32000R1668Uradni list L 193 , 29/07/2000 str. 0006 - 0007


Uredba Sveta (ES) št. 1668/2000

z dne 17. julija 2000

o spremembi Uredbe (EGS) št. 845/72 o posebnih ukrepih za spodbujanje gojenja sviloprejk

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Sveta (EGS) št. 845/72 [4] opredeljuje, da se pomoč Skupnosti za gojenje sviloprejk določa vsako leto. V skladu s pristopom, ki je namenjen reformi skupne ureditve trgov v povezavi z Agendo 2000, in da bi se proizvajalcem omogočila priprava dolgoročnejših načrtov proizvodnje, bi morala biti pomoč določena brez časovne omejitve, ne da bi to posegalo v prihodnje preglede in popravke, ki se lahko pokažejo za potrebne.

(2) Pomoč se določi na ravni, ki gojiteljem sviloprejk omogoča primeren življenjski standard.

(3) Ukrepi, potrebni za izvajanje Uredbe (EGS) 845/72, se sprejmejo skladno z Uredbo Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o postopkih za izvajanje izvedbenih pooblastil, dodeljenih Komisiji [5] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 845/72 se spremeni:

1. 1. Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 1

1. Odobri se pomoč za gojenje sviloprejk, ki spadajo v podštevilko 01060090 kombinirane nomenklature, in za jajčeca sviloprejk, ki spadajo v podštevilko 05119980, in se gojijo v Skupnosti.

2. Gojiteljem sviloprejk se odobri pomoč za vsako uporabljeno škatlo jajčec sviloprejk, pod pogojem, da škatle vsebujejo minimalno količino jajčec, ki se bo določila pozneje, in da so bile sviloprejke uspešno vzgojene.

3. Pomoč na škatlo jajčec sviloprejk je EUR 133,26."

2. 2. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

Podrobna pravila za uporabo te uredbe se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 4(2).

Podrobna pravila zajemajo zlasti minimalno količino, navedeno v členu 1(2), informacije, ki jih morajo države članice sporočiti Komisiji in vse inšpekcijske ukrepe za zaščito finančnih interesov Skupnosti pred poneverbo ali drugimi nepravilnostmi."

3. 3. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 4

1. Komisiji pomaga Upravljalni odbor za lan in konopljo, ki je bil ustanovljen po členu 11 Uredbe Sveta (EGS) št. 1380/70 z dne 29. junija 1970 o skupni ureditvi trga za lan in konopljo [6], v nadaljevanju "Odbor".

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES, je en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. aprila 2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. julija 2000

Za Svet

Predsednik

J. Glavany

[1] UL C 86 E, 24.3.2000, str. 9.

[2] Mnenje podano 16. maja 2000 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 168, 16.6.2000, str. 17.

[4] UL L 100, 27.4.1972, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2059/92 (UL L 215, 30.7.1992, str. 19).

[5] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[6] UL L 146, 4.7.1970. str. 1.

--------------------------------------------------