32000R1081Official Journal L 122 , 24/05/2000 P. 0029 - 0038


Uredba Sveta (ES) št. 1081/2000

z dne 22. maja 2000

o prepovedi prodaje, dobave in izvoza opreme v Burmo/Mijanmar, ki se lahko uporablja za notranje zatiranje terorizma, in o zamrznitvi sredstev nekaterih oseb, povezanih s pomembnimi državnimi funkcijami v tej državi

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča 2000/346/SZVP z 26. aprila 2000 o razširitvi in spremembah Skupnega stališča 96/635/SZVP o Burmi/Mijanmaru [1],

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Glede na nenehno hudo in sistematično kršenje človekovih pravic s strani burmanskih oblasti in še zlasti glede na stalno in okrepljeno zatiranje civilnih in političnih pravic in na neuspeh ukrepov omenjenih oblasti v smeri demokracije in sprave, Skupno stališče 2000/346/SZVP določa, da je treba omejevalne ukrepe za Burmo, kakor jih predpisujeta Skupni stališči 96/635/SZVP [2] in 98/612/SZVP [3], med drugim razširiti z zamrznitvijo sredstev vodilnih članov Državnega sveta za mir in razvoj ("State Peace and Development Council"), burmanskih funkcionarjev v turističnem sektorju ter vodilnih članov vojske, vlade ali varnostnih sil, ki oblikujejo in izvajajo politike ali imajo koristi od politik, ki Burmi/Mijanmaru ovirajo prehod v demokracijo, in njihovim družinam, ter s prepovedjo prodaje, dobav in izvoza opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo ali terorizem.

(2) Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe.

(3) Zato in da bi se izognili izkrivljanju konkurence, so za izvajanje omenjenih ukrepov, kolikor zadevajo ozemlje Skupnosti, potrebni ustrezni zakonodajni predpisi Skupnosti. Ozemlje Skupnosti v tej uredbi obsega ozemlja vseh držav članic, za katere velja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi.

(4) Pristojne organe držav članic je treba, kjer je to potrebno, pooblastiti, da se zagotovi spoštovanje določb te uredbe.

(5) Potrebno je, da se Komisija in države članice medsebojno obveščajo o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in o drugih ustreznih informacijah, ki so jim na voljo v zvezi z njo, ne da bi to vplivalo na njihove obstoječe obveznosti glede določenih kosov opreme.

(6) Zaželeno je, da se v primeru kršenja te uredbe po njenem začetku veljavnosti lahko uvedejo sankcije -

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prepovedano je vede in namenoma prodajati, dobavljati, izvažati ali odpošiljati, neposredno ali posredno, opremo, navedeno v Prilogi I, tudi če ne izvira iz Skupnosti, katerim koli osebam ali organizacijam v Burmi/Mijanmaru ali katerim koli osebam ali organizacijam za namene poslovnih dejavnosti, ki potekajo na ozemlju ali se vodijo z ozemlja Burme/Mijanmara.

Člen 2

1. Zamrznejo se vsa sredstva izven ozemlja Burme/Mijanmara, ki pripadajo vodilnim članom Državnega sveta za mir in razvoj, burmanskim funkcionarjem v turističnem sektorju, vodilnim članom vojske, vlade ali varnostnih sil, ki oblikujejo in izvajajo politike ali imajo od njih korist, ki Burmi/Mijanmaru ovirajo prehod v demokracijo, kot tudi njihovim družinam, katerih imena so navedena v Prilogi II.

2. Osebam iz odstavka 1 je prepovedano, neposredno ali posredno ali v njihovo korist dati na razpolago kakršna koli sredstva.

3. V tej uredbi:

- sredstva pomenijo: finančno premoženje in ekonomske koristi vsake vrste, vključno z, vendar ne nujno samo z, gotovino, čeki, denarnimi terjatvami, menicami, denarnimi nakazili in drugimi plačilnimi sredstvi; depoziti pri finančnih ali drugih ustanovah, stanji na računih, dolgovi in obveznostmi; vrednostnimi papirji in dolžniškimi instrumenti, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, vrednostnimi papirji - certifikati, obveznicami, zadolžnicami, garancijami, hipotekarnimi obveznicami in izvedenimi finančnimi instrumenti; obrestmi, dividendami ali drugimi dohodki od sredstev ali povečanji sredstev; krediti, pravicami do izravnave, garancijami, garancijami za dobro izvedbo ali drugimi finančnimi obveznostmi; akreditivi, konosamenti, zaključnicami; dokumenti, ki izpričujejo delež v sredstvih ali finančnih virih, in vseh drugih instrumentih za financiranje izvoza,

