

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA CARINSKE OZNAKE

ZAVAROVANJE

REFERENCA ZAVAROVANJA

OMEJITEV VELJAVNOSTI (ES)

OMEJITEV VELJAVNOSTI (NE ES)

B. Podrobnosti o podatkih na tranzitni deklaraciji

TRANZITNA OPERACIJA

Število: 1

Podatkovna skupina se uporabi.

(LRN)

Vrsta/dolžina: an..22

Uporablja se lokalna referenčna številka (LRN). Določena je nacionalno, dodeli pa jo uporabnik za identifikacijo posamezne deklaracije sporazumno s pristojnimi organi.

Vrsta deklaracije (polje 1)

Vrsta/dolžina: an..5

Uporabi se atribut.

Število nakladnic (polje 4)

Vrsta/dolžina: n..5

Atribut se uporabi ob predložitvi nakladnic. Za nakladnice se uporabljajo naslednja pravila:

potrebni atribut "Država odpreme" v podatkovni skupini "TRANZITNA OPERACIJA" se nastavi na "-",

podatkovna skupina "BLAGOVNA POSTAVKA" in po potrebi podatkovne podskupine "PREDLISTINE" ter "PREDLOŽENA DOKUMENTACIJA/POTRDILA" in "POSEBNE NAVEDBE" se pojavijo samo enkrat. Drugih podatkovnih podskupin skupine "BLAGOVNA POSTAVKA" ni mogoče uporabiti,

atribut "Tekstovni opis" vsebuje napotila k priloženim nakladnicam, "jezik tekstovnega opisa" vsebuje jezikovno oznako (LNG), ki se uporablja za napotila. Napotila lahko vsebujejo naslednje:

za "Vrsta deklaracije" = "T1': "Glej nakladnico/nakladnice",

za "Vrsta deklaracije" = "T2': "Glej nakladnico/nakladnice",

za "Vrsta deklaracije" = "T2F": "Glej nakladnico/nakladnice",

za "Vrsta deklaracije" = " T-":

"T1: Glej nakladnico/nakladnice od... do...",

"T2: Glej nakladnico/nakladnice od... do...",

"T2F: Glej nakladnico/nakladnice od... do...",

atribut "Zaporedna številka postavke" je označen z "-",

drugih atributov podatkovne skupine "BLAGOVNA POSTAVKA" ni mogoče uporabiti.

Skupno število postavk(polje 5)

Vrsta/dolžina: n..5

Uporabi se atribut.

Skupno število tovorkov(polje 6)

Vrsta/dolžina: n..7

Atribut se uporabi, če je uporabljen atribut "Število nakladnic". V drugih primerih uporaba ni obvezna. Skupno število tovorkov je enako vsoti vseh atributov "Število tovorkov", "Število kosov" in vrednosti "1' za vsako pošiljko v "razsutem stanju".

Država odpreme(polje 15a)

Vrsta/dolžina: a2

Atribut se uporabi, če je prijavljena samo ena država odpreme. Uporabijo se oznake za države iz Priloge 37c. V tem primeru se ne uporabi atribut "Država odpreme" iz podatkovne skupine "BLAGOVNA POSTAVKA". Če je prijavljenih več držav odpreme, se ta atribut iz podatkovne skupine "TRANZITNA OPERACIJA" ne uporablja. V tem primeru se uporabi atribut "Država odpreme" iz podatkovne skupine "BLAGOVNA POSTAVKA".

Namembna država(polje 17a)

Vrsta/dolžina: a2

Atribut se uporabi, če je prijavljena samo ena namembna država. Uporabijo se oznake za države iz Priloge 37c. V tem primeru se ne uporabi atribut "Namembna država" iz podatkovne skupine "BLAGOVNA POSTAVKA". Če je prijavljenih več namembnih držav, se ta atribut iz podatkovne skupine "TRANZITNA OPERACIJA" ne uporablja. V tem primeru se uporabi atribut "Namembna država" iz podatkovne skupine "BLAGOVNA POSTAVKA".

Identiteta ob odhodu(polje 18)

Vrsta/dolžina: an..27

Atribut se uporablja v skladu s Prilogo 37.

Jezikovna identiteta ob odhodu (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge 37c, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

Država prevoznega sredstva ob odhodu(polje 18)

Vrsta/dolžina: a2

Oznake za države iz Priloge 37c se uporabijo v skladu s Prilogo 37.

Zabojnik(polje 19)

Vrsta/dolžina: nl

Uporabijo se naslednje oznake

0: ne

1: da.

Država prevoznega sredstva ob prehodu meje(polje 21)

Vrsta/dolžina: a2

Oznake za države iz priloge 37c se uporabijo v skladu s Prilogo 37.

Identiteta ob prehodu meje(polje 21)

Vrsta/dolžina: an..27

Uporaba atributa za države članice ni obvezna v skladu s Prilogo 37.

Jezikovna identiteta ob prehodu meje (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge 37c, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

Vrsta prevoza ob prehodu meje(polje 21)

Vrsta/dolžina: n..2

Uporaba atributa za države članice ni obvezna v skladu s Prilogo 37.

Vrsta prevoznega sredstva na meji(polje 25)

Vrsta/dolžina: n..2

Uporaba atributa za države članice ni obvezna v skladu s Prilogo 37.

Vrsta notranjega prevoza(polje 26)

Vrsta/dolžina: n..2

Uporaba atributa za države članice ni obvezna. Uporablja se v skladu s pojasnjevalno opombo o polju 25 iz Priloge 38.

Kraj natovarjanja(polje 27)

Vrsta/dolžina: an..17

Uporaba atributa za države članice ni obvezna.

Oznaka dogovorjene lokacije(polje 30)

Vrsta/dolžina: an..17

Atribut se ne uporablja, če je uporabljena podatkovna skupina "REZULTATI KONTROLE". Če se ta podatkovna skupina ne uporablja, potem je atribut neobvezen. Če je atribut uporabljen, je treba v obliki oznak natančno navesti kraj, kjer je mogoče blago po potrebi pregledati. Atributi "Dogovorjena lokacija blaga"/"Oznaka dogovorjene lokacije", "Odobrena lokacija blaga" in "Drug carinski prostor" se ne uporabljajo hkrati.

Dogovorjena lokacija blaga(polje 30)

Vrsta/dolžina: an..35

Atribut se ne uporablja, če je uporabljena podatkovna skupina "REZULTATI KONTROLE". Če se ta podatkovna skupina ne uporablja, potem je atribut neobvezen. Če je atribut uporabljen, je treba natančno navesti kraj, kjer je mogoče blago po potrebi pregledati. Atributi "Dogovorjena lokacija blaga"/"Oznaka dogovorjene lokacije", "Odobrena lokacija blaga" in "Drug carinski prostor" se ne uporabljajo hkrati.

Jezik dogovorjene lokacije blaga (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge 37c, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

Odobrena lokacija blaga(polje 30)

Vrsta/dolžina: an..17

Atribut je neobvezen, če je uporabljena podatkovna skupina "REZULTATI KONTROLE". Če je atribut uporabljen, je treba natančno navesti kraj, kjer je mogoče blago po potrebi pregledati. Če ni uporabljena podatkovna skupina "REZULTATI KONTROLE", se atribut ne uporablja. Atributi "Dogovorjena lokacija blaga"/"Oznaka dogovorjene lokacije", "Odobrena lokacija blaga" in "Drug carinski prostor" se ne uporabljajo hkrati.

Drug carinski prostor(polje 30)

Vrsta/dolžina: an..17

Atribut se ne uporablja, če je uporabljena podatkovna skupina "REZULTATI KONTROLE". Če se ta podatkovna skupina ne uporablja, potem je atribut neobvezen. Če je atribut uporabljen, je treba natančno navesti kraj, kjer je mogoče blago po potrebi pregledati. Atributi "Dogovorjena lokacija blaga"/"Oznaka dogovorjene lokacije", "Odobrena lokacija blaga" in "Drug carinski prostor" se ne uporabljajo hkrati.

Skupna bruto masa(polje 35)

Vrsta/dolžina: n..11,3

Uporabi se atribut.

Jezikovna oznaka spremne listine za NCTS

Vrsta/dolžina: a2

Za določitev jezika spremne tranzitne listine (spremni dokument za NCTS) se uporabljajo jezikovne oznake iz Priloge 37c.

Navedba pogovornega jezika ob odhodu

Vrsta/dolžina: a2

Uporaba jezikovnih oznak iz Priloge 37c je neobvezna. Če ta atribut ni uporabljen, bo sistem uporabljal uradni jezik urada odhoda.

Datum deklaracije(polje 50)

Vrsta/dolžina: n8

Uporabi se atribut.

Kraj deklaracije(polje 50)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Jezik kraja deklaracije(LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) ustreznega prostora za prosto besedilo se določi z jezikovno oznako iz Priloge 37c.

GOSPODARSKI SUBJEKTpošiljatelj(polje 2)

Številka: 1

Ta podatkovna skupina se uporablja, če je prijavljen samo en pošiljatelj. V tem primeru se podatkovna skupina "GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj" iz skupine "BLAGOVNA POSTAVKA" ne uporablja.

Ime/Naziv(polje 2)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Ulica in številka (polje 2)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Država (polje 2)

Vrsta/dolžina: a2

Uporabijo se oznake za države iz Priloge 37c.

Poštna številka(polje 2)

Vrsta/dolžina: an..9

Uporabi se atribut.

Kraj (polje 2)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Jezik imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se uporabijo jezikovne oznake iz Priloge 37c.

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta(TIN) (polje 2)

Vrsta/dolžina: an..17

Uporaba atributa za vnos identifikacijske številke gospodarskega subjekta (TIN) je za države članice neobvezna.

GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik(polje 8)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporablja, če je prijavljen samo en prejemnik in atribut "Namembna država" podatkovne skupine "TRANZITNA OPERACIJA" vsebuje državo članico ali državo Efte. V tem primeru se podatkovna skupina "GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik" iz skupine "BLAGOVNA POSTAVKA" ne uporablja.

Ime/Naziv(polje 8)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Ulica in številka(polje 8)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Država (polje 8)

Vrsta/dolžina: a2

Uporabijo se oznake za države iz Priloge 37c.

Poštna številka(polje 8)

Vrsta/dolžina: an..9

Uporabi se atribut.

Kraj (polje 8)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Jezik imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se uporabijo jezikovne oznake iz Priloge 37c.

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta (TIN) (polje 8)

Vrsta/dolžina: an..17

Uporaba atributa za vnos identifikacijske številke gospodarskega subjekta (TIN) je za države članice neobvezna.

