32000L0029Uradni list L 169 , 10/07/2000 str. 0001 - 0112


Direktiva Sveta 2000/29/ES

z dne 8. maja 2000

o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Sveta 77/93/EGS z dne 21. decembra 1976 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti [3]. Zaradi jasnosti in racionalnosti je bila večkrat spremenjena, pogosto tudi vsebinsko [4]. Zato jo je treba pripraviti v obliki prečiščenega besedila.

(2) Rastlinska pridelava je zelo pomembna za Skupnost.

(3) Rastlinska pridelava se dosledno zmanjšuje zaradi učinkov škodljivih organizmov.

(4) Varstvo rastlin pred takimi organizmi je nujno potrebno ne samo za preprečitev zmanjšanja donosa, ampak tudi za povečanje kmetijske proizvodnosti.

(5) Ukrepi za sistematsko izkoreninjenje škodljivih organizmov v okviru Skupnosti z uvedbo fitosanitarnega režima, ki se uporablja v Skupnosti in na območju brez notranjih meja, bi imeli le omejen vpliv, če ne bi hkrati uporabljali varstvenih ukrepov proti vnosu teh organizmov v Skupnost.

(6) Potreba po takih ukrepih je že dolgo priznana in ukrepe obravnavajo mnogi nacionalni predpisi in mednarodne konvencije, vključno z Mednarodno konvencijo o varstvu rastlin z dne 6. decembra 1951, sprejeto v Organizaciji združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki je svetovnega pomena.

(7) Med najpomembnejšimi ukrepi je priprava seznama posebno nevarnih škodljivih organizmov, katerih vnos v Skupnost mora biti prepovedan, in tudi škodljivih organizmov, katerih vnos v države članice, kadar jih prenašajo nekatere rastline ali rastlinski proizvodi, mora biti tudi prepovedan.

(8) Kadar se vnesejo rastline ali rastlinski proizvodi iz držav, v katerih so ti organizmi navzoči, se ne da učinkovito preverjati navzočnosti nekaterih škodljivih organizmov. Zato je treba sprejeti minimalne določbe za prepoved vnosa nekaterih rastlin in rastlinskih proizvodov ali predvideti posebne preglede v državah pridelovalkah.

(9) Taki zdravstveni pregledi rastlin se morajo omejiti na vnose proizvodov, ki izvirajo iz držav nečlanic, in na primere, kadar obstajajo resni dokazi, da se ne upošteva kateri od predpisov o zdravstvenem varstvu rastlin.

(10) Pod nekaterimi pogoji je treba predvideti odstopanje od nekaterih predpisov. Izkušnje kažejo, da se lahko nekaterim odstopanjem pripiše ista stopnja nujnosti kakor zaščitnim določbam. Zato naj se postopek nujne obravnave, opredeljen v tej direktivi, uporabi tudi za ta odstopanja.

(11) Začasne varstvene ukrepe, ki niso predpisani v tej direktivi, naj bi praviloma sprejela država članica, v kateri je nastal problem neposredne nevarnosti vnosa ali širjenja škodljivih organizmov. Komisijo je treba obvestiti o vseh pojavih, zaradi katerih je treba sprejeti varstvene ukrepe.

(12) Zaradi pomembnosti trgovine z rastlinami in rastlinskimi proizvodi med francoskimi čezmorskimi departmaji in preostalo Skupnostjo je zaželeno, da se zanje uporabijo določbe te direktive. Zaradi posebne narave kmetijske proizvodnje v francoskih čezmorskih departmajih je primerno zagotoviti dodatne varstvene ukrepe za varstvo zdravja in življenja tamkajšnjih rastlin. Določbe te direktive je treba razširiti tudi na varstvene ukrepe proti vnosu škodljivih organizmov v francoske čezmorske departmaje iz drugih delov Francije.

(13) Uredba Sveta (EGS) št. 1911/91 z dne 26. junija 1991 o uporabi določb zakonodaje Skupnosti za Kanarske otoke [5] povezuje Kanarske otoke v carinsko območje Skupnosti in v skupne politike. V skladu s členoma 2 in 10 te uredbe je uporaba skupne kmetijske politike odvisna od uveljavitve posebnih dobavnih režimov. Tako uporabo morajo spremljati posebni ukrepi, ki se nanašajo na kmetijsko proizvodnjo.

(14) Odločba Sveta 91/314/EGS z dne 26. junija 1991 o vzpostavitvi programa posebnih možnosti za Kanarske otoke zaradi njihove oddaljenosti in izoliranosti (Poseican) [6] opisuje možnosti, ki naj se izvajajo, zato da bi se upoštevale posebne težave in omejitve teh otokov.

(15) Da bi se torej upoštevale posebne fitosanitarne razmere na Kanarskih otokih, je ustrezno, da se uporaba nekaterih ukrepov te direktive podaljša za šest mesecev od dneva, do katerega morajo države članice izvesti prihodnje določbe, ki se nanašajo na priloge k tej direktivi, za zaščito francoskih čezmorskih departmajev in Kanarskih otokov.

(16) Za namene te direktive je primerno, da se sprejmejo vzorci spričeval, odobreni v skladu z Mednarodno konvencijo o varstvu rastlin, kakor je bila spremenjena 21. novembra 1979, v standardizirani obliki, ki je bila pripravljena v tesnem sodelovanju z mednarodnimi organizacijami. Primerno je tudi, da se predpišejo nekatera pravila v zvezi s pogoji, pod katerimi se lahko izdajo taka spričevala, nekatera pravila za uporabo prejšnjih vzorcev v prehodnem obdobju in zahteve za potrjevanje pri vnosu rastlin in rastlinskih proizvodov iz tretjih držav.

(17) Pri uvozu rastlin ali rastlinskih proizvodov iz tretjih držav naj bi bili za izdajanje spričeval praviloma pristojni tisti organi v teh državah, ki so pooblaščeni po Mednarodni konvenciji o varstvu rastlin. Zaželeno bi bilo, da se pripravijo seznami teh organov za tretje države, ki niso pogodbenice.

(18) Treba je poenostaviti postopek za nekatere spremembe prilog k tej direktivi.

(19) Natančneje je treba določiti obseg uporabe te direktive v zvezi z "lesom". Zlasti je koristno upoštevati podrobne opise "lesa" v predpisih Skupnosti.

(20) Nekatera semena niso zajeta v rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih, navedenih v prilogah k tej direktivi, ki morajo opraviti fitosanitarni pregled v državi izvora ali državi pošiljateljici, preden se jim dovoli vstop v Skupnost ali trgovino znotraj Skupnosti.

(21) V nekaterih primerih je treba zagotoviti, da opravlja uradni inšpekcijski pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki prihajajo iz tretjih držav, Komisija v tretji državi izvora.

(22) Inšpekcijske preglede Skupnosti morajo opravljati izvedenci, ki jih zaposli Komisija, in izvedenci, zaposleni pri državah članicah, katerih storitve so na voljo Komisiji. Vloge teh izvedencev je treba opredeliti v zvezi z dejavnostmi, ki jih zahteva režim zdravstvenega varstva rastlin v Skupnosti.

(23) Režim naj se po obsegu ne bi več omejeval na trgovino med državami članicami in tretjimi državami, ampak naj bi se razširil tudi na trženje znotraj posameznih držav članic.

(24) Načelno naj bi imeli vsi deli Skupnosti enako raven varstva pred škodljivimi organizmi. Vendar pa je treba upoštevati različne ekološke razmere in razširjenost nekaterih škodljivih organizmov. Zato je treba opredeliti "varovana območja", ki so izpostavljena posebni nevarnosti za zdravje rastlin, in jim zagotoviti posebno varstvo pod pogoji, združljivimi z notranjim trgom.

(25) Zaradi uporabe režima zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti je treba v Skupnosti kot območju brez notranjih meja in uvedbe varovanih območij razlikovati med zahtevami, ki se nanašajo na pridelke Skupnosti, in zahtevami, ki se nanašajo na uvoz iz tretjih držav, ter opredeliti škodljive organizme, ki so pomembni za varovana območja.

(26) Mesto pridelave rastlin je najustreznejše za njihov zdravstveni pregled. Za pridelke Skupnosti morajo zato ti pregledi postati obvezni na mestu pridelave ter morajo zajemati vse ustrezne rastline in rastlinske proizvode, ki so vzgojeni, pridelani, uporabljeni ali kako drugače tam navzoči, in rastni substrat, ki se tam uporablja. Vsi pridelovalci morajo biti uradno registrirani za učinkovito delovanje takega sistema pregledov.

(27) Za zagotavljanje učinkovitejše uporabe režima zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti na notranjem trgu mora biti mogoče, da se za zdravstvene preglede rastlin uporabi razpoložljiva uradna delovna sila, ki ni delovna sila uradnih služb za varstvo rastlin v državah članicah ter katere usposabljanje naj bi Skupnost usklajevala in finančno podpirala.

(28) Če bodo rezultati pregledov zadovoljivi, bodo pridelki Skupnosti namesto fitosanitarnega spričevala, ki se uporablja v mednarodni trgovini, nosili sprejeto oznako (rastlinski potni list), ki bo prilagojena vrsti pridelka, da se zagotovi prost pretok po vsej Skupnosti ali tistih delih Skupnosti, za katere potni list velja.

(29) Opredeliti je treba uradne ukrepe, ki naj se sprejmejo, kadar rezultati pregledov niso zadovoljivi.

(30) Za zagotovitev skladnosti z režimom zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti v okviru notranjega trga je treba vzpostaviti sistem uradnih pregledov med trženjem. Ta sistem naj bi bil čim bolj zanesljiv in enoten po vsej Skupnosti, vendar naj bi izključeval posebne kontrole na mejah med državami članicami.

(31) V okviru notranjega trga se morajo za pridelke, ki izvirajo iz tretjih držav, praviloma opraviti zdravstveni pregledi rastlin ob prvem vnosu v Skupnost. Če so rezultati pregledov zadovoljivi, se za pridelke tretjih držav izda rastlinski potni list, ki zagotavlja prost pretok, ki velja za pridelke Skupnosti.

(32) Da bi za stanje, ki je nastalo z dokončnim oblikovanjem notranjega trga, pripravili potrebna jamstva, je nujno okrepiti infrastrukturo za zdravstvene inšpekcijske preglede rastlin na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti na zunanjih mejah Skupnosti, ter zlasti v državah članicah, ki so zaradi svojega geografskega položaja vstopne točke v Skupnost. Komisija bo predlagala, da se v splošni proračun Evropske unije vključijo potrebna sredstva za ta namen.

(33) Za zboljšanje učinkovitosti režima zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti v okviru notranjega trga bi morale države članice uskladiti običajne postopke osebja, odgovornega za zdravstveno varstvo rastlin. Komisija bo pred 1. januarjem 1993 predložila kodeks Skupnosti o praksi zdravstvenega varstva rastlin.

(34) Ni več mogoče, da bi države članice sprejele posebne predpise zdravstvenega varstva rastlin, o vnosu rastlin ali rastlinskih proizvodov, ki izvirajo iz drugih držav članic, na svoje ozemlje. Vse predpise o zahtevah zdravstvenega varstva rastlin za rastline in rastlinske proizvode je treba določiti na ravni Skupnosti.

(35) Treba je vzpostaviti sistem finančnih prispevkov Skupnosti, da bi na ravni Skupnosti skupno nosili breme možne nevarnosti, ki lahko ostane pri trgovanju v skladu z režimom zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti.

(36) Da bi preprečili infekcije s škodljivimi organizmi, vnesenimi iz tretjih držav, mora biti finančni prispevek Skupnosti namenjen krepitvi infrastrukture za zdravstvene inšpekcijske preglede rastlin na zunanjih mejah Skupnosti.

(37) Režim naj bi tudi predvidel ustrezne prispevke za nekatere stroške posebnih ukrepov, ki so jih sprejele države članice za obvladovanje in, če je primerno, izkoreninjenje okužb, ki so jih povzročili škodljivi organizmi, vneseni iz tretjih držav ali z drugih območij Skupnosti, in če je mogoče, za popravo povzročene škode.

(38) Podrobnosti mehanizma za dodelitev finančne pomoči Skupnosti naj se določijo po hitrem postopku.

(39) Treba je zagotoviti, da je Komisija v celoti obveščena o možnih vzrokih za vnos zadevnih škodljivih organizmov.

(40) Komisija naj bi zlasti spremljala pravilno uporabo režima zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti.

(41) Treba je ugotoviti, ali so vnos škodljivih organizmov povzročila neustrezna preverjanja ali inšpekcijski pregledi. Zakonodaja Skupnosti naj se uporablja glede na posledice ob upoštevanju nekaterih posebnih ukrepov.

(42) Za države članice in Komisijo je primerno tesno sodelovanje v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin, ustanovljenega z Sklepom Sveta 76/894/EGS [7].

(43) Ta direktiva ne sme vplivati na obveznosti držav članic glede rokov, navedenih v delu B Priloge VIII, za prenos in uporabo –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Ta direktiva ureja varstvene ukrepe proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v države članice iz drugih držav članic ali tretjih držav.

Ureja tudi:

(a) varstvene ukrepe proti širjenju škodljivih organizmov v okviru Skupnosti, od 1. junija 1993, v zvezi s premeščanjem rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih sorodnih predmetov v okviru države članice;

(b) varstvene ukrepe proti vnosu škodljivih organizmov v francoske čezmorske departmaje iz drugih delov Francije in obratno, v druge dele Francije iz francoskih čezmorskih departmajev;

(c) varstvene ukrepe proti vnosu škodljivih organizmov na Kanarske otoke iz drugih delov Španije in obratno, v druge dele Španije s Kanarskih otokov.

2. Brez poseganja v pogoje, ki naj se uveljavijo za varstvo zdravstvenega stanja rastlin na nekaterih območjih Skupnosti, se ob upoštevanju različnih kmetijskih in ekoloških razmer po postopku iz člena 18, lahko določijo varstveni ukrepi za varstvo zdravja in življenja rastlin v francoskih čezmorskih departmajih in na Kanarskih otokih, ki dopolnjujejo pogoje, določenev tej direktivi.

3. Ta direktiva se ne uporablja za Ceuto in Melillo.

4. Vsaka država članica postavi ali imenuje en sam osrednji organ, ki je pod nadzorom nacionalne vlade zlasti pristojen za koordinacijo in stike v zadevah, v zvezi z zdravjem rastlin po tej direktivi. Po možnosti se za to imenuje uradna služba za varstvo rastlin, ustanovljena po Mednarodni konvenciji o varstvu rastlin. O tem organu in katerikoli naknadni spremembi je treba uradno obvestiti druge države članice in Komisijo.

5. Glede na varstvene ukrepe proti vnosu škodljivih organizmov iz francoskih čezmorskih departmajev v druge dele Francije in druge države članice ter proti njihovemu širjenju v francoskih čezmorskih departmajih se datumi, navedeni v odstavku 1(a) tega člena, členu 3(4), členu 4(2) in (4), členu 5(2) in (4), členu 6(5) in (6), členu 10(1) in (2) ter členu 13(8), (10) in (11), nadomestijo z datumom, ki ustreza koncu šestmesečnega obdobja po datumu, do katerega morajo države članice izvesti nove določbe glede prilog I do V za zaščito francoskih čezmorskih departmajev., se z istim dnem se črtata odstavka 1(b) in 2 tega člena.

6. Glede na varstvene ukrepe proti vnosu škodljivih organizmov s Kanarskih otokov v druge dele Španije in v druge države članice ter proti njihovem širjenju na Kanarskih otokih se datumi, navedeni v odstavku 1(a) tega člena, členu 3(4), členu 4(2) in (4), členu 5(2) in (4), členu 6(5) in (6), členu 10(1) in (2) ter členu 13(8), (10) in (11) nadomestijo z datumom, ki ustreza koncu šestmesečnega obdobja po datumu, do katerega morajo države članice izvesti nove določbe gledeprilog I do V za zaščito Kanarskih otokov. Z istim dnem se črta odstavek 1(c) tega člena.

Člen 2

1. V tej Direktivi:

(a) rastline pomenijo: žive rastline in žive dele rastlin, vključno s semenom;

živi deli rastlin vključujejo:

- plodove v botaničnem smislurazen tistih, ki so konzervirani z globokim zamrzovanjem,

- vrtnine razen tistih, ki se shranjujejo z globokim zamrzovanjem,

- gomolje, koreninske zadebelitve, čebulice, korenike,

- rezano cvetje,

- veje z listi ali iglicami,

- posekana drevesa z ohranjenimi listi ali iglicami,

- rastlinske tkivne kulture;

seme pomeni: seme v botaničnem smislu razen tistega, ki ni za setev;

(b) rastlinski proizvodi pomenijo: proizvode rastlinskega izvora, nepredelane ali enostavno pripravljene, če to niso rastline;

(c) saditev pomeni: katerikoli postopek za namestitev rastlin, da bi zagotovili njihovo nadaljnjo rast, generativno ali vegetativno razmnoževanje;

(d) rastline za saditev pomenijo:

- rastline, ki so že posajene in ostanejo posajene ali se presadijo po vnosu, ali

- rastline, ki niso posajene ob vnosu, ampak bodo posajene pozneje;

(e) škodljivi organizmi pomenijo: škodljive organizme na rastlinah ali rastlinskih proizvodih, ki pripadajo živalstvu ali rastlinstvu ali so virusi, mikoplazme ali drugi patogeni;

(f) rastlinski potni list pomeni: uradno etiketo, ki dokazuje, da so izpolnjene določbe direktive o standardih za zdravstveno varstvo rastlin in posebni pogoji, in ki je:

- standardizirana na ravni Skupnosti za različne vrste rastlin ali rastlinskih proizvodov, in

- jo pripravi pristojni uradni organ v državi članici ter je izdana v skladu z izvedbenimi pravili, ki urejajo podrobnosti postopka za izdajo rastlinskih potnih listov.

Za posebne vrste proizvoda se lahko določi uradno sprejete oznake, ki niso etikete po postopku iz člena 18.

Standardizacija se ugotovi po postopku iz člena 8. Po tej standardizaciji se za neveljavne rastlinske potne liste določijo različne oznake v skladu z drugim pododstavkom člena 10(1) za vse dele Skupnosti;

(g) pristojni uradni organi v državi članici so:

(i) uradna služba (službe) za varstvo rastlin države članice, navedena v členu 1(4); ali

(ii) katerikoli državni organ, ustanovljen

- na nacionalni ravni,

- ali na regionalni ravni pod nadzorom nacionalnih organov v mejah, opredeljenih z ustavo zadevne države članice.

Pristojni uradni organi v državi članici smejo v skladu z nacionalno zakonodajo prenesti naloge, ki naj se v skladu s to direktivo izvajajo v njihovi pristojnosti in pod njihovim nadzorom, na katero koli pravno osebo javnega ali zasebnega prava, ki je po njihovem uradno potrjenem aktu o ustanovitvi izključno pristojna za posebne javne funkcije, če ta oseba in njeni člani nimajo osebnih koristi od rezultatov sprejetih ukrepov.

Države članice zagotovijo tesno sodelovanje med organi, navedenimi v točki (ii) prvega pododstavka, in tistimi, navedenimi v točki (i).

Poleg tega se lahko po postopku iz člena 18, odobrijo druge pravne osebe, ustanovljene v imenu organa ali organov, navedenih v točki (i) prvega pododstavka, in delujoče v pristojnosti in pod nadzorom takega organa, če taka oseba nima osebnih koristi od rezultatov sprejetih ukrepov.

En sam, osrednji organ, naveden v členu 1(4), obvesti Komisijo o pristojnih uradnih organih v zadevni državi članici. Komisija bo te informacije poslala drugim državam članicam;

(h) varovano območje pomeni območje v Skupnosti, v katerem:

- en ali več škodljivih organizmov, navedenih v tej direktivi, ki so naseljeni v enem ali več delih Skupnosti, niso endemični ali naseljeni kljub ugodnim razmeram za njihovo naselitev,

- obstaja nevarnost za posamezno pridelavo, da se bodo nekateri škodljivi organizmi naselili v ugodnih ekoloških razmerah kljub dejstvu, da ti organizmi niso endemični ali naseljeni v Skupnosti,

in ki je bilo priznano po postopku iz člena 18, da izpolnjuje pogoje iz prve in druge alinee, in v primeru iz prve alineje, priznano na zahtevo države članice/držav članic in pod pogojem, da rezultati ustreznih sistematičnih raziskav, ki jih spremljajo izvedenci iz člena 21, po tam predpisanem postopku ne dokazujejo nasprotnega. V primeru, navedenem v drugi alinei, so sistematične raziskave prostovoljne.

Škodljivi organizem je tisti, ki je naseljen na nekem območju, če je znano, da je tam navzoč in če uradni ukrepi za njegovo izkoreninjenje niso bili sprejeti ali pa so se v najmanj dveh zaporednih letih izkazali za neučinkovite.

Zadevna država članica (države članice) v zvezi s primerom iz prve alinee prvega pododstavka opravlja redne in sistematične uradne raziskave o navzočnosti organizmov, zaradi katerih je bilo priznano varovano območje. O vsaki ugotovitvi navzočnosti takih organizmov se takoj uradno obvesti Komisija. Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin oceni nevarnost, ki izhaja iz take ugotovitve, in sprejmejo se ustrezni ukrepi po postopku iz člena 18.

Podrobnosti o sistematičnih raziskavah, navedenih v prvem in tretjem pododstavku, je lahko ugotoviti po postopku iz člena 18 ob upoštevanju ustreznih znanstvenih in statističnih načel.

O rezultatih zgoraj navedenih sistematičnih raziskav se uradno obvesti Komisija. Komisija posreduje te informacije drugim državam članicam.

Pred 1. januarjem 1998 Komisija predloži poročilo Svetu o delovanju sistema varovanih območij skupaj z ustreznimi predlogi, če je potrebno;

(i) Izjava ali ukrep je uraden, če ga, brez poseganja v določbe člena 21 dajo ali sprejmejo:

- predstavniki uradne službe za varstvo rastlin države članice ali drugi javni uslužbenci v njihovi pristojnosti, če gre za izjave ali ukrepe, ki se nanašajo na izdajanje spričeval, podrobneje opredeljenih v členu 7(1) ali členu 8(2);

- ali v vseh drugih primerih taki predstavniki ali javni uslužbenci ali usposobljeni zastopniki, ki so zaposleni v enem od pristojnih uradnih organov države članice, če taki zastopniki nimajo osebnih koristi od rezultatov sprejetih ukrepov in če izpolnjujejo minimalne standarde usposobljenosti.

Države članice zagotovijo, da imajo njihovi javni uslužbenci in usposobljeni zastopniki potrebno usposobljenost za pravilno uporabo te direktive. Po postopku iz člena 18, se lahko oblikujejo smernice za tako usposobljenost.

Komisija, ki deluje v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin, pripravi programe Skupnosti, katerih izvajanje spremlja v zvezi z nadaljnjim usposabljanjem javnih uslužbencev in usposobljenih zastopnikov, da bi se znanje in izkušnje, pridobljene v nacionalnem kontekstu, dvignile na raven prej navedene usposobljenosti. Komisija prispeva k financiranju tega nadaljnjega usposabljanja in predlaga, da se za to v proračunu Skupnosti dodelijo potrebna sredstva.