- zamrznitev sredstev pomeni: preprečitev vsakršnega pretoka, prenašanja, spreminjanja, uporabe ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, ki bi imelo za posledico spremembo njihovega obsega, zneska, lokacije, lastništva, narave, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo teh sredstev, vključno s portfeljskim upravljanjem, z izjemo pripadajočih obresti ali dohodkov ali kapitalskih dobičkov, avtomatsko plačljivih ob dospelosti naložb sredstev, ki se nakažejo na blokiran račun in tam zadržijo.

Člen 3

Ne da bi to vplivalo na pravila Skupnosti v zvezi z zaupnostjo in na določbe člena 284 Pogodbe, se pristojne organe držav članic pooblasti, da od bank, drugih finančnih ustanov, zavarovalnic in drugih ustanov ali oseb zahtevajo predložitev vseh ustreznih informacij, potrebnih za zagotavljanje spoštovanja te uredbe.

Člen 4

Komisija je pooblaščena za:

- spremembo Priloge II ob upoštevanju sklepov o posodobitvi Priloge Skupnega stališča 2000/346/SZVP,

- spremembo podatkov o pristojnih organih držav članic iz Priloge III - na podlagi informacij, ki jih dajo države članice.

Člen 5

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, ki imajo za cilj ali posledico neposredno ali posredno spodbujati posle ali dejavnosti iz člena 1 ali zaobiti določbe te uredbe.

Člen 6

Komisija in države članice se medsebojno obveščajo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si medsebojno izmenjujejo koristne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije, prejete v skladu s členom 3, informacije glede kršitev in problemov pri izvrševanju uredbe, kot tudi sodbe nacionalnih sodišč.

Člen 7

Vsaka država članica določi sankcije, ki se uvedejo, če so kršene določbe te uredbe.

Člen 8

Ta uredba velja:

- na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom,

- na krovu vseh letal ali plovil, ki sodijo v pristojnost katere koli države članice,

- za vse osebe, državljane katere koli države članice, ne glede na to, kje se nahajajo, kot tudi

- za vse ustanove, ustanovljene skladno z zakonodajo katere koli države članice.

Člen 9

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listuEvropskih skupnosti.

Ta uredba se ponovno pregleda do 29. oktobra 2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2000

Za Svet

Predsednik

J. Gama

PRILOGA I

Oprema za notranjo represijo ali terorizem, predvidena v členu 1

Naslednji seznam ne vključuje kosov opreme, izdelanih ali prirejenih posebej za vojaško uporabo, ki so zajeti v embargu na orožje, potrjenim s Skupnim stališčem 96/635/SZVP.

Neprebojne zaščitne čelade, policijske čelade in ščiti za uporabo v nemirih ter policijski neprebojni ščiti ter njihovi posebej izdelani sestavni deli.

Posebej izdelana oprema za prstne odtise.

Električni iskalni žarometi.

Gradbena oprema z balistično zaščito.

Lovski noži.

Posebej izdelana proizvodna oprema za proizvodnjo šibrovk.

Oprema za ročno polnjenje s strelivom.

Naprave za prestrezanje komunikacij.

Tranzistorski optični detektorji.

Svetlobne ojačevalne cevi.

Teleskopski vizirji za orožje.

Orožje z gladko cevjo in pripadajoče strelivo, razen orožja in streliva, posebej izdelanega za vojaško uporabo, in njihovi posebej izdelani sestavni deli; razen:

1. signalnih pištol;

2. orožja na stisnjen zrak ali naboje, ki je bilo izdelano v obliki industrijskih pripomočkov ali pripomočkov za humano omamljanje živali.

Simulatorji za vadbo uporabe strelnega orožja ter njihovi posebej izdelani ali prirejeni sestavni deli in pribor.

Bombe in granate, razen bomb in granat, izdelanih posebej za vojaško uporabo, ter njihovi posebej izdelani sestavni deli.

Neprebojni jopiči, razen neprebojnih jopičev, proizvedenih skladno z vojaškimi standardi ali specifikacijami, in njihovi posebej izdelani sestavni deli.

Večnamenska terenska vozila s pogonom na vsa štiri kolesa, primerna tudi za terensko vožnjo, izdelana ali opremljena z balistično zaščito, in oklepna zaščita takih vozil.