BLAGOVNA POSTAVKA

Številka: 999

Podatkovna skupina se uporabi. Za nakladnice se uporabljajo naslednja pravila:

potrebni atribut "Država odpreme" v podatkovni skupini "TRANZITNA OPERACIJA" se nastavi na "-",

podatkovna skupina "BLAGOVNA POSTAVKA" in po potrebi podatkovne podskupine "PREDLISTINE", "PREDLOŽENA DOKUMENTACIJA/POTRDILA" ter "POSEBNE NAVEDBE" se pojavijo samo enkrat. Drugih podatkovnih podskupin skupine "BLAGOVNA POSTAVKA" ni mogoče uporabiti,

atribut "Tekstovni opis" vsebuje napotila k priloženim nakladnicam, "jezik tekstovnega opisa" vsebuje jezikovno oznako (LNG), ki se uporablja za napotila. Napotila lahko vsebujejo naslednje:

za "Vrsta deklaracije" = "T1': "Glej nakladnico/nakladnice",

za "Vrsta deklaracije" = "T2': "Glej nakladnico/nakladnice",

za "Vrsta deklaracije" = "T2F": "Glej nakladnico/nakladnice",

za "Vrsta deklaracije" = " T-":

"T1: Glej nakladnico/nakladnice od... do...",

"T2: Glej nakladnico/nakladnice od... do...",

"T2F: Glej nakladnico/nakladnice od... do...",

atribut "Zaporedna številka postavke" je označen z "-",

drugih atributov podatkovne skupine "BLAGOVNA POSTAVKA" ni mogoče uporabiti,

Vrsta deklaracije (prej polje 1)

Vrsta/dolžina: an..5

Atribut se uporabi, če je bila oznaka "T-" uporabljena za atribut "Vrsta deklaracije" iz podatkovne skupine "TRANZITNA OPERACIJA". V drugih primerih se ta atribut ne uporablja.

Država odpreme (prej polje 15a)

Vrsta/dolžina: a2

Atribut se uporabi, če je prijavljena več kakor ena država odpreme. Uporabijo se oznake za države iz Priloge 37c. V tem primeru se ne uporabi atribut "Država odpreme" iz podatkovne skupine "TRANZITNA OPERACIJA". Če je prijavljena samo ena država odpreme, se uporablja ustrezen atribut iz podatkovne skupine "TRANZITNA OPERACIJA".

Namembna država (prej polje 17a)

Vrsta/dolžina: a2

Atribut se uporabi, če je prijavljena več kakor ena namembna država. Uporabijo se oznake za države iz Priloge 37c. V tem primeru se ne uporabi atribut "Namembna država" iz podatkovne skupine "TRANZITNA OPERACIJA". Če je prijavljena samo ena namembna država, se uporablja ustrezen atribut iz podatkovne skupine "TRANZITNA OPERACIJA".

Tekstovni opis (polje 31)

Vrsta/dolžina: an..140

Uporabi se atribut.

Jezik tekstovnega opisa (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) ustreznega prostora za prosto besedilo se določi z jezikovno oznako iz Priloge 37c.

Zaporedna številka postavke (polje 32)

Vrsta/dolžina: n..5

Atribut se uporabi, četudi je bila uporabljena številka "1' za atribut "Skupno število postavk" iz podatkovne skupine "TRANZITNA OPERACIJA". V tem primeru se za ta atribut uporablja številka "1'. Vsaka zaporedna številka postavke je edina v celotni deklaraciji.

Tarifna oznaka (polje 33)

Vrsta/dolžina: n..8

Atributi se uporabljajo z najmanj štirimi in največ osmimi znaki v skladu s Prilogo 37.

Bruto masa (polje 35)

Vrsta/dolžina: n..11,3

Ta atribut je neobvezen, če je blago različnih vrst, ki je zajeto v eno deklaracijo, pakirano skupaj tako, da ni mogoče določiti bruto mase za vsako vrsto blaga.

Neto masa (polje 38)

Vrsta/dolžina: n..11,3

Uporaba atributa je neobvezna v skladu s Prilogo 37.

GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj (prej polje 2)

Številka: 1

Podatkovna skupina "GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj" se ne uporablja, če je prijavljen samo en pošiljatelj. V tem primeru se uporablja podatkovna skupina "GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj" na ravni "TRANZITNA OPERACIJA".

Ime/Naziv (prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Ulica in številka (prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Država (prej polje 2)

Vrsta/dolžina: a2

Uporabijo se oznake za države iz Priloge 37c.

Poštna številka (prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an..9

Uporabi se atribut.

Kraj (prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Jezik imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se uporabijo jezikovne oznake iz Priloge 37c.

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta (TIN) (prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an..17

Uporaba atributa za vnos identifikacijske številke gospodarskega subjekta (TIN) je za države članice neobvezna.

GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik (prej polje 8)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporablja, če je prijavljenih več prejemnikov in atribut "Namembna država" podatkovne skupine "BLAGOVNA POSTAVKA" vsebuje državo članico ali državo Efte. Če je prijavljen samo en prejemnik, se podatkovna skupina "GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik" iz skupine "BLAGOVNA POSTAVKA" ne uporablja.

Ime/Naziv (prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Ulica in številka (prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Država (prej polje 8)

Vrsta/dolžina: a2

Uporabijo se oznake za države iz Priloge 37c.

Poštna številka (prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an..9

Uporabi se atribut.

Kraj (prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Jezik imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se uporabijo jezikovne oznake iz Priloge 37c.

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta (TIN) (prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an..17

Uporaba atributa za vnos identifikacijske številke gospodarskega subjekta (TIN) je za države članice neobvezna.

ZABOJNIKI(polje 31)

Številka: 99

Če atribut "Zabojnik" iz podatkovne skupine "TRANZITNA OPERACIJA" vsebuje oznako "1', se uporablja ta podatkovna skupina.

Številke zabojnikov (polje 31)

Vrsta/dolžina: an..11

Uporabi se atribut.

Oznake za občutljivo blago (SGI) (polje 31)

Številka: 9

Podatkovna skupina se uporablja za vnos oznak za občutljivo blago (SGI), če tranzitna deklaracija zadeva blago iz Priloge 44c.

Oznake občutljivega blaga (polje 31)

Vrsta/dolžina: n..2

Oznake iz Priloge 37c se uporabljajo, če tarifne oznake ne zadostujejo za natančno določanje identitete blaga iz Priloge 44c.

Količina občutljivega blaga (polje 31)

Vrsta/dolžina: n..11,3

Atribut se uporablja, če tranzitna deklaracija zadeva blago iz Priloge 44c.

TOVORKI(polje 31)

Številka: 99

Podatkovna skupina se uporabi.

Oznake in številke tovorkov (polje 31)

Vrsta/dolžina: an..42

Atribut se uporablja, če atribut "Vrsta tovorkov" vsebuje druge oznake iz Priloge 37c, razen tistih za razsuti tovor (VQ, VG, VL, VY, VR ali VO) ali za "Nepakirano" (NE). Neobvezen je, če atribut "Vrsta tovorkov" vsebuje eno od prej navedenih oznak.

Jezik oznak in številk tovorkov (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge 37c, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

Vrsta tovorkov (polje 31)

Vrsta/dolžina: a2

Uporabijo se oznake za tovorke iz priloge 37c.

Število tovorkov (polje 31)

Vrsta/dolžina: n..5

Atribut se uporablja, če atribut "Vrsta tovorkov" vsebuje druge oznake iz Priloge 37c, razen tistih za razsuti tovor (VQ, VG, VL, VY, VR ali VO) ali za "Nepakirano" (NE). Če atribut "Vrsta tovorkov" vsebuje eno od prej navedenih oznak, se ne uporablja.

Število kosov (polje 31)

Vrsta/dolžina: n..5

Atribut se uporablja, če atribut "Vrsta tovorkov" vsebuje oznako iz Priloge 37c za "Nepakirano" (NE). V drugih primerih se ta atribut ne uporablja.

PREDLISTINE(polje 40)

Številka: 9

Podatkovna skupina se uporablja v skladu s Prilogo 37.

Vrsta prejšnjega dokumenta (polje 40)

Vrsta/dolžina: an..6

Če je podatkovna skupina uporabljena, se uporablja vsaj ena vrsta prejšnjega dokumenta.

Referenca prejšnjega dokumenta (polje 40)

Vrsta/dolžina: an..20

Uporablja se referenca prejšnjega dokumenta.

Jezik reference prejšnjega dokumenta (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) ustreznega prostora za prosto besedilo se določi z jezikovno oznako iz Priloge 37c.

Dodatni podatki (polje 40)

Vrsta/dolžina: an..26

Uporaba atributa za države članice ni obvezna.

Jezik dodatnih podatkov (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge 37c, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

PREDLOŽENA DOKUMENTACIJA/POTRDILA (polje 44)

Številka: 99

Podatkovna skupina se uporablja v skladu s Prilogo 37. Če je podatkovna skupina uporabljena, se uporablja vsaj eden od naslednjih atributov.

Vrsta dokumenta (polje 44)

Vrsta/dolžina: an..3

Uporabijo se oznake iz Priloge 37c.

Referenca dokumenta (polje 44)

Vrsta/dolžina: an..20

Jezik reference dokumenta (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge 37c, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

Dodatni podatki (polje 44)

Vrsta/dolžina: an..26

Jezik dodatnih podatkov (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge 37c, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

POSEBNE NAVEDBE (polje 44)

Številka: 99

Podatkovna skupina se uporablja v skladu s Prilogo 37. Če je podatkovna skupina uporabljena, se uporablja atribut "Identifikacija dodatnih podatkov" ali "Besedilo".

Identifikacija dodatnih podatkov (polje 44)

Vrsta/dolžina: an..3

Za vnos identifikacije dodatnih podatkov se uporablja oznaka iz Priloge 37c.

Izvoz iz ES (polje 44)

Vrsta/dolžina: nl

Če atribut "Identifikacija dodatnih podatkov" vsebuje oznako "DG0' ali "DG1' se uporablja atribut "Izvoz iz ES" ali "Izvoz iz države". Atributa se ne uporabljata hkrati. V drugih primerih se ta atribut ne uporablja. Če se uporablja ta atribut, se uporabljajo naslednje oznake:

0 = ne

1 = da.

Izvoz iz države (polje 44)

Vrsta/dolžina: a2

Če atribut "Identifikacija dodatnih podatkov" vsebuje oznako "DG0' ali "DG1', se uporablja atribut "Izvoz iz ES" ali "Izvoz iz države". Atributa se ne uporabljata hkrati. V drugih primerih se ta atribut ne uporablja. Če se uporablja ta atribut, se uporablja oznaka države iz Priloge 37c.

Besedilo(polje 44)

Vrsta/dolžina: an.70

Jezik besedila (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge 37c, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

URAD ODHODA (polje C)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporabi.

Referenčna številka (polje C)

Vrsta/dolžina: an8

Uporabijo se oznake iz Priloge 37c.

GOSPODARSKI SUBJEKT glavni zavezanec (polje 50)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporabi.

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta (TIN) (polje 50)

Vrsta/dolžina: an..17

Če podatkovna skupina "Rezultati kontrole" vsebuje oznako A3, se atribut uporablja za vnos identifikacijske številke gospodarskega subjekta (TIN).