2. Razen če ni izrecno drugače določeno se določbe te direktive nanašajo na les le, če v celoti ali delno obdrži naravno okroglo površino z lubjem ali brez njega ali če je v obliki sekancev, iveri, žagovine, lesnih odpadkov ali ostankov.

Razen za namen določb glede Priloge V to zadeva les tudi, kadar v obliki podpornega lesa, distančnih letev, palet ali pakirnega materiala, ki se uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst, ne glede na to, ali so pogoji iz prvega pododstavka izpolnjeni ali ne, pomeni nevarnost za zdravje rastlin.

Člen 3

1. Države članice prepovedo vnos škodljivih organizmov, navedenih v delu A Priloge I, na svoje ozemlje.

2. Države članice prepovedo vnos rastlin in rastlinskih proizvodov, navedenih v delu A Priloge II, na svoje ozemlje, če so okuženi z značilnimi škodljivimi organizmi, navedenimi v tem delu priloge.

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabita v skladu s pogoji, ki se lahko opredelijo po postopku iz člena 17, pri lažji kontaminaciji rastlin, razen tistih za saditev, s škodljivimi organizmi, navedenimi v delu A Priloge I ali delu A Priloge II, predhodno izbranimi v soglasju z organi, ki zastopajo države članice na področju zdravstvenega varstva rastlin.

4. Z veljavnostjo od 1. junija 1993 države članice predpišejo, da se odstavka 1 in 2 uporabita tudi za širjenje škodljivih organizmov v zvezi s premeščanjem rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov na ozemlju države članice.

5. 1. junija 1993 države članice prepovedo vnos na ustrezna varovana območja in širjenje znotraj njih:

(a) škodljivih organizmov, navedenih v delu B Priloge I;

(b) rastlin in rastlinskih proizvodov, navedenih v delu B Priloge II, če so kontaminirani z ustreznimi, tam navedenimi škodljivimi organizmi.

6. Po postopku iz člena 18:

(a) se škodljivi organizmi, navedeni v prilogah I in II, podrazdelijo:

- organizmi, za katere ni znano, ali so navzoči v katerem koli delu Skupnosti in ki so pomembni za vso Skupnost, se navedejo v oddelku I dela A Priloge I oziroma oddelku I dela A Priloge II,

- organizmi, za katere je znano, da so navzoči v Skupnosti, toda niso endemični ali naseljeni po vsej Skupnosti, in ki so pomembni za vso Skupnost, se navedejo v oddelku II dela A Priloge I oziroma v oddelku II dela A Priloge II,

- drugi organizmi se navedejo v delu B Priloge I oziroma delu B Priloge II za varovano območje, za katero so značilni;

(b) škodljivi organizmi, ki so endemični ali naseljeni v enem ali več delih Skupnosti, se črtajo, razen tistih, ki so navedeni v drugi in tretji alinei točke (a);

(c) naslovi prilog I in II, pa tudi razni njihovi deli in oddelki se spremenijo v skladu s točkama (a) in (b).

7. Po postopku iz člena 18, razen če ni izrecno drugače določeno, se lahko odloči, da države članice predpišejo naslednje:

(a) vnos in širjenje nekaterih organizmov, posamičnih ali ne, ki veljajo za škodljive rastlinam ali rastlinskim proizvodom, a niso navedeni v prilogah I in II, se na njihovih ozemljih in znotraj njih prepovesta ali pa se zahteva posebno dovoljenje pod pogoji, določenimi po istem postopku;

(b) vnos na njihova ozemlja in širjenje znotraj teh določenih organizmov, ki so navedeni v Prilogi II, vendar se pojavljajo na rastlinah, ki niso navedene v tej prilogi, in veljajo za škodljive rastlinam ali rastlinskim proizvodom, se prepovesta ali pa se zahteva posebno dovoljenje pod pogoji, določenimi po istem postopku;

(c) vnos na njihova ozemlja in širjenje znotraj teh določenih organizmov, ki so navedeni v Prilogah I in II, ki so v izoliranem stanju in veljajo za škodljive rastlinam ali rastlinskim proizvodom, se prepovesta ali pa se zahteva posebno dovoljenje pod pogoji, določenimi po istem postopku.

Prvi pododstavek se za take organizme uporabi tudi, če se nanje ne nanaša Direktiva Sveta 90/220/EGS z dne 23. aprila 1990 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje [8] ali druge podrobne določbe Skupnosti o gensko spremenjenih organizmih.

Odstavka 1 in 5(a) in odstavka 2 in 5(b) ter odstavek 4 se ne uporabijo v skladu s pogoji, ki se določijo po postopku iz člena 18, za poskusne ali znanstvene namene in žlahtnjenje.

Po sprejetju ukrepov, predvidenih v prvem pododstavku, se ta pododstavek ne uporabi v skladu s pogoji, določenimi po postopku iz člena 18, za poskusne ali znanstvene namene in žlahtnjenje.

Člen 4

1. Države članice prepovedo vnos rastlin ali rastlinskih proizvodov, navedenih v delu A Priloge III, na svoje ozemlje, če izvirajo iz ustreznih držav, navedenih v tem delu priloge.

2. Države članice predpišejo, da se s 1. junijem 1993 prepove vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, navedenih v delu B Priloge III, na ustrezna varovana območja na njihovem ozemlju.

3. Po postopku iz člena 18, se Priloga III revidira tako, da so v delu A zajete rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki predstavljajo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin za vse dele Skupnosti, in v delu B rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki predstavljajo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin le na varovanih območjih. Varovana območja so tam določena.

4. Od 1. junija 1993 se odstavek 1 ne uporablja več za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ki izvirajo iz Skupnosti.

5. V skladu s pogoji, ki se določijo na po postopku iz člena 18, se odstavka 1 in 2 ne uporabita za poskusne ali znanstvene namene in žlahtnjenje.

6. Če ni nevarnosti, da bi se škodljivi organizmi širili, lahko država članica predpiše, da se odstavka 1 in 2 ne uporabita v posameznih posebnih primerih za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ki se gojijo, pridelujejo ali uporabljajo neposredno v obmejnem pasu s tretjo državo in se vnesejo v to državo članico za uporabo na bližnjih lokacijah v njenem obmejnem pasu.

Kadar država članica odobri tako odstopanje, določi lokacijo in ime uporabnika. Ti podatki, ki so redno ažurirani, so dostopni Komisiji.

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, za katere velja odstopanje v skladu s prvim pododstavkom, se opremijo z listinskimi dokazi o lokaciji v ustrezni tretji državi, iz katere izvirajo navedene rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti.

Člen 5

1. Države članice prepovedo vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, navedenih v delu A Priloge IV, na svoje ozemlje, razen če so izpolnjene ustrezne posebne zahteve, navedene v tem delu priloge.

2. Države članice s 1. junijem 1993 prepovedo vnos na varovano območje ter na njem premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, navedenih v delu B Priloge IV, razen če so izpolnjene ustrezne posebne zahteve, navedene v tem delu priloge.

3. Po postopku iz člena 18, se Priloga IV spremeni po merilih, opredeljenih v členu 3(6).

4. Od 1. junija 1993 države članice zagotovijo, da se prvi odstavek uporablja tudi za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na območju države članice ne glede na člen 6(7). Ta odstavek ter odstavka 1 in 2 se ne uporabijo za premeščanje majhne količine rastlin, rastlinskih proizvodov, živil ali krmil, kadar naj bi jih lastnik ali prejemnik uporabljal za negospodarske in nekomercialne namene ali so namenjeni za porabo med prevozom, če ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov.

5. Odstavki 1, 2 in 4 se ne uporabijo v skladu s pogoji, ki se določijo po postopku iz člena 18, za poskusne ali znanstvene namene in žlahtnjenje.

6. Če ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov, lahko država članica zagotovi, da se odstavki 1, 2 in 4 ne uporabijo v posameznih, posebnih primerih za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ki rastejo, se pridelajo ali uporabijo v neposrednem mejnem pasu s tretjo državo in se v državi članici uporabijo na bližnjih lokacijah v mejnem pasu njenega ozemlja.

Ko država članica odobri tako odstopanje, določi lokacijo in ime uporabnika. Ti podatki, ki so redno ažurirani, so dostopni Komisiji.

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, za katere velja odstopanje v skladu s prvim pododstavkom, se opremijo z listinskimi dokazi o lokaciji v ustrezni tretji državi, iz katere izvirajo navedene rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti.

Člen 6

1. Države članice določijo vsaj v zvezi z vnosom rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, navedenih v delu A Priloge V, v drugo državo članico, da se le-ti in njihova embalaža temeljito uradno preverijo v celoti ali na reprezentativnem vzorcu in da se, če je treba, uradno preverijo vozila, ki jih prevažajo, da bi zagotovili:

(a) da niso kontaminirani s škodljivimi organizmi, navedenimi v delu A Priloge I;

(b) da rastline in rastlinski proizvodi, navedeni v delu A Priloge II, niso kontaminirani z značilnimi škodljivimi organizmi, navedenimi v tistem delu priloge;

(c) da rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, navedene v delu A Priloge IV, izpolnjujejo ustrezne posebne zahteve, navedene v tistem delu priloge.

2. Kakor hitro se sprejmejo ukrepi, predvideni v členu 3(6)(a) in členu 5(3), se odstavek 1 tega člena uporabi le v zvezi z oddelkom II dela A Priloge I, oddelkom II dela A Priloge II in oddelkom II dela A Priloge IV. Kadar se med preverjanjem, ki se izvaja v skladu s to določbo, ugotovi navzočnost škodljivih organizmov, navedenih v oddelku I dela A Priloge I ali oddelku I dela A Priloge II, zahteve iz člena 10 niso izpolnjene.

3. Države članice določijo inšpekcijske ukrepe, navedene v odstavku 1, da bi zagotovile skladnost s členom 3(4), (5) in (7) ali členom 5(2), kadar namembna država članica uporabi eno od možnosti iz zgoraj navedenih členov.

4. Države članice določijo, da se seme, navedeno v delu A Priloge IV, ki naj se vnese v drugo državo članico, uradno preveri, da bi zagotovile izpolnjevanje ustreznih posebnih pogojev, navedenih v tistem delu priloge.

5. Z veljavnostjo od 1. junija 1993 in brez poseganja v odstavek 7, se odstavki 1, 3 in 4 tudi uporabijo za pretok rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlju države članice. Odstavki 1, 3 in 4 se ne uporabijo v zvezi s škodljivimi organizmi, navedenimi v delu B Priloge I ali delu B Priloge II, in posebnimi pogoji, navedenimi v delu B Priloge IV, za pretok rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov prek varovanega območja ali zunaj njega.

Uradna preverjanja iz odstavkov 1, 3 in 4 se izvedejo v skladu z naslednjimi določbami:

(a) Razširijo se na ustrezne rastline ali rastlinske proizvode, ki jih goji, pridela ali uporablja pridelovalec ali so kako drugače navzoče na njegovi posesti, in na rastni substrat, ki se tam uporablja.

(b) Opravijo se na posesti, po možnosti na mestu pridelave.

(c) Opravljajo se redno ob ustreznem času najmanj enkrat na leto in vsaj z vizualnim opazovanjem ne glede na posebne zahteve iz Priloge IV; nadaljnji ukrepi se sprejmejo, kadar je to predvideno v skladu z odstavkom 8.

Vsak pridelovalec, za katerega se v skladu z odstavki 1 do 4 zahteva uradno preverjanje, navedeno v drugem pododstavku, je vpisan v uradni register pod registrsko številko, ki omogoča njegovo identifikacijo. Tako vzpostavljeni uradni registri so dostopni Komisiji na njeno zahtevo.

Pridelovalec upošteva nekatere obveznosti, po odstavku 8. Zlasti takoj uradno obvesti pristojni uradni organ zadevne države članice o vsaki nenavadni navzočnosti škodljivih organizmov, simptomov ali drugih anomalij na rastlinah.

Odstavki 1, 3 in 4 se ne uporabijo za pretok majhne količine rastlin, rastlinskih proizvodov, živil ali živalske krme, kadar naj bi jih lastnik ali prejemnik uporabljal za negospodarske in nekomercialne namene ali so namenjeni za porabo med prevozom, če ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov.

6. Od 1. junija 1993 države članice predpišejo, da se tudi pridelovalci nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, ki niso navedeni v delu A Priloge V, opredeljeni v skladu z odstavkom 8, ali skupna skladišča ali distribucijski centri na pridelovalnem območju vpišejo v uradni lokalni, regionalni ali nacionalni register v skladu s tretjim pododstavkom odstavka 5. Na zadevnih območjih se lahko kadarkoli opravijo preverjanja, predvidena v drugem pododstavku odstavka 5.

V skladu z odstavkom 8 se lahko vzpostavi sistem, tako da je mogoče, če je in kolikor je treba, nekaterim rastlinam, rastlinskim proizvodom in drugim predmetom slediti vse do njihovega izvora ob upoštevanju narave pridelovalnih ali trgovinskih pogojev.

7. Če se ni bati širjenja škodljivih organizmov, lahko države članice izvzamejo:

- iz uradne registracije, ki jo zahtevata odstavka 5 in 6, male pridelovalce ali predelovalce, katerih celotna pridelava in prodaja ustreznih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov za končno uporabo osebam na lokalnem trgu, ki se ne ukvarjajo poklicno z rastlinsko pridelavo (lokalno pretok), ali

- iz uradnega preverjanja, zahtevanega v odstavkih 5 in 6, lokalni pretok rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki izvirajo od tako izvzetih pridelovalcev.

Določbe te direktive o lokalnem pretoku pregleda Svet pred 1. januarjem 1998 na podlagi predloga Komisije in glede na pridobljene izkušnje.

8. Po postopku iz člena 18, se sprejmejo izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na:

- manj stroge pogoje za pretok rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na varovanem območju, vzpostavljenem za navedene rastline, rastlinske proizvode in druge predmete glede na enega ali več škodljivih organizmov,

- jamstva v zvezi s pretokom rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov prek varovanega območja, vzpostavljenega za navedene rastline, rastlinske proizvode in druge predmete glede na enega ali več škodljivih organizmov,

- pogostnost in časovno razporeditev uradnega preverjanja, vključno z nadaljnjimi ukrepi iz drugega pododstavku (c) odstavka 5,

- obveznosti registriranih pridelovalcev, navedenih v četrtem pododstavku odstavka 5,

- opredelitev proizvodov, navedenih v odstavku 6, in proizvodov, za katere se predvideva sistem, uveden v odstavku 6,

- druge zahteve v zvezi z izjemami, navedenimi v odstavku 7, in zlasti v zvezi s pojmi "mali pridelovalec" in "lokalni trg" ter ustreznimi postopki.

9. Izvedbena pravila v zvezi s postopkom registracije in registrska številka, navedena v tretjem pododstavku odstavka 5, se lahko sprejmejo po postopku iz člena 18.

Člen 7

1. Če se na podlagi preverjanja, določenega v členu 6(1) in (3), ugotovi, da so tam navedeni pogoji izpolnjeni, se lahko izda fitosanitarno spričevalo v skladu z vzorcem v delu A Priloge VII, sestavljeno vsaj v enem od uradnih jezikov Skupnosti ter razen žiga in podpisa v celoti izpolnjeno z velikimi tiskanimi črkami ali v celoti natipkano, in po možnosti v enem od uradnih jezikov namembne države članice.

Botanična imena rastlin so navedena v latinici. V primeru sprememb ali izbrisov brez uradnega zaznamka je spričevalo neveljavno. Kopije tega spričevala se izdajo le z navedbo "kopija" ali "dvojnik", natisnjeno ali žigosano na spričevalu.

2. Države članice določijo, da se rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, navedeni v delu A Priloge V, ne smejo vnesti v drugo državo članico, razen če niso opremljeni s fitosanitarnim spričevalom, izdanim v skladu z odstavkom 1. Fitosanitarno spričevalo se ne sme izdati prej kakor 14 dni pred datumom, na katerega rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti zapustijo državo pošiljateljico.

3. Ukrepi, ki jih sprejmejo države članice za izvajanje člena 6(3), če gre za semena, navedena v delu B Priloge IV in členu 6(4), se določijo po postopku iz člena 17, najpozneje do 31. decembra 1991.

Člen 8

1. Razen, če nastopi ena od okoliščin iz odstavka 2, države članice predpišejo, da se rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, navedeni v delu A Priloge V, ki so bili vneseni na njihovo ozemlje iz druge države članice in ki naj se vnesejo na ozemlje druge države članice, izvzamejo iz nadaljnjega inšpekcijskega pregleda v skladu s členom 6, če so opremljeni s fitosanitarnim spričevalom države članice, napisanim v skladu z vzorcem v delu A Priloge VII.

2. Kadar so rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti iz ene države članice razdeljeni ali skladiščeni ali se njihova embalaža spremeni v drugi državi članici in so nato vneseni v tretjo državo članico, drugi državi članici ni treba opraviti novega inšpekcijskega pregleda v skladu s členom 6, če je uradno ugotovljeno, da ti proizvodi niso bili izpostavljeni nevarnosti na njenem ozemlju, kar bi lahko povzročilo dvom o skladnosti s pogoji, določenimi v členu 6. To spričevalo mora biti priloženo fitosanitarnemu spričevalu, ki ga izda prva država članica, ali overjenemu izvodu tega spričevala. To spričevalo se lahko naslovi "fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz". Drugi pododstavek člena 8(1) se uporabi smiselno.

Fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz se ne sme napisati več kakor 14 dni pred datumom, na katerega rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti zapustijo državo, ki jih ponovno odpošlje.

3. Odstavka 1 in 2 se uporabita tudi, kadar se rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti vnesejo zaporedno v več držav članic. Če se v tem primeru izda več kakor eno spričevalo za ponovni izvoz, morajo biti proizvodi opremljeni z naslednjimi listinami:

(a) najnovejše fitosanitarno spričevalo ali overjena kopija spričevala;

(b) najnovejše fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz;

(c) fitosanitarna spričevala za ponovni izvoz pred spričevalom, navedenim pod (b), ali overjene kopije teh spričeval.

Člen 9

1. Za rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, za katere veljajo posebne zahteve, določene v delu A Priloge IV, se izda uradno fitosanitarno spričevalo, po členu 7, v državi, iz katere izvirajo rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, razen:

- za les, če pod posebnimi zahtevami, določenimi v delu A Priloge IV, zadostuje, da je odstranjeno lubje,

- v drugih primerih v takem obsegu, da se lahko izpolnjujejo posebne zahteve, določene v delu A Priloge IV, tudi na mestih, ki niso mesta izvora.

2. Odstavek 1 se uporablja tudi za vnos rastlin in rastlinskih proizvodov, navedenih v delu B Priloge IV, v države članice, katerih imena so navedena ob teh proizvodih v tistem delu priloge.

Člen 10

1. Če se na podlagi preverjanja, določenega v členu 6(1), (3) in (4) in izvedenega v skladu s členom 6(5) ugotovi, da so tam navedeni pogoji izpolnjeni, se od 1. junija 1993,, izda rastlinski potni list v skladu z določbami, ki se lahko sprejmejo na podlagi odstavka 4 tega člena, namesto fitosanitarnih spričeval iz členov 7 ali 8.

Če preverjanje ne zajame pogojev, ki zadevajo varovana območja, ali če taki pogoji niso izpolnjeni, izdani rastlinski potni list ni veljaven za ta območja in bo nosil oznako, predvideno za take primere, v skladu s členom 2(1)(f).

2. Od 1. junija 1993 se rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, navedeni v oddelku 1 dela A Priloge V, ne smejo gibati znotraj Skupnosti, razen lokalno v pomenu člena 6(7), razen če njih, njihovo embalažo ali vozila, ki jih prevažajo, ne spremlja rastlinski potni list za zadevno območje, izdan v skladu z odstavkom 1.

Od 1. junija 1993 se rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, navedeni v oddelku II dela A Priloge V ne smejo vnesti na neko varovano območje ali se na njem gibati, razen če njih, njihovo embalažo ali vozila, ki jih prevažajo, spremlja rastlinski potni list za to območje, izdan v skladu z odstavkom 1. Če so izpolnjeni pogoji, določeni v členu 6(8) za prevoz čez varovana območja, se ta pododstavek ne uporabi.

Prvi in drugi pododstavek se ne uporabita za pretok majhne količine rastlin, rastlinskih proizvodov, živil ali krmil, kadar naj bi jih lastnik ali prejemnik uporabljal za negospodarske in nekomercialne namene ali so namenjeni za porabo med prevozom, če ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov.

3. Rastlinski potni list se lahko nadomesti pozneje in v katerem koli delu Skupnosti z drugim rastlinskim potnim listom v skladu z naslednjimi določbami:

- rastlinski potni list se lahko nadomesti le, kadar se pošiljke razdelijo ali kadar se več pošiljk ali njihovih delov združi ali kadar se spremeni zdravstveno stanje pošiljk, brez poseganja v posebne zahteve, predvidene v Prilogi IV, ali v drugih primerih, določenih v skladu z odstavkom 4,

- nadomestitev se lahko opravi le na zahtevo fizične ali pravne osebe, ne glede na to, ali je pridelovalka ali ne vpisane v uradnem registru v skladu s smiselno uporabo tretjega pododstavka člena 6(5),

- nadomestni potni list lahko pripravi le pristojni uradni organ na območju, na katerem se nahajajo posesti prosilke, in le, če je zagotovljena identiteta zadevnega proizvoda in če takrat, ko je pridelovalec pošiljal proizvod, pri pridelovalcu ni bilo nevarnosti za infekcijo s škodljivimi organizmi, navedenimi v prilogah I in II,

- postopek nadomestitve mora biti v skladu z določbami, ki se lahko sprejmejo na podlagi odstavka 4,

- nadomestni potni list mora nositi posebno oznako, predpisano v skladu z odstavkom 4, ki vsebuje številko prvotnega pridelovalca, in če je prišlo do spremembe zdravstvenega stanja rastlin, številko subjekta, ki je odgovoren za to spremembo.

4. Po postopku iz člena 18, se sprejmejo izvedbena pravila za:

- podrobne postopke za izdajo rastlinskih potnih listov, kakor določa odstavek 1,

- pogoje, pod katerimi se lahko rastlinski potni list nadomesti v skladu s prvo alineo odstavka 3,

- podrobnosti postopka za nadomestni rastlinski potni list, kakor določa tretja alinea odstavka 3,

- posebno oznako, ki je obvezna za nadomestni potni list, kakor določa peta alinea odstavka 3.

Člen 11

1. Če se na podlagi preverjanja, določenega v členu 6(1), (3) in (4) in izvedenega v skladu s členom 6(5), ugotovi, da tam navedeni pogoji niso izpolnjeni, se rastlinski potni list ne izda, brez poseganja v odstavek 2 tega člena.