Vodni topovi in njihovi posebej izdelani ali prirejeni sestavni deli.

Vozila, opremljena z vodnimi topovi.

Vozila, posebej izdelana ali prirejena, ki jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihovi sestavni deli, v ta namen posebej izdelani ali prirejeni.

Akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihovi posebej izdelani sestavni deli.

Okovi za noge, verige za noge, lisice in pasovi z uporabo elektrošoka, posebej izdelani za omejevanje gibanja ljudi; razen:

- lisic, katerih največja skupna dimenzija vključno z verigo ne presega 240 mm v zaklenjenem stanju.

Prenosni pripomočki, izdelani ali prirejeni za namene obvladovanja nemirov ali za samozaščito z uporabo snovi za onesposabljanje (kot npr. solzilni ali dražilni plini) in njihovi posebej izdelani sestavni deli.

Prenosni pripomočki, izdelani ali prirejeni za namene obvladovanja nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s pendreki z elektrošokom, ščiti z elektrošokom, pištolami za omamljanje in pištolami z električnimi naboji (tasers)), in njihovi v ta namen posebej izdelani ali prirejeni sestavni deli.

Elektronska oprema za odkrivanje skritih eksplozivov in njeni posebej izdelani sestavni deli; razen:

- televizijskih ali rentgenskih nadzornih sistemov.

Elektronska oprema za motenje, posebej izdelana za preprečevanje daljinskega razstreljevanja improviziranih eksplozivnih naprav, in njeni posebej izdelani sestavni deli.

Oprema in naprave, posebej izdelane za sprožanje eksplozij z električnimi ali neelektričnimi sredstvi, vključno z napravami za vžig, detonatorji, netili, ojačevalci eksplozije in vžigalnimi vrvicami, ter njihovi posebej izdelani sestavni deli; razen:

- posebej v določene komercialne namene izdelane opreme in naprav, ki z eksplozivnimi sredstvi povzročajo aktiviranje ali sprožitev druge opreme ali naprav, katerih funkcija ni povzročanje eksplozij, (npr. polnilci zračnih blazin pri avtomobilih, prenapetostna zaščita prožilcev gasilnih škropilnih naprav).

Oprema in naprave, izdelane za odstranjevanje eksplozivov; razen:

1. varovalnih bomb;

2. kontejnerjev, izdelanih za hranjenje predmetov, za katere se ve ali domneva, da so improvizirane eksplozivne naprave.

Naprave za nočno opazovanje in toplotno slikanje ter svetlobne ojačevalne cevi ali njihovi tranzistorski senzorji.

Posebej izdelana programska oprema in tehnologija, ki se potrebujejo za vse našteto.

Eksplozivni naboji z linearnim rezalnim učinkom.

Eksplozivne in pripadajoče snovi, in sicer:

- amatol,

- nitroceluloza (z več kot 12,5 % dušika),

- nitroglikol,

- pentaeritritol tetranitrat (PENT),

- pikril klorid,

- trinitrofenilmetilnitramin (tetryl),

- 2, 4, 6-trinitrotoluen (TNT).

Posebej izdelana programska oprema in tehnologija, ki se potrebujejo za vse našteto.

PRILOGA II

Seznam oseb iz člena 2(1)

(1) Državni svet za mir in razvoj (SPDC):

Vrhovni poveljnik oboroženih sil Than Shwe Predsednik, tudi premier in obrambni minister (2. 2. 1933, Kyaukse)

General Maung Aye Podpredsednik (25.12.1937, Kon Balu)

Generalpolkovnik Khin Nyunt Prvi sekretar (11.10.1939, Kyauktan)

Generalpolkovnik Tin Oo Drugi sekretar (13.5.1933)

Generalpolkovnik Win Myint Tretji sekretar

Kontraadmiral Nyunt Thein Vrhovni poveljnik mornarice

Brigadni general Kyaw Than Vrhovni poveljnik letalstva (14.6.1941, Bago)

Generalmajor Aung Htwe Poveljnik, poveljstvo zahod

Generalmajor Ye Myint Poveljnik, poveljstvo center

Generalmajor Khin Maung Than Poveljnik, poveljstvo Yangon

Generalpolkovnik Kyaw Win Poveljnik, poveljstvo sever

Generalmajor Thein Sein Poveljnik, poveljstvo trikotne regije

Generalmajor Thura Thiha Thura Sit Maung Poveljnik, poveljstvo primorske regije

Brigadni general Thura Shwe Mann Poveljnik, poveljstvo jugozahod

Brigadni general Myint Aung Poveljnik, poveljstvo jugovzhod (10.2.1932)