Ime/Naziv (polje 50)

Vrsta/dolžina: an..35

Atribut se uporablja, če se uporablja atribut "Identifikacijska številka gospodarskega subjekta" in če sistem še ne pozna drugih atributov iz te podatkovne skupine.

Ulica in številka (polje 50)

Vrsta/dolžina: an..35

Atribut se uporablja, če se uporablja atribut "Identifikacijska številka gospodarskega subjekta" in če sistem še ne pozna drugih atributov iz te podatkovne skupine.

Država (polje 50)

Vrsta/dolžina: a2

Oznaka države iz Priloge 37c se uporablja, če se uporablja atribut "Identifikacijska številka gospodarskega subjekta" in če sistem še ne pozna drugih atributov iz te podatkovne skupine.

Poštna številka (polje 50)

Vrsta/dolžina: an..9

Atribut se uporablja, če se uporablja atribut "Identifikacijska številka gospodarskega subjekta" in če sistem še ne pozna drugih atributov iz te podatkovne skupine.

Kraj (polje 50)

Vrsta/dolžina: an..35

Atribut se uporablja, če se uporablja atribut "Identifikacijska številka gospodarskega subjekta" in če sistem še ne pozna drugih atributov iz te podatkovne skupine.

Jezik imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezikovna oznaka iz Priloge 37c se uporablja za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG), če se uporablja ustrezni prostor za prosto besedilo.

ZASTOPNIK (polje 50)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporablja, če glavni zavezanec uporabi pooblaščenega zastopnika.

Ime/Naziv (polje 50)

Vrsta/dolžina: an..35

Uporabi se atribut.

Pristojnost zastopnika (polje 50)

Vrsta/dolžina: a..35

Uporaba atributa je neobvezna.

Jezik pristojnosti zastopnika (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge 37c, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

URAD TRANZITA (polje 51)

Številka: 9

Podatkovna skupina se uporablja v skladu s Prilogo 37.

Referenčna številka (polje 51)

Vrsta/dolžina: an8

Uporabijo se oznake iz Priloge 37c.

NAMEMBNI URAD (polje 53)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporabi.

Referenčna številka (polje 53)

Vrsta/dolžina: an8

Uporabijo se oznake iz Priloge 37c.

GOSPODARSKI SUBJEKT pooblaščeni prejemnik (polje 53)

Številka: 1

Podatkovna skupina se lahko uporablja za navajanje, da bo blago dostavljeno pooblaščenemu prejemniku.

Identifikacijska številka (TIN) pooblaščenega prejemnika (polje 53)

Vrsta/dolžina: an..17

Atribut se uporablja za vnos identifikacijske številke gospodarskega subjekta (TIN).

REZULTATI KONTROLE (polje D)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporablja, če deklaracijo vloži pooblaščeni pošiljatelj.

Oznaka rezultatov kontrole (polje D)

Vrsta/dolžina: an2

Uporablja se oznaka A3.

Skrajni rok (polje D)

Vrsta/dolžina: n8

Uporabi se atribut.

PODATKI O CARINSKIH OZNAKAH (polje D)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporablja, če pooblaščeni pošiljatelj vloži deklaracijo, za katero njegovo dovoljenje zahteva uporabo carinskih oznak, ali če ima glavni zavezanec dovoljenje za uporabo posebnih carinskih oznak.

Število carinskih oznak (polje D)

Vrsta/dolžina: n..4

Uporabi se atribut.

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA CARINSKE OZNAKE (polje D)

Številka: 99

Podatkovna skupina se uporablja za identifikacijo carinskih oznak.

Identiteta carinskih oznak (polje D)

Vrsta/dolžina: an..20

Uporabi se atribut.

Jezik identitete carinskih oznak (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Uporabijo se jezikovne oznake iz Priloge 37c.

ZAVAROVANJE

Številka: 9

Podatkovna skupina se uporabi.

Vrsta zavarovanja (polje 52)

Vrsta/dolžina: nl

Uporabijo se oznake iz Priloge 38.

REFERENCA ZAVAROVANJA (polje 52)

Številka: 99

Podatkovna skupina se uporablja, če atribut "Vrsta zavarovanja" vsebuje oznake "0', "1 ","4' ali "9'.

REFERENČNA ŠTEVILKA ZAVAROVANJA (polje 52)

Vrsta/dolžina: an24

Atribut se uporablja za vnos referenčne številke zavarovanja (GRN), če atribut "Vrsta zavarovanja" vsebuje oznake "0', "1', "4' ali "9'. V tem primeru se ne uporablja atribut "Druga referenca zavarovanja".

Druga referenca zavarovanja (polje 52)

Vrsta/dolžina: an..35

Atribut se uporablja, če atribut "Vrsta zavarovanja" vsebuje druge oznake razen "0', "1', "4' ali "9'. V tem primeru se atribut "referenčna številka zavarovanja" ne uporablja.

Vstopna oznaka

Vrsta/dolžina: an4

Ta podatek je za države članice neobvezen. Če se uporablja atribut, se podatek uporablja, kadar atribut "Vrsta zavarovanja" vsebuje oznako "0', "1', "4' ali "9'.

OMEJITEV VELJAVNOSTI (ES)

Številka: 1

Neveljavno za ES (polje 52)

Vrsta/dolžina: nl

Oznaka 0 = ne se uporablja za skupnostni tranzit.

OMEJITEV VELJAVNOSTI (NE ES)

Številka: 99

Neveljavno za druge pogodbenice (polje 52)

Vrsta/dolžina: a2

Oznake države iz Priloge 37c se uporabljajo za navajanje zadevnih držav Efte."

PRILOGA III

"Priloga 37c

DODATNE OZNAKE ZA RAČUNALNIŠKI TRANZITNI SISTEM

1. Oznake držav (CNT)

Polje Vsebina Vrsta polja Primer

1 ISO Alpha-2 oznaka države. Črkovno 2 IT

Uporablja se ISO Alpha-2 oznaka države (glej Prilogo 38).

2. Jezikovna oznaka

Uporablja se označevanje ISO Alpha-2, kakor je navedeno v standardu ISO - 639:1988.

3. Tarifna oznaka (COM)

Polje Vsebina Vrsta polja Primeri

1 HS6 številčno 6 (poravnano po levi) 010290

Vnesejo se šestmestna števila harmoniziranega sistema (HS6). Tarifna oznaka se lahko razširi na osem števil za nacionalno uporabo.

4. Oznake občutljivega blaga

Polje Vsebina Vrsta polja Primeri

1 Dodaten identifikator za občutljivo blago številčno..2 2

Oznaka se uporablja poleg HS6, kakor je prikazano v Prilogi 44c, če s HS6 ni mogoče dovolj natančno določiti istovetnosti občutljivega blaga.

5. Oznake embalaže

(Priporočilo UNECE št. 21/Rev. l - avgust 1994)

aerosol AE

ampula, nezaščitena AM

ampula, zaščitena AP

razpršilec AT

vrečka BG

bala, stisnjena BL

bala, nestisnjena BN

balon, nezaščiten BF

balon, zaščiten BP

palica BR

sodček BA

palice v snopu/svežnju/šopu BZ

koš BK

zaboj za pivo CB

korito BI

plošča BD

plošče v snopu/svežnju/šopu BY

tuljava BB

svitek BT

steklenica, nezaščitena, valjasta BO

steklenica, nezaščitena, trebušasta BS

steklenica, zaščitena, valjasta BQ

steklenica, zaščitena, trebušasta BV

zaboj za steklenice, stojalo za steklenice BC

škatla BX

vedro BJ

neustekleničeno, utekočinjeni plin (pri nenormalni temperaturi/tlaku) VQ

neustekleničeno, plin (pri 1031 mbar in 15 °C) VG

neustekleničeno, tekoče VL

sipki tovor, trden, drobni delci (prah) VY

sipki tovor, trden, zrnati delci (zrna) VR

sipki tovor, trden, večji delci (grude) VO

šop BH

sveženj BE

sod BU

kletka CG

pločevinka, štirioglata CA

pločevinka, okrogla CX

pločevinasta škatla CI

ponjava CZ

pletenka, nezaščitena CO

pletenka, zaščitena CP

karton CT

zaboj CS

sod CK

skrinja CH

kangla za mleko CC

kovček CF

krsta CJ

navoj CL

zložljiva cev TD

pokrov CV

stojalo CR

košara iz šibja CE

čaša CU

valj CY

velika pletenka, nezaščitena DJ

velika pletenka, zaščitena DP

boben DR

ovojnica EN

škatla za film FP

čeber FI

čutara FL

majhen kovček FO

okvir FR

zabojček FD

košara za sadje FC

plinska jeklenka GB

tram GI

tramovi v snopu/svežnju/šopu GZ

košara s pokrovom HR

pivski sod HG

ingot IN

ingoti v snopu/svežnju/šopu IZ

kozarec za vlaganje JR

ročka, štirioglata JC

ročka, okrogla JY

vrč JG

vreča iz jute JT

sodček KG

hlod LG

hlodi v snopu/svežnju/šopu LZ

zaboj za mleko MC

večplastna vreča MB

večplastna papirnata vreča MS

vreča iz rogoza MT

škatla za vžigalice MX

zložljiva škatla NS

mreža NT

zavoj PK

zavojček PA

vedro PL

zavitek PC

cev PI

cevi v snopu/svežnju/šopu PZ

vrček PH

deska PN

deske v snopu/svežnju/šopu PZ

plošča PG

plošče v snopu/svežnju/šopu PY

lonec PT

mošnja PO

mreža za sadje RT

vreteno RL

kolut RG

drog RD

drogovi v snopu/svežnju/šopu RZ

zvitek RO

vrečka SH

vreča SA

ladijska skrinja SE

plitev zaboj SC

list ST

pločevina SM

listi v snopu/svežnju/šopu SZ

pakiranje s skrčljivo folijo SW

zaščitno ogrodje SK

vmesni papir SL

vreteno SD

ročni kovček SU

cisterna, štirioglata TK

cisterna, okrogla TY

zaboj za čaj TC

pločevinka TN

pladenj PU

ploščati zavitek PU

potovalni kovček TR

omot TS

kad TB

cev TU

zložljiva cev TD

cevi v snopu/svežnju/šopu TZ

velik sod TO

nepakirano NE

vakuumsko pakirano VP

kotel VA

steklenička za zdravila VI

pletenka WB

6. Oznake predložene dokumentacije/potrdil

(številčne oznake so vzete iz direktorijev ZN za elektronsko izmenjavo podatkov za administracijo, trgovino in prevoz 1997b: seznam oznak za podatke 1001, ime dokumenta/sporočila, oznaka.)

certifikat o skladnosti 2

certifikat kakovosti 3

potrdilo o gibanju blaga A.TR.1 18

seznam zabojnikov 235

seznam natovarjanja 271

proforma faktura 325

trgovska faktura 380

interni tovorni list 703

glavni tovorni list 704

konosament 705

interni konosament 714

spremni list - SMGS 722

tovorni list 730

letalski tovorni list 740

glavni letalski tovorni list 741

poštna spremnica (paketna pošta) 750

multimodalna/kombinirana prevozna listina (splošna) 760

blagovni manifest 785

specifikacija tovornega lista 787

odpremnica, obrazec T 820

odpremnica, obrazec T1 821

odpremnica, obrazec T2 822

kontrolna listina T5 823

odpremnica, obrazec T2L 825

deklaracija blaga za izvoz 830

fitosanitarno spričevalo 851

zdravstveno spričevalo 852

veterinarsko spričevalo 853

potrdilo o poreklu 861

deklaracija o poreklu 862

preferenčno potrdilo o poreklu 864

potrdilo o preferencialnem poreklu blaga 865

uvozno potrdilo 911

prijava tovora (ob prihodu) 933

dovoljenje za izvoz nekega blaga 941

obrazec TIF 951

zvezek TIR 952

potrdilo o poreklu blaga EUR 1 954

zvezek ATA 955

drugo zzz

7. Dodatni podatki/Posebna oznaka navedbe

Oznake se uporabljajo na naslednji način:

DG0 = izvoz iz države Efte, za katerega se uporabljajo omejitve, ali izvoz iz ES, za katerega se uporabljajo omejitve.

