32000R1534Uradni list L 175 , 14/07/2000 str. 0078 - 0078


Uredba Komisije (ES) št. 1534/2000

z dne 13. julija 2000

o določitvi občutljivih proizvodnih območij in/ali skupin sort visoke kakovosti za surovi tobak, za katere se program odkupa kvot ne uporablja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za surovi tobak [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1336/2000 [2], in zlasti člena 14a Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na podlagi člena 34(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2848/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 glede sheme premij, proizvodnih kvot in posebne pomoči za skupine proizvajalcev na področju surovega tobaka [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1249/2000 [4], mora Komisija na podlagi predlogov držav članic določiti občutljiva proizvodna območja in/ali skupine sort visoke kakovosti, za katere se do največ 25 % jamstvenega praga vsake države članice ne uporablja program odkupa kvot.

(2) Na zahtevo nekaterih držav članic naj se določijo te skupine sort visoke kakovosti.

(3) V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2848/98 mora država članica objaviti svoj namen prodaje od 1. septembra, da lahko drugi proizvajalci kupijo kvoto, preden se ta dejansko odkupi. Ta uredba mora zato veljati od 31. avgusta 2000.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za tobak –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine skupin sort visoke kakovosti, za katere se program odkupa kvot za letino 2000 ne uporablja, so:

na Portugalskem:

skupina I | 1321 ton, |

skupina II | 291 ton. |

V Franciji:

skupina I | 1438 ton, |

skupina II | 2237,219 ton, |

skupina III | 1302,793 ton. |

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Velja od 31. avgusta 2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2000

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 215, 30.7.1992, str. 70.

[2] UL L 154, 27.6.2000, str. 2.

[3] UL L 358, 31.12.1998, str. 17.

[4] UL L 142, 16.6.2000, str. 3.

--------------------------------------------------