2. V posebnih primerih, kadar je ob upoštevanju narave rezultatov zadevnega preverjanja ugotovljeno, da del rastlin ali rastlinskih proizvodov, ki jih pridelovalec goji, prideluje ali uporablja ali so kako drugače navzoče na njegovi posesti, ali del tam uporabljenega rastnega substrata ne more predstavljati nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, se odstavek 1 za ta del ne uporabi.

3. Če se uporablja odstavek 1 za zadevne rastline, rastlinske proizvode ali rastni substrat, velja en ali več naslednjih uradnih ukrepov:

- ustrezno tretiranje, ki mu sledi izdaja ustreznega rastlinskega potnega lista v skladu s členom 10, če se upošteva, da so pogoji izpolnjeni zaradi tretiranja,

- dovoljenje za premeščanje pod uradnim nadzorom na območja, na katerih ne predstavljajo dodatne nevarnosti,

- dovoljenje za premeščanje pod uradnim nadzorom na mesta za industrijsko predelavo,

- uničenje.

Po postopku iz člena 18, se lahko sprejmejo izvedbena pravila, ki se nanašajo na:

- pogoje, pod katerimi se sme ali ne sme sprejeti en ali več ukrepov iz prvega pododstavka,

- posebne značilnosti in pogoje za take ukrepe.

4. Če se uporablja odstavek 1, se dejavnosti pridelovalca popolnoma ali delno začasno prekinejo, dokler se ne ugotovi, da ni več nevarnosti širjenja škodljivih organizmov. Dokler traja ta začasna prekinitev, se člen 10 ne uporablja.

5. Kadar na podlagi uradnega preverjanja, izvedenega v skladu s členom 6(6), tam navedeni proizvodi ne vsebujejo škodljivih organizmov, navedenih v prilogah I in II, se odstavki 2, 3 in 4 tega člena uporabijo z vsemi potrebnimi spremembami.

Člen 12

1. Države članice ne potrebujejo dopolnilne izjave na fitosanitarnih spričevalih, navedenih v členih 7, 8 ali 9.

2. Če se ugotovi, da je del pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov kontaminiran s škodljivimi organizmi, navedenimi v prilogah I in II, se vnos drugega dela ne prepove, če ni suma, da je kontaminiran, in če se zdi, da ni mogoče, da bi se škodljivi organizmi širili.

3. Države članice predpišejo, da je na fitosanitarnih spričevalih ali fitosanitarnih spričevalih za ponovni izvoz, ki se predložijo, kadar se rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti vnesejo na njihovo ozemlje, žig o vstopu pristojne službe, ki izkazuje najmanj ime službe in datum vstopa.

4. Države članice zagotovijo, da njihova organizacija za varstvo rastlin obvesti tako organizacijo v državi članici pošiljateljici o vseh primerih, kadar so bile zadržane rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti, ki prihajajo iz te države članice, zaradi prepovedi ali omejitev v zvezi z ukrepi za zdravstveno varstvo rastlin. Te informacije ne posegajo v ukrepe, ki jih je treba sprejeti po presoji prve navedene organizacije za varstvo rastlin v zvezi z zadržano pošiljko in jih je treba dati čim prej, da lahko organizacija za varstvo rastlin preuči primer zlasti zato, da bi sprejela ukrepe za preprečevanje nadaljnjih podobnih pojavov in, kjer je ustrezno in kolikor je mogoče, sprejela ustrezne ukrepe glede zadržanih pošiljk zaradi tveganja v zadevnem primeru. Po postopku iz člena 17, se lahko vzpostavi standardizirani informacijski sistem.

5. Da bi zagotovile skladnost z določbami te direktive in zlasti s členom 10(2), države članice organizirajo uradne preglede, od 1. januarja 1993, ki se opravljajo naključno in brez razlikovanja glede na izvor rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov ter v skladu z naslednjimi določbami:

- občasne preglede kadarkoli in kjerkoli, kamor se premeščajo rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti,

- občasne preglede na posestih, na katerih se gojijo, pridelujejo, skladiščijo ali dajejo v prodajo rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ter na posestih kupcev,

- občasne preglede hkrati s kakim drugim pregledom listin, ki se opravlja zaradi drugih razlogov, kot je zdravstveno varstvo rastlin.

Pregledi se morajo opravljati redno na posestih, ki so navedene v uradnem registru, v skladu s členom 10(3) in členom 13(8), in se lahko opravljajo redno na posestih, ki so navedene v uradnem registru, v skladu s členom 6(6).

Pregledi so lahko selektivni, če se na podlagi dejstev lahko domneva, da ena ali več določb te direktive niso bile upoštevane.

6. Kupci rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov kot končni uporabniki, ki se poklicno vključujejo v rastlinsko proizvodnjo, iz komercialnih razlogov obdržijo zadevne rastlinske potne liste za najmanj eno leto in jih navajajo kot reference v svoji evidenci.

Inšpektorji imajo dostop do rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov na katerikoli stopnji pridelovalne in tržne verige. Upravičeni so do opravljanja katere koli poizvedbe, ki je potrebna za zadevne uradne preglede, vključno s tistimi, ki se nanašajo na rastlinske potne liste in evidenco.

7. Državam članicam pri uradnih pregledih lahko pomagajo izvedenci, navedeni v členu 21.

8. Kadar se z uradnimi pregledi, opravljenimi v skladu z odstavkoma 5 in 6, ugotovi, da rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti predstavljajo nevarnost za širjenje škodljivih organizmov, so ti predmet uradnih ukrepov v skladu s členom 11(3).

Člen 13

1. Države članice predpišejo vsaj v zvezi z vnosom rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, navedenih v delu B Priloge V, ki prihajajo na njihovo ozemlje iz tretjih držav:

(a) da se te rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti in njihova embalaža temeljito uradno inšpekcijsko pregledajo, ali v celoti ali reprezentativni vzorci, in če je treba, da se vozila, ki jih prevažajo, tudi temeljito uradno inšpekcijsko pregledajo, da bi zagotovili, kolikor je mogoče ugotoviti:

- da niso kontaminirani s škodljivimi organizmi iz dela A Priloge I,

- če rastline in rastlinski proizvodi iz dela A Priloge II niso kontaminirani s škodljivimi organizmi, navedenimi v tem delu priloge,

- če rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti iz dela A Priloge IV izpolnjujejo ustrezne posebne zahteve, navedene v tem delu priloge;

(b) da jih spremljajo spričevala, predpisana v členu 7 ali 8, in da se fitosanitarno spričevalo ne sme izdati več kakor 14 dni pred datumom, na katerega rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti zapustijo državo pošiljateljico. Spričevala, predpisana v členu 7 ali 8, vsebujejo informacije v skladu z vzorcem, določenim v prilogi Mednarodna konvenciji o varstvu rastlin, spremenjeni 21. novembra 1979, ne glede na njihov izgled, in jih izdajo organi, ki jih za ta namen pooblašča Mednarodna konvencija o varstvu rastlin, ali če gre za države, ki niso pogodbenice, v skladu z zakoni ali predpisi te države. po postopku iz člena 17, se lahko sestavijo seznami organov, ki jih različne tretje države pooblastijo za izdajo spričeval.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se smejo fitosanitarna spričevala, izdana v skladu z vzorcem, določenim v prilogi k Mednarodni konvenciji o varstvu rastlin, v njeni prvotni verziji, uporabiti za prehodno obdobje. Datum izteka takega obdobja se lahko določi po postopku iz člena 17.

2. Odstavek 1 tega člena se uporabi v primerih, navedenih v členu 6(4) in členu 7(3).

3. Države članice lahko tudi predpišejo, da se uradno inšpekcijsko pregledajo pošiljke iz tretjih držav, ki niso prijavljene, da vsebujejo rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, navedene v delu B Priloge V, kadar obstajajo resni razlogi za domnevo, da so v zvezi s tem kršeni predpisi.

Po postopku iz člena 17:

- se lahko določijo primeri, v katerih se taki inšpekcijski pregledi opravijo,

- se lahko določijo metode za take inšpekcijske preglede.

Če ob koncu inšpekcijskega pregleda ostajajo dvomi o identiteti pošiljke, zlasti o rodu, vrsti ali izvoru, se šteje, da pošiljka vsebuje rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, navedene v delu B Priloge V.

4. Če ni nevarnosti, da se škodljivi organizmi širijo:

- se odstavka 1 in 2 tega člena ne uporabita, kadar se rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti neposredno premeščajo med dvema krajema v Skupnosti prek ozemlja tretje države,

- se odstavka 1 in 2 tega člena in člen 4(1) ne uporabijo pri tranzitu čez ozemlje Skupnosti,

- se odstavka 1 in 2 tega člena ne uporabita pri majhni količini rastlin, rastlinskih proizvodov, živil ali krmil, kadar so namenjene uporabi lastnikov ali prejemnikov za negospodarske in nekomercialne namene ali za porabo med prevozom.

5. Odstavka 1 in 2 tega člena se ne uporabita v skladu s pogoji, ki se določijo po postopku iz člena 18 za poskusne ali znanstvene namene in žlahtnjenje.

6. Če ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov, lahko država članica zagotovi, da se odstavka 1 in 2 ne uporabita v posameznih, posebnih primerih za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ki se gojijo, pridelajo ali uporabijo v njenem neposrednem mejnem pasu s tretjo državo in ki se vnesejo v to državo članico za uporabo na bližnjih lokacijah v mejnem pasu njenega ozemlja.

Ko država članica odobri tako odstopanje, natančneje določi lokacijo in ime uporabnika. Ti podatki, ki se redno ažurirajo, so dostopni Komisiji.

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki so predmet odstopanja v po prvem pododstavku, se opremijo z listinskimi dokazi o lokaciji v ustrezni tretji državi, iz katere izvirajo navedene rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti.

7. V okviru strokovnih dogovorov med Komisijo in pristojnimi telesi v nekaterih tretjih državah, sprejetimi po postopku iz člena 18, je možen dogovor, da se dejavnosti v zvezi z inšpekcijskimi pregledi iz odstavka 1(a) tega člena lahko izvedejo tudi v pristojnosti Komisije in v skladu z ustreznimi določbami člena 21 v tretji zadevni državi, v sodelovanju z uradno organizacijo za varstvo rastlin te države.

8. Od junija 1993 se pri pošiljkah za varovano območje uporablja odstavek 1(a) za škodljive organizme in za posebne zahteve, navedene v delu B prilog I, II oziroma IV. Z istim datumom se odstavek 1 uporabi za prvi vnos rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v Skupnost, brez poseganja v posebne sporazume, ki jih s tem v zvezi sklenejo Skupnost in nekatere tretje države.

Države članice predpišejo, da je treba uvoznike ne glede na to, ali so pridelovalci ali ne, vključiti v uradni register v skladu s smiselno uporabo člena 6(5).

Inšpekcijske preglede, kadar gre za listinske preglede in preverjanje identitete, in tudi preglede za ugotavljanje skladnosti z določbami člena 4, je treba opraviti na istem mestu in hkrati z drugimi upravnimi formalnostmi glede uvoza, vključno s carinskimi formalnostmi.

Inšpekcijski pregledi, če gre za zdravstvene preglede rastlin, se opravljajo na mestih, na katerih se opravljajo inšpekcijski pregledi, kakor je navedeno v tretjem pododstavku, ali v bližini teh mest. Pristojni organi držav članic pošljejo Komisiji in drugim državam članicam seznam vstopnih mest. Vendar pa se v teh posebnih primerih lahko opravijo zdravstveni pregledi rastlin na namembnem mestu, če se zagotovijo posebna jamstva glede prevoza rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov. Izvedbene določbe, ki lahko določajo minimalne pogoje, se sprejmejo po postopku iz člena 18. Zdravstveni pregledi rastlin se uvrščajo med sestavne dele formalnosti iz tretjega pododstavka.

Države članice lahko odstopijo od določb tega odstavka le pod pogoji, opredeljenimi kot del strokovnih dogovorov, navedenih v odstavku 7.

9. Za države članice je predviden finančni prispevek Skupnosti, da bi okrepili infrastrukturo za inšpekcijske preglede, kolikor se nanaša na zdravstvene preglede rastlin, opravljene v skladu s četrtim pododstavkom odstavka 8.

Namen tega prispevka je zboljšati zagotavljanje opreme in objektov na mestih inšpekcijskih pregledov, razen tistih na namembnem mestu, potrebnih za izvajanje inšpekcijskih pregledov in preverjanja, in če je treba, za izvajanje ukrepov, predvidenih v odstavku 11, nad raven, ki je že dosežena, z upoštevanjem minimalnih pogojev, predpisanih v izvedbenih v skladu s četrtim pododstavkom odstavka 8.

Komisija predlaga, da se za ta namen predvidijo ustrezna proračunska sredstva v splošnem proračunu Evropske unije.

V okviru proračunskih sredstev, predvidenih za ta namen, pokriva prispevek Skupnosti do 50 % izdatkov, ki se neposredno nanašajo na zboljševanje opreme in objektov.

Podrobnosti se določijo v izvedbeni uredbi po postopku iz člena 18.

Dodelitev finančnega prispevka Skupnosti in njegov znesek se določita po postopku iz člena 18 glede na informacije in listine, ki jih predloži država članica, in, kjer je ustrezno, rezultate poizvedb, ki jih v pristojnosti Komisije opravijo izvedenci, navedeni v členu 21, ter glede na proračunska sredstva, ki so na voljo za te namene.

10. Od 1. junija 1993 se člen 10(1) in (3) uporabi prav tako za rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, navedene v odstavku 1 tega člena, če so ti navedeni v delu A Priloge V ter če se upošteva, da so na podlagi inšpekcijskega pregleda iz odstavka 8 izpolnjeni pogoji iz odstavka 1.

11. Če se od 1. junija 1993 upošteva, da na podlagi inšpekcijskih pregledov, predvidenih v odstavku 8, zahteve iz odstavka 1 niso izpolnjene, se nemudoma sprejme en ali več naslednjih uradnih ukrepov:

- ustrezno tretiranje, če so pogoji izpolnjeni zaradi tretiranja,

- odstranitev okuženih/napadenih pridelkov iz pošiljke,

- uvedba karantene do rezultatov preverjanj ali uradnih testov,

- zavrnitev dovoljenja, da se pridelki pošljejo v namembni kraj zunaj Skupnosti,

- uničenje.

Drugi pododstavek člena 11(3) se uporabi smiselno.

Pri odstranitvi, navedeni v drugi alinei prvega pododstavka, ali zavrnitvi, navedeni v četrti alinei prvega pododstavka, države članice predpišejo, da ustrezni pristojni uradni organi razveljavijo fitosanitarna spričevala ali fitosanitarna spričevala za ponovni izvoz, ki se predložijo pri vnosu rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov na njihovo ozemlje. Po razveljavitvi ima navedeno spričevalo na sprednji strani in na vidnem mestu trikotni žig rdeče barve z navedbo "spričevalo razveljavljeno" navedenih pristojnih organov z navedbo vsaj njihovega imena in datuma zavrnitve. Ta navedba je napisana z velikimi tiskanimi črkami vsaj v enem uradnem jeziku Skupnosti.

Člen 14

Svet na predlog Komisije, sprejme spremembe prilog.

Vendar se po postopku iz člena 17, sprejmejo:

(a) dodatne postavke k Prilogi III v zvezi z nekaterimi rastlinami, rastlinskimi proizvodi ali drugimi predmeti, ki izvirajo iz določenih tretjih držav:

(i) če se te postavke uvedejo na zahtevo države članice, ki že uporablja posebne prepovedi glede vnosa takih proizvodov iz tretjih držav;

(ii) če predstavljajo škodljivi organizmi, ki so navzoči v državi izvora, nevarnost za zdravje rastlin po vsej Skupnosti ali njenem delu in

(iii) če se ne da učinkovito odkriti njihove morebitne navzočnosti na proizvodih ob njihovem vnosu;

(b) dodatne postavke k drugim prilogam v zvezi z nekaterimi rastlinami, rastlinskimi proizvodi ali drugimi predmeti, ki izvirajo iz določenih tretjih držav:

(i) če se te postavke uvedejo na zahtevo države članice, ki že uporablja posebne prepovedi ali omejitve glede vnosa takih proizvodov iz tretjih držav;

(ii) če predstavljajo škodljivi organizmi, ki so navzoči v državi izvora, nevarnost za zdravje rastlin po vsej Skupnosti ali njenem delu v zvezi s pridelki, za katere se obseg možne škode ne da predvideti;

(c) katera koli sprememba dela B prilog v soglasju z zadevno državo članico;

(d) katera koli sprememba prilog zaradi novih znanstvenih in tehničnih dognanj.

Člen 15

1. Po postopku iz člena 17, ali v nujnih primerih po postopku iz člena 19, se lahko na podlagi zahteve države članice pooblasti, da določijo odstopanja:

- od člena 4(1) in (2) v zvezi z delom A in delom B Priloge III, brez poseganja v določbe člena 4(5), in od člena 5(1) in (2) ter tretje alinee člena 13(1)(a) v zvezi z drugimi zahtevami, navedenimi v oddelku I dela A Priloge IV, in delu B Priloge IV,

- od člena 7(2) in člena13(1)(b) pri lesu, če so dana enakovredna jamstva,

če se ugotovi, da se nevarnost širjenja škodljivih organizmov prepreči z enim ali več naslednjimi dejavniki:

- izvor rastlin ali rastlinskih proizvodov,

- ustrezno tretiranje,

- posebni varnostni ukrepi za uporabo rastlin ali rastlinskih proizvodov.

Nevarnost se oceni na podlagi razpoložljivih znanstvenih in tehničnih informacij; kadar so take informacije nezadostne, se dopolnijo z dodatnimi poizvedbami, ali če je to primerno, s poizvedbami, izvedenimi v pristojnosti Komisije in v skladu z ustreznimi določbami člena 21 v državi izvora rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov.

Vsaka odobritev se uporablja posamezno za vse ozemlje Skupnosti ali njen del pod pogoji, ki upoštevajo nevarnost širjenja škodljivih organizmov z zadevnim proizvodom na varovanih območjih ali v nekaterih regijah ob upoštevanju razlik v kmetijskih in ekoloških razmerah. V takih primerih se zadevne države članice izrecno izvzamejo iz določenih obveznosti, izhajajočih iz gornjih določb v odločbah, ki predvidevajo te odobritve.

Nevarnost se oceni na podlagi razpoložljivih znanstvenih in strokovnih informacij. Kadar so take informacije nezadostne, se dopolnijo z dodatnimi poizvedbami, ali če je ustrezno, s poizvedbami, ki jih izvede Komisija v državi izvora rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov.

2. Pri odstopanjih, predvidenih v odstavku 1, se za vsak posamezni primer zahteva uradna izjava, da so izpolnjeni pogoji za dodelitev odstopanja.

3. Države članice obvestijo Komisijo o odstopanjih, ki so jih dodelile v skladu z odstavkom 1. Komisija vsako leto uradno obvesti druge države članice o teh sporočilih.

Po postopku iz člena 17, se lahko države članice oprostijo zagotavljanja teh informacij.

Člen 16

1. Vsaka država članica takoj uradno obvesti Komisijo in druge države članice o navzočnosti katerih koli škodljivih organizmov, navedenih v oddelku I dela A Priloge I ali oddelku I dela A Priloge II, na njenem ozemlju ali o pojavu katerih koli škodljivih organizmov, navedenih v oddelku II dela A Priloge I ali oddelku II dela A ali dela B Priloge II, na delu njenega ozemlja, na katerem je bila njihova navzočnost prej neznana.

Država članica sprejme vse potrebne ukrepe za izkoreninjenje, ali če to ni mogoče, za preprečevanje širjenja zadevnih škodljivih organizmov. Komisijo in druge države članice obvesti o sprejetih ukrepih.

2. Vsaka država članica takoj uradno obvesti Komisijo in druge države članice o dejanskem ali domnevnem pojavu škodljivih organizmov, ki niso navedeni v Prilogi I ali Prilogi II, katerih navzočnost na njenem ozemlju prej ni bila znana. Komisijo in druge države članice obvesti o varstvenih ukrepih, ki jih je sprejela ali jih namerava sprejeti. Ti ukrepi morajo med drugim biti taki, da preprečujejo nevarnost širjenja zadevnega škodljivega organizma na ozemlju drugih držav članic.

V zvezi s pošiljkami rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov iz tretjih držav, ki predstavljajo neposredno nevarnost vnosa ali širjenja škodljivih organizmov, navedenih v odstavku 1 in v prvem pododstavku tega odstavka, država članica takoj sprejme potrebne ukrepe za zaščito ozemlja Skupnosti pred to nevarnostjo in o tem obvesti Komisijo in druge države članice.

Če država članica presodi, da obstaja neposredna nevarnost, razen tiste, navedene v drugem pododstavku, takoj uradno obvesti Komisijo in druge države članice o ukrepih, ki jih želi sprejeti. Če presodi, da se ti ukrepi ne sprejmejo v ustreznem času, da bi preprečili vnos ali širjenje škodljivega organizma na njenem ozemlju, lahko začasno sprejme dodatne potrebne ukrepe, če Komisija ni sprejela ukrepov v skladu z odstavkom 3.

Komisija bo z morebitnimi predlogi do 31. decembra 1992 Svetu predstavila poročilo o delovanju te določbe.

3. V primerih, navedenih v odstavkih 1 in 2, Komisija čim prej preveri stanje v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin. Poizvedbe na kraju samem se lahko opravijo v pristojnosti Komisije in v skladu z ustreznimi določbami člena 21. Sprejmejo se lahko potrebni ukrepi, vključno s tistimi, s katerimi se odloči, ali naj se ukrepi, ki so jih sprejele države članice, prekličejo ali spremenijo po postopku iz člena 19. Komisija spremlja razvoj stanja in po istem postopku spremeni ali prekliče navedene ukrepe glede na razvoj stanja. Do sprejema ukrepa po prej navedenem postopku lahko država članica ohrani ukrepe, ki jih je uporabila.

4. Podrobna pravila za uporabo odstavkov 1 in 2 se sprejmejo, kakor je potrebno, po postopku iz člena 18.

Člen 17

1. Če je treba ravnati po postopku, iz tega člena, predsednik, na lastno pobudo ali na zahtevo države članice, takoj preda zadevo Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu "odbor").

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 205(2) Pogodbe, za sprejemanje odločitev Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. Če so ukrepi v skladu z mnenjem odbora, jih Komisija nemudoma sprejme in izvede. Če ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo podano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija in jih takoj izvede, razen če Svet ne zavrne navedenih ukrepov z navadno večino.

Člen 18

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo države članice, takoj preda zadevo odboru.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 205(2) Pogodbe za sprejemanje odločitev Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. Če so ukrepi v skladu z mnenjem odbora, jih Komisija nemudoma sprejme in izvede. Če ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo podano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

Člen 19

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo države članice, takoj preda zadevo odboru.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v dveh dneh. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 205(2) Pogodbe za sprejemanje odločitev Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. Če so ukrepi v skladu z mnenjem odbora, jih Komisija nemudoma sprejme in izvede. Če ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo podano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v 15 dneh po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija in jih takoj izvede, razen če ne Svet zavrne navedenih ukrepov z navadno večino.