DG1 = izvoz iz države Efte, za katerega se uporabljajo dajatve, ali izvoz iz ES, za katerega se uporabljajo dajatve.

DG2 = izvoz.

Na nacionalni ravni se lahko uporabljajo dodatne posebne oznake za navedbe.

8. Referenčna številka carinskega urada (COR)

Polje Vsebina Vrsta polja Primer

1 oznaka za državo carinskega urada (glej CNT) črkovno 2 IT

2 nacionalna številka carinskega urada črkovno-številčno 6 0830AB

Polje 1 je razloženo zgoraj.

Polje 2 se prosto izpolni s šestmestno črkovno-številčno oznako. Šestmestna oznaka omogoča državnim upravam, da po potrebi določijo hierarhijo carinskih uradov."

PRILOGA IV

Priloga 38 se spremeni:

1. Besedilo tretjega podpolja polja 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Tega podpolja ni treba izpolnjevati, če se obrazec ne uporablja za skupnostni tranzit ali kot dokazilo o skupnostnem statusu blaga.

V tem primeru se uporabljajo naslednji znaki:

T1: za blago, ki se prevaža v zunanjem skupnostnem tranzitnem postopku;

T2: za blago, ki se prevaža v notranjem skupnostnem tranzitnem postopku v skladu s členom 163 ali 165 zakonika, razen če se uporablja člen 340c(2);

T2F: za blago, ki se prevaža v notranjem skupnostnem tranzitnem postopku v skladu s členom 340c(l);

T: za mešane pošiljke, ki jih obravnava člen 351,

ko je presledek za T' treba prečrtati;

T2L: če se obrazec uporablja za dokazovanje skupnostnega statusa blaga;

T2LF: če se obrazec uporablja za dokazovanje skupnostnega statusa blaga, ki se pošilja v del carinskega območja Skupnosti, v katerem se ne uporabljajo določbe Direktive 77/388/EGS, ali iz njega."

2. Besedilo o oznakah, ki se uporabljajo za izpolnjevanje prvega podpolja polja 33 se nadomesti z naslednjim besedilom: "Prvo podpolje (8 znakov)

Izpolni se s tarifnimi številkami kombinirane nomenklature.

Če se obrazec uporablja za skupnostni tranzitni postopek, se v to podpolje vpiše tarifna oznaka harmoniziranega sistema poimenovanj in šifrskih oznak blaga, sestavljena iz najmanj šestih cifer. Če pa tako zahteva zakonodaja Skupnosti, se uporabijo tarifne številke kombinirane nomenklature."

3. Besedilo v polju 51 se nadomesti z naslednjim:

"Polje 51: Predvideni uradi tranzita (in države)

Oznake držav

Uporablja se označevanje ISO Alpha-2 (ISO 3166).

Uporabljajo se naslednje oznake:

Belgija BE

Danska DK

Nemčija DE

Grčija GR

Španija ES

Francija FR

Irska IE

Italija IT

Luksemburg LU

Nizozemska NL

Avstrija AT

Portugalska PT

Finska FI

Švedska SE

Združeno kraljestvo GB

Madžarska HU

Islandija IS

Norveška NO

Poljska PL

Slovaška SK

Švica CH

Češka CZ"

4. Besedilo v polju 52 se nadomesti z naslednjim:

"Polje 52: Zavarovanje

Oznake zavarovanja

Uporabljajo se naslednje oznake:

Vrsta Oznaka Druge navedbe

Za opustitev zavarovanja (člen 380(3)) 0 številka potrdila o opustitvi zavarovanja

Za skupno zavarovanje 1 številka potrdila o skupnem zavarovanju

urad zavarovanja

Za posamezno zavarovanje, ki ga ponudi garant 2

Za gotovinsko posamezno zavarovanje 3

Za posamezno zavarovanje v obliki kuponov 4 številka kupona za posamezno zavarovanje

Če se zavarovanje ne zahteva (Člen 95 Uredbe (EGS) št. 2913/92) 6

Če se zavarovanje ne zahteva za nekatere javne organe 8

Za posamezno zavarovanje iz točke 3 Priloge 47a 9 napotilo k zavarovalnemu podjetju

urad zavarovanja"

PRILOGA V

"PRILOGA 44a

POJASNJEVALNA OPOMBA K NAKLADNICI

NASLOV I

Splošno

1. Opredelitev

Nakladnica pomeni dokument z značilnostmi, ki so opisane v tej prilogi.

2. Obrazec nakladnice

2.1 Kot nakladnica se lahko uporablja samo sprednja stran obrazca.

2.2 Značilnosti nakladnice so naslednje:

(a) naslov "Nakladnica ";

(b) polje dimenzij 70 x 55 milimetrov, razdeljeno na zgornji del, ki meri 70 x 15 milimetrov, in spodnji del, ki meri 70 x 40 milimetrov;

(c) stolpci z naslovi v naslednjem zaporedju:

zaporedna številka,

oznake, številke, število in vrsta tovorkov, opis blaga,

država odpreme/izvoza,

bruto teža (kg),

prostor za uradne zaznamke.

Uporabniki lahko prilagodijo širino stolpcev svojim potrebam. Stolpec z naslovom "prostor za uradne zaznamke" pa mora biti vsaj 30 milimetrov širok. Uporabniki lahko tudi sami odločajo, kako bodo uporabili prostor, ki ni naveden v točkah (a), (b) in (c).

2.3 Takoj za zadnjim vnosom je treba potegniti vodoravno črto, prazna polja pa je treba prečrtati in tako preprečiti naknadno vpisovanje.

NASLOV II

Podatki, ki se vnašajo v razne naslove

1. Polje

1.1 Zgornji del

Če nakladnica spremlja tranzitno deklaracijo, glavni zavezanec v zgornji del polja vpiše "T1', "T2' ali "T2F".

Če nakladnica spremlja dokument T2L, udeleženec v zgornji del polja vpiše "T2L" ali "T2LF".

1.2 Zgornji del

V ta del polja se vpišejo podatki iz odstavka 4 naslova III spodaj.

2. Stolpci

2.1 Zaporedna številka

Pred vsako postavko na nakladnici mora biti zaporedna številka.

2.2 Oznake, številke, število in vrsta tovorkov, opis blaga

Potrebni podatki se navedejo v skladu s prilogama 37 in 38.

Če nakladnica spremlja tranzitno deklaracijo, se v ta stolpec vpišejo podatki iz polja 31 (Tovorki in opis blaga), 44 (Posebni zaznamki, predložene listine, potrdila in dovoljenja) ter, če je to primerno, 33 (Tarifna oznaka) in 38 (Neto masa).

2.3 Država odpreme/izvoza

Vpiše se ime države članice, iz katere se blago odpremi ali izvozi. To polje se ne izpolnjuje, če nakladnica spremlja dokument T2L.

2.4 Bruto masa v kilogramih

Vpišejo se podatki iz polja 35 enotne upravne listine (glej Prilogo 37).

NASLOV III

Uporaba nakladnic

1. Tranzitne deklaracije ne spremljata nujno ne nakladnica in ne eden ali več dopolnilnih listov.

2. Če se uporablja nakladnica, je treba prečrtati polje 15 (Odpremna/izvozna država), 32 (Zaporedna številka postavke), 33 (Tarifna oznaka), 35 (Bruto masa v kg), 38 (Neto masa v kg) in, če je to primerno, 44 (Posebni zaznamki, predložene listine, potrdila in dovoljenja) na obrazcu tranzitne deklaracije, polje 31 (Tovorki in opis blaga) pa se ne uporablja za vpis oznak, številk, števila in vrste tovorkov ali opisa blaga. Napotilo k zaporedni številki in oznaka različnih nakladnic se vpiše v polje 31 (Tovorki in opis blaga) tranzitne deklaracije.

3. Nakladnico je treba izpolniti v enakem številu izvodov kakor obrazec, na katerega se nanaša.

En izvod nakladnice se vloži pri uradu odhoda, ki je obdeloval tranzitno deklaracijo z uporabo sistema računalniške izmenjave podatkov, in ta urad shrani v sistem podatke o njej. Sicer se vložijo vsaj trije izvodi nakladnice.

4. Če je tranzitna deklaracija registrirana, mora imeti nakladnica isto registrsko številko kakor obrazec, na katerega se nanaša. Ta številka se vpiše z žigom, ki vsebuje naziv urada odhoda, ali ročno. Če se vpisuje ročno, jo je treba potrditi z uradnim žigom urada odhoda.

Uradniku iz urada odhoda ni treba podpisati obrazcev.

5. Kadar je enemu obrazcu, ki se uporablja za skupnostni tranzit, priloženih več nakladnic, morajo biti na njih navedene zaporedne številke, ki jih dodeli glavni zavezanec, število priloženih nakladnic pa se vpiše v polje 4 (Nakladnice) navedenega obrazca.

6. Določbe odstavkov 1 do 5 se uporabljajo, kakor je to primerno, če so nakladnice priložene dokumentu T2L ali T2LF."

PRILOGA VI

"PRILOGA 44b

DOLOČBE O OBRAZCIH, KI SE UPORABLJAJO V SKUPNOSTNEM TRANZITU

V tej prilogi so opisane značilnosti obrazcev, ki se uporabljajo v skupnostnem tranzitu poleg enotne upravne listine.

1. Nakladnice

1.1 Za obrazce je treba uporabiti pisalni papir s težo najmanj 40 g/m2, ki mora biti dovolj trden, da se pri normalni uporabi ne strga ali mečka. Barvo papirja lahko izberejo udeleženci.