Brigadni general Maung Bo Poveljnik, poveljstvo vzhod

Brigadni general Thiha Thura Tin Aung Myint Oo Poveljnik, poveljstvo severovzhod

Brigadni general Soe Win Poveljnik, poveljstvo severozahod

Brigadni general Tin Aye Poveljnik, poveljstvo jug

(2) Bivši člani SLORC:

Generalpolkovnik Phone Myint (5.1.1931)

Generalpolkovnik Aung Ye Kyaw (12.12.1930)

Generalpolkovnik Sein Aung (11.11.1931)

Generalpolkovnik Chit Swe (18.1.1932)

Generalpolkovnik Mya Thin (31.12.1931)

Generalpolkovnik Kyaw Ba (7.6.1932)

Generalpolkovnik Tun Kyi (1.5.1938)

Generalpolkovnik Myo Nyunt (30.9.1930)

Generalpolkovnik Maung Thint (25.8.1932)

Generalpolkovnik Aye Thoung (13.3.1930)

Generalpolkovnik Kyaw Min (22.6.1932, Hanzada)

Generalpolkovnik Maung Hla

Generalmajor Soe Myint

Generalpolkovnik Myint Aung

(3) Regionalni podpoveljniki:

Brigadni general Aung Thein (zahod)

Polkovnik Nay Win (center)

Polkovnik Hsan Hsint (Rangoon)

Polkovnik Myint Swe (trikotnik)

Brigadni general Tin Latt (primorje)

Polkovnik Tint Swe (jugozahod)

Brigadni general Aung Thein (jugovzhod)

Brigadni general Myint Thein (vzhod)

Brigadni general San Thein (severovzhod)

Brigadni general Soe Myint (severozahod)

Brigadni general Thura Maung Nyi (jug)

(4) Drugi poveljniki, odgovorni za dežele/province:

Polkovnik Thein Kyaing Provinca Magwe

Polkovnik Aung Thwin Dežela Chin

Polkovnik Saw Khin Soe Dežela Karen

Polkovnik Kyaw Win Dežela Kayah

(5) Bivši visoki člani vojske

Polkovnik Thein Lwin Bivši območni poveljnik

Polkovnik Aye Myint Kyu Bivši namestnik območnega poveljnika

Brigadni general Pyay Sone Bivši regionalni poveljnik

(6) Ministri:

Viceadmiral Maung Maung Khin Namestnik premiera (23.11.1929)

Generalpolkovnik Tin Tun Namestnik premiera (28.3.1930)

Generalpolkovnik Tin Hla Namestnik premiera in minister za vojaške zadeve (28.3.1930)

Generalmajor Nyunt Tin Minister za kmetijstvo in namakanje

U Aung Thaung Minister za industrijo I

Generalmajor Hla Myint Swe Minister za transport

U Win Aung Minister za zunanje zadeve (28.2.1944, Dawei)

U Soe Tha Minister za državno planiranje in ekonomski razvoj

Viceadmiral Tin Aye Minister za delo

U Aung San Minister za zadruge

U Pan Aung Minister za železniški promet

Brigadni general Lun Thi Minister za energetiko

U Than Aung Minister za šolstvo

Generalmajor Ket Sein Minister za zdravstvo

Brigadni general Pyi Zon (Sone) Minister za trgovino

Generalmajor Saw Lwin Minister za hotele in turizem

Brigadni general Win Tin Minister za telekomunikacije, pošto in telegraf (1935, Moulmein)

U Khin Maung Thein Minister za finance in prihodke (11.11.1934, Mandalay)

U Aung Khin Minister za verske zadeve

Generalmajor Saw Tun Minister za gradbeništvo

U Thaung Minister za znanost in tehnologijo

U Win Sein Minister za kulturo (10.10.1940, Kyaukkyi)

U Saw Tun Minister za priseljevanje in prebivalstvo

Generalmajor Kyi Aung Minister za informiranje

Polkovnik Thein Nyunt Minister za napredek mejnih območij, nacionalne skupine in razvojne zadeve