Člen 20

1. Ta direktiva ne vpliva na določbe Skupnosti o zahtevah zdravstvenega varstva rastlin in rastlinskih proizvodov, razen če predvideva ali izrecno dovoljuje strožje tovrstne zahteve.

2. Spremembe te direktive, ki so potrebne za zagotavljanje skladnosti z določbami Skupnosti, navedenimi v odstavku 1, se sprejmejo po postopku iz člena 18.

3. Za vnos rastlin ali rastlinskih proizvodov na svoje ozemlje, zlasti tistih, navedenih v Prilogi VI, in njihove embalaže ali prevoznih sredstev, ki jih prevažajo, lahko države članice sprejmejo posebne ukrepe zdravstvenega varstva rastlin proti škodljivim organizmom, ki praviloma napadajo skladiščene rastline ali rastlinske proizvode.

Člen 21

1. Za zagotavljanje pravilne in enotne uporabe te direktive in ne glede na preglede, opravljene v pristojnosti držav članic, sme Komisija organizirati preglede, ki naj jih opravijo izvedenci v njeni pristojnosti in ob upoštevanju nalog, navedenih v odstavku 3, na kraju samem ali kje drugje, v skladu z določbami tega člena.

Če se taki pregledi opravljajo v državi članici, jih je treba izvesti v sodelovanju z uradno organizacijo za varstvo rastlin te države članice, kakor je določeno v odstavkih 4 in 5, in v skladu s postopki iz odstavka 7.

2. Izvedence, navedene v odstavku 1, lahko:

- zaposli Komisija,

- zaposlijo države članice in jih začasno ali priložnostno dajo na voljo Komisiji.

Vsaj v eni državi članici so si izvedenci pridobili potrebno usposobljenost, ki se zahteva od oseb, pristojnih za izvajanje in spremljanje uradnih zdravstvenih inšpekcijskih pregledov rastlin.

3. Pregledi iz odstavka 1, se lahko opravijo v zvezi z naslednjimi nalogami:

- spremljanje preverjanj v skladu s členom 6,

- spremljanje ali opravljanje inšpekcijskih pregledov v okviru določb, predpisanih v petem pododstavku tega odstavka, v sodelovanju z državami članicami v skladu s členom 13(1),

- izvajanje dejavnosti, določenih v strokovnih dogovorih iz člena 13(7),

- opravljanje poizvedb, navedenih v členu 15(1) in členu 16(3),

- pomoč Komisiji pri zadevah, navedenih v odstavku 6,

- izvajanje katere koli druge obveznosti, ki jo izvedencem dodeli Svet, delujoč s kvalificirano večino na predlog Komisije.

4. Za izpolnjevanje nalog iz odstavka 3 lahko izvedenci, navedeni v odstavku 1:

- obiščejo vzgajališča rastlin za saditev, kmetije in druga mesta, na katerih so ali so bile gojene, pridelovane, predelovane ali skladiščene rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti,

- obiščejo mesta, na katerih se opravljajo naloge v skladu s členom 6 ali inšpekcijski pregledi v skladu s členom 13,

- se posvetujejo z uradniki iz uradnih organizacij za varstvo rastlin v državah članicah,

- spremljajo nacionalne inšpektorje v državah članicah pri njihovem opravljanju dejavnosti za namene uporabe te direktive.

5. V okviru sodelovanja, navedenega v drugem pododstavku odstavka 1, se uradna organizacija za varstvo rastlin države članice pravočasno vnaprej obvesti o nalogi, da se lahko opravijo potrebne priprave.

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da cilji in učinkovitost inšpekcijskih pregledov niso v nevarnosti. Zagotovijo, da lahko izvedenci nemoteno izvajajo svoje naloge in sprejemajo ustrezne ukrepe, da se jim na njihovo zahtevo zagotovijo potrebni razpoložljivi objekti in naprave, vključno z laboratorijsko opremo in laboratorijskim osebjem. Komisija zagotovi povrnitev stroškov, ki izhajajo iz takih zahtev v mejah proračunskih sredstev, ki so na voljo za namene te naloge v splošnem proračunu Evropske unije.

Če tako zahteva nacionalna zakonodaja, mora izvedence ustrezno pooblastiti uradna organizacija za varstvo rastlin zadevne države članice ter morajo upoštevati pravila in običajne postopke, ki se zahtevajo od uradnikov te države članice.

Kadar je naloga sestavljena iz spremljanja preverjanj, navedenih v členu 6, spremljanja inšpekcijskih pregledov, navedenih v členu 13(1), ali poizvedb, navedenih v členu 15(1) in členu 16(3), se sklepi ne smejo sprejeti na kraju samem. Izvedenci poročajo Komisiji o svojih dejavnostih in svojih ugotovitvah.

Kadar je naloga sestavljena iz opravljanja inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 13(1), so ti inšpekcijski pregledi vključeni v skladu z veljavnim programom inšpekcijskih pregledov in morajo biti v skladu s pravili postopka, ki jih sprejme država članica; pri skupnem inšpekcijskem pregledu država članica dovoli vnos pošiljke v Skupnost le, če sta njena organizacija za varstvo rastlin in Komisija soglasni. Po postopku iz člena 18, se ta pogoj lahko razširi na druge nepreklicne zahteve, ki se uporabijo za pošiljke pred vnosom v Skupnost, če je glede na izkušnje, to potrebno. Če se izvedenec Skupnosti in nacionalni inšpektor ne strinjata, sprejme država članica potrebne začasne ukrepe do dokončne odločitve.

V vseh primerih se po običajnih postopkih uporabijo nacionalne določbe v zvezi s kazenskim postopkom in upravnimi sankcijami. Če izvedenci ugotovijo domnevno kršitev določb te direktive, je treba o tem uradno obvestiti pristojne organe države članice.

6. Komisija:

- vzpostavi mrežo za uradno obveščanje o novih pojavih škodljivih organizmov,

- oblikuje priporočila za pripravo navodil za izvedence in za nacionalne inšpektorje pri izvajanju njihovih dejavnosti.

Kot pomoč Komisiji pri tej zadnji nalogi države članice uradno obvestijo Komisijo o zdajšnjih nacionalnih inšpekcijskih postopkih na področju zdravstvenega varstva rastlin.

7. Komisija po postopku iz člena sprejme 18, podrobna pravila za uporabo tega člena, skupaj s tistimi, ki se uporabijo za sodelovanje iz drugega podostavka odstavka 1.

8. Komisija najpozneje do 31. decembra 1994 poroča Svetu o izkušnjah, pridobljenih pri izvajanju določb tega člena. Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije, sprejme potrebne ukrepe za spremembo teh določb, kjer je ustrezno, na podlagi teh izkušenj.

Člen 22

Pri dejanskem ali domnevnem pojavu škodljivega organizma zaradi njegovega vnosa ali širjenja v Skupnosti, lahko države članice prejmejo finančni prispevek Skupnosti za „ obvladovanje zdravstvenega varstva rastlin“ na podlagi členov 23 in 24 za kritje izdatkov, ki se neposredno nanašajo na potrebne ukrepe, sprejete ali načrtovane za boj proti temu škodljivemu organizmu, da bi ga izkoreninili, ali če to ni mogoče, preprečili njegovo širjenje. Komisija predlaga, da se za ta namen predvidijo ustrezna proračunska sredstva v splošnem proračunu Evropske unije.

Člen 23

1. Zadevna država članica lahko, na podlagi zahteve, prejme finančni prispevek Skupnosti, naveden v členu 22, če se za zadevni škodljivi organizem, ne glede na to, ali je naveden v prilogah I in II, ugotovi:

- da je bil uradno prijavljen v skladu s prvim pododstavkom člena 16(1) ali (2) in

- da predstavlja neposredno nevarnost za vso Skupnost ali njen del zaradi svojega pojava na območju, na katerem njegova navzočnost do zdaj ni bila znana ali je bil izkoreninjen ali se izkoreninja in

- je bil vnesen na območje prek pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov iz tretje države ali z drugega območja Skupnosti.

2. Naslednji ukrepi se uvrščajo med potrebne po členu 22:

(a) uničenje, dezinfekcija, dezinfestacija, sterilizacija, čiščenje ali drugo tretiranje, ki se izvaja uradno ali na uradno zahtevo:

(i) v zvezi z rastlinami, rastlinskimi proizvodi ali drugimi predmeti, ki sestavljajo pošiljko/pošiljke, s katero/s katerimi je bil škodljivi organizem vnesen na območje, in za katere se ugotovi, da so kontaminirane ali občutljive za kontaminacijo;

(ii) v zvezi z rastlinami, rastlinskimi proizvodi in drugimi predmeti, za katere se ugotovi, da so kontaminirani ali občutljivi za kontaminacijo z vnesenim škodljivim organizmom, pridelani iz rastlin v zadevni pošiljki/pošiljkah ali so bili v neposredni bližini rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov teh pošiljk ali rastlin, ki so bile iz njih pridelane;

(iii) v zvezi z rastnimi substrati in zemljo, za katere se ugotovi, da so kontaminirani ali občutljivi za kontaminacijo s škodljivim organizmom;

(iv) v zvezi s proizvodnim materialom, embalažo, ovojnim in skladiščnim materialom, prostori za skladiščenje ali pakiranje in prevoznimi sredstvi, ki so bili v stiku z vsemi rastlinami, rastlinskimi proizvodi in drugimi zgoraj navedenimi predmeti ali le njihovim delom;

(b) inšpekcijski pregledi ali testiranje, izvedeno uradno ali na uradno zahtevo, za spremljanje navzočnosti ali obsega kontaminacije z vnesenim škodljivim organizmom;

(c) prepovedi ali omejitve glede uporabe rastnih substratov, obdelovalnih območij ali posesti in rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov razen materiala iz pošiljke/pošiljk ali materiala, pridelanega iz njih, kadar izhajajo iz uradnih sklepov, sprejetih na podlagi nevarnosti za zdravje rastlin v zvezi z vnesenim škodljivim organizmom.

3. Plačila iz javnih sredstev:

- za kritje vseh stroškov ali dela stroškov ukrepov, iz odstavka 2(a) in (b), razen tistih, ki se nanašajo na redne tekoče stroške zadevnega pristojnega uradnega organa ali

- za nadomestilo vseh ali dela finančnih izgub, razen izgube dobička, ki izhajajo neposredno iz enega ali več ukrepov, opisanih v odstavku 2(c),

so neposredni izdatki za potrebne ukrepe, navedene v odstavku 2.

Z odstopanjem od druge alinee prvega pododstavka se lahko z izvedbeno uredbo po postopku iz člena 18, določi primere, ko se nadomestilo za izgubo dobička upošteva kot izdatek v neposredni zvezi s potrebnimi ukrepi ob upoštevanju zahtev, navedenih v zvezi s tem v odstavku 5, in časovne omejitve največ treh let, ki se uporabijo za te primere.

4. Da bi bila država članica upravičena do finančnega prispevka Skupnosti, in brez poseganja v člen 16, vloži prošnjo na Komisijo najpozneje do konca koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je bil odkrit pojav škodljivega organizma, in takoj obvesti Komisijo in druge države članice:

- o sklicu na uradno obveščanje, predvideno v prvi alinei odstavka 1,

- o naravi in obsegu pojava škodljivega organizma iz člena 22, ter kdaj, kje in kako je bil odkrit,

- o identiteti pošiljk, navedenih v tretji alinei odstavka 1, prek katerih je bil škodljivi organizem vnesen,

- o potrebnih ukrepih, ki so bili sprejeti ali so načrtovani, za katere išče pomoč, skupaj s časovnim razporedom zanje in

- o dobljenih rezultatih in dejanskih ali ocenjenih stroških za izdatke, ki nastanejo ali naj bi nastali, ter deležu teh izdatkov, ki se krijejo ali naj se krijejo iz javnih sredstev države članice, zato da bi se izvajali ti potrebni ukrepi.

Če je pojav škodljivega organizma ugotovljen pred 30. januarjem 1997, se ta datum upošteva kot datum odkritja po tem odstavku in odstavku 5, če dejanski datum odkritja ni pred 1. januarjem 1995. Vendar pa se ta določba ne uporabi v zvezi z nadomestilom za izgubo dobička, navedenim v drugem pododstavku odstavka 3, razen v izrednih primerih pod pogoji, določenimi v izvedbeni uredbi iz odstavka 3, za izgubo dobička, ki nastane pozneje.

5. Brez poseganja v člen 24 se dodelitev in višina finančnega prispevka Skupnosti določita po postopku iz člena 18, glede na informacije in listine, ki jih predloži zadevna država članica v skladu z odstavkom 4, in kjer je ustrezno, rezultati poizvedb, ki jih v pristojnosti Komisije opravijo izvedenci, navedeni v členu 21, na podlagi prvega pododstavka člena 16(3) ob upoštevanju obsega nevarnosti iz druge alinee odstavka 1 zgoraj in odvisno od proračunskih sredstev, ki so na voljo za te namene.

V okviru proračunskih sredstev, ki so na voljo za te namene, pokriva finančni prispevek Skupnosti do 50 % in pri nadomestilih za izgubo dobička iz drugege pododstavka odstavka 3 do 25 % neposrednih izdatkov, ki se nanašajo neposredno na potrebne ukrepe iz odstavka 2, če so bili ti ukrepi sprejeti največ dve leti po datumu odkritja škodljivega organizma iz člena 22, ali se načrtujejo za to obdobje.

Zgoraj navedeno obdobje se lahko podaljša po istem postopku, če se na podlagi preverjanja zadevnega stanja lahko sklepa, da bo cilj ukrepov dosežen v ustreznem dodatnem obdobju. Finančni prispevek Skupnosti je degresiven v zadevnih letih.

Če država članica ne more dati zahtevanih informacij glede identitete pošiljke v skladu s tretjo alineo odstavka 4, navede domnevne vire odkritja in razloge, zakaj se pošiljk ni dalo identificirati. Dodelitev finančnega prispevka se lahko odobri po istem postopku glede na rezultat ocene teh informacij.

Podrobna pravila za izvedbo tega odstavka se oblikujejo v izvedbeni uredbi, po postopku iz člena 18.

6. Glede na razvoj stanja v Skupnosti se lahko odloči po postopku iz členov 18 ali 19, da bodo izvedeni drugi ukrepi ali da bodo ukrepi, ki jih sprejme ali načrtuje država članica, podrejeni nekaterim zahtevam ali dodatnim pogojem, če so ti potrebni za doseganje zadevnega cilja.

Po istem postopku se lahko sprejme sklep o dodelitvi finančnega prispevka Skupnosti za take dodatne ukrepe, zahteve ali pogoje. V mejah proračunskih sredstev, ki so na voljo v te namene, prispevek Skupnosti pokriva do 50 % izdatkov, ki se neposredno nanašajo na druge zadevne ukrepe, zahteve ali pogoje.

Kadar imajo taki drugi ukrepi, zahteve ali pogoji bistveni pomen za varovanje ozemlja Skupnosti, razen ozemlja zadevne države članice, se lahko po istem postopku sprejme sklep, da finančni prispevek Skupnosti pokriva več kot 50 % izdatkov.

Finančni prispevek Skupnosti je časovno omejen in degresiven v zadevnih letih.

7. Dodelitev finančnega prispevka Skupnosti ne vpliva na zahtevke, ki jih ima država članica ali posamezniki do drugih, vključno drugih držav članic v primerih, navedenih v odstavku 24(3), za povračilo izdatkov, nadomestilo izgub ali druge škode po nacionalni zakonodaji, zakonodaji Skupnosti ali mednarodnem pravu. Pravice v teh zahtevkih bodo predmet prenosa s polno pravico na Skupnost z veljavnostjo od plačila finančnega prispevka Skupnosti, če so taki izdatki, izgube ali druge škode kriti s tem prispevkom.

8. Finančni prispevek Skupnosti se lahko vplača v več obrokih.

Če se zdi, da finančni prispevek Skupnosti, kakor je dodeljen, ni več upravičen, se uporabi naslednje:

Znesek finančnega prispevka Skupnosti, dodeljenega državi članici na podlagi odstavkov 5 in 6, se lahko zniža ali začasno odloži, če se na podlagi informacij, ki jih pošlje država članica, ali rezultatov poizvedb, ki jih v pristojnosti Komisije opravijo izvedenci, navedeni v členu 21, ali rezultatov ustreznega preverjanja, ki ga je opravila Komisija po postopkih, analognimtistim iz člena 39 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999, ki predpisuje splošne določbe za strukturne sklade [9], ugotovi:

- da neizvajanje potrebnih ukrepov, sprejetih v skladu z odstavkoma 5 in 6, v celoti ali delno, ali neizpolnjevanje pravil ali časovnih omejitev, opredeljenih v skladu s temi določbami ali zahtevanih zaradi doseganja ciljev, ni upravičeno ali

- da ukrepi niso več potrebni ali

- da se razkrije stanje, kakor iz člena 39 Uredbe (ES) št. 1260/1999.

9. Člena 8 in 9 Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike [10] se uporabljata smiselno.

10. Država članica povrne Skupnosti vse zneske ali del zneskov, ki so ji bili plačani prek finančnega prispevka Skupnosti, dodeljenega na podlagi odstavkov 5 in 6 zgoraj, če se iz virov, opredeljenih v odstavku 8, ugotovi:

(a) da potrebni ukrepi, upoštevani na podlagi odstavka 5 ali 6,

(i) niso bili izvedeni ali

(ii) niso bili izvedeni v skladu s pravili ali časovnimi omejitvami, opredeljenimi v skladu s temi določbami, ali potrebnimi zaradi doseganja ciljev;

ali

(b) da so bili plačani zneski uporabljeni za druge namene in ne za tiste, za katere je bil dodeljen finančni prispevek Skupnosti;

ali

(c) da se odkrije stanje, kakor je opisano v členu 39 Uredbe (ES) št. 1260/1999.

Pravice, navedene v drugem stavku odstavka 7, bodo predmet prenosa s polno pravico nazaj na zadevno državo članico z veljavnostjo od časa poplačila, kolikor so zajete v tem poplačilu.

Obresti zaradi poznega plačila se zaračunajo na vsote, ki niso poplačane v skladu z določbami finančne uredbe in v skladu z ureditvijo, ki jo pripravi Komisija po postopku iz člena 18.

Člen 24

1. V zvezi z vzroki za pojav škodljivega organizma, navedenega v členu 22, se uporablja naslednje:

Komisija preveri, ali je pojav škodljivega organizma na navedenem območju povzročila premestitev ene ali več pošiljk, ki vsebujejo škodljivi organizem, na to območje in identificira državo članico ali naslednje države članice, iz katerih je pošiljka/pošiljke prišla.

Država članica, iz katere je prišla pošiljka/pošiljke, ki nosi škodljivi organizem, ne glede na to, ali je država članica ista, kakor je navedena zgoraj, takoj obvesti Komisijo na njeno zahtevo o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na izvor ali izvore pošiljke/pošiljk in o ustreznih upravnih postopkih, vključno s preverjanji, inšpekcijskimi pregledi in kontrolami, predvidenimi v tej direktivi, da bi ugotovili, zakaj ta država članica ni ugotovila, da pošiljka/pošiljke niso v skladu z določbami te direktive. Komisijo tudi obvesti na njeno zahtevo o namembnem območju vseh drugih pošiljk, ki so poslane iz istega izvora ali izvorov v nekem obdobju.

Za dopolnjevanje informacij lahko izvedenci, navedeni v členu 21, opravljajo poizvedbe s pooblastilom Komisije.

2. Informacije, pridobljene na podlagi teh določb ali določb v členu 16(3), se pregledajo v odboru, da bi identificirali morebitne slabosti predpisov zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti ali njihovega izvajanja in ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli za odpravo teh slabosti.

Informacije, navedene v odstavku 1, se uporabljajo tudi za to, da se ugotovi v skladu s Pogodbo, ali država članica, iz katere je prišla pošiljka/pošiljke, ni ugotovila njihove neustreznosti, kar je povzročilo pojav škodljivega organizma na zadevnem območju, ker ta država članica ni izpolnjevala svojih obveznosti po Pogodbi in po določbah te direktive, ki se zlasti nanašajo na preverjanja, predpisana v členu 6 ali na inšpekcijske preglede, predpisane v členu 13(1).

3. Kadar se za državo članico, navedeno v členu 23(1), ugotovi, kakor je navedeno v odstavku 2, se finančni prispevek Skupnosti ne dodeli, ali če je že dodeljen, se ne izplača, ali če je že izplačan, se vrne Skupnosti. V zadnjem primeru se uporablja tretji pododstavek člena 23(10).

Kadar se v zvezi z drugo državo članico sklene, kakor je navedeno v odstavku 2, se uporablja zakonodaja Skupnosti ob upoštevanju drugega stavka člena 23(7).

Člen 25

Glede finančnega prispevka Skupnosti, navedenega v členu 13(9), sprejme Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije, določbe za izredne primere, kadar je zaradi posebnega interesa Skupnosti upravičen prispevek Skupnosti do 70 % neposrednih izdatkov za zboljšanje opreme in objektov v okviru omejitev proračunskih sredstev, ki so na voljo za te namene in če to ne posega v sklepe na podlagi člena 23(5) ali (6).

Člen 26

Najpozneje do 20. januarja 2002 Komisija preveri rezultate uporabe člena 13(9) in členov 22, 23 in 24 ter predloži Svetu poročilo s potrebnimi predlogi za spremembe.

Člen 27

Direktiva 77/93/EGS, kakor je spremenjena z akti, navedenimi v delu A Priloge VIII, se razveljavi in ne posega v obveznosti držav članic glede časovnih omejitev za prenos in uporabo iz dela B Priloge VIII.

Sklici na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s tabelo ujemanja v Prilogi IX.

Člen 28

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 29

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. maja 2000

Za Svet

Predsednik

J. Pina Moura

[1] Mnenje, dano 15. februarja 2000 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] UL C 129, 27.4.1998, str. 36.

[3] UL L 26, 31.1.1977, str. 20. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 1999/53/ES (UL L 142, 5.6.1999, str. 29).

[4] Glej del A Priloge VIII.

[5] UL L 171, 29.6.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2674/1999 (UL L 326, 18.12.1999, str. 3).

[6] UL L 171, 29.6.1991, str. 5.

[7] UL L 340, 9.12.1976, str. 25.

[8] UL L 117, 8.5.1990, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/35/ES (UL L 169, 27.6.1997, str. 72).

[9] UL L 161, 26.6.1999, str. 1.