1.2 Format obrazca je 210 x 297 milimetrov, lahko je krajši za največ 5 milimetrov in daljši za največ 8 milimetrov.

2. Potrdilo o prehodu

2.1 Za obrazce je treba uporabiti pisalni papir s težo najmanj 40 g/m2, ki mora biti dovolj trden, da se pri normalni uporabi ne strga ali mečka. Papir mora biti bele barve.

2.2 Format obrazca je 210 x 148 milimetrov.

3. Potrdilo o prejemu

3.1 Za obrazce je treba uporabiti pisalni papir s težo najmanj 40 g/m2, ki mora biti dovolj trden, da se pri normalni uporabi ne strga ali mečka. Papir mora biti bele barve.

3.2 Format obrazca je 148 x 105 milimetrov.

4. Posamezno zavarovanje

4.1 Za obrazce je treba uporabiti brezlesni pisalni papir s težo najmanj 55 g/m2. Papir je treba pretiskati z rdečo giljošo, na kateri se vidi vsako mehansko ali kemično ponarejanje. Papir mora biti bele barve.

4.2 Format obrazca je 148 x 105 milimetrov.

4.3 Na obrazcu mora biti naveden naziv in sedež tiskarne ali oznaka, po kateri jo je mogoče identificirati, ter zaporedna identifikacijska številka.

5. Potrdila o skupnem zavarovanju in opustitvi zavarovanja

5.1 Za obrazce potrdila o skupnem zavarovanju ali opustitvi zavarovanja, v nadaljnjem besedilu "potrdila", je treba uporabiti bel brezlesni papir s težo najmanj 100 g/m2. Papir je treba na obeh straneh pretiskati z giljošo, na kateri se vidi vsako mehansko ali kemično ponarejanje. Pretisk je:

pri potrdilu o zavarovanju zelen,

pri potrdilu o opustitvi zavarovanja svetlo moder.

5.2 Format obrazca je 210 x 148 milimetrov.

5.3 Države članice so odgovorne za tiskanje obrazcev oziroma za naročilo tiskanja. Vsako potrdilo mora imeti zaporedno identifikacijsko številko.

6. Skupne določbe za celoten Naslov II

6.1 Obrazci se izpolnijo s pisalnim strojem ali z drugim mehanografskim ali podobnim postopkom. Nakladnice, potrdilo o prehodu in potrdila o prejemu se lahko izpolnijo tudi čitljivo ročno, pri čemer morajo biti izpolnjeni s črnilom in tiskanimi črkami.

6.2 Obrazci morajo biti sestavljeni v enem od uradnih jezikov držav članic, ki je sprejemljiv za carinske organe države članice odhoda. Ta določba se ne uporablja za kupone za pavšalno zavarovanje.

6.3 Carinski organi države članice, v kateri je treba predložiti obrazce, lahko po potrebi zahtevajo prevod v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov v tej državi članici.

6.4 Jezik potrdil o skupnem zavarovanju in opustitvi zavarovanja določijo carinski organi države članice, ki je odgovorna za urad zavarovanja.

6.5 Obrazcev ni dovoljeno spreminjati z brisanjem ali prekrivanjem. Spreminjanje poteka tako, da se neustrezen vpis prečrta in po potrebi doda potreben vpis. Vsako takšno spremembo mora potrditi oseba, ki je obrazec spreminjala, izrecno pa jo morajo potrditi tudi carinski organi."

PRILOGA VII

"PRILOGA 44c

BLAGO, KI PREDSTAVLJA VEČJE TVEGANJE ZA GOLJUFIJE

1 2 3 4 5

Tarifna oznaka Opis blaga Najmanjše količine Oznaka občutljivega blaga 1 Najmanjša stopnja posameznega zavarovanja

prej 010290 Drugo živo govedo domačih pasem 4000 kg 1 1500 EUR/t

0201 10 0201 20 0201 30 Goveje meso, sveže ali ohlajeno 3000 kg 2700 EUR/t 2900 EUR/t 5200 EUR/t

0202 10 0202 20 0202 30 Goveje meso, zamrznjeno 3000 kg 2700 EUR/t 2900 EUR/t 3900 EUR/t

0402 10 0402 21 0402 29 0402 91 0402 99 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil 2500 kg 1600 EUR/t 1900 EUR/t 2500 EUR/t 1400 EUR/t 1600 EUR/t

0405 10 0405 90 Maslo ter druge maščobe in olja, pridobljeni iz mleka 3000 kg 2600 EUR/t 2800 EUR/t

prej 0803 00 Sveže banane, razen rajskih smokev 8000 kg 1 800 EUR/t

1701 11 1701 12 1701 91 1701 99 Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju 7000 kg - - - -

2207 10 Nedenaturirani etanol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več 3 hl 2500 EUR/hl čistega alkohola

2208 20 2208 30 2208 40 2208 50 2208 60 2208 70 prej 2208 90 Žganja, likerji in druge alkoholne pijače 5 hl 1 2500 EUR/hl čistega alkohola

2402 20 Cigarete, ki vsebujejo tobak 35 000 kosov 120 EUR/1000 kosov

1 Če se uporabljajo določbe iz pododdelka 7 oddelka 2 poglavja 4 naslova II v delu II in tarifna oznaka ne zadostuje za natančno ugotavljanje istovetnosti blaga iz stolpca 2, se uporablja oznaka za občutljivo blago v stolpcu 4, pa tudi tarifna oznaka iz stolpca 1."

PRILOGA VIII

Poglavje II iz Priloge 45a se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Poglavje II

Pojasnjevalne opombe in podatki za spremni tranzitni dokument

A. Pojasnjevalne opombe za izpolnjevanje spremne tranzitne listine

Spremna tranzitna listina se tiska na podlagi podatkov, dobljenih iz tranzitne deklaracije, ki jih po potrebi spremeni glavni zavezanec in/ali preveri urad odhoda, in izpolni z naslednjimi podatki:

1. MRN (referenčna številka gibanja)

Podatki se vpišejo črkovno-številčno z 18 znaki po naslednjem vzorcu:

Polje Vsebina Vrsta polja Primeri

1 Zadnja dva znaka leta uradnega sprejema tranzitnega gibanja (YY) številčno 2 97

2 Oznaka države, v kateri se gibanje začne (ISO Alpha-2 oznaka države) črkovno 2 IT

3 Edinstvena oznaka tranzitnega gibanja na leto in državo črkovno-številčno 13 9876AB8890123

4 Kontrolna številka črkovno-številčno 1 5

Polji 1 in 2 se izpolnjujeta, kakor je razloženo zgoraj.

Polje 3 se izpolnjuje z identifikacijsko oznako tranzitne transakcije. Način uporabe tega polja je v pristojnosti državnih uprav, vsaka tranzitna transakcija v enem letu znotraj dane države pa mora imeti svojo številko. Državne uprave, ki želijo v referenčno številko prevoza vključiti referenčno številko urada pristojnih organov, lahko uporabijo prvih šest znakov za državno številko urada.

V polje 4 se vpiše vrednost, ki je kontrolna številka celotne referenčne številke gibanja. To polje omogoča ugotavljanje napak v celotni referenčni številki gibanja.

2. Polje 3:

prvo podpolje: zaporedna številka tekoče tiskane strani,

drugo podpolje: skupno številko tiskanih strani (vključno s seznamom blaga),

se ne uporablja, če je postavka samo ena.

3. Na desni strani polja 8:

Naziv in sedež carinskega urada, ki mu je treba vrniti izvod spremne tranzitne listine.

4. Polje C:

naziv urada odhoda,

referenčna številka urada odhoda,

datum sprejema tranzitne deklaracije,

naziv in številka pooblastila pooblaščenega pošiljatelja (če obstaja).

5. Polje D:

rezultati kontrole,

navedba "Obvezen načrt poti", če je primerno.

Spremna tranzitna listina se ne spreminja niti se na dokument ničesar ne dodaja ali briše, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

B. Pojasnjevalne opombe za tiskanje

Za tiskanje spremne tranzitne listine so dovoljene naslednje možnosti.

1. Prijavljeni urad odhoda je povezan z računalniškim tranzitnim sistemom in nakladnice se ne uporabljajo:

tiska se samo izvod A (spremna listina).

2. Prijavljeni urad odhoda je povezan z računalniškim tranzitnim sistemom in nakladnice se uporabljajo:

tiska se izvod A (spremna listina) in

tiska se izvod B (povratni izvod).

3. Prijavljeni urad odhoda ni povezan z računalniškim tranzitnim sistemom (nakladnice se uporabljajo ali ne):

tiska se izvod A (spremna listina) in

tiska se izvod B (povratni izvod).

C. Pojasnjevalne opombe za povratne informacije o rezultatih kontrole iz namembnega urada

Za pošiljanje povratnih informacij o rezultatih kontrole iz namembnega urada so dovoljene naslednje možnosti:

1. Dejanski namembni urad je tisti, ki je bil prijavljen in je povezan z računalniškim tranzitnim sistemom:

rezultati kontrole se pošljejo uradu odhoda z elektronskim sistemom, če se nakladnice ne uporabljajo,

rezultati kontrole se pošljejo uradu odhoda s povratnim izvodom B spremne tranzitne listine (skupaj z nakladnicami), če se uporabljajo nakladnice.

2. Dejanski namembni urad je tisti, ki je bil prijavljen in ni povezan z računalniškim tranzitnim sistemom:

rezultati kontrole se pošljejo uradu odhoda s povratnim izvodom B spremne tranzitne listine (skupaj z nakladnicami ali seznamom blaga, če obstaja), če se nakladnice uporabljajo ali ne.

3. Prijavljeni namembni urad je povezan z računalniškim tranzitnim sistemom, dejanski namembni urad pa ni povezan z računalniškim tranzitnim sistemom (sprememba namembnega urada):

rezultati kontrole se pošljejo uradu odhoda z uporabo fotokopije spremne tranzitne listine, izvoda A (skupaj s seznamom blaga, če obstaja), če se nakladnice ne uporabljajo,

rezultati kontrole se pošljejo uradu odhoda z uporabo povratnega izvoda B spremne tranzitne listine (skupaj z nakladnicami), če se uporabljajo nakladnice.

4. Prijavljeni namembni urad ni povezan z računalniškim tranzitnim sistemom, dejanski namembni urad pa je povezan z računalniškim tranzitnim sistemom (sprememba namembnega urada):

rezultati kontrole se pošljejo uradu odhoda po elektronskem sistemu, če se nakladnice ne uporabljajo,

rezultati kontrole se pošljejo uradu odhoda z uporabo povratnega izvoda B spremne tranzitne listine (skupaj z nakladnicami), če se uporabljajo nakladnice.

D. Pojasnjevalne opombe za uporabo nakladnic

Če se uporabljajo nakladnice, se izvoda A in B spremne tranzitne listine tiskata iz sistema. V tem primeru se vpišejo naslednji podatki:

1. Navede se skupno število nakladnic (polje 4) namesto skupnega števila seznamov blaga (polje 3).

2. Polje "Opis blaga" (polje 31) vsebuje samo naslednje:

če je blago T1, T2 ali T2F: "Glej nakladnice",

če je blago T1, T2 in T2F:

"Blago T1': "glej nakladnice št..... do..."

