32000R2508Uradni list L 289 , 16/11/2000 str. 0008 - 0010


Uredba Komisije (ES) št. 2508/2000

z dne 15. novembra 2000

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi z operativnimi programi v sektorju za ribištvo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trga z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva [1] in zlasti njenih členov 9(5) in 10(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 104/2000 zahteva, da organizacije proizvajalcev na začetku vsakega ribiškega leta predložijo operativni program načrtovanega ulova in vnaprej razporedijo dobave svojih članov.

(2) Vsebina operativnega programa mora biti natančno opredeljena, da bi organizacije proizvajalcev lahko izpolnjevale svoje dolžnosti. Zato je treba določiti, kaj morajo obsegati tržna strategija, načrt ulova in načrt proizvodnje tako organizacij proizvajalcev- ribičev, kot organizacij proizvajalcev-ribogojcev.

(3) Organizacije proizvajalcev morajo poskrbeti za notranjo disciplino, da bi zagotovile, da se operativni program lahko uveljavi. Kazni morajo biti sorazmerne s kršitvami, člani pa morajo biti o njih obveščeni vnaprej.

(4) Za zagotovitev učinkovitega urejanja je treba določiti urnik za predložitev operativnih programov s strani organizacij proizvajalcev in za odobritev s strani pristojnih nacionalnih organov.

(5) Organizacijam proizvajalcev je treba odobriti predujem, da bi krile del finančnih stroškov, ki nastanejo pri izdelavi operativnih programov.

(6) Ustrezno je, da se ob koncu ribiškega leta pripravi in odda poročilo o izvajanju operativnega programa, s katerim organizacija proizvajalcev oceni učinkovitost svojega programa in na podlagi katerega lahko nacionalni organi ugotovijo, ali naj odobrijo finančno kompenzacijo.

(7) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

Tržna strategija in načrt ulova za organizacije proizvajalcev ribičev

Člen 1

Za vrste v Prilogah I in IV k Uredbi (ES) št. 104/2000 strategija trženja, na katero se nanaša člen 9(1)(a) te Uredbe, vključuje naslednje:

(a) število registriranih članov organizacije proizvajalcev na prvi dan ribiškega leta, kot je opredeljeno v členu 9(1) te uredbe;

(b) število in vrsto ribiških plovil, ki pripadajo organizaciji proizvajalcev na prvi dan ribiškega leta;

(c) obseg proizvodnje in intervencij po vrstah v preteklem ribiškem letu;

(d) skupni promet organizacije proizvajalcev v preteklem ribiškem letu;

(e) kvoto, dodeljeno organizaciji proizvajalcev po vrstah;

(f) odstotek rib, prodanih prek dražb ali na drug način v preteklem ribiškem letu;

(g) strategijo za izboljšanje ali ohranitev kakovosti proizvodov, ki jih dajo v promet organizacija proizvajalcev ali njeni člani;

(h) prostovoljno označevanje proizvodov ali druge reklamne dejavnosti;

(i) predlagana nova prodajna mesta ali druge trgovske priložnosti.

Člen 2

1. Za vrste, ki predstavljajo pomemben delež ulova organizacije proizvajalcev, se štejejo tiste vrste, ki:

(a) najmanj 5 % skupne proizvodnje organizacije proizvajalcev v preteklem ribiškem letu po količini ali po vrednosti, kadar gre za vrste, za katere veljajo ribolovne kvote, določene v skladu s členom 8(4) Uredbe Sveta (EGS) št. 3760/92 [2]; ali

(b) najmanj 10 % skupne proizvodnje organizacije proizvajalcev v preteklem ribiškem letu po količini ali po vrednosti, kadar gre za vrste, za katere ne veljajo ribolovne kvote, omenjene v točki (a).

2. Za vrste iz člena 9(1)(b) Uredbe (ES) št. 104/2000, ki izpolnjujejo zahteve odstavka 1 tega člena, načrt ulova vključuje okvirno dinamiko dobave čez vse ribiško leto, ki temelji na sezonskih trendih (cene, proizvodnja in povpraševanje) na tržišču.

3. Če ni nikakršnih tržnih težav, še zlasti umikov, je lahko načrt ulova poenostavljen.

4. Če znotraj države članice že obstajajo načrti ulova na različni ravni, kot je organizacija proizvajalcev, se lahko organizacija proizvajalcev sklicuje na te načrte.

Vendar pa obstoj takih načrtov organizacije proizvajalcev ne razbremeni določitve nadaljnjih ukrepov, kot so navedeni v členu 5, za ureditev ponudbe svojih članov.

POGLAVJE II

Strategija trženja in načrt proizvodnje za organizacije proizvajalcev ribogojcev

Člen 3

Za vrste iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 104/2000, strategija trženja, na katero se nanaša člen 9(1)(a) te Uredbe, vključuje naslednje:

(a) število registriranih članov organizacije proizvajalcev na prvi dan ribiškega leta, kot je definirano v členu 9(1) te uredbe;

(b) obseg proizvedene količine v preteklem ribiškem letu po vrstah;

(c) povprečno prodajno ceno vrst iz preteklega ribiškega leta;

(d) skupni promet organizacije proizvajalcev v preteklem ribiškem letu;

(e) uporabljeno metodo gojenja;

(f) vrhunce sezone za proizvodnjo in prodajo;

(g) strategijo za izboljšanje ali ohranitev kakovosti proizvodov, ki jih da v prodajo organizacija proizvajalcev ali njeni člani;

(h) prostovoljno označevanje proizvodov ali druge reklamne dejavnosti;

(i) tržno oceno, vključno s predlaganimi novimi prodajnimi mesti ali drugimi trgovskimi priložnostmi.