[10] UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

DEL A ŠKODLJIVI ORGANIZMI, KATERIH VNOS IN ŠIRJENJE V DRŽAVAH ČLANICAH SE PREPOVE

Oddelek I ŠKODLJIVI ORGANIZMI, ZA KATERE NI ZNANO, ALI SO NAVZOČI V KATEREM KOLI DELU SKUPNOSTI, IN KI SO POMEMBNI ZA VSO SKUPNOST

(a) Insekti, pršice in ogo rčice na vseh stopnjah njihovega razvoja

1. Acleris spp. (neevropski)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije) vektor virusov:

(a) virus Bean golden mosaic

(b) virus Cowpea mild mottle

(c) virus Lettuce infectious yellows

(d) virus Pepper mild tigré

(e) virus Squash leaf curl

(f) virus Euphorbia mosaic

(g) virus Florida tomato

8. Cicadellidae (neevropske), ki so znane kot vektor za Piercevo bolezen (ki jo povzroča Xylella fastidiosa):

(a) Carneocephala fulgida Nottingham

(b) Draeculacephala minerva Ball

(c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (neevropske)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1 Diabrotica barberi Smith in Lawrence

10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4 Diabrotica virgifera Le Conte

11. Heliothis zea (Boddie)

11.1 Hirschmanniella spp., razen Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc in Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh in Allen

14. Monochamus spp. (neevropski)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne in A1len

17. Premnotrypes spp. (neevropski)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricus)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (neevropske:

(a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

(b) Anastrepha ludens (Loew)

(c) Anastrepha obliqua Macquart

(d) Anastrepha suspensa (Loew)

(e) Dacus ciliatus (Loew)

(f) Dacus curcurbitae Coquillet

(g) Dacus dorsalis Hendel

(h) Dacus tryoni (Froggatt)

(i) Dacus tsuneonis Miyake

(j) Dacus zonatus Saund.

(k) Epochra canadensis (Loew)

(l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

(m) Pardalaspis quinaria Bezzi

(n) Pterandrus rosa (Karsch)

(o) Rhacochlaena japonica Ito

(p) Rhagoletis cingulata (Loew)

(q) Rhagoletis completa Cresson

(r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

(s) Rhagoletis indifferens Curran

(t) Rhagoletis mendax Curran

(u) Rhagoletis pomonella Walsh

(v) Rhagoletis ribicola Doane

(w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropske populacije)

27. Xiphinema californicum Lamberti in Bleve-Zacheo

(b) Bakterije

1. Xylella fastidiosa (Well in Raju)

(c) Glive

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (neevropska)

4. Endocronartium spp. (neevropska)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto in Ito

6. Gymnosporangium spp. (neevropska)

7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba in Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyloosticta solitaria Ell. in Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone in Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1 Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

(d) Virusi in virusom podobni organizmi

1. Mikoplazma Elm phlöem necrosis

2. Krompirjevi virusi in virusom podobni organizmi:

(a) virus Andean potato latent

(b) virus Andean potato mottle

(c) virus Arracacha B, sev oca

(d) virus Potato black ringspot virus

(e) viroid Potato spindle tuber

(f) virus Potato T

(g) neevropski izolati krompirjevih virusov A, M, S, V, X in Y (vključno z Yo, Yn in Yc) in Potato virus leaf roll

3. virus Tobacco ringspot

4. virus Tomato ringspot

5. Virusi in virusom podobni organizmi na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. in Vitis L.:

(a) virus Blueberry leaf mottle

(b) virus Cherry rasp leaf (ameriški)

(c) virus Peach mosaic (ameriški)

(d) Peach phony rikecija

(e) virus Peach rosette mosaic

(f) mikoplazma Peach rosette

(g) mikoplazma Peach X-disease

(h) mikoplazma Peach yellows

(i) virus Plum line pattern (ameriški)

(j) virus Raspberry leaf curl (ameriški)

(k) virus Strawberry latent C‘

(l) Strawberry vein banding

(m) mikoplazmaStrawberry witches‘ broom

(n) Neevropski virusi in virusom podobni organizmi na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. in Vitis L.

6. Virusi, ki jih prenaša Bemisia tabaci Genn.:

(a) virus Bean golden mosaic

(b) virus Cowpea mild mottle

(c) virus Lettuce infectious yellows

(d) virus Pepper mild tigré

(e) virus Squash leaf curl

(f) virus Euphorbia mosaic

(g) virus Florida tomato

(e) Parazitske rastline

1. Arceuthobium spp. (neevropske)

Oddelek II ŠKODLJIVI ORGANIZMI, ZA KATERE JE ZNANO, DA SO NAVZOČI V SKUPNOSTI IN POMEMBNI ZA VSO SKUPNOST

(a) Insekti, pršice in ogorčice na vseh stopnjah svojega razvoja

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner)

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

5. Liriomyza trifolii (Burgess)

6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije)

6.2 Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popilia japonica Newman

8.1 Rhizoecus hibisci Kawai in Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

(b) Bakterije

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

(c) Glive

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

(d) Virusi in virusom podobni organizmi

1. Mikoplazma Apple proliferation

2. MikoplazmaApricot chlorotic leafroll

3. MikoplazmaPear decline

DEL B ŠKODLJIVI ORGANIZMI, KATERIH VNOS IN ŠIRJENJE NA NEKATERA VAROVANA OBMOČJA SE PREPOVESTA

(a) Insekti, pršice in ogorčice na vseh stopnjah njihovega razvoja

Vrste | Varovano območje/območja |

| |

1. | Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) | DK, IRL, P (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira in Azori), UK, S, FI |

2. | Globodera pallida (Stone) Behrens | FI |

3. | Leptinotarsa decemlineata Say | E (Menorca in Ibiza), IRL, P (Azori in Madeira), UK, S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), FI (okrožja Aland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta) |

(b) Virusi in virusom podobni organizmi

Vrste | Varovano območje/območja |

| |

1. | Virus Beet necrotic yellow vein | DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), S, UK |

2. | Virus Tomato spotted wilt | DK, S, FI |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

DEL A ŠKODLJIVI ORGANIZMI, KATERIH VNOS IN ŠIRJENJE V DRŽAVAH ČLANICAH SE PREPOVESTA, ČE SO NAVZOČI NA NEKATERIH RASTLINAH ALI RASTLINSKIH PROIZVODIH

Oddelek 1 ŠKODLJIVI ORGANIZMI, ZA KATERE NI ZNANO, ALI SO NAVZOČI V SKUPNOSTI, IN KI SO POMEMBNI ZA VSO SKUPNOST

(a) Insekti, pršice in ogorčice na vseh stopnjah njihovega razvoja

Vrste | Predmet kontaminacije |

1.Aculops fuchsiae Keifer | rastline Fuchsia L za saditev, razen semena |

2.Aleurocantus spp. | rastline Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

3.Anthonomus bisignifer (Schenkling) | rastline Fragaria L za saditev, razen semena |

4.Anthonomus signatus (Say) | rastline Fragaria L za saditev, razen semena |

5.Aonidellla citrina Coquillet | rastline Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

6.Aphelenchoides besseyi Christie | seme Oryza spp. |

7.Aschistonyx eppoi Inouye | rastline Juniperus L, razen plodov in semena, ki izvirajo iz neevropskih držav |

8.Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhere) Nickle et al. | rastline Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus l., Pseudotsuga Carr. in Tsuga Carr., razen plodov in semena, ter les iglavcev (Coniferales), ki izvirajo iz neevropskih držav |

9.Carposina niponensis Walsingham | rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav |

10.Diaphorina citri Kuway | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi ter Murraya König, razen plodov in semena |

11.Enarmonia packardi (Zeller) | rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav |

12.Enarmonia prunivora Walsh | rastline Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl, Prunus L in Rosa L. za saditev, razen |

13.Eotetranychus lewisi Mc Gregor | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

14.Eotetranychus orientalis Klein | rastline Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

15.Grapholita inopinata Heinrich | rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav |

16.Hishomonus phycitis | rastline Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in rastlin |

17.Leucaspis japonica Ckll. | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

18.Listronotus bonariensis (Kuschel) | semena Cruciferae, Gramineae in Trifolium spp., ki izvirajo iz Argentine, Avstralije, Bolivije, Čila, Nove Zelandije in Urugvaja |

19.Margarodes, neevropske vrste:a)Margarodes vitis (Phillipi)b)Margarodes vredendalensis de Klerkc)Margarodes prieskaensisJakubski | rastline Vitis L., razen plodov in semena |

20.Numonia pyrivorella (Matsumura) | rastline Pyrus L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav |

21.Oligonychus perditus Pritchard in Baker | rastline Juniperus L., razen plodov in semena, ki izvirajo iz neevropskih držav |

22.Pissodes spp. (neevropske) | rastline iglavcev (Coniferales), razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem in izolirano lubje iglavcev (Coniferales),ki izvirajo iz neevropskih držav |

23.Radopholus citrophilus Huettel Dickson in Kaplan | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena, ter rastline Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. Strelitziaceae, ukoreninjene ali z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo |

24.Saissetia nigra (Nietm.) | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

25.Scirtothrips aurantii Faure | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen semena |

26.Scirtothrips dorsalis Hood | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

27.Scirtothrips citri (Moultex) | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

28.Scolytidae spp. (neevropski) | rastline iglavcev (Coniferales), ki so višje od 3 m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem in izolirano lubje iglavcev (Coniferales), ki izvirajo iz neevropskih držav. |

29.Tachypterellus quadrigibbus Say | rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav |

30.Toxoptera citricida Kirk. | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

31.Trioza erytreae Del Guercio | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

32.Unaspis citri Comstock | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

Vrste | Predmet kontaminacije |

1.Citrus greening bakterija | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

2.Citrus variegated chlorosis | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

3.Erwinia stewartii (Smith) Dye | seme Zea mays L. |

4.Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za Citrus) | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen semena |

5.Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye in pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye | seme Oryza spp. |

(c) Glive

Vrste | Predmet kontaminacije |

1.Alternaria alternata (Fr.) Keissler (neevropski patogeni izolati) | rastline Cydonia Mill., Malus Mill. in Pyrus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav |

2.Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx | rastline Prunus L. za saditev, razen semena |

3.Atropellis spp. | rastline Pinus L., razen plodov in semena, izolirano lubje in les Pinus L. |

4.Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi | rastline Acer saccharum Marsh., razen plodov in semena, ki izvirajo iz severnoameriških držav, les Acersaccharum Marsh., vključno z lesom, ki ni obdržal svoje naravne okrogle površine in izvira iz severnoameriških držav |

5.Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori in Nambu) Deighton | rastline Pinus L., razen plodov in semena, in les Pinus L. |

6.Cercospora angolensis Carv. in Mendes | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen semena |

7.Ciborinia camelliae Kohn | rastline Camelia L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav |

8.Diaporthe vaccinii Shaer | rastline Vaccinium spp. za saditev, razen semena |

9.Elsinoe spp. Bitanc. in Jenk. Mendes | rastline Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena, ter rastline Citrus L. in njihovi hibridi, razen semena in plodov, z izjemo plodov Citrus reticulata Blanco in Citrus sinensis (L.) Osbeck, ki izvirajo iz Južne Amerike |

10.Fusarium oxysporum f. sp. albedinis(Kilian in Maire) Gordon | rastline Phoenix spp., razen plodov in semena |

11.Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za Citrus) | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen semena |

12.Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto | rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav |

13.Puccinia pittieriana Hennings | rastline Solanaceae, razen plodov in semena |

14.Scirrhia aciola (Dearn.) Siggers | rastline Pinus L., razen plodov in semena |

15.Venturia nashicola Tanaka in Yamamoto | rastline Pyrus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav |

(d) Virusi in virusom podobni organizmi

Vrste | Predmet kontaminacije |

1.Virus Beet curly top (neevropski izolati) | rastline Beta vulgaris L. za saditev, razen semena |

2.Virus Black raspberry latent | rastline Rubus L. za saditev |

3.Ožig in ožigu podobni (blight and blight-like) | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

4.Viroid Cadang-Cadang | rastline Palmae za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav |

5.Virus Cherry leafroll | rastline Rubus L. za saditev |

6.Virus Citrus mosaic | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

7.Virus Citrus tristeza (neevropski izolati) | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

8.Leproza | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

9.Little cherry pathogen (neevropski izolati) | rastline Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunussubhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. ter njihovi hibridi in kultivarji za saditev, razen semena |

10.Psoroza Naturally spreading | rastline Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

11.Mikoplazma Palm lethal yellowing | rastline Palmae za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav |

12.Virus Prunus necrotic ringspot | rastline Rubus L. za saditev |

13.Virus Satsuma dwarf | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

14.Virus Tatter leaf | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

15.Metličavost (witches' broom (MLO)) | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

Vrste | Predmet kontaminacije |

1.Aphelenchoides besseyi Christie | rastline Fragaria L. za saditev, razen semena |

2.Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) | rastline Vitis L. razen plodov in semena |

3.Ditylenchus destructor Thorne | cvetlične čebulice in koreninske zadebelitve Crocus L., miniaturni kultivarji in njihovi hibridi iz rodu Gladiolus Tourn. ex L., so Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolusramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss. Tulipa L. za saditev in krompirjevi gomolji (Solanum tuberosum L.) za saditev |

4.Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev | semena in čebulice Allium ascalonicum L., Allium cepa L. in Allium schoenoprasum L. za saditev in rastline Allium porrum L. za saditev, čebulice in koreninske zadebelitve Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L. za saditev ter semena Medicago sativa L. |

5.Circulifer haematoceps | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

6.Circulifer tenellus | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

7.Radopholous similis (Cobb) Thorne | rastline Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, ukoreninjene ali z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo |

(b) Bakterije

Vrste | Predmet kontaminacije |

1.Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (Mc Culloch) Davis et al. | seme Medicago sativa L. |

2.Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. | rastline Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. za saditev |

3.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | rastline Chaenomeles Lindl , Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., razen Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. in Stranvaesia Lindl. za saditev, razen semena |

4.Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey | rastline Dianthus L. za saditev, razen semena |

5.Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr in Burkholder | rastline Dianthus L. za saditev, razen semena |

6.Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. | rastline Prunus persica (L.) Batsch in Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim za saditev, razen semena |

7.Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye | seme Phaseolus L. |

8.Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye | rastline Prunus L. za saditev, razen semena |

9.Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge)Dye | rastline Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. in Capsicum spp. za saditev |

10.Xanthomonas fragariae Kennedy in King | rastline Fragaria L. za saditev, razen semena |

11.Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al. | rastline Vitis L., razen plodov in semena |

(c) Glive

Vrste | Predmet kontaminacije |

1.Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter | rastline Platanus L. za saditev, razen semena, in les Platanus L. z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine |

2.Colletotrichum acutatum Simmonds | rastline Fragaria L. za saditev, razen semena |

3.Cryphonectria parasitica (Murril) Barr | rastline Castanea Mill. in Quercus L. za saditev, razen semena, les in izolirano lubje Castanea Mill. |

4.Didymella ligulicola (Baker, Dimock in Davis) v. Arx | rastline Dendrathema (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena |

5.Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma | rastline Dianthus L. za saditev, razen semena |

6.Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli in Gikashvili | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen semena |

7.Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae | rastline Fragaria L. za saditev, razen semena |

8.Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. in de Toni | seme Helianthus annuus L. |

9.Puccinia horiana Hennings | rastline Dendranthema (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena |

10.Scirrhia pini Funk in Parker | rastline Pinus L. za saditev, razen semena |

11.Verticillium albo-atrum Reinke in Berthold | rastline Humulus lupulus L. za saditev, razen semena |

12.Verticillium dahliae Klebahn | rastline Humulus lupulus L. za saditev, razen semena |

(d) Virusi in virusom podobni organizmi

Vrsta | Predmet kontaminacije |

1.Virus Arabis mosaic | rastline Fragaria L. in Rubus L. za saditev, razen semena |

2.Virus Beet leaf curl | rastline Beta vulgaris L. za saditev, razen semena |

3.Viroid Chrysanthemum stunt | rastline Dendranthema (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena |

4.Virus Citrus tristeza (evropski izolati) | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

5.Citrus vein enation woody gall | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

6.Grapevine flavescence dorée MLO | rastline Vitis L., razen plodov in semena |

7.Virus Plum pox | rastline Prunus L. za saditev, razen semena |

8.Mikoplazma Potato stolbur | rastline Solanaceaeza saditev, razen semena |

9.Virus Raspberry ringspot | rastline Fragaria L. in Rubus L. za saditev, razen semena |

10.Spiroplasma citri Saglio et al. | rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |

11.Virus Strawberry crinkle | rastline Fragaria L. za saditev, razen semena |

12.Virus Strawberry latent ringspot | rastline Fragaria L. in Rubus L. za saditev, razen semena |

13.Virus Strawberry mild yellow edge | rastline Fragaria L. za saditev, razen semena |

14.Virus Tomato black ring | rastline Fragaria L. in Rubus L. za saditev, razen semena |

15.Virus Tomato spotted wilt | rastline Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., vse sorte novogvinejskih hibridov Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Nicotiana tabacum L., o katerih obstajajo dokazi, da jih nameravajo prodati za poklicno pridelavo tobaka. Solanummelongena L. in Solanum tuberosum L. za saditev, razen semena. |

16.Virus Tomato yellow leaf curl | rastline Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. za saditev, razen semena |

DEL B ŠKODLJIVI ORGANIZMI, KATERIH VNOS IN ŠIRJENJE NA NEKATERA VAROVANA OBMOČJA SE PREPOVESTA, ČE SO NAVZOČI NA NEKATERIH RASTLINAH ALI RASTLINSKIH PROIZVODIH

(a) Insekti, pršice in ogorčice na vseh stopnjah njihovega razvoja

Vrste | Predmet kontaminacije | Varovano območje/območja |

1.Anthonomus grandis (Boh.) | seme in plodovi (mešički) Gossypium spp. in neočiščen bombaž | EL, E (Andaluzija, Katalonija, Estremadura, Murcia, Valencia) |

2.Cephalcia lariciphila (Klug) | rastline Larix Mill. za saditev, razen semena | IRL, UK (Severna Irska, otok Man in Jersey) |

3.Dendroctonus micans Kugelan | rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. in Pseudotsuga Carr., višje od 3m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem, izolirano lubje iglavcev | EL, IRL, UK |

4.Gilphinia hercyniae (Hartig) | rastline Picea A. Dietr. za saditev, razen semena | EL, IRL, UK (Severna Irska, otok Man in Jersey) |

5.Gonipterus scutellatus Gyll. | rastline Eucalyptus l'Hérit., razen plodov in semena | EL, P |

6.(a)Ips amitinus Eichhof | rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. in Pinus L., višje od 3 m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem, izolirano lubje iglavcev | EL, F (Korzika), IRL, UK |

(b)Ips cembraeHeer | rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. in Pinus L. ter Pseudotsuga Carr., višje od 3 m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem, izolirano lubje iglavcev | EL, IRL, UK (Severna Irska, otok Man) |

(c)Ips duplicatus Sahlberg | rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. in Pinus L., višje od 3 m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem, izolirano lubje iglavcev | EL, IRL, UK |

(d)Ips sexdentatus Börner | rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. in Pinus L., višje od 3 m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem, izolirano lubje iglavcev | IRL, UK (Severna Irska, otok Man) |

(e)Ips typographus Heer | rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., in Pseudotsuga Carr., višje od 3 m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem, izolirano lubje iglavcev | IRL, UK |

7.Matsucoccus feytaudi Duc. | izolirano lubje in les iglavcev (Coniferales) | F (Korzika) |

8.Pissodes spp. (evropski) | rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem, izolirano lubje iglavcev | IRL, UK (Severna Irska, otok Man in Jersey) |

9.Sternochetus mangiferae Fabricius | seme Mangifera spp., ki izvira iz tretjih držav | E (Granada in Malaga), P (Alentejo, Algarve in Madeira) |

10.Thaumetopoea pityocampa (Den. in Schiff.) | rastline Pinus L. za saditev, razen plodov in semena | E (Ibiza) |

Vrste | Predmet kontaminacije | Varovano območje/območja |

1.Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins in Jones | seme Phaseolus vulgaris L. in Dolichos Jacq. | EL, E, P |

2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | deli rastlin, razen plodov, semena in rastlin za saditev, vendar vključno s kaljivim pelodom za opraševanje Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., razen Sorbusintermedia (Ehrh.) Pers. in Stranvaesia Lindl. | E, F (Šampanja-Ardeni, Alzacija – razen departmaja Bas Rhin –, Lorena, Franche-Comté, Rhône–Alpes – razen departmaja Rhône –, Bourgogne, Auvergne – razen departmaja Puy-de-Dôme –, Provansa-Alpe-Azurna obala, Korzika, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki), A, FI |

(c) Glive

Vrste | Predmet kontaminacije | Varovano območje/območja |

1.Glomerella gossypii Edgerton | seme in plodovi (mešički) Gossypium spp. | EL |

2.Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet | rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. in Pseudotsuga Carr. za saditev, razen semena | IRL, UK (Severna Irska) |

3.Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller | rastline Populus L. za saditev, razen semena | IRL, UK (Severna Irska) |

(d) Virusi in virusom podobni organizmi

Vrste | Predmet kontaminacije | Varovano območje/območja |

Virus Citrus tristeza (evropski izolati) | plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi z listi in peclji | EL, F (Korzika) I, P |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

DEL A RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, KATERIH VNOS SE PREPOVE V VSEH DRŽAVAH ČLANICAH

Opis | Država izvora |

| |

1. | Rastline Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A., Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. in Tsuga Carr., razen plodov in semena | neevropske države |

2. | Rastline Castanea Mill. in Quercus L. z listi, razen plodov in semena | neevropske države |

3. | Rastline Populus L. z listi, razen plodov in semena | severnoameriške države |

4. | Izolirano lubje iglavcev (Coniferales) | neevropske države |

5. | Izolirano lubje Castanea Mill. | tretje države |

6. | Izolirano lubje Quercus L., razen Quercus suber L. | severnoameriške države |

7. | Izolirano lubje Acer saccharum Marsh. | severnoameriške države |

8. | Izolirano lubje Populus L. | države na ameriški celini |

9. | Rastline Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., in Rosa L. za saditev, razen rastlin v stadiju mirovanja brez listov, cvetov in plodov | neevropske države |

9.1 | Rastline Photinia Ldl. za saditev, razen rastlin v stadiju mirovanja brez listov, cvetov in plodov | ZDA, Kitajska, Japonska, Republika Koreja in Ljudska demokratska republika Koreja |

10. | Gomolji Solanum tuberosum L., semenski krompir | tretje države, razen Švice |

11. | Rastline vrst Solanum L., ki tvorijo pritlike ali gomolje, ali njihovi hibridi za sadirev, razen gomoljev Solanum tuberosum L., kakor je podrobneje opredeljeno v Prilogi III A (10) | tretje države |

12. | Gomolji vrst Solanum L. in njihovi hibridi, razen tistih, ki so podrobneje opredeljeni v točkah 10 in 11 | Brez poseganja v posebne zahteve, ki veljajo za krompirjeve gomolje, navedene v oddelku I dela A Priloge IV, tretje države, razen Alžirije, Cipra, Egipta, Izraela, Libije, Malte, Maroka, Sirije, Švice, Tunizije in Turčije in razen evropskih tretjih držav, ki so ali niso priznane kot neokužene s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al. po postopku iz člena 18 ali v katerih se ravna v skladu z določbami, ki so priznane kot enakovredne določbam Skupnosti za boj proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al., po postopku iz člena 18 |

13. | Rastline Solanaceae za saditev, razen semena in postavk iz Priloge III A (10), (11) ali (12) | tretje države, razen evropskih in mediteranskih držav |