"Blago T2': "glej nakladnice št..... do..."

"Blago T2F": "glej nakladnice št..... do..."

3. Natisne se tudi polje "Dodatni zaznamki".

4. Vsi drugi podatki, specifični za blago na ravni postavk, se navedejo na ustreznih nakladnicah, ki so priložene spremni tranzitni listini."

PRILOGA IX

Poglavje II iz Priloge 45b se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Poglavje II

Pojasnjevalne opombe in podatki za seznam blaga

Kadar se giblje več kakor ena postavka, potem se list A seznama blaga vedno tiska z računalniškim sistemom in se priloži izvodu A spremne tranzitne listine.

Če se spremna tranzitna listina tiska v dveh izvodih, A in B, potem se tiska tudi list B seznama blaga in priloži izvodu B spremne tranzitne listine.

Polja seznama blaga se navpično razširjajo. Podatki se natisnejo na naslednji način:

1. V identifikacijskem polju (zgornji levi kot):

(a) seznam blaga;

(b) list A/B;

(c) zaporedna številka tekočega lista in skupno število listov (skupaj s spremno tranzitno listino).

2. OoDep - naziv urada odhoda.

3. Datum - datum sprejema tranzitne deklaracije.

4. MRN - referenčna številka gibanja, kakršna je določena v Prilogi 45a.

5. Podrobni podatki o raznih poljih na ravni postav se natisnejo na naslednji način:

(a) št. postavke - zaporedna številka tekoče postavke;

(b) režim - če je status blaga v celotni deklaraciji enoten, se polje ne uporablja;

(c) če je pošiljka mešana, se natisne dejanski status T1, T2 ali T2F;

(d) druga polja se izpolnijo, kakor je opisano v Prilogi 37, če je primerno, z oznakami."

PRILOGA X

"PRILOGA 46

TC 10 - POTRDILO O PREHODU Podatki o prevoznem sredstvu:

TRANZITNA DEKLARACIJA PREDVIDENI URAD TRANZITA (IN DRŽAVA):

Vrsta (T1, T2 ali T2F) in številka Urad odhoda

URADNI ZAZNAMKI

Datum tranzita:

(Podpis)

Uradni žig"

PRILOGA XI

"PRILOGA 46a

ZNAČILNOSTI CARINSKIH OZNAK

Carinske oznake iz člena 357 imajo vsaj naslednje značilnosti in so skladne z naslednjimi tehničnimi specifikacijami:

(a) Osnovne značilnosti: Carinske oznake:

1. morajo vzdržati normalno uporabo;

2. morajo biti brez težav preverljive in razpoznavne;

3. morajo biti izdelane tako, da se pri vsakem poskusu odstranitve vidno poškodujejo;

4. morajo biti izdelane za enkratno uporabo oziroma, če so namenjene za večkratno uporabo, morajo biti izdelane tako, da jih je mogoče jasno označiti z individualno identifikacijsko številko ob vsaki ponovni uporabi;

5. morajo imeti oznake za preverjanje istovetnosti.

(b) Tehnične specifikacije:

1. oblika in dimenzije oznak se lahko spreminjajo glede na uporabljeni način nameščanja oznak, vendar morajo biti dimenzije takšne, da omogočajo hitro preverjanje oznak za preverjanje istovetnosti;

2. oznake za preverjanje istovetnosti morajo biti izdelane tako, da jih ni mogoče ponarediti in da jih je težko razmnoževati;

3. uporabljeni material mora biti odporen proti poškodbam in ne sme omogočati neopaznega ponarejanja ali ponovne uporabe."

PRILOGA XII

"PRILOGA 46b

MERILA IZ ČLENOV 380 IN 381

Merila Opombe

1. Dovolj izkušenj Izkušnje se dokazujejo s pravilno uporabo skupnostnega tranzitnega postopka kot glavni zavezanec v naslednjih obdobjih pred oddajo vloge za odobritev znižanja: eno leto za uporabo člena 380(2)(a) in člena 381(1), dve leti za uporabo člena 380(2)(b) in člena 381(2)(a), tri leta za uporabo člena 381(3) in člena 381(2)(b). Ta obdobja se zmanjšajo za eno leto za vložnike, ki uporabljajo elektronske sisteme izmenjave podatkov za vlaganje tranzitnih deklaracij.

2. Tesno sodelovanje s carinskimi organi Glavni zavezanec tesno sodeluje s carinskimi organi, če pri opravljanju svojih operacij uporablja posebne ukrepe, ki organom olajšajo opravljanje pregledov in zaščitijo interese vseh udeleženih strani. Če so takšni ukrepi zadovoljivi za carinske organe, se lahko nanašajo med drugim na: posebne načine izpolnjevanja tranzitnih deklaracij (zlasti uporabo načinov obdelave podatkov), ali vsebino takšnih deklaracij, če glavni zavezanec zagotovi dodatne podatke, četudi to ni obvezno, ali načine opravljanja formalnosti za dajanje blaga v postopek (na primer, če glavni zavezanec svoje deklaracije vedno vlaga pri istem carinskem uradu).

3. Vodenje prevoznih operacij Glavni zavezanec dokaže, da vodi prevozne operacije, med drugim: (a) če prevozne operacije opravlja sam in uporablja visoke standarde varnosti, ali (b) če uporabi prevoznika, s katerim ima dolgotrajno pogodbeno razmerje in ki zagotavlja storitev, ustrezno visokim standardom varnosti, ali (c) če uporabi posrednika, pogodbeno vezanega na prevoznika, ki zagotavlja storitve z visokim standardom varnosti.

4. Dovolj finančnih sredstev za pokrivanje obveznosti Glavni zavezanec dokaže, da ima primerna finančna sredstva za pokrivanje obveznosti, tako da carinskim organom predloži dokaze o posedovanju sredstev za plačilo carinskega dolga, ki bi lahko nastal v zvezi z zadevnim blagom."

PRILOGA XIII

"PRILOGA 47

INSERT PICTURE

TC 11 - POTRDILO O PREJEMU

Namembni urad v....................

potrjuje, da je bil dokument T1, T2, T2F l

kontrolni izvod T5 l,

registriran dne.................... pod št.....................

pri uradu v....................,

vložen.

Uradni žig

V...................., dne....................

(Podpis)

1 Neustrezno prečrtaj."

PRILOGA XIV

"PRILOGA 47a

UPORABA ČLENA 94(6) in (7) ZAKONIKA

Začasna prepoved uporabe skupnega zavarovanja za zmanjšani znesek ali skupnega zavarovanja

1. Primeri, pri katerih je mogoče začasno prepovedati uporabo skupnega zavarovanja za zmanjšani znesek ali skupnega zavarovanja

1.1 Začasna prepoved uporabe skupnega zavarovanja za zmanjšani znesek

"Posebne okoliščine" iz člena 94(6) zakonika pomenijo okoliščine, v katerih je bilo v veliko primerih, ki so zadevali več kakor enega glavnega zavezanca in so predstavljali nevarnost za nemoteno delovanje postopka, ugotovljeno, da kljub uporabi člena 384 in člena 9 zakonika skupno zavarovanje za zmanjšani znesek iz člena 94(4) zakonika ne zadostuje več za to, da bi v predpisanem roku zagotovila plačilo carinskega dolga, ki nastane, če se blago iz Priloge 44c umakne iz skupnostnega tranzitnega postopka.

1.2 Začasna prepoved uporabe skupnega zavarovanja

Velika goljufija iz člena 94(7) pomeni okoliščine, ko je ugotovljeno, da kljub uporabi člena 384, člena 9 in, če je to primerno, člena 94(6) zakonika skupno zavarovanje iz člena 94(2)(b) zakonika ne zadostuje več za zagotovitev v predpisanem roku plačila carinskega dolga, ki nastane, če se blago iz Priloge 44c umakne iz skupnostnega tranzitnega postopka. V tej zvezi je treba upoštevati količino umaknjenega blaga in okoliščine umika, zlasti če so rezultat mednarodnih organiziranih kriminalnih dejavnosti.

2. Veljavnost sklepa

2.1 Veljavnost sklepa o začasni prepovedi uporabe skupnega zavarovanja za zmanjšani znesek ali skupnega zavarovanja je omejena na 12 mesecev, razen če Komisija sklene, da bo to obdobje podaljšala ali sklep razveljavila v skladu s postopkom odbora.

2.2 Za tranzitne operacije, ki vključujejo blago, za katero se uporablja sklep o prepovedi uporabe skupnega zavarovanja, se uporabljajo naslednji ukrepi:

eden od naslednjih zaznamkov, dimenzije vsaj 100 x 10 mm in v rdeči barvi, se diagonalno natisne na vse izvode tranzitne deklaracije:

INSERT MULTILINGUAL TEXT

z odstopanjem od člena 363 namembni urad vrne izvod št. 5 tranzitne deklaracije, na kateri je ta zaznamek vpisan, najpozneje en delovni dan po dnevu, ko mu je bila predložena pošiljka in potrebni izvodi deklaracije. Če je pošiljka predložena pooblaščenemu prejemniku v smislu člena 406, pooblaščeni prejemnik pošlje izvod št. 5 svojemu lokalnemu namembnemu uradu najpozneje en delovni dan po datumu prejema pošiljke.

3. Ukrepi za omilitev finančnih posledic prepovedi uporabe skupnega zavarovanja

Če je bila uporaba skupnega zavarovanja začasno prepovedana za blago iz Priloge 44c, lahko imetniki skupnega zavarovanja na zahtevo uporabljajo posamezno zavarovanje. Vendar se uporabljajo naslednji posebni pogoji:

posamezno zavarovanje se sestavi kot poseben zavarovalni dokument, ki vsebuje napotila na to prilogo in zajema le blago, navedeno v sklepu,

posamezno zavarovanje se lahko uporablja le pri uradu odhoda, ki je naveden v zavarovalnem dokumentu,

lahko se uporablja za pokrivanje več hkratnih ali zaporednih operacij, če vsota zadevnih zneskov v tekočih poslih, za katere postopek še ni bil zaključen, ne presega zneska posameznega zavarovanja,

vsakokrat, ko se zaključi skupnostna tranzitna operacija, zajeta s takšnim posameznim zavarovanjem, se sprosti znesek, ki je bil namenjen za takšno operacijo, in se lahko ponovno uporabi za drugo operacijo do najvišjega zneska zavarovanja.

4. Odstopanja od sklepa o začasni prepovedi uporabe skupnega zavarovanja za zmanjšani znesek ali skupnega zavarovanja

4.1 Glavni zavezanci so lahko pooblaščeni, da skupno zavarovanje za zmanjšani znesek ali skupno zavarovanje uporabijo, da dajo v skupnostni tranzitni postopek blago, za katero se uporablja sklep o začasni prepovedi, če lahko dokažejo, da za to blago ni nastal carinski dolg med skupnostnimi tranzitnimi operacijami, ki so jih opravljali v dveh letih pred sprejetjem sklepa, ali, če so v tem obdobju nastali carinski dolgovi, če lahko dokažejo, da jih je dolžnik ali garant v celoti plačal v predpisanem roku.

