32000L0064Uradni list L 290 , 17/11/2000 str. 0027 - 0028


Direktiva 2000/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 7. novembra 2000

o spremembah Direktiv Sveta 85/611/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS in 93/22/EGS glede izmenjave podatkov s tretjimi državami

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega in tretjega stavka člena 47(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktive Sveta 85/611/EGS [4], 92/49/EGS [5], 92/96/EGS [6] in 93/22/EGS [7] dovoljujejo izmenjavo podatkov med pristojnimi organi in nekaterimi drugimi organi ali telesi v državah članicah ali med državami članicami. Navedene direktive državam članicam dovoljujejo tudi sklepanje sporazumov o sodelovanju, ki predvidevajo izmenjavo podatkov s pristojnimi organi tretjih držav.

(2) Zaradi doslednosti z Direktivo 98/33/ES [8] naj se to dovoljenje za sklepanje sporazumov o izmenjavi podatkov s tretjimi državami razširi tako, da vključuje izmenjavo podatkov z nekaterimi drugimi organi ali telesi v teh državah pod pogojem, da za razkrite podatke velja jamstvo poslovne skrivnosti.

(3) Ustrezno naj se spremenijo Direktiva 85/611/EGS, Direktiva 92/49/EGS, Direktiva 92/96/EGS in Direktiva 93/22/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 50(4) Direktive 85/611/EGS se nadomesti z naslednjim:

"4. Države članice lahko sklepajo sporazume o sodelovanju, ki zagotavljajo izmenjavo podatkov s pristojnimi organi tretjih držav ali z organi ali telesi tretjih držav, kot je opredeljeno v odstavkih 6 in 7 le, če za razkrite podatke velja jamstvo poslovne skrivnosti, ki je vsaj enakovredno tistemu, navedenemu v tem členu. Takšna izmenjava podatkov mora biti namenjena izvedbi nadzorne naloge omenjenih organov ali teles.

Če podatki izvirajo iz druge države članice, se ne smejo razkriti brez izrecnega soglasja pristojnih organov, ki so jih razkrili in, kadar je primerno, le za namen, za katerega so ti organi dali svoje soglasje."

Člen 2

Člen 16(3) Direktive 92/49/EGS, člen 15(3) Direktive 92/96/EGS in člen 25(3) Direktive 93/22/EGS se nadomestijo z naslednjim:

"3. Države članice lahko sklepajo sporazume o sodelovanju, ki zagotavljajo izmenjavo podatkov s pristojnimi organi tretjih držav ali z organi ali telesi tretjih držav, kot je opredeljeno v odstavkih 5 in 5a le, če za razkrite podatke velja jamstvo poslovne skrivnosti, ki je vsaj enakovredno tistemu, navedenemu v tem členu. Takšna izmenjava podatkov mora biti namenjena izvedbi nadzorne naloge omenjenih organov ali teles.

Če podatki izvirajo iz druge države članice, se ne smejo razkriti brez izrecnega soglasja pristojnih organov, ki so jih razkrili in, kadar je primerno, le za namen, za katerega so ti organi dali svoje soglasje."

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 17. novembra 2002. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. novembra 2000

Za Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednik

L. Fabius

[1] UL C 116 E, 26.4.2000, str. 61.

[2] UL C 168, 16.6.2000, str. 1.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. junija 2000 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu Evropskih skupnosti) in Sklep Sveta z dne 29. junija 2000.

[4] UL L 375, 31.12.1985, str. 3. Direktiva, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/26/ES (UL L 168, 18.7.1995, str. 7).

[5] UL L 228, 11.8.1992, str. 1. Direktiva, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/26/ES.

[6] UL L 360, 9.12.1992, str. 1. Direktiva, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/26/ES.

[7] UL L 141, 11.6.1993, str. 27. Direktiva, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/9/ES (UL L 84, 26.3.1997, str. 22).

[8] UL L 204, 21.7.1998, str. 29.

--------------------------------------------------