14. | Zemlja in rastni substrat, ki je v celoti ali delno sestavljen iz zemlje ali trdnih organskih snovi, kot so rastlinski deli, humus, vključno s šoto ali lubjem, razen tistega, ki je v celoti sestavljen iz šote | Turčija, Belorusija, Estonija, Latvija, Litva, Moldavija, Rusija, Ukrajina in tretje države, ki ne sodijo v celinsko Evropo, razen naslednjih: Ciper, Egipt, Izrael, Libija, Malta, Maroko, Tunizija |

15. | Rastline Vitis L., razen plodov | tretje države |

16. | Rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena | tretje države |

17. | Rastline Phoenix spp., razen plodov in semena | Alžirija, Maroko |

18. | Rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L. in njihovi hibridi ter Fragaria L. za saditev, razen semena | Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III A (9), kjer je ustrezno, neevropske države, razen mediteranskih držav, Avstralije, Nove Zelandije, Kanade in celinskih držav ZDA |

19. | Rastline družine Graminacae, razen rastlin okrasnih večletnih trav poddružin Bambusoideae in Panicoideae ter rodov Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. in Uniola L. za saditev, razen semena | tretje države, razen evropskih in mediteranskih držav |

DEL B RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, KATERIH VNOS SE PREPOVE NA NEKATERA VAROVANA OBMOČJA

Opis | Varovano območje/območja |

| |

1. | Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III A (9) in (18), kjer je ustrezno, rastline in kaljiv pelod za opraševanje: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., razen Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., razen plodov in semena, ki izvirajo iz tretjih držav, razen tistih, ki niso priznane kot neokužene z bakterijo Erwinao amylovora (Burr.) Winsl. et al., po postopku, določenim v členu 18 | E, F (Šampanja-Ardeni, Alzacija – razen departmaja Bas-Rhin –, Lorena, Franche-Comté, Rhône-Alpes – razen departmaja Rhône – Bourgogne, Auvergne – razen departmaja Puy-de-Dôme –, Provansa-Alpe-Azurna obala, Korzika, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki), A, FI |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

DEL A POSEBNE ZAHTEVE, KI JIH MORAJO PREDPISATI VSE DRŽAVE ČLANICE ZA VNOS IN PREMEŠČANJE RASTLIN, RASTLINSKIH PROIZVODOV IN DRUGIH PREDMETOV V VSE DRŽAVE ČLANICE IN ZNOTRAJ NJIH

Oddelek 1 RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, KI IZVIRAJO ZUNAJ SKUPNOSTI

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti | Posebne zahteve |

1.1Les iglavcev (Coniferales) z izjemo Thuja L., razen lesa v naslednjih oblikah:sekanci, iveri, lesni odpadki ali ostanki, pridobljeni v celoti ali delno iz teh iglavcev,zaboji za pakiranje, gajbe ali bobni,palete, paletni zaboji ali druge podporne oblike,podporni les, distančniki in nosilci,vendar z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine, izvirajoč iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Tajvana in ZDA | Z uporabo indikatorskega sistema, odobrenega po postopku iz člena 18, se dokaže, da je bil les ustrezno obdelovan pri visoki temperaturi, in sicer 30 minut pri temperaturi središča 56 °C. |

1.2Les iglavcev (Coniferales) v obliki sekancev, iveri, lesnih odpadkov ali ostankov, v celoti ali delno pridobljenih iz teh iglavcev, ki izvirajo iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Tajvana in ZDA | (a)Uradna izjava, da je bilo opravljeno ustrezno zaplinjevanje proizvoda na plovilu ali v zabojniku pred prevozom in(b)da se proizvod pošlje v zaprtih zabojnikih ali tako, da se prepreči vsaka ponovna infestacija. |

1.3Les iglavcev (Coniferales), razen lesa Thuja L., v obliki zabojev za pakiranje, gajb, bobnov, palet, paletnih zabojev ali drugih podpornih oblik, podpornega lesa, distančnikov in nosilcev, vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, izvirajoč iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Tajvana in ZDA | Les je brez lubja in brez rovov, ki jih naredijo ličinke rodu Monochamus (neevropske vrste), v tej direktivi opredeljenih kakor rovi s premerom, večjim od 3 mm, in z vsebnostjo vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, manjše od 20 % ob izdelavi. |

1.4Les Thuja L., vključno z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine, izvirajoč iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Tajvana in ZDA | Les je brez lubja in brez rovov, ki jih naredijo ličinke rodu Monochamus (neevropske vrste), v tej direktivi opredeljenih kakor rovi s premerom, večjim od 3 mm. |

1.5Les iglavcev (Coniferales), razen lesa v obliki sekancev, iveri, lesnih odpadkov ali ostankov, ki je v celoti ali delno pridobljen iz teh iglavcev, vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, izvirajoč iz neevropskih držav, razen Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Tajvana in ZDA | (a)Les je brez lubja in brez rovov, ki jih naredijo ličinke rodu Monochamus (neevropske vrste), v tej direktivi opredeljenih kakor rovi s premerom, večjim od 3 mm.ali(b)z označbo "kiln-dried" (sušen v peči) ali "KD" ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi z upoštevanjem ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. |

2.1Les Acer saccharum Marsh., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, razen lesa za proizvodnjo furnirja, izvirajočega iz severnoameriških držav | Z označbo "kiln-dried" (sušen v peči) ali "KD" ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda, |

2.2Les Acer saccharum Marsh., razen lesa, navedenega v 2.1, izvirajoč iz severnoameriških držav | Obstajajo dokazila v obliki ustrezne spremne dokumentacije ali druga dokazila, da je les za proizvodnjo furnirnih plošč. |

3.Les Castanea Mill. in Quercus L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, izvirajoč iz severnoameriških držav | Odstrani se lubje in (a)les se oteše štirioglato, tako da se popolnoma odstrani okrogla površinaali(b)uradna izjava, da vsebnost vode v lesu ne presega 20 %, izražene kot odstotek suhe snoviali(c)uradna izjava, da je bil les dezinficiran z ustrezno obdelavo z vročim zrakom ali vročo vodo,ali pri žaganem lesu, na katerem so ostanki lubja ali ne, z označbo "kiln-dried" (sušen v peči) ali "KD" ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi z upoštevanjem ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. |

4.Les Castanea Mill. | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastlinske proizvode, navedene v Prilogi IV(A)(I)(3), (a)uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrali(b)lesu se odstrani lubje, |

5.Les Platanus L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, izvirajoč iz ZDA ali Armenije | Z označbo "kiln-dried" (sušen v peči) ali "KD" ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi z upoštevanjem ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. |

6.Les Populus L., ki izvira iz držav na ameriški celini | Lesu se odstrani lubje. |

7.Les v obliki sekancev, iveri, lesnih odpadkov ali ostankov, v celoti ali delno pridobljen iz Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Populus L. in Quercus L., ki izvirajo iz neevropskih držav, in iglavcev (Coniferales) iz neevropskih držav, razen Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Tajvana in ZDA | Proizvod je proizveden izključno iz lesa, ki je bil obeljen ali sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ob proizvodnji z upoštevanjem ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda, ali pa je bilo opravljeno zaplinjevanje na plovilu ali v zabojniku pred prevozom in je bila pošiljka poslana v zaprtih zabojnikih ali tako, da se prepreči ponovna infestacija. |

8.1Rastline iglavcev (Coniferales), razen plodov in semena, ki izvirajo iz neevropskih držav | Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(I), kjer je ustrezno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v drevesnicah in da mesto pridelave ni okuženo s Pissodes spp. (neevropske vrste). |

8.2Rastline iglavcev (Coniferales), razen plodov in semena, višje od 3 m, ki izvirajo iz neevropskih držav | Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1) in Prilogi IV(A)(I)(8.1), kjer je ustrezno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v drevesnicah in da mesto pridelave ni okuženo s Scolytidae spp. (neevropske vrste). |

9.Rastline Pinus L. za saditev, razen semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1) in Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi Scirrhia aciola (Dearn.) Siggers ali Scirrhia pini Funk in Parker na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

10.Rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. in Tsuga Carr. za saditev, razen semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1) in Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2) ali (9), kjer je ustrezno, uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi Melampsora medusae Thümen na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

11.1Rastline Castanea Mill. in Quercus L., razen plodov in semena: | Brez vpliva na prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(2), |

(a)ki izvirajo iz neevropskih držav | uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi Cronartium spp. (neevropske vrste) na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe |

(b)ki izvirajo iz severnoameriških držav | uradna izjava, da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. |

11.2Rastline Castanea Mill. in Quercus L. za saditev, razen semena | Brez poseganja v določbe, veljavne za rastline, navedene v Prilogi III(A)(2) in (IV)(A)(I)(11.1), uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;ali(b)da niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

12.Rastline Platanus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz ZDA ali Armenije | Uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

13.1Rastline Populus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz tretjih držav | Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(3), uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi Melampsora medusae Thümen na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

13.2Rastline Populus L., razen plodov in semena, ki izvirajo iz držav na ameriški celini | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(3) in IV(A)(I)(13.1) uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi Mycosphaerella populorumG.E. Thompson na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

14.Rastline Ulmus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz severnoameriških držav | Uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi mikoplazme Elm phlöem necrosis na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

15.Rastline Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav | Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9), (18) in Prilogi III(B)(1), kjer je ustrezno, uradna izjava: da rastline izvirajo iz države, za katero je znano, da ni okužena z Monilinia fructicola (Winter) Honey;alida rastline izvirajo z območja, ki je priznano, da ni okuženo z Monilinia fructicola (Winter) Honey po postopku iz člena 18 in da niso bili opaženi simptomi Monilinia fructicola (Winter) Honey na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe |

16.Od 15. februarja do 30. septembra plodovi Prunus L., ki izvirajo iz neevropskih držav | Uradna izjava: da plodovi izvirajo iz države, za katero je znano, da ni okužena z Monilinia fructicola (Winter) Honeyalida plodovi izvirajo z območja, ki je priznano, da ni okuženo z Monilinia fructicola (Winter) Honey po postopku iz člena 18alida so bili plodovi ustrezno inšpekcijsko pregledani in tretirani pred spravilom in/ali izvozom, da se prepreči okužba z Monilinia spp. |

16.1Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, ki izvirajo iz tretjih držav | Plodovi so brez pecljev in listov in na embalaži je ustrezna označba izvora. |

16.2Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, ki izvirajo iz tretjih držav | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za plodove v Prilogi IV(A)(I)(16.1), (16.3), (16.4) in (16.5), uradna izjava: (a)da plodovi izvirajo iz države, ki je priznana, da ni okužena s Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za Citrus) po postopku iz člena 18ali(b)da plodovi izvirajo z območja, ki je priznano, da ni okuženo s Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za Citrus) po postopku iz člena 18 in navedenem na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive,ali(c)bodisida v uradnem sistemu nadzora in preverjanj niso bili opaženi simptomi Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za Citrus) na polju in v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje rastne dobeinda plodovi, pridelani na polju, niso kazali simptomov Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za Citrus),inda so bili plodovi tretirani na primer z natrijevim ortofenilfenatom, kar je navedeno na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive,terda so bili plodovi pakirani na posesti ali v distribucijskih centrih, ki so registrirani za ta namen,bodisida je zagotovljena v skladu s katerim koli sistemom potrjevanja, ki je priznan kot enakovreden gornjim določbam po postopku iz člena 18. |

16.3Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, ki izvirajo iz tretjih držav | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za plodove v Prilogi IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.4) in (16.5), uradna izjava: (a)da plodovi izvirajo iz države, ki je priznana, da ni okužena s Cercospora angolensis Carv. et Mendes po postopku iz člena 18ali(b)da plodovi izvirajo z območja, ki je priznano, da ni okuženo s Cercospora angolensis Carv. et Mendes po postopku, določenim v členu 18 in navedenim na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive,ali(c)da niso bili opaženi simptomi Cercospora angolensis Carv. et Mendes na polju in v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje rastne dobe,terda z ustreznim uradnim preverjanjem plodov, pridelanih na polju, niso bili ugotovljeni simptomi tega organizma |

16.4Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov Citrus aurantium L., izvirajoči iz tretjih držav | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za plodove v Prilogi IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.3) in (16.5) uradna izjava: (a)da plodovi izvirajo iz države, ki je priznana, da ni okužena z Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za Citrus) po postopku, določenim v členu 18,ali(b)da plodovi izvirajo z območja, ki je priznano, da ni okuženo z Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za Citrus) po postopku, določenim v členu 18 in navedenim na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive,ali(c)da niso bili opaženi simptomi Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za Citrus) na polju in v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje rastne dobe in da pri ustreznem uradnem preverjanju plodov, pridelanih na polju, niso bili ugotovljeni simptomi tega organizma,ali(d)da plodovi izvirajo iz polja, ki se ustrezno tretira proti Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za Citrus),inda pri ustreznem uradnem preverjanju plodov, pridelanih na polju, niso bili ugotovljeni simptomi tega organizma. |

16.5Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, ki izvirajo iz tretjih držav, za katere je znano, da so tam navzočeTephritidae (neevropske vrste) na plodovih | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za plodove v Prilogi III(B)(2), (3) in Prilogi IV(A)(I)(16.1), (16.2) in (16.3), uradna izjava: (a)da plodovi izvirajo z območij, ki niso okužena z značilnim organizmom; ali če te zahteve ni mogoče izpolniti(b)da ob uradnih inšpekcijskih pregledih, izvedenih vsaj enkrat mesečno v treh mesecih pred spravilom, na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi znaki značilnega organizma od začetka zadnje popolne rastne dobe in je bilo z ustreznim uradnim preverjanjem ugotovljeno, da noben od plodov, pridelanih na mestu pridelave, ne kaže znamenj značilnega organizma, ali če tudi te zahteve ni mogoče izpolniti;(c)da je bilo z ustreznim uradnim preverjanjem reprezentativnih vzorcev ugotovljeno, da plodovi niso okuženi z značilnim organizmom na vseh stopnjah njihovega razvoja ali če te zahteve tudi ni mogoče izpolniti;(d)da so bili plodovi ustrezno tretirani s sprejemljivo obdelavo z vročo paro, podhlajevanjem ali hitrim zamrzovanjem, ki se je pokazalo za učinkovito proti značilnim organizmom, ne da bi pri tem poškodovali plod, in kadar to ni mogoče, da so bili kemično obdelani, če je to sprejemljivo po zakonodaji Skupnosti. |

17.Rastline Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., razen Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. in Stranvaesia Lindl. za saditev, razen semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9), (18), Prilogi III(B)(I) ali Prilogi IV(A)(I)(15), kjer je ustrezno, uradna izjava: (a)da rastline izvirajo iz držav, ki so priznane, da niso okužene z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., po postopku iz člena 18;ali(b)da so bile na polju in v njegovi neposredni bližini odstranjene rastline, ki so kazale simptome Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |

18.Rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena, in rastline Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. in Strelitziaceae, ukoreninjene ali z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo | Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(16), kjer je ustrezno, uradna izjava: (a)da rastline izvirajo iz držav, za katere je znano, da niso okužene z Radopholus citrophilus Huettel et al. in Radopholus similis (Cobb) Thorne;ali(b)da je bilo od začetka zadnje popolne rastne dobe opravljeno nematološko testiranje reprezentativnih vzorcev zemlje in korenin z mesta pridelave vsaj za Radopholus citrophilus Huettel et al. in Radopholus similis (Cobb) Thorne in da je bilo s testiranjem ugotovljeno, da niso okuženi s temi škodljivimi organizmi. |

19.1Rastline Crataegus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč Phyllostictasolitaria Ell. & Ev. | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in Prilogi IV(A)(I)(15) in (17), uradna izjava, da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi Phyllosticta solitaria Ell. in Ev. od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

19.2Rastline Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi na zadevnih rodovihZnačilni škodljivi organizmi so: na Fragaria L.:Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,virus Arabis mosaic,virus Raspberry ringspot,virus Strawberry crinkle,virus Strawberry latent ringspot,virus Strawberry mild yellow edge,virus Tomato black ring,Xanthomonas fragariae Kennedy et King;na Malus Mill.:Phyllosticta solitaria Ell. in Ev.;na mikoplazmoApricot chlorotic leafroll,Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye,na Prunus persica (L.) Batsch:Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;na Pyrus L.:Phyllosticta solitaria Ell. in Ev.;na Rubus L.:virus Arabis mosaic,virus Raspberry ringspot,virus Strawberry latent ringspot,virus Tomato black ring,na vseh vrstah:neevropski virusi in virusom podobni organizmi. | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18) ter Prilogi IV(A)(I)(15) in (17), kjer je ustrezno, uradna izjava, da od začetka zadnje popolne rastne dobe na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzročajo škodljivi organizmi. |

20.Rastline Cydonia Mill. in Pyrus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoča mikoplazma Pear decline | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18) in Prilogi IV(A)(I)(15), (17) in (19.2), uradna izjava, da so bile rastline na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini, ki kažejo sumljive simptome kontaminacije z o pear decline mycoplasm, uničene na tem mestu v zadnjih treh popolnih rastnih dobah. |

21.1Rastline Fragaria L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči škodljivi organizmiZnačilni škodljivi organizmi so: virus Strawberry latent "C",virus Strawberry vein banding,mikoplazma metličavosti jagod (mikoplazma Strawberry witches' broom ) | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(18) in Prilogi IV(A)(I)(19.2), uradna izjava: (a)da so bile rastline, razen tistih, ki so vzgojene iz semena:ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da morajo izvirati neposredno iz materiala, ki je bil hranjen pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,alida izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil vsaj enkrat v zadnjih treh popolnih rastnih dobah uradno testiran na značilne škodljive organizme ob uporabi ustreznih indikatorjev ali ustreznih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,(b)da simptomi bolezni, ki jih povzročajo značilni škodljivi organizmi, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

21.2Rastline Fragaria L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč Aphelenchoidesbesseyi Christie | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(18) ter Prilogi IV(A)(I)(19.2) in (21.1), uradna izjava: (a)da simptomiv Aphelenchoides besseyi Christie niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobeali(b)da rastline, če gre za rastline v tkivnih kulturah, izvirajo iz rastlin, ki so v skladu z razdelkom (a) te točke ali so bile uradno testirane z ustrezno nematološko metodo in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z Aphelenchoides besseyi Christie. |

21.3Rastline Fragaria L. za saditev, razen semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(18) ter Prilogi IV(A)(I)(19.2), (21.1) in (21.2), uradna izjava, da rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo z Anthonomus signatus Say in Anthonomus bisignifer (Schenkling). |

22.1Rastline Malus Mill. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi na Malus Mill.Značilni škodljivi organizmi so: virus Cherry rasp leaf (ameriški),virus Tomato ringspot, | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18), Prilogi III(B)(I) ter Prilogi IV(A)(I)(15), (17) in (19.2), uradna izjava: (a)da so rastline:ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da morajo izvirati neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme ob uporabi primernih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,alida izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji, in je bil uradno testiran vsaj enkrat v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj za značilne škodljive organizme ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi;(b)da simptomi bolezni, ki jo povzročajo značilni škodljivi organizmi, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

22.2Rastline Malus Mill. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoča metličavosti jablan (mikoplazma Apple proliferation) | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18), Prilogi III(B)(I) ter Prilogi IV(A)(I)(15), (17), (19.2) in (22.1), uradna izjava (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z mikoplazmo Apple proliferation;ali(b)(aa)da so rastline, razen tistih, vzgojenih iz semena:ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da morajo izvirati neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za mikoplazmo razraščanja jablan (Apple proliferation mycoplasm) ob uporabi primernih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,alida izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj enkrat v zadnjih šestih popolnih rastnih dobah vsaj za mikoplazmo Apple proliferation ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,(bb)da simptomi bolezni, ki jo povzroča mikoplazma Apple proliferation, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

23.1Rastline naslednjih vrst Prunus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč virus Plum pox:Prunus amygdalus Batsch,Prunus armeniaca L.,Prunus blireiana Andre,Prunus brigantina Vill.,Prunus cerasifera Ehrh.,Prunus cistena Hansen,Prunus curdica Fenzl in Fritsch.,Prunus domestica ssp. domestica L.,Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,Prunus glandulosa Thunb.,Prunus holosericea Batal.,Prunus hortulana Bailey,Prunus japonica Thunb.,Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh.,Prunus mume Sieb in Zucc.,Prunus nigra Ait.,Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Carr.,Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,Prunus triloba Lindl.,druge vrste Prunus L., občutljive na virus šarke (plum pox virus). | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18) ter Prilogi IV(A)(I)(15) in (19.2), uradna izjava (a)da so rastline, razen tistih, ki so vzgojene iz semena:ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da morajo izvirati neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za virus Plum pox ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,alida izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj enkrat v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj za virus šarke (virus plum pox) ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom;(b)da simptomi bolezni, ki jo povzroča virus Plum pox, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih treh popolnih rastnih dob(c)da so bile odstranjene rastline na mestu pridelave, na katerih so se pojavili simptomi bolezni, ki jo povzročajo drugi virusi ali virusom podobni patogeni. |

23.2Rastline Prunus L. za saditev(a)ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi na Prunus L.(b)razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi(c)razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmiZnačilni škodljivi organizmi so: pod (a):virus Tomato ringspot,pod (b):virus Cherry rasp leaf (ameriški),virus Peach mosaic (ameriški),Peach phony rikecija,mikoplazma Peach rosette,mikoplazma Peach yellows,virus Plum line pattern (ameriški),mikoplazma Peach X-disease,ali (c):Little cherry patogen. | Brez poseganja v določbe, veljavne za rastline, ki so, kjer je ustrezno, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18) ali Prilogi IV(A)(I)(15), (19.2) in (23.1), uradna izjava (a)da so rastline:ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme z uporabo primernih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,alida neposredno izvirajo iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj enkrat uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme z uporabo ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,(b)da simptomi bolezni, ki jih povzročajo škodljivi organizmi, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih treh popolnih rastnih dob. |

24.Rastline Rubus L. za saditev:(a)ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi na Rubus L.(b)razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi.Značilni škodljivi organizmi so: pod (a):virus obročkaste gnilobe paradižnika (tomato ringspot virus),virus Black raspberry latent,virus Cherry leafroll,virus Prunus necrotic ringspot,pod (b):virus Raspberry leaf curl (ameriški)virus Cherry rasp leaf (ameriški) | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(19.2), (a)na rastlinah ni listnih uši ne njihovih jajčec(b)uradna izjava:(aa)da so rastline:ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme z uporabo primernih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,alida neposredno izvirajo iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj enkrat uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme z uporabo ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi(bb)da simptomi bolezni, ki jih povzročajo škodljivi organizmi, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih popolnih rastnih dob. |

25.1Gomolji Solanum tuberosum L., ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč Synchytriumendobioticum (Schilbersky) Percival | Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11), in (12), uradna izjava: (a)da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (vse rase, razen Rasa 1, navadna evropska rasa) in na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival od začetka ustreznega obdobja;ali(b)da so bile v državi izvora izpolnjene določbe, priznane kot enakovredne določbam Skupnosti o boju proti Synchytriumendobioticum (Schilbersky) Percival po postopku iz člena 18 |