Glavni zavezanec mora izpolnjevati tudi pogoje iz člena 381(2)(b), da lahko pridobi dovoljenje za uporabo začasno prepovedanega skupnega zavarovanja.

4.2 Člena 374 do 378 se smiselno uporabljata za vloge in dovoljenja za odstopanja iz točke 4.1.

4.3 Če carinski organi odobrijo odstopanje, vpišejo v polje 8 potrdila o skupnem zavarovanju enega od naslednjih zaznamkov:

INSERT MULTILINGUAL TEXT

PRILOGA XV

"PRILOGA 48

SKUPNI/SKUPNOSTNI TRANZITNI POSTOPEK

SKUPNO ZAVAROVANJE

I. Izjava garanta

1. Podpisani 1....................

prebivališče v/na 2....................

solidarno in posamično jamči, pri uradu zavarovanja....................

do najvišjega zneska....................

ki predstavlja 100 %/50 %/30 % 3 referenčnega zneska,

za Evropsko skupnost, vključno s Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska, Republiko Madžarsko, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Republiko Poljsko, Slovaško republiko, Švicarsko konfederacijo, Češko republiko, Kneževino Andoro in Republiko San Marino 4, za vse zneske neposrednih in posrednih obveznosti, stroškov in nepredvidenih izdatkov razen denarnih kazni, ki jih glavni zavezanec 5,

dolguje ali jih bo dolgoval zgoraj navedenim državam za plačilo v obliki carine in drugih dajatev, ki se uporabljajo za blago, dano v skupnostni ali skupni tranzitni postopek.

2. Podpisani se obvezuje, da bo na prvi pisni poziv pristojnih organov držav iz odstavka 1 in brez možnosti odloga plačila za več kakor 30 dni od datuma poziva plačal zahtevane zneske do zgoraj navedenega najvišjega zneska, razen če on/ona ali katerikoli drug udeleženec ne dokaže pristojnim organom pred iztekom tega roka, da je postopek za zadevno tranzitno operacijo končan.

Pristojni organi lahko na podlagi zahtevka podpisanega in v vseh upravičenih primerih podaljšajo rok, v katerem je garant dolžan plačati zahtevane zneske, za več kakor 30 dni od datuma poziva za plačilo. Stroški, nastali zaradi odobritve dodatnega roka, zlasti pa morebitne obresti morajo biti izračunani tako, da je znesek enak tistemu, ki bi se zaračunal v podobnih okoliščinah na denarnem ali finančnem trgu zadevne države.

Ta znesek se ne zmanjša za že plačane zneske pod pogoji iz te izjave, razen če mora podpisani plačati dolg, ki je nastal med skupnostno tranzitno operacijo ali skupno tranzitno operacijo, ki se je začela pred prejemom prej navedenega poziva za plačilo ali v 30 dneh po prejemu.

3. Ta izjava je veljavna od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja. Podpisani je odgovoren za plačilo dolgov, nastalih med skupnostno ali skupno tranzitno operacijo, ki je zajeta s to izjavo in se je začela pred datumom uveljavitve preklica ali razveljavitve zavarovanja, četudi je bil nalog za plačilo vložen po tem datumu.

4. Za namen te izjave podpisani navaja svoj službeni naslov v vsaki izmed drugih držav iz odstavka 1 kakor 6:

Država Priimek in ime ali naziv podjetja ter polni naslov

Podpisani potrjuje, da bodo vsi dopisi in obvestila ter vse formalnosti ali postopki v zvezi s to izjavo, naslovljeni na enega od službenih naslovov ali pisno sestavljeni na enem od službenih naslovov, sprejeti in ustrezno izročeni podpisanemu.

Podpisani priznava pristojnost sodišč v krajih, v katerih ima službeni naslov.

Podpisani se zavezuje, da ne bo spreminjal službenega naslova oziroma, če mora spremeniti enega ali več takšnih naslovov, da bo predhodno o tem obvestil urad zavarovanja.

V...................., dne....................

(Podpis) 7

II. Sprejem pri uradu zavarovanja

Urad zavarovanja....................

Izjava garanta sprejeta dne...................

(Žig in podpis)

PRILOGA XVI

"PRILOGA 49

SKUPNI/SKUPNOSTNI TRANZITNI POSTOPEK

Posamezno zavarovanje

I. Izjava garanta

1. Podpisani 1....................

prebivališče v/na 2....................

solidarno in posamično jamči, pri uradu zavarovanja....................

do najvišjega zneska....................

za Evropsko skupnost, vključno s Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska, Češko republiko, Švicarsko konfederacijo, Republiko Islandijo, Republiko Madžarsko, Kraljevino Norveško, Republiko Poljsko, Slovaško republiko, Kneževino Andora in Republiko San Marino 3, za znesek neposrednih in posrednih obveznosti, stroškov in nepredvidenih izdatkov razen denarnih kazni, ki jih glavni zavezanec 4,

....................

dolguje ali jih bo dolgoval zgoraj navedenim državam za plačilo v obliki carine in drugih dajatev, ki se uporabljajo za spodaj opisano blago, dano v skupnostni ali skupni tranzitni postopek iz urada odhoda

....................

do namembnega urada....................

Opis blaga:....................

2. Podpisani se obvezuje, da bo na prvi pisni poziv pristojnih organov držav iz točke 1 in brez možnosti odloga plačila za več kakor 30 dni od datuma poziva plačal zahtevane zneske, razen če on/ona ali katerikoli drug udeleženec ne dokaže pristojnim organom pred iztekom tega roka, da je postopek končan.

Pristojni organi lahko na podlagi zahtevka podpisanega in v vseh upravičenih primerih podaljšajo rok, v katerem je garant dolžan plačati zahtevane zneske, za več kakor 30 dni od datuma poziva za plačilo. Stroški, nastali zaradi odobritve dodatnega roka, zlasti pa morebitne obresti morajo biti izračunani tako, da je znesek enak tistemu, ki bi se zaračunal v podobnih okoliščinah na denarnem ali finančnem trgu zadevne države.

3. Ta izjava je veljavna od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja. Podpisani je odgovoren za plačilo dolgov, nastalih med skupnostno ali skupno tranzitno operacijo, ki je zajeta s to izjavo in začeta pred datumom uveljavitve preklica ali razveljavitve zavarovanja, četudi je bil nalog za plačilo vložen po tem datumu.

4. Za namen te izjave podpisani navaja svoj službeni naslov v vsaki izmed drugih držav iz odstavka 1 kakor 5:

Država Priimek in ime ali naziv podjetja ter polni naslov

Podpisani potrjuje, da bodo vsi dopisi in obvestila ter vse formalnosti ali postopki v zvezi s to izjavo, naslovljeni na enega od službenih naslovov ali pisno sestavljeni na enem od službenih naslovov, sprejeti in ustrezno izročeni podpisanemu.

Podpisani priznava pristojnost sodišč v krajih, v katerih ima službeni naslov.

Podpisani se zavezuje, da ne bo spreminjal službenega naslova oziroma, če mora spremeniti enega ali več takšnih naslovov, da bo predhodno o tem obvestil urad zavarovanja.

V...................., dne....................

(Podpis) 6

II. Sprejem pri uradu zavarovanja

Urad zavarovanja....................

Izjava garanta, sprejeta dne................... za kritje skupnostne/skupne tranzitne operacije, ki se izvaja s tranzitno deklaracijo št..................... z dne....................7

(Žig in podpis)

PRILOGA XVII

"PRILOGA 50

SKUPNI/SKUPNOSTNI TRANZITNI POSTOPEK

Posamezno zavarovanje v obliki kuponov

I. Izjava garanta

1. Podpisani 1....................

prebivališče v/na 2....................

solidarno in posamično jamči pri uradu zavarovanja....................

za Evropsko skupnost, vključno s Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska, Češko republiko, Švicarsko konfederacijo, Republiko Islandijo, Republiko Madžarsko, Kraljevino Norveško, Republiko Poljsko, Slovaško republiko, Kneževino Andora in Republiko San Marino 3, za vse zneske neposrednih in posrednih obveznosti, stroškov in nepredvidenih izdatkov razen denarnih kazni, ki jih glavni zavezanec dolguje ali jih bo dolgoval zgoraj navedenim državam za plačilo v obliki carine in drugih dajatev, ki se uporabljajo za blago, dano v skupnostni ali skupni tranzitni postopek, za katerega je podpisani izdal kupone za posamezno zavarovanje do najvišjega zneska 7000 EUR na kupon.

2. Podpisani se obvezuje, da bo na prvi pisni poziv pristojnih organov držav iz odstavka 1 in brez možnosti odloga plačila za več kakor 30 dni od datuma poziva plačal zahtevane zneske do najvišjega zneska 7000 EUR na kupon za posamezno zavarovanje, razen če on/ona ali drugi udeleženec ne dokaže pristojnim organom pred iztekom tega roka, da je postopek za zadevno tranzitno operacijo končan.

Pristojni organi lahko, na podlagi zahtevka podpisanega in v vseh upravičenih primerih, podaljšajo rok, v katerem je garant dolžan plačati zahtevane zneske, za več kakor 30 dni od datuma poziva za plačilo. Stroški, nastali zaradi odobritve dodatnega roka, zlasti pa morebitne obresti morajo biti izračunani tako, da je znesek enak tistemu, ki bi se zaračunal v podobnih okoliščinah na denarnem ali finančnem trgu zadevne države.

3. Ta izjava je veljavna od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja. Podpisani je odgovoren za plačilo dolgov, nastalih v skupnostni ali skupni tranzitni operaciji, ki je zajeta s to izjavo in začeta pred datumom uveljavitve preklica ali razveljavitve zavarovanja, četudi je bil nalog za plačilo vložen po tem datumu.

4. Za namen te izjave podpisani navaja svoj službeni naslov 4 v vsaki izmed drugih držav iz odstavka 1 kakor:

Država Priimek in ime ali naziv podjetja ter polni naslov

Podpisani potrjuje, da bodo vsi dopisi in obvestila ter vse formalnosti ali postopki v zvezi s to izjavo, naslovljeni na enega od službenih naslovov ali pisno sestavljeni na enem od službenih naslovov, sprejeti in ustrezno izročeni podpisanemu.

Podpisani priznava pristojnost sodišč v krajih, v katerih ima službeni naslov.

Podpisani se zavezuje, da ne bo spreminjal službenega naslova oziroma, če mora spremeniti enega ali več takšnih naslovov, da bo o tem predhodno obvestil urad zavarovanja.

V...................., dne....................

(Podpis) 5

II. Sprejem pri uradu zavarovanja

Urad zavarovanja....................

Izjava garanta sprejeta dne...................

