32000L0084Uradni list L 031 , 02/02/2001 str. 0021 - 0022


Direktiva 2000/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 19. januarja 2001

o ureditvi poletnega časa

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

skladno s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Osmo direktivo 97/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 1997 o ureditvi poletnega časa [4] sta bila uvedena skupen datum ter ura začetka in prenehanja poletnega časa v letih 1998, 1999, 2000 in 2001 v vseh državah članicah.

(2) Ker države članice uporabljajo ureditev poletnega časa, je za delovanje notranjega trga pomembno, da se v vsej Skupnosti določita skupen datum ter ura začetka in prenehanja poletnega časa.

(3) Ker poletni čas, ki ga države članice ocenjujejo kot najprimernejšega, traja od konca marca do konca oktobra, je primerno, da se navedeno obdobje še naprej ohrani.

(4) Pravilno delovanje nekaterih sektorjev, ne le transporta in komunikacij, pač pa tudi drugih industrijskih sektorjev, zahteva stabilno ter dolgoročno načrtovanje. Določbe v zvezi s poletnim časom bi zato morale veljati za nedoločen čas. Člen 4 Direktive 97/44/ES s tem v zvezi določa, da morata Evropski parlament in Svet do 1. januarja 2001 sprejeti ureditev, ki se bo uporabljala od leta 2002 dalje.

(5) Zaradi jasnosti in točnosti informacij je treba vsakih pet let objaviti časovni razpored izvajanja poletnega časa v naslednjih petih letih.

(6) Izvajanje te direktive je treba nadalje spremljati s poročilom o vplivu teh določb na vsa zadevna področja, ki naj bi ga Komisija predložila Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru. Navedeno poročilo naj temelji na informacijah, ki jih države članice dajo na razpolago Komisiji dovolj zgodaj, da se poročilo predloži do določenega roka.

(7) Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči celotne uskladitve časovnega razporeda poletnega časa za olajšanje transporta in komunikacij in se zato to laže doseže na ravni Skupnosti, sme Skupnost sprejeti ukrepe skladno z načelom subsidiarnosti, določenim v členu 5 Pogodbe. Ta direktiva ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(8) Iz geografskih razlogov se skupna ureditev poletnega časa ne uporablja za čezmorska ozemlja držav članic –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V tej direktivi "poletni čas" pomeni tisto obdobje leta, v katerem se ure premaknejo naprej za 60 minut v primerjavi s preostalim delom leta.

Člen 2

Od leta 2002 dalje se poletni čas v vseh državah članicah začne na zadnjo nedeljo v marcu ob 1.00 zjutraj po univerzalnem koordiniranem času (UTC).

Člen 3

Od leta 2002 dalje se poletni čas v vseh državah članicah konča na zadnjo nedeljo v oktobru ob 1.00 zjutraj po univerzalnem koordiniranem času (UTC).

Člen 4

Komisija prvič ob objavi te direktive in nato vsakih pet let objavlja v Uradnem listu Evropskih skupnosti [5] sporočilo s časovnim razporedom, iz katerega so razvidni datumi začetka in prenehanja poletnega časa v naslednjih petih letih.

Člen 5

Komisija poroča Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru o vplivu določb te direktive na zadevne sektorje najkasneje do 31. decembra 2007.

Poročilo se sestavi na podlagi podatkov, ki jih Komisiji da na razpolago vsaka država članica najkasneje do 30. aprila 2007.

Komisija, če je to potrebno in ob upoštevanju zaključkov poročila poda ustrezne predloge.

Člen 6

Ta direktiva se ne uporablja za čezmorska ozemlja držav članic.

Člen 7

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 31. decembra 2001. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 8

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 9

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. januarja 2001

Za Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednik

B. Ringholm

[1] UL C 337, 28.11.2000, str. 136.

[2] Mnenje dano 29. novembra 2000 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2000 (še neobjavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 20. decembra 2000.

[4] UL L 206, 1.8.1997, str. 62.

[5] UL C 35, 2.2.2001.

--------------------------------------------------