25.2Gomolji Solanum tuberosum L. | Brez poseganja v določbe, navedene v Prilogi (A)(10), (11) in (12) ter Prilogi IV (A)(I)(25.1), uradna izjava: (a)da gomolji izvirajo iz držav, za katere je znano, da niso okužene s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al.;ali(b)da so bile v državi izvora izpolnjene določbe, priznane kot enakovredne določbam Skupnosti o boju proti Clavibactermichiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al. po postopku iz člena 18. |

25.3Gomolji Solanum tuberosum L., razen zgodnjega krompirja, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč viroid Potato spindle tuber | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11) in (12) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1) in (25.2), zadrževanje sposobnosti kaljenja |

25.4Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11) in (12) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1), (25.2) in (25.3), uradna izjava, da gomolji izvirajo s polja, za katero je znano, da ni okuženo z Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens in Globodera pallida (Stone) Behrens in (aa)da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith tam ni navzoč;ali(bb)da na območjih, za katera je znano, da je tam navzoč Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, gomolji izvirajo z mesta pridelave, za katero je ugotovljeno, da ni okuženo s Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ali ni okuženo zaradi izvajanja ustreznega postopka za izkoreninjenje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith po postopku iz člena 18in(cc)da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da tam nista navzoča Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen ali(dd)na območjih, za katera je znano, da sta tam navzoča Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen,bodisi gomolji izvirajo z mesta pridelave, za katero je, na podlagi letne sistematične raziskave gojenih gostiteljskih rastlin z vizualnim inšpekcijskim pregledom gostiteljskih rastlin ob ustreznem času in z vizualnim inšpekcijskim pregledom zunanjosti in rezanjem gomoljev po spravilu krompirja, ki je rasel na mestu pridelave, ugotovljeno, da ni okuženo z Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssenbodisi se gomolji po spravilu naključno vzorčijo in se preveri navzočnost simptomov z ustrezno metodo za induciranje simptomov ali z laboratorijskim testiranjem in z inšpekcijskim vizualnim pregledom zunanjosti in rezanjem gomoljev ob ustreznem času in vseh možnostih pri zapiranju paketov ali kontejnerjev pred trženjem v skladu z določbami o zapiranju Direktive Sveta 66/403/EGS z dne 14. junija 1996 o trženju semenskega krompirja, in simptomi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) ter Meloidogyne fallax Karssen niso bili ugotovljeni. |

25.5Rastline Solanaceae za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoča mikoplazma Potato stolbur. | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11), (12) in (13) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1), (25.2), (25.3) in (25.4), uradna izjava, da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi mikoplazme Potato stolbur od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

25.6Rastline Solanaceae za saditev, razen gomoljev Solanum tuberosum L. in razen semena Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč viroid Potato spindle tuber. | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(11), (13) in Prilogi IV(A)(I)(25.5), kjer je ustrezno, uradna izjava, da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi viroida Potato spindle tuber od začetka zadnje popolne rastne dobe |

25.7Rastline Capsicum annum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. in Solanum melongena L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(11) in (13) ter Prilogi IV(A)(I)(25.5) in (25.6), kjer je ustrezno, uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je ugotovljeno, da niso okužena s Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;ali(b)da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

25.8Gomolji Solanum tuberosum L., razen tistih za saditev | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(12) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1), (25.2) in (25.3), uradna izjava, da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da tam ni navzoč Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. |

26.Rastline Humulus lupulus L. za saditev, razen semena | Uradna izjava, da na hmelju niso bili opaženi simptomi Verticillium albo-atrum Reinke in Berthold in Verticillium dahliae Klebahn na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

27.1Rastline Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. in Pelargonium l'Hérit. ex Ait. za saditev, razen semena | Uradna izjava: (a)da na mestu pridelave niso bili opaženi nobeni znaki Heliothis armigera Hübner ali Spodoptera littoralis (Boisd.) od začetka zadnje popolne rastne dobeali(b)da so bile rastline ustrezno tretirane proti navedenim organizmom. |

27.2Rastline Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. in Pelargonium l'Hérit. ex Ait., razen semena | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(27.1), (a)na mestu pridelave niso bili opaženi nobeni znaki Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith ali Spodoptera litura (Fabricius) od začetka zadnje popolne rastne dobeali(b)rastline so bile ustrezno tretirane proti navedenim organizmom. |

28.Rastline Dendranthema (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(27.1) in (27.2), uradna izjava: (a)da rastline niso več kot tretja generacija vegetativnega dela, ki izvira iz materiala, za katerega so virološki testi pokazali, da ni okužen z viroidom Chrysanthemum stunt, ali neposredno izvirajo iz materiala, za katerega se med uradnim inšpekcjskim pregledom, ki se izvaja med cvetenjem, ugotovi, da vsaj 10 % reprezentativnega vzorca ni okuženega z viroidom Chrysanthemum stunt;(b)da rastline ali potaknjenci:prihajajo s posesti, na katerih so bile uradno inšpekcijsko pregledane vsaj mesečno v treh mesecih, preden so bile odposlane, in na katerih v tem obdobju niso bili opaženi simptomi Puccinia horiana Hennings in v njihovi neposredni bližini niso bili ugotovljeni nobeni simptomi Puccinia horiana Hennings v treh mesecih pred izvozom,alida so bile ustrezno tretirane proti Puccinia horiana Hennings;(c)da pri izkoreninjenih podtaknjencih niso bili opaženi simptomi Didymella ligulicola (Baker, Dimock in Davis) v. Arx na potaknjencih ali na rastlinah, iz katerih izvirajo potaknjenci, ali da pri ukoreninjenih potaknjencih niso bili opaženi simptomi Didymella ligulicola (Baker, Dimock in Davis) v. Arx na potaknjencih ali ukorenišču. |

29.Rastline Dianthus L. za saditev, razen semena | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(27.1) in (27.2), uradna izjava: da rastline izvirajo neposredno iz matičnih rastlin, za katere je bilo z uradno odobrenimi preskusi, izvedenimi vsaj enkrat v dveh predhodnih letih, ugotovljeno, da niso okužene z Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonascaryophylli (Burkholder) Starr in Burkholder in Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,da na rastlinah niso bili opaženi simptomi zgoraj navedenih škodljivih organizmov. |

30.Čebulice Tulipa L. in Narcissus L., razen tistih, za katere je na njihovi embalaži ali kako drugače jasno označeno, da so za prodajo končnim porabnikom, ki niso vključeni v poklicno pridelavo rezanega cvetja | Uradna izjava, da na rastlinah niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

31.Rastline Pelargonium L'Herit. ex Ait. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč virus Tomato ringspot: | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(27.1) in (27.2), |

(a)za katere ni znano, ali je tam navzoča Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropske populacije) ali drugi vektorji virusa Tomato ringspot | uradna izjava: (a)da rastline neposredno izvirajo z mest pridelave, za katera je ugotovljeno, da niso okužena z virusom Tomato ringspot;ali(b)da rastline niso več kot četrta generacija vegetativnega dela, ki izvira iz matičnih rastlin, za katere se v uradno odobrenem sistemu testiranja na viruse ugotovi, da niso okužene z virusom Tomato ringspot. |

(b)za katere je znano, da je tam navzoča Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropske populacije) ali drugi vektorji virusa Tomato ringspot | uradna izjava: (a)da rastline neposredno izvirajo z mest pridelave, za katera je ugotovljeno, da zemlja ali rastline niso okužene z virusom Tomato ringspot;ali(b)da rastline niso več kot druga generacija vegetativnega dela, ki izvira iz matičnih rastlin, za katere je v uradno odobrenem sistemu testiranja na viruse ugotovljeno, da niso okužene z virusom Tomato ringspot. |

32.1Rastline Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicumannuum L., Cucumis spp. Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. in hibridi, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L., Tanacetum L. in Verbena L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, v katerih je bilo ugotovljeno po postopku iz člena 18, da ni znano, ali so tam navzoči značilni škodljivi organizmi:Amauromyza maculosa (Malloch),Liriomyza bryoniae (Kaltenbach),Liriomyza huidobrensis (Blanchard),Liriomyza sativae Blanchard,Liriomyza trifolii (Burgess) | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(11) in (13) in Prilogi IV(A)(I)(27.1), (27.2), (28) in (29), kjer je ustrezno, uradna izjava: (a)da na mestu pridelave ob uradnih inšpekcijskih pregledih, izvedenih vsaj enkrat mesečno v treh mesecih pred izvozom, niso bili opaženi nobeni znaki značilnih škodljivih organizmov;ali(b)da so bile rastline inšpekcijsko pregledane neposredno pred izvozom in ni bila ugotovljena navzočnost znakov značilnih škodljivih organizmov ter so bile ustrezno tretirane, da bi se izkoreninili značilni škodljivi organizmi. |

32.2Rastline vrst, ki so zajete v Prilogi IV(A)(I)(32.1) za saditev, razen semena, izvirajočih iz ameriških držav ali katere koli druge države, ki ni zajeta v Prilogi IV(A)(I)(31.1) | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(11) in (13) ter Prilogi IV(A)(I)(27.1), (27.2), (28), (29) in (32.1), kjer je ustrezno, uradna izjava, da ob uradnih pregledih, izvedenih vsaj mesečno v treh mesecih pred izvozom, niso bili opaženi znaki Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard ali Liriomyza trifolii (Burgess) na mestu pridelave. |

32.3Širokolistne vrste, razen tistih, ki so zajete v Prilogi IV(A)(I)(32.1) za saditev, razen semena, izvirajoča iz držav, ki niso zajete v Prilogi IV(A)(I)(32.1) | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(11) in (13) ter Prilogi IV(A)(I)(27.1), (27.2), (28) in (29), kjer je ustrezno, uradna izjava: (a)da ob uradnem inšpekcijskem pregledu pred izvozom na mestu pridelave niso bili opaženi nobeni znaki Amauromyzamaculosa (Malloch) ali Linomyza sativae Blanchard;ali(b)da so bile rastline inšpekcijsko pregledane neposredno pred izvozom in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z značilnimi škodljivimi organizmi ter so bile ustrezno tretirane, da bi se izkoreninili značilni škodljivi organizmi. |

33.Rastline s koreninami, posajene ali predvidene za saditev, rastoče na prostem | Uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo s Clavibacter michiganensis ssp., sependoniscus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens in Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. |

34.Zemlja in rastni substrat, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo, v celoti ali deloma sestavljen iz zemlje ali trdnih organskih snovi, kot so deli rastlin, humus, vključno s šoto ali lubjem ali katero koli drugo trdno anorgansko snovjo za vzdrževanje vitalnosti rastlin iz:Turčije,Belorusije, Estonije, Latvije, Litve, Moldavije, Rusije, Ukrajine,neevropskih držav, razen Cipra, Egipta, Izraela, Libije, Malte, Maroka, Tunizije | Uradna izjava: (a)da je bil rastni substrat ob sajenju:brez zemlje in organskih snovi,alije bilo ugotovljeno, da ni okužen z insekti in škodljivimi ogorčicami in je bil ustrezno pregledan ali obdelan z visoko temperaturo ali zaplinjen proti okužbi z drugimi škodljivimi organizmi,alije bil ustrezno obdelan z visoko temperaturo ali zaplinjen proti okužbi s škodljivimi organizmi in(b)ob sajenju:so bili sprejeti ustrezni ukrepi, da bi se rastni substrat zavaroval proti okužbi s škodljivimi organizmi,alije bil rastni substrat odstranjen z rastlin v dveh tednih pred pošiljanjem in ga je ostalo le toliko, kakor je potrebno za vzdrževanje vitalnosti med prevozom, in če je ponovno posajen, rastni substrat, ki se uporablja za ta namen, izpolni zahteve pod (a). |

35.1Rastline Beta vulgaris L. za saditev, razen semena | Uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi virusa Beet curly top (neevropski izolati) na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

35.2RastlineBeta vulgaris L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč virus Beet curly top | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(35.1), uradna izjava: (a)da ni znano, ali je virus Beet curly top navzoč na območju pridelave;in(b)da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi virusa Beet curly top od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

36.1Rastline Ficus L. za saditev, razen semena | Uradna izjava: (a)da je bilo ob uradnih inšpekcijskih pregledih, izvedenih najmanj enkrat mesečno v zadnjih treh mesecih pred izvozom, ugotovljeno, da na mestu pridelave ni navzoč Thrips palmi Karny;ali(b)da je bila pošiljka ustrezno tretirana proti okužbi s Thysanoptera;ali(c)da so bile rastline gojene v toplih gredah in da so bili sprejeti uradni ukrepi za spremljanje navzočnosti Thrips palmi Karny v ustreznem obdobju in da takrat ni bil odkrit Thrips palmi Karny. |

36.2Rastline, razen Ficus L. za saditev, razen semena | Uradna izjava: (a)da rastline izvirajo iz države, za katero je znano, da ni okužena s Thrips palmi Karny;ali(b)da je bilo na uradnih inšpekcijskih pregledih, izvedenih najmanj enkrat mesečno v zadnjih treh mesecih pred izvozom, ugotovljeno, da mesto pridelave ni okuženo s Thrips palmi Karny;ali(c)da je bila pošiljka ustrezno tretirana proti okužbi s Thysanoptera. |

37.Rastline Palmae za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav | Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(17), kjer je ustrezno, uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo z mikoplazmo Palm lethal yellowing in z viroidom Cadang-Cadang in da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi od začetka zadnje rastne dobe;ali(b)da na rastlinah niso bili opaženi simptomi mikoplazme Palm lethal yellowing in viroida Cadang-Cadang od začetka zadnje popolne rastne dobe in da so bile rastline na mestu pridelave, na katerih so se pojavili simptomi, ki vzbujajo sum na kontaminacijo s temi organizmi, uničene na tem mestu in ustrezno tretirane, da bi se odpravil Myndus crudus Van Duzee;(c)da so bile rastline v tkivnih kulturah pridobljene iz rastlin, ki izpolnjujejo zahteve pod (a) ali (b) |

38.1Rastline Camellia L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav | Uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s Ciborinia camelliae Kohn;ali(b)da na cvetočih rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi Ciborinia camelliae Kohn od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

38.2Rastline Fuchsia L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz ZDA ali Brazilije | Uradna izjava, da na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi Aculops fuchsiae Keifer in da so bile rastline inšpekcijsko pregledane neposredno pred izvozom in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z Aculops fuchsiae Keifer. |

39.Drevnate rastline in grmovnice za saditev, razen semena in rastlin v tkivnih kulturah, ki izvirajo iz tretjih držav, razen evropskih in mediteranskih držav | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v prilogi III(a)(1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), Prilogi III(B)(1) in Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5.), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1) in (38.2), kjer je ustrezno, uradna izjava: da so rastline čiste (tj. brez rastlinskih ostankov) in brez listov in plodov,da so bile vzgojene v drevesnicah,da so bile inšpekcijsko pregledane ob ustreznem času in pred izvozom ter je bilo ugotovljeno, da nimajo znakov škodljivih bakterij, virusov in virusom podobnih organizmov in je bilo ugotovljeno, da so ali brez znakov ali znakov škodljivih ogorčic, insektov, pršic in gliv ali pa so bile ustrezno tretirane, da bi se odstranili taki organizmi. |

40.Listnata drevesa in grmovnice za saditev, razen semena in rastlin v tkivnih kulturah, izvirajoča iz tretjih držav, razen evropskih in mediteranskih | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17) in (18), Prilogi III(B)(1) ter Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5.), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1), (38.2) in (39), kjer je ustrezno, uradna izjava, da so rastline v stadiju mirovanja in brez listov. |

41.Enoletne in dveletne rastline, razen Gramineae, za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih ali nemediteranskih držav | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, kjer je ustrezno, navedene v Prilogi III(A)(11), (13) ter Prilogi IV(A)(I)(25.5), (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (33), (34), (35.1) in (35.2), uradna izjava: da so bile rastline gojene v vzgajališčih,da so brez rastlinskih ostankov, cvetov in plodov,da so inšpekcijsko pregledane ob ustreznem času in pred izvozom inje bilo ugotovljeno, da so brez znakov škodljivih bakterij, virusov in virusom podobnih organizmov terje bilo ugotovljeno, da so ali brez znakov ali znakov škodljivih ogorčic, insektov, pršic in gliv ali so bile ustrezno tretirane, da bi se odpravili taki organizmi. |

42.Rastline družine Gramineae okrasnih večletnih trav poddružin Bambusoideae, Panicoideae in rodov Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. in Uniola L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevpropskih ali nemediteranskih | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, kjer je ustrezno, navedene v Prilogi IV(A)(I)(33) in (34), uradna izjava: da so bile rastline vzgojene v vzgajališčih,inda so brez rastlinskih ostankov, cvetov in plodov,terda so bile inšpekcijsko pregledane pred izvozom inje bilo ugotovljeno, da nimajo znakov škodljivih bakterij, virusov in virusom podobnih organizmov terje bilo ugotovljeno, da nimajo znakov ali znakov škodljivih ogorčic, insektov, pršic in gliv, ali pa so bile ustrezno tretirane, da se odstranijo taki organizmi. |

43.Naravno ali siljeno pritlikave rastline za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), Prilogi III(B)(1) ter Prilogi IV(A)(I)(8.1), (9),(10),(11.1),(11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2),(20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1), (38.2), (39), (40), in (42), kjer je ustrezno, uradna izjava: (a)da morajo rastline, vključno s tistimi, ki so nabrane neposredno iz naravnih rastišč, rasti v uradno registriranih vzgajališčih, pod uradnim režimom nadzora oziroma jih morajo tam vzdrževati in vzgajati vsaj dve zaporedni leti, preden se odpošljejo,(b)da so rastline v vzgajališčih, navedene pod (a):(aa)vsaj v obdobju, navedenem v (a):posajene v lončke na policah najmanj 50 cm nad tlemi,ustrezno tretirane, da bi se preprečilo širjenje okužbe z neevropskimi vrstami rje: aktivna snov, koncentracija in datum uporabe sredstev so navedeni v fitosanitarnem spričevalu, predpisanem v členu 7 te direktive pod rubriko "dezinfestacija in/ali dezinfekcija".uradno inšpekcijsko pregledane najmanj šestkrat letno v ustreznih časovnih presledkih za navzočnost škodljivih organizmov, navedenih v prilogah k tej direktivi. Ti inšpekcijski pregledi, ki se izvajajo tudi na rastlinah v neposredni bližini vzgajališč, navedenih v (a), se opravljajo vsaj z vizualnim pregledom vsake vrste na polju ali vzgajališču in z vizualnim pregledom vseh delov rastline nad rastnim substratom ob uporabi naključnega vzorca vsaj 300 rastlin nekega rodu, kadar število rastlin tega rodu ni večje od 3000, ali 10 % rastlin, če je več kakor 3000 rastlin iz tega rodu,v teh inšpekcijskih pregledih je ugotovljeno, da niso okužene s škodljivimi organizmi, kakor je navedeno v prejšnji alinei. Okužene rastline se odstranijo. Ostale rastline je treba, kadar je ustrezno, učinkovito tretirati in jih zadržati ustrezno dolgo ter inšpekcijsko pregledati zaradi zagotovila, da niso okužene z nevarnimi škodljivimi organizmi, posajene v nerabljen umetni rastni substrat ali naravni rastni substrat, ki je zaplinjen ali ustrezno obdelan z visoko temperaturo in brez vseh škodljivih organizmov,vzdrževane v pogojih, ki zagotavljajo, da se rastni substrat ne okuži s škodljivimi organizmi in so bile v dveh tednih pred odpošiljanjem:otresene in sprane s čisto vodo, da se odstrani prvotni rastni substrat, in hranjene z golimi koreninami aliotresene in sprane s čisto vodo, da se odstrani naravni rastni substrat, in ponovno posajene v rastni substrat, ki izpolnjuje pogoje, določene vv peti alinei aliustrezno tretirane, da se zagotovi rastni substrat brez škodljivih organizmov, aktivna snov, koncentracija in datum uporabe sredstev pa so navedeni v fitosanitarnem spričevalu, predvidenem v členu 7 te direktive pod rubriko "dezinfestacija in/ali dezinfekcija",(bb)pakirane v zaprtih posodah, ki so bile uradno zaplombirane in označene z registrsko številko registriranega vzgajališča; ta številka je tudi navedena pod rubriko dopolnilna izjavana fitosanitarnem spričevalu, predvidenem v členu 7 te direktive, kar omogoča identifikacijo pošiljk. |

44.Širokolistne večletne rastline za saditev, razen semena družin Caryophyllaceae (razen Dianthus L.), Compositae (razen Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae in Rosaceae (razen Fragaria L.), ki izvirajo iz tretjih držav, razen evropskih in mediteranskih.. | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo, kjer je ustrezno, za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(32.1), (32.2), (32.3), (33) in (34), uradna izjava: da so rastline vzgojene v vzgajališčih inda so brez rastlinskih ostankov, cvetov in plodov terso bile inpekcijsko pregledane ob ustreznem času in pred izvozom inje bilo ugotovljeno, da nimajo znakov škodljivih bakterij, virusov ali virusom podobnih organizmov,je bilo ugotovljeno, da nimajo znakov škodljivih bakterij, virusov ali virusom podobnih organizmov, terje bilo ugotovljeno, da bodisi nimajo znakov ali simptomov kodljivih ogorčic, pric in gljiv bodisi so bile ustrezno tretirane, da bi se odstranili taki organizmi. |

45.Rastline Euphorbia pulcherrima Willd. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoča Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije) | Uradna izjava: da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da Bemisia tabaci Genn. tam ni navzočaalida ob uradnih inšpekcijskih pregledih, izvedenih vsaj mesečno v treh mesecih pred izvozom, niso bili opaženi nobeni znaki bolezni Bemisia tabaci Genn. na rastlinah na mestu pridelave. |

45.1Rastline Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč virus Tomato yellow leaf curl | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(13) ter Prilogi IV(A)(I)(25.5), (25.6) in (25.7), kjer je ustrezno |

(a)za katere je znano, ali je tam navzoča Bemisia tabaci Genn. | uradna izjava, da na rastlinah niso bili opaženi simptomi virusa Tomato yellow leaf curl |

(b)za katere je znano, da je tam navzoča Bemisia tabaci Genn. | uradna izjava: (a)da na rastlinah niso bili opaženi simptomi virusa Tomato yellow leaf curl in(aa)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da Bemisia tabaci Genn tam ni navzoča ali(bb)da je bilo ob uradnih inšpekcijskih pregledih, ki se izvajajo vsaj enkrat mesečno v treh mesecih pred izvozom, ugotovljeno, da mesto pridelave ni okuženo z Bemisia tabaci Genn;ali(b)da simptomi virusa Tomato yellow leaf curl niso bili opaženi na mestu pridelave in da je bilo tam opravljeno ustrezno tretiranje proti okužbi z Bemisia tabaci Genn. |

46.Rastline za saditev, razen semena, gomoljev, koreninskih zadebelitev, korenik, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmiZnačilni škodljivi organizmi so: virus Bean golden mosaic,virus Cowpea mild mottle,virus Lettuce infectious yellow,virus Pepper mild tigré,virus Squash leaf curl,drugi virusi, ki jih prenaša Bemisia tabaci Genn. | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(13) ter Prilogi IV(A)(I)(25.5.), (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (35.1), (35.2), (44), (45) in (45.1), kjer je ustrezno |