(Žig in podpis)

PRILOGA XVIII

"PRILOGA 51

INSERT PICTURE

TC 31 - POTRDILO O SKUPNEM ZAVAROVANJU

(FRONT)

1. Velja do Dan Mesec Leto 2. Številka

3. Glavni zavezanec (priimek in ime ter popoln naslov ali naziv in sedež gospodarske družbe ter država)

4. Garant (priimek in ime ter popoln naslov ali naziv in sedež gospodarske družbe ter država)

5. Urad zavarovanja (naziv, popoln naslov in država)

6. Referenčni znesek Oznaka valute s številko: z besedami:

7. Urad zavarovanja potrjuje, da je zgoraj imenovani glavni zavezanec predložil skupno zavarovanje, ki velja za skupnostne/skupne tranzitne operacije na spodaj naštetih carinskih območjih, katerih imena niso prečrtana: EVROPSKA SKUPNOST, MADŽARSKA, ISLANDIJA, NORVEŠKA, POLJSKA, SLOVAŠKA, ŠVICA, ČEŠKA REPUBLIKA, ANDORA *, SAN MARINO *

8. Posebne opombe V/na..................... (kraj), dne..................... (datum)

9. Veljavnost podaljšana do

Dan Mesec Leto skupaj

V/na..................... (kraj), dne..................... (datum)

(Podpis in žig urada zavarovanja) (Podpis in žig urada zavarovanja)

* Samo za skupnostne tranzitne operacije.

10. Pooblaščene osebe za podpisovanje skupnostnih/skupnih tranzitih deklaracij po nalogu glavnega zavezanca

(BACK)

11. Priimek, ime in vzorčni podpis pooblaščene osebe 12. Podpis glavnega zavezanca 1 11. Priimek, ime in vzorčni podpis pooblaščene osebe 12. Podpis glavnega zavezanca 1

1 Če je glavni zavezanec pravna oseba, mora oseba, ki podpisuje v polju 12, navesti svoj priimek, ime in funkcijo, na podlagi katere podpisuje."

PRILOGA XIX

"PRILOGA 51 A

TC 33 - POTRDILO O OPUSTITVI ZAVAROVANJA

INSERT PICTURE

(FRONT)

1. Velja do Dan Mesec Leto 2. Številka

3. Glavni zavezanec (priimek in ime ter popoln naslov ali naziv in sedež gospodarske družbe ter država)

4. Urad zavarovanja (naziv, popoln naslov in država)

5. Referenčni znesek Oznaka valute s številko: z besedami:

6. Urad zavarovanja potrjuje, da je bila zgoraj navedenemu glavnemu zavezancu odobrena opustitev zavarovanja za skupnostne/skupne tranzitne operacije prek spodaj naštetih carinskih območij, katerih imena niso prečrtana: EVROPSKA SKUPNOST, MADŽARSKA, ISLANDIJA, NORVEŠKA, POLJSKA, SLOVAŠKA, ŠVICA, ČEŠKA REPUBLIKA, ANDORA *, SAN MARINO *

7. Posebne opombe V/na..................... (kraj), dne..................... (datum)

8. Veljavnost podaljšana do

Dan Mesec Leto skupaj

V/na..................... (kraj), dne..................... (datum)

(Podpis in žig urada zavarovanja) (Podpis in žig urada zavarovanja)

* Samo za skupnostne tranzitne operacije.

9. Pooblaščene osebe za podpisovanje skupnostnih/skupnih tranzitnih deklaracij po nalogu glavnega zavezanca

(BACK)

10. Priimek, ime in vzorčni podpis pooblaščene osebe 11. Podpis glavnega zavezanca 1 10. Priimek, ime in vzorčni podpis pooblaščene osebe 11. Podpis glavnega zavezanca 1

1 Če je glavni zavezanec pravna oseba, mora oseba, ki podpisuje v polju 11, navesti svoj priimek, ime in funkcijo, na podlagi katere podpisuje."

PRILOGA XX

"PRILOGA 51b

POJASNJEVALNA OPOMBA K POTRDILU O SKUPNEM ZAVAROVANJU IN POTRDILU O OPUSTITVI ZAVAROVANJA

1. Podatki, ki se vpišejo na prednjo stran potrdila

Po izdaji se ne sme spreminjati, dodajati ali brisati opomb v poljih 1 do 8 potrdila o skupnem zavarovanju ali v poljih 1 do 7 potrdila o opustitvi zavarovanja.

1.1 Oznaka valute

Države članice vpišejo v polje 6 potrdila o skupnem zavarovanju in polje 5 potrdila o opustitvi zavarovanja oznako uporabljene valute po standardu ISO Alpha-3 (ISO 4217).

1.2 Zaznamki

1.2.1 Če se ne sme uporabljati skupno zavarovanje, ker je blago našteto v Prilogi 44C, se v polje 8 na potrdilu vpiše eden od naslednjih zaznamkov:

INSERT MULTILINGUAL TEXT

1.2.2 Če se je glavni zavezanec zavezal, da bo vse tranzitne deklaracije vlagal pri določenem uradu odhoda, se naziv urada vpiše z velikimi tiskanimi črkami v polje 8 potrdila o skupnem zavarovanju oziroma polje 7 potrdila o opustitvi zavarovanja.

1.3 Zaznamki na potrdilih ob podaljšanju veljavnosti

Če je veljavnost potrdila podaljšana, urad zavarovanja vpiše zaznamek v polje 9 potrdila o skupnem zavarovanju oziroma v polje 8 potrdila o opustitvi zavarovanja.

2. Podatki, ki se vpišejo na zadnjo stran potrdila. Osebe, pooblaščene za podpisovanje tranzitnih deklaracij

2.1 Ko je potrdilo izdano ali kadarkoli med veljavnostjo, glavni zavezanec na zadnjo stran vpiše imena oseb, ki jih pooblasti za podpisovanje tranzitnih deklaracij. Vsak vnos vsebuje priimek in ime pooblaščene osebe in vzorčni podpis, zraven vsakega pa mora biti še podpis glavnega zavezanca. Glavni zavezanec lahko prečrta polja, ki jih ne bo uporabil.

2.2 Glavni zavezanec lahko takšno pooblastilo kadarkoli prekliče.

2.3 Oseba, katere ime je vpisano na hrbtni strani takšnega potrdila, predloženega uradu odhoda, je pooblaščeni zastopnik glavnega zavezanca.

3. Uporaba takšnih potrdil, če je uporaba skupnega zavarovanja prepovedana

Za postopek glej točko 4 v Prilogi 47A."

PRILOGA XXI

"PRILOGA 54

INSERT PICTURE

(front)

TC 32 - KUPON ZA POSAMEZNO ZAVAROVANJE A 000 000

Izdajatelj:

(Priimek, ime in naslov posameznika oziroma naziv in sedež gospodarske družbe)

(izjava garanta sprejeta dne

pri uradu zavarovanja....................)

Ta kupon, izdan dne....................., velja za znesek do višine 7000 EUR za skupnostne tranzitne/skupne tranzitne operacije, ki se začnejo najpozneje

in v zvezi s katerimi je glavni zavezanec

(Priimek, ime in naslov posameznika oziroma naziv in sedež gospodarske družbe)

(Podpis glavnega zavezanca) 1

(Podpis in žig garanta)

1 Podpis ni obvezen.

(back side)

Izpolni urad odhoda.

Tranzitna operacija izpeljana na podlagi dokumenta T1, T2, 12f 1,

evidentiranega dne.................... pod št.....................

pri uradu v/na....................

(Uradni žig)

(Podpis)

1 Neustrezno prečrtaj."

1 UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

2 UL L 311, 12.12.2000, str. 17.

3 UL L 118, 25.5.1995, str. 10.

4 UL L 48, 19.2.1998, str. 6.

5 UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

6 UL L 188, 26.7.2000, str. 1.

7 UL L 313, 21.11.1998, str. 16.

8 UL L 147, 30.6.1995, str. 7.

9 UL L 62, 7.3.1980, str. 5.

10 UL L199, 22.7.1983, str.12.

11 UL L 65,12.3.1999, str.1.

1 Priimek in ime ali naziv podjetja.

2 Poln naslov.

3 Neustrezno črtaj.

4 Izbriši naziv pogodbenice ali pogodbenic ali držav (Andora ali San Marino), čez katerih ozemlje tranzit ne poteka. Napotilo h Kneževini Andora in Republiki San Marino se uporablja samo za skupnostne tranzitne operacije.

5 Priimek in ime ali naziv podjetja ter polni naslov glavnega zavezanca.

6 Če zakonodaja države ne vsebuje določb o službenem naslovu, garant v takšni državi imenuje zastopnika, ki bo pooblaščen za sprejem sporočil, naslovljenih na garanta, potrdilo iz drugega pododstavka in izjava iz četrtega pododstavka odstavka 4 pa morata biti ustrezno sestavljena. Za spore v zvezi s tem zavarovanjem so pristojna sodišča v krajih, v katerih je službeni naslov garanta ali njegovega zastopnika.

7 Oseba, ki podpisuje dokument, mora pred podpisom ročno vpisati naslednje "Zavarovanje za znesek....................", pri čemer mora biti znesek izpisan z besedo."

1 Priimek in ime ali naziv podjetja.

2 Polni naslov.

3 Črtaj naziv pogodbenice ali pogodbenic ali držav (Andora ali San Marino), čez katerih ozemlje tranzit ne poteka. Napotilo h Kneževini Andora in Republiki San Marino se uporablja samo za skupnostne tranzitne operacije.

4 Priimek in ime ali naziv podjetja ter polni naslov glavnega zavezanca.

5 Če zakonodaja države ne vsebuje določb o službenem naslovu, garant v takšni državi imenuje zastopnika, ki bo pooblaščen za sprejem sporočil, naslovljenih na garanta, potrdilo iz drugega pododstavka in izjava iz četrtega pododstavka odstavka 4 pa morata biti ustrezno sestavljena.Za spore v zvezi s tem zavarovanjem so pristojna sodišča v krajih, v katerih je službeni naslov garanta ali njegovega zastopnika.

6 Oseba, ki podpisuje dokument, mora pred podpisom ročno vpisati naslednje: "Zavarovanje za znesek.. ", pri čemer mora biti znesek izpisan z besedo.

7 Izpolni urad odhoda."

1 Priimek in ime ali naziv podjetja.

2 Polni naslov.

3 Samo za skupnostne tranzitne operacije.

4 Če zakonodaja države ne vsebuje določb o službenem naslovu, garant v takšni državi imenuje zastopnika, ki bo pooblaščen za sprejem sporočil, naslovljenih na garanta, potrdilo iz drugega pododstavka in izjava iz četrtega pododstavka odstavka 4 pa morata biti ustrezno sestavljena. Za spore v zvezi s tem zavarovanjem so pristojna sodišča v krajih, v katerih je službeni naslov garanta ali njegovega zastopnika.

5 Pred podpisom mora podpisnik lastnoročno napisati naslednje: "Velja kot zavarovalni kupon".