Generalmajor Tin Htut Minister za električno energijo

Brigadni general Thura Aye Myint Minister za šport

U Aung Phone Minister za gozdarstvo

Polkovnik Tin Hlaing Minister za notranje zadeve

Brigadni general Ohn Myint Minister za rudarstvo

Generalmajor Sein Htwa Minister za socialno varstvo, pomoč in ponovno naseljevanje

Brigadni general Maung Maung Thein Ministrstvo za živinorejo in ribištvo

Generalpolkovnik Min Thein Minister v uradu predsednika SPDC

Brigadni general Lun Maung Minister v uradu premiera

Generalmajor Tin Ngwe Minister v uradu premiera

Brigadni general David Abel Minister v uradu predsednika SPDC (28.2.1935, Maymyo)

Generalmajor Saw Lwin Minister za industrijo II (1939)

(7) Drugi funckionarji v turizmu:

Brigadni general Aye Myint Kyu Namestnik ministra za hotele in turizem

U Aung (Ohn) Myint Vodja urada ministra za hotele in turizem

Podpolkovnik Khin Maung Latt Generalni direktor, Ministrstvo za hotele in turizem

U Naing Bwa Namestnik generalnega direktorja, Ministrstvo za hotele in turizem

(8) Drugi višji oficirji Ministrstva za obrambo:

Kapitan bojne ladje Kyi Min Vodja štaba (mornarica)

Brigadni general Myint Swe Vodja štaba (letalstvo)

Generalmajor Tin Ngwe General, odgovoren za imenovanja

Brigadni general Thein Soe Vodja vojaškega sodišča

Brigadni general Lun Maung Generalni inšpektor

Brigadni general Khin Aung Myint Odnosi z javnostmi in psihološka vojna

Brigadni general Win Hlaing Nabava

Polkovnik Than Htay Preskrba in Transport

Brigadni general Khi Win Artilerija in oklepne enote

Brigadni general Aung Myint Telekomunikacije

Brigadni general Chin Than Topništvo

Brigadni general Khin Maung Win Obrambna industrija

Polkovnik Saw Hla Vodja vojaške policije

Brigadni general Aung Kyi Vojaško usposabljanje

Brigadni general Maung Nyo Namestnik generalovega pribočnika

Brigadni general Kyaw Win Namestnik glavnega intendanta

Polkovnik Khin Maung Sann Polkovnik, odgovoren za imenovanja

(9) Člani "Direktorata obrambne obveščevalne službe" (DDSI):

Brigadni general Kyaw Win Namestnik direktorja

Podpolkovnik San Pwint Častnik v štabu

Podpolkovnik Maung Than Častnik v štabu

Podpolkovnik Tin Hla Častnik v štabu

Podpolkovnik Nyan Lin Častnik v štabu

Podpolkovnik Mynt Aung Kyaw Častnik v štabu

Podpolkovnik Ko Ko Maung Častnik v štabu

Major Myo Lwin Častnik v štabu

Kapitan bojne ladje Ngwe Tun Vodja divizije za zveze s tujino

Major Myo Khine Namestnik vodje divizije za zveze s tujino

Polkovnik Soe Than divizije za zveze s tujino

Poročnik Htin Aung Kyaw Častnik v diviziji za zveze s tujino

Polkovnik Moe Kyaw Častnik v diviziji za zveze s tujino

(10) Urad za strateške študije (OSS):

Polkovnik Thein Swe Vodja oddelka

Polkovnik Kyaw Thein Vodja oddelka

Polkovnik San Maung Vodja oddelka

Polkovnik Than Tun Vodja oddelka

Polkovnik Than Aye Vodja oddelka

Podpolkovnik Tin Oo Častnik v štabu

Podpolkovnik Hla Min Častnik v štabu

Podpolkovnik Si Thu Častnik v štabu

Podpolkovnik Than Aung Častnik v štabu

Podpolkovnik Min Lwin Častnik v štabu

(11) Bivši člani vlade:

Podpolkovnik Thein Win Bivši minister za transport (1937)

Brigadni general Myo Thant Bivši minister v uradu premiera

U Kyin Maung Yin Bivši minister v uradu namestnika premiera (9.4.1931)

U Ohn Gyaw Bivši minister za zunanje zadeve (3.3.1932)

Generalmajor Kyaw Than Bivši minister za trgovino

Brigadni general Sein Win Bivši minister za šport

U Than Shwe Bivši minister v uradu premiera (14.12.1936)

Brigadni general Maung Maung Bivši minister v uradu predsednika SPDC

PRILOGA III

Seznam pristojnih organov

BELGIJA

Za zaprosila na podlagi člena 4 v zvezi s členom 2 in Prilogo II:

Ministre des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Faks (32-2) 233 75 18

Ministerie van Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Faks (32-2) 233 75 18

DANSKA

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Kbenhavn

Tel.: (45) 35 46 60 00

Faks (45) 35 46 60 01

NEMČIJA

Bundesausfuhramt

Referat 214,

Frankfurterstraße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49-6196) 90 86 89

Faks (49-6196) 90 84 12

Deutsche Bundesbank

Postfach 10 06 02,

D-60006 Frankfurt a. M.