Člen 4

Načrt proizvodnje iz druge alinee člena 9(1)(b) Uredbe (ES) št. 104/2000 obsega okvirno dinamiko dobave za ribiško leto, ki temelji na sezonskih dejavnikih proizvodnje in predvidenih trendih na tržišču.

POGLAVJE III

Ukrepi, ki veljajo za vrste iz prilog I, IV in V k Uredbi (ES) št. 104/2000

Člen 5

Operativni program, na katerega se nanaša člen 9(1) Uredbe (ES) št. 104/2000, navede razloge za običajne težave trženja v zadnjih ribiških letih kot tudi preventivne ukrepe za prilagoditev dobave.

Člen 6

1. Organizacija proizvajalcev sprejme vse potrebne ukrepe za izboljšanje razmer, kadar se tržni pogoji tako spremenijo, da:

(a) se umiki, izraženi kot odstotek količin, ponujenih v prodajo v poljubnem mesecu, v primerjavi s povprečnim odstotkom umikov v preteklih treh mesecih povečajo za 5 odstotnih točk; ali

(b) se pojavijo kakršne koli druge resne težave na trgu.

Proizvode, katerim je bila ob umiku dodeljena pomoč za prenos, kot je določena v členih 23 in 24(4) Uredbe (ES) št. 104/2000, se ne šteje za umike v smislu tega odstavka.

2. Organizacija proizvajalcev obvesti pristojne organe države članice o vseh ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkom 1. Revizija operativnega programa ni potrebna, razen če to ne zahtevajo pristojne oblasti države članice.

Člen 7

Organizacija proizvajalcev sestavi seznam kazni, na katere se nanaša člen 9(1)(d) Uredbe (ES) št. 104/2000, ki bo na voljo vsem njenim članom.

Kazni bodo sorazmerne s kršitvami.

Člen 8

Nepredvidene okoliščine, omenjene v drugem pododstavku člena 9(1) Uredbe (ES) št. 104/2000, so dogodki, ki so neodvisni od dejanj organizacije proizvajalcev in vplivajo na trg za zadevne vrste.

POGLAVJE IV

Proceduralni vidiki

Člen 9

1. Ribiško leto traja 12 mesecev in se običajno začne 1. januarja, razen če ne obstajajo upravičeni razlogi, da se v dogovoru s pristojnimi organi države članice določi drugačno obdobje ali drug datum začetka.

2. Organizacija proizvajalcev predloži svoj operativni program v roku sedmih tednov po začetku ribiškega leta. Organizacija proizvajalcev začne nemudoma izvajati program.

3. Zadevna država članica odobri operativni program v roku 12 tednov po začetku ribiškega leta.

Če država članica predlaga pomembne spremembe in dopolnila programa, se lahko rok za odobritev podaljša za dva tedna.

Člen 10

Ko zadevna država članica odobri operativni program, lahko ta najkasneje 4 mesece po začetku ribiškega leta odobri predujem v višini 50 % vrednosti kompenzacije, odobrene organizaciji proizvajalcev v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 104/2000, pod pogojem, da je organizacija proizvajalcev vložila varščino v višini najmanj 105 % zneska predujma.

Člen 11

1. Število ribiških plovil, ki se jih uporabi za izračun zneska kompenzacije, na katero se nanaša člen 10(2)(a) Uredbe (ES) št. 104/2000, je skupno število ribiških plovil, ki jih ima organizacija proizvajalcev na prvi dan ribiškega leta.

2. Reprezentativnost organizacije proizvajalcev, ki se jo uporabi za izračun pomoči, na katerega se nanaša člen 10(2)(b) Uredbe (ES) št. 104/2000, se ugotovi na podlagi podatkov iz ribiškega leta pred ribiškim letom, za katerega je izdelan operativni program.

3. Petletno obdobje, omenjeno v drugem in tretjem pododstavku člena 10(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 in v Prilogi VII k tej uredbi, je enako petim ribiškim letom, definiranim v členu 9(1) te uredbe.

Člen 12

Organizacija proizvajalcev pripravi poročilo o svojih dejavnostih in ga pošlje pristojnim organom države članice v roku sedmih tednov po koncu ribiškega leta. Poročilo vsebuje naslednje podatke:

(a) tržno poročilo o vrstah, zajetih v operativnem programu, ki vključuje vse težave na trgu, ki so se pojavile med letom, ukrepe, sprejete za rešitev teh težav, kot jih določa člen 6, vključno s sprejetimi kaznimi in, če je potrebno, razlog, zakaj organizacija proizvajalcev ni mogla rešiti teh težav;

(b) kopijo pravil organizacije proizvajalcev, ki je veljal v prvem ribiškem letu izvajanja, kot tudi vse poznejše spremembe teh pravil;

(c) seznam kazni, ki jih je v skladu s členom 7 določila organizacija proizvajalcev.

Člen 13

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 2001.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. novembra 2000

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

[2] UL L 389, 31.12.1992, str. 1.

--------------------------------------------------