Tel.: (49-69) 956 61

GRČIJA

Za zaprosila na podlagi člena 4 v zvezi s členom 2 in Prilogo II:

Ministry of Foreign Affairs,

Sanctions Bureau

1, Vasilissis Sofias, 3rd floor

GR-106 71 Athens

Tel.: (30-1) 368 13 37

Faks (30-1) 368 12 32

ŠPANIJA

Za zaprosila na podlagi člena 4 v zvezi s členom 2 in Prilogo II:

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior

(Ministerio de Economía)

Paseo de la Castellana, 162 - Planta 9a

E-28046 Madrid

Tel.: (34-91) 583 74 00

Faks (34-91) 583 55 09

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

(Ministerio de Economía)

Pl. de Jacinto Benavente, 3

E-28071 Madrid

Tel.: (34-91) 360 45 88

Faks (34-91) 583 52 14

FRANCIJA

Za zaprosila na podlagi člena 4 v zvezi s členom 2 in Prilogo II:

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Bureau E1

139, rue du Bercy

F-75572 Pariz Cedex 12 S.P.

IRSKA

Za zaprosila na podlagi člena 4 v zvezi s členom 2 in Prilogo II:

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Section

76-78 Harcourt Street Dublin 2

Tel.: (353-1) 408 24 92

ITALIJA

Ministero del Commercio con l'Estero

Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV (UOPAT)

Viale America, 341 25

I-00144 Roma

Tel.: (39-06) 59 93 24 39

Faks (39-06) 59 64 75 06

LUKSEMBURG

Za zaprosila na podlagi člena 4 v zvezi s členom 2 in Prilogo II:

Ministre des affaires étrangres

Direction des relations économiques internationales et de la coopération

BP 1602

L-1016 Luksemburg

NIZOZEMSKA

Za zaprosila na podlagi člena 4 v zvezi s členom 2 in Prilogo II:

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31-70) 342 82 27

Faks (31-70) 342 79 05

AVSTRIJA

Za zaprosila na podlagi člena 4 v zvezi s členom 2 in Prilogo II:

Österreichische Nationalbank

Otto Wagnerplatz 3

A-1090 Wien

Tel.: (43 1) 404 20

PORTUGAL

Za zaprosila na podlagi člena 4 v zvezi s členom 2 in Prilogo II:

Ministério das Finanças

Direcçăo Geral dos Assuntos Europeus e Relaçes Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351-1) 882 32 40/47

Faks (351-1) 882 32 49

FINSKA

Ulkoasiainministeriö

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel.: (358-9) 13 41 55 55

Faks (358-9) 62 98 40

Utrikesministeriet

PB 176

FIN-00161 Helsingfors

Tel.: (358-9) 13 41 55 55

Faks (358-9) 62 98 40

ŠVEDSKA

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frgor

Fredsgatan 6

S-10339 Stockholm

Tel.: (46-8) 405 10 00

Faks (46-8) 723 11 76

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Za zaprosila na podlagi člena 4 v zvezi s členom 2 in Prilogo II:

HM Treasury

International Financial Services

Allington Towers

19 Allington Street

London SW1E 5EB

Tel.: (44-0207) 270 55 50

Faks (44-0207) 270 43 65

e-mail: pete.maydon@hm-treasury.gov.uk

Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH

Tel.: (44 0207) 601 46 07

Faks (44 0207) 601 43 09

EVROPSKA SKUPNOST

European Commission

Directorate-General External Relations

Directorate A, CFSP

Unit A/2, Economic and Financial Sanctions Co-ordination Section

Tel.: (32-2) 295 68 80

Faks (32-2) 296 75 63

e-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int

[1] UL L 122, 24.5.2000, str.1.

[2] UL L 287, 8.11.1996, str. 1.

[3] UL L 291, 30.10.1998, str. 1