(a)Kjer ni znano, ali je tam navzoča Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije) ali drugi vektorji značilnih škodljivih organizmov | Uradna izjava, da na rastlinah med njihovo popolno rastno dobo niso bili opaženi nobeni simptomi značilnih škodljivih organizmov |

(b)Kjer je znano, da je tam navzoča Bemisia tabaci (neevropske populacije) ali drugi vektorji značilnih škodljivih organizmov | Uradna izjava, da v ustreznem obdobju na rastlinah niso bili opaženi nobeni simptomi značilnih škodljivih organizmov, in (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z Bemisia tabaci Genn. in drugimi vektorji značilnih škodljivih organizmov;ali(b)da je z uradnimi inšpekcijskimi pregledi, opravljenimi ob ustreznem času, ugotovljeno, da mesto pridelave ni okuženo z Bemisia tabaci Genn. in drugimi vektorji značilnih škodljivih organizmov;ali(c)da so bile rastline ustrezno tretirane, da bi se izkoreninila Bemisia tabaci Genn. |

47.SemeHelianthus annuus L. | Uradna izjava: (a)da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni;ali(b)da je bilo seme, razen semena, ki je bilo pridelano na sortah, odpornih na vse rase Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, navzoče na območju pridelave, ustrezno tretirano proti Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni. |

48.Seme Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. | Uradna izjava, da je bilo seme pridobljeno z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali ustrezno metodo, odobreno po postopku iz člena 18, in (a)da seme izvira z območij, za katera je znano, da tam niso navzoči Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye in viroid Potato spindle tuber; ali(b)da na rastlinah na mestu pridelave med njihovo popolno dobo rasti niso bili opaženi nobeni simptomi, ki jih povzročajo ti škodljivi organizmi, ali(c)da je bilo seme uradno testirano vsaj za te škodljive organizme na reprezentativnem vzorcu in z uporabo ustreznih metod in je bilo s testiranji ugotovljeno, da seme ni okuženo s temi škodljivimi organizmi. |

49.1Seme Medicago sativa L. | Uradna izjava: (a)da simptomi Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev niso bili opaženi na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe in da laboratorijski preskusi na reprezentativnem vzorcu niso pokazali Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev;ali(b)da je bilo opravljeno zaplinjevanje pred izvozom. |

49.2Seme Medicago sativa L., ki izvira iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(49.1), uradna izjava: (a)da ni znano, da bi bil od začetka zadnjih 10 let na kmetiji ali v njeni neposredni bližini navzoč Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al;(b)alida pridelek sodi v sorto, ki je priznana kot zelo odporna na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al,alida je bilo seme nabrano, ko se še ni začela četrta popolna rastna doba od saditve, in da je bilo v tem pridelku seme pred tem nabrano največ enkrat,alida vsebnost inertne snovi, ki je bila ugotovljena v skladu s pravili, ki veljajo za potrjevanje semena, trženega v Skupnosti, ne presega 0,1 ut. %;(c)da niso bili opaženi simptomi Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. na mestu pridelave ali na sosednjem pridelku Medicago sativa L. med zadnjo popolno rastno dobo ali, kjer je ustrezno, zadnjima dvema rastnima dobama;(d)da je bil pridelek pridelan na polju, na katerem ni bil navzoč noben predhoden pridelek Medicago sativa L. v zadnjih treh letih pred saditvijo. |

50.Seme Oryza sativa L. | Uradna izjava: (a)da je bilo seme uradno testirano z ustreznimi nematološkimi testi in da je bilo ugotovljeno, da ni okuženo z Aphelenchoides besseyi Christie;ali(b)da je bilo seme ustrezno obdelano z vročo vodo ali drugim ustreznim tretiranjem proti Aphelenchoides besseyi Christie. |

51.Seme Phaseolus L. | Uradna izjava: (a)da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;ali(b)da je bil testiran reprezentativni vzorec semena in je bilo v teh testih ugotovljeno, da ni okužen s Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. |

52.Seme Zea mays L. | Uradna izjava: (a)da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Erwinia stewartii (Smith) Dye;ali(b)da je bil testiran reprezentativni vzorec semena in v tem testu je bilo ugotovljeno, da seme ni okuženo z Erwinia stewartii (Smith) Dye. |

53.Seme rodov Triticum, Secale in X Triticosecale iz Afganistana, Indije, Iraka, Mehike, Nepala, Pakistana in ZDA, kjer je znano, da je tam navzoča Tilletia indica Mitra. | Uradna izjava, da seme izvira z območja, za katero je znano, da tam ni navzoča Tilletia indica Mitra. Ime območja je navedeno na fitosanitarnem spričevalu, predstavljenem v členu 7. |

54.Zrnje rodov Triticum, Secale in X Triticosecale iz Afganistana, Indije, Iraka, Mehike, Nepala, Pakistana in ZDA, kjer je znano, da je tam navzoča Tilletia indica Mitra. | Uradna izjava: (i)da zrnje izvira z območja, za katero je znano, da tam ni navzoča Tilletia indica Mitra. Ime območja ali območij je nevedeno na fitosanitarnem spričevalu iz člena 7 pod rubriko "mesto pridelave" ali(ii)da na rastlinah niso bili opaženi simptomi Tilletia indica Mitra na mestu pridelave med zadnjo popolno rastno dobo in da so bili vzeti reprezentativni vzorci zrnja ob spravilu in pred pošiljanjem, da so bili preskušeni in je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da vzorci semena niso okuženi s Tilletia indica Mitra; slednje se v fitosanitarnem spričevalu iz člena 7 v rubriki "ime pridelka" omeni kot "testirano in ugotovljeno, da ni okuženo s Tilletia indica Mitra". |

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti | Posebne zahteve |

1.Les Castanea Mill. | (a)Uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;ali(b)lesu se odstrani lubje. |

2.Les Platanus L. z lesom, ki je ohranil svojo naravno okroglo površino | (a)uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter;ali(b)z označbo "kiln-dried"(sušeno v peči), "KD" ali drugo mednarodno priznano označbo se v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji označita les ali njegova embalaža, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. |

3.Izolirano lubje Castanea Mill. | (a)Uradna izjava:da lubje izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Cryphonectria parasitica (Murril) Barr;(b)ali |

4.Rastline Pinus L. za saditev, razen semena | Uradna izjava, da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi Scrirrhia pini Funk in Parker od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

5.Rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A., Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. in Tsuga Carr. za saditev, razen semena | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(4), za katere je ustrezno, uradna izjava, da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi Melampsora medusae Thümen od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

6.Rastline Populus L. za saditev, razen semena | Uradna izjava, da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi Melampsora medusae Thümen od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

7.Rastline Castanea Mill., in Quercus L. za saditev, razen semena | Uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrali(b)da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

8.Rastline Platanus L. za saditev, razen semena | Uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo s Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walterali(b)da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

9.Rastline Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., razen Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. in Stranvaesia Lindl. za saditev, razen semena | Uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, ki so priznana, da niso okužena z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. po postopku iz člena 18;ali(b)da so bile uničene rastline, na katerih so se pojavili simptomi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini. |

10.Rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena | Uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli in Gikashvili, Citrus vein enation woody gall in virusom Citrus tristeza (evropski sevi);ali(b)da so rastline vzgojene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in uradno posamično testiran vsaj za virus Citrus tristeza (evropski sevi) in Citrus vein enation woody gall, ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod, odobrenih po postopku iz člena 18, in so stalno rasle v rastlinjaku, varnem pred insekti, ali v izolirani komori, na katerih niso bili opaženi simptomi Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli in Gikashvili, virusa Citrus tristeza(evropski sevi) in Citrus vein enation woody gall;ali(c)da so rastline:vzgojene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in je bil uradno posamično testiran vsaj za citrus vein enation woody gall in virus Citrus tristeza (evropski sevi) ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod, odobrenih po postopku iz člena 18, in za katerega je bilo v teh preskusih ugotovljeno, da ni okužen z virusom Citrus tristeza(evropski sevi) in za katerega je bilo v uradnih posamičnih testiranjih, opravljenih v skladu z metodami, navedenimi v tej alinei, uradno potrjeno, da ni okužen vsaj z virusom Citrus tristeza (evropski sevi),ininšpekcijsko pregledane in niso bili opaženi simptomi Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli in Gikashvili, in Citrus vein enation woody gall ter virusom Citrus tristezaod začetka zadnje popolne rastne dobe. |

11.Rastline Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. in Strelitziaceae, ukoreninjene ali z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo | Uradna izjava: (a)da ni bila opažena kontaminacija z Radopholus similis (Cobb) Thorne na mestu pridelave od začetka zadnje rastne dobe;ali(b)da so bile zemlja in korenine rastlin, za katere se domneva, da so kontaminirane, od začetka zadnje popolne rastne dobe uradno nematološko testirane vsaj za Radopholus similis (Cobb) Thorne in v teh testih je bilo ugotovljeno, da niso okužene s škodljivimi organizmi. |

12.Rastline Fragaria L., Prunus L. in Rubus L. za saditev, razen semena | Uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z značilnimi škodljivimi organizmi;ali(b)da na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzročajo značilni škodljivi organizmi.Značilni škodljivi organizmi so:na Fragaria L.:Phytophthora fragariae Hickman var. fragariaevirus Arabis mosaicvirus Raspberry ringspotvirus Strawberry crinklevirus Strawberry latent ringspotvirus Strawberry mild yellow edgevirus Tomato black ringXanthomonas fragariae Kennedy in Kingna Prunus L.:mikoplazma Apricot chlorotic leafrollXanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dyena Prunus persica (L.) Batsch:Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,na Rubus L.:virus Arabis mosaicvirus Raspberry ringspotvirus Strawberry latent ringspotvirus Tomato black ring |

13.Rastline Cydonia Mill., in Pyrus L. za saditev, razen semena | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(9), uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z mikoplazmo Pear decline;ali(b)da so bile rastline na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini, ki so kazale sumljive simptome kontaminacije z mikoplazmo Pear decline, uničene na tem mestu v zadnjih treh popolnih rastnih dobah. |

14.Rastline Fragaria L. za saditev, razen semena | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(12), uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z Aphelenchoides besseyi Christie;ali(b)da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi nobeni simptomi Aphelenchoides besseyi Christie od začetka zadnje popolne rastne dobe:ali(c)da rastline v tkivnih kulturah izvirajo iz rastlin, ki ustrezajo razdelku (b) te točke ali so bile uradno testirane z ustreznimi nematološkimi metodami in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z Aphelenchoides besseyi Christie. |

15.Rastline Malus Mill. za saditev, razen semena | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(9), uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z mikoplazmo Apple proliferation;ali(b)(aa)da so bile rastline, razen tistih, ki so vzgojene iz semena:bodisi uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da neposredno izvirajo iz materiala, ki je bil vzdrževan pod primernimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj na mikoplazmo Apple proliferation ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,bodisineposredno izvirajo iz materiala, ki je vzdrževan pod primernimi pogoji in je bil v zadnjih šestih popolnih rastnih dobah enkrat uradno testiran vsaj na mikoplazmo Apple proliferation ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom;(bb)da na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča mikoplazma Apple proliferation, od začetka zadnjih treh popolnih rastnih dob. |

16.Rastline naslednjih vrst Prunus L. za saditev, razen semena:Prunus amygdalus Batsch,Prunus armeniaca L.,Prunus blireiana Andre,Prunus brigantina Vill.,Prunus cerasifera Ehrh.,Prunus cistena Hansen,Prunus curdica Fenzl in Fritsch.,Prunus domestica ssp. domestica L.,Prunus domestica ssp. insititia (L.)C.K. Schneid,Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,Prunus glandulosa Thunb.,Prunus holosericea Batal.,Prunus hortulana Bailey,Prunus japonica Thunb.,Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh.,Prunus mume Sieb. in Zucc.,Prunus nigra Ait.,Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Carr.,Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,Prunus triloba Lindl., razen vrst Prunus L., | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(12), uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z virusom šarke (plum pox virus) z virusom Plum pox;ali(b)(aa)da so rastline, razen tistih, ki so vzgojene iz semena:bodisi uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in uradno testiran vsaj na virus Plum pox ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,bodisineposredno izvirajo iz materiala, ki je bil vzdrževan pod primernimi pogoji in je bil v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj enkrat uradno testiran vsaj na virus Plum pox ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom;(bb)da na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča virus Plum pox, od začetka zadnjih treh popolnih rastnih dob;(cc)da so bile uničene rastline na mestu pridelave, ki kažejo simptome bolezni, povzročenih zaradi drugih virusov ali virusom podobnih patogenov. |

17.Rastline Vitis L., razen plodov in semena | Uradna izjava, da na matičnih rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi Grapevine Flavescence dorée MLO in Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. od začetka zadnjih dveh popolnih rastnih dob. |

18.1Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev | Uradna izjava: (a)da se upoštevajo določbe Skupnosti za boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;in(b)da bodisi gomolji izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al. bodisi se upoštevajo določbe Skupnosti za boj proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthof) Davis et al.;in(c)da gomolji izvirajo s polja, za katero je znano, da ni okuženo z Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens in Globodera pallida (Stone) Behrens;in(d)(aa)bodisi da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da tam ni navzoč Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; bodisi(bb)da na območjih, za katera je znano, da je tam navzoč Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, gomolji izvirajo z mesta pridelave, za katerega je ugotovljeno, da ni okuženo s Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ali ni okuženo zaradi izvajanja ustreznega postopka, zato da bi se izkoreninil Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;in(e)bodisi da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da tam nista navzoča Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen ali z območij, kjer sta navzoča Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen:bodisi da gomolji izvirajo z mesta pridelave, za katerega je ugotovljeno, da ni okuženo z Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen na podlagi letne sistematične raziskave pridelave gostiteljev z vizualnim inšpekcijskim pregledom gostiteljskih rastlin v ustreznih časovnih obdobjih ter z vizualnim inšpekcijskim pregledom zunanjosti in rezanjem gomoljev po spravilu na mestu pridelave pridelanega krompirja alipa se gomolji po spravilu naključno vzorčijo in se preveri navzočnost simptomov z ustrezno indikatorsko metodo ali z laboratorijskim testom, kakor tudi z vizualnim inšpekcijskim pregledom zunanjosti in rezanjem gomoljev ob ustreznem času in v vseh primerih pri zapiranju pakiranj ali zabojnikov pred trženjem v skladu z določbami o zapiranju v Direktivi Sveta 66/403/EGS ter niso ugotovljeni simptomi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Melodoigyne fallax Karssen. |

18.2Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev, razen gomoljev tistih sort, ki so uradno sprejete v eni ali več državah članicah na podlagi Direktive Sveta 70/457/EGS z dne 29. septembra 1970 o enotnem katalogu sort kmetijskih rastlin | Brez poseganja v posebne zahteve iz Priloge IV(A)(II)(18.1), ki veljajo za gomolje, uradna izjava: da gomolji pripadajo višji vzgojni stopnji; taka izjava je ustrezno navedena na listini, ki spremlja gomolje,da so gomolji pridelani v Skupnosti,inda gomolji neposredno izvirajo iz materiala, ki se vzdržuje v ustreznih pogojih in je bil uradno karantensko testiran v skladu z ustreznimi metodami in je bilo v teh testih ugotovljeno, da ni okužen s škodljivimi organizmi. |

18.3Rastline iz vrst Solanum L., ki tvorijo stolone ali gomolje, ali njihovi hibridi za saditev, razen gomoljev Solanum tuberosum L., podrobneje navedenih v Prilogi IV(A)(II)(18.1) ali (18.2), in razen materiala, ki se vzdržuje v kulturah, shranjenih v genskih bankah ali genetskih zbirkah | (a)Rastline se vzdržujejo pod karantenskimi pogoji in s testiranjem v karanteni se ugotovi, da niso okužene s škodljivimi organizmi;(b)karantensko testiranje, navedeno pod (a):(aa)nadzira uradna organizacija za varstvo rastlin zadevne države članice in ga izvaja strokovno usposobljeno osebje te organizacije ali kateri koli drug uradno potrjen organ;(bb)se izvaja na mestu, ki je ustrezno opremljeno za preprečevanje širjenja škodljivih organizmov in ohranjanje materiala, vključno z indikatorskimi rastlinami, tako da se odstrani vsaka nevarnost za širjenje škodljivih organizmov;(cc)se izvaja na vsaki enoti materiala,z vizualnim pregledom v rednih časovnih presledkih med celotnim trajanjem vsaj ene rastne dobe, ob upoštevanju vrste materiala in njegove razvojne stopnje med preskusnim programom, za ugotavljanje simptomov, ki jih povzročajo škodljivi organizmi,s testiranjem po ustreznih metodah, ki se predložijo odboru iz člena 18:pri krompirju v kakršni koli obliki vsaj zavirus Andean potato latent,virus Arracacha virus B. sev oca,virus Potato black ringspot,viroid Potato spindle tuber,virus Potato T,virus Andean potato mottle,navadni krompirjevi virusi A, M, S, V, X, in Y (vključno Yom Yn in Yc) in virus Potato leaf roll,Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al.,Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smith;pri pravem semenu krompirja vsaj za zgoraj navedene viruse in viroid.(dd)z ustreznim testiranjem vseh drugih simptomov, opaženih pri vizualnem pregledu, da bi identificirali škodljive organizme, ki so povzročili take simptome;(c)vsak material, za katerega je v testiranju pod (b) ugotovljeno, da je okužen s škodljivimi organizmi pod (b) se takoj uniči ali se uporabijo ustrezni postopki za odstranitev škodljivega organizma/organizmov;(d)vsaka organizacija ali raziskovalno telo, ki hrani ta material, obvesti uradno službo države članice za varstvo rastlin o materialu, ki ga hrani. |

18.4Rastline vrst Solanum L., ki tvorijo stolone ali gomolje, ali njihovi hibridi za saditev, shranjeni v genskih bankah ali genetskih zbirkah | Vsaka organizacija ali raziskovalni subjekt, ki ima tak material, obvesti uradno službo za varstvo rastlin države članice o materialu, ki ga hrani. |

18.5Gomolji Solanum tuberosum L., razen tistih, ki so navedeni v Prilogi IV(A)(II)(18.1), (18.2), (18.3) ali (18.4) | Registrska številka, s katero se označi embalaža ali če se krompir prevaža v razsutem stanju, je vozilo, ki prevaža krompir, dokazilo, da je krompir pridelal uradno registrirani pridelovalec ali da izvira iz uradno registriranega skupnega skladišča ali iz distribucijskih centrov, ki obstajajo na območju pridelave, kar nakazuje, da gomolji niso okuženi s Pseudomonas solanacearum(Smith) Smith in (a)da so bile upoštevane določbe Skupnosti za boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;ter(b)kjer je ustrezno, določbe Skupnosti za boj proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al. |

18.6Rastline Solanaceae za saditev, razen semena in rastlin, navedenih v Prilogi IV(A)(II)(18.4) ali (18.5) | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(18.1), (18.2) in (18.3), kjer je ustrezno, uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo z mikoplazmo Potato stolbur;ali(b)da na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi simptomi mikoplazme Potato stolbur. |

18.7Rastline Capsicum annuum L., Lycopersicum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., in Solanum melongena L. za saditev, razen semena | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi V(A)(II)(18.6), kjer je ustrezno, uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je ugotovljeno, da niso okužena s Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ali(b)da na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi simptomi Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. |

19.Rastline Humulus lupulus L. za saditev, razen semena | Uradna izjava, da na hmelju na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi Verticillium albo-atrum Reinke in Berthold in Verticillium dahliae Klebahn od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

20.Rastline Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. in Pelargonium l'Hérit, ex Ait. za saditev, razen semena | Uradna izjava: (a)da na mestu pridelave niso bili opaženi znaki Heliothis armgera Hübner ali Spodoptera littoralis (Boisd.) od začetka zadnje popolne rastne dobe;ali(b)da so bile rastline ustrezno tretirane proti navedenim organizmom. |

21.1Rastline Dendranthema (DC) Des Moul. za saditev, razen semena | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(20), uradna izjava: (a)da rastline niso več kot tretja generacija vegetativnega dela, ki izvira iz materiala, za katerega je pri testiranju na viruse ugotovljeno, da ni okužen z viroidom Chrysanthemum stunt ali neposredno izvira iz materiala, za katerega je med uradnim inšpekcijskih pregledom, ki je opravljen med cvetenjem, ugotovljeno, da vsaj 10 % reprezentativnega vzorca ni okuženega z viroidom Chrysanthemum stunt;(b)da rastline ali potaknjenci prihajajo s posesti:ki je bila mesečno uradno inšpekcijsko pregledana v treh mesecih pred pošiljanjem in na kateri takrat niso bili opaženi nobeni simptomi Puccinia horiana Hennings in znano je bilo, da v njeni neposredni bližini v treh mesecih pred trženjem niso bili navzoči simptomi Puccinia horiana Hennings,alida je bila pošiljka ustrezno tretirana proti Puccinia horiana Hennings;(c)da pri neukoreninjenih potaknjencih niso bili opaženi nobeni simptomi Didymella ligulicola (Baker, Dimock in Davis) v. Arx na potaknjencih ali na rastlinah, iz katerih izvirajo potaknjenci, ali pri ukoreninjenih potaknjencih niso bili opaženi simptomi Didymella ligulicola (Baker, Dimock in Davis) v. Arx na potaknjencih ali ukorenišču. |

21.2Rastline Dianthus L. za saditev, razen semena | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(20), uradna izjava: da rastline neposredno izvirajo iz matičnih rastlin, za katere je v uradno odobrenih testih, opravljenih vsaj enkrat v zadnjih dveh letih, ugotovljeno, da niso okužene z Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr in Burkholder in Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma,da na rastlinah niso bili opaženi nobeni simptomi zgoraj navedenih škodljivih organizmov. |

22.Čebulice Tulipa L. in Narcissus L., razen tistih, ki so označene na embalaži ali kako drugače, da so namenjene prodaji končnim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s poklicno pridelavo rezanega cvetja | Uradna izjava, da na rastlinah od začetka zadnje popolne vegetativne dobe niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev. |

23.Rastline Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. in njihovi hibridi, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw., Solanum melongena L., Spinacia L., Tanacetum L. in Verbena L. za saditev, razen semena | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, kjer je ustrezno, navedene v Prilogi IV(A)(II)(20), (21.1) ali (21.2), uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo z Liriomyza bryonie (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess);ali(b)da na mestu pridelave niso bili opaženi znaki Liriomyza bryonie (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ali Liriomyza trifolii (Burgess) ob uradnih inšpekcijskih pregledih, opravljenih vsaj enkrat mesečno v zadnjih treh mesecih pred spravilom;ali(c)da so bile rastline inšpekcijsko pregledane neposredno pred trženjem in niso bili ugotovljeni znaki značilnih škodljivih organizmov ter so bile ustrezno tretirane, da bi se izkoreninile Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess). |

24.Rastline s koreninami, sajene ali predvidene za saditev, rastoče na prostem | Da ni dokazov, da mesto pridelave ni okuženo s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kottfhoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens in Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. |

25.Rastline Beta vulgaris L. za saditev, razen semena | Uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z virusom Beet leaf curl;ali(b)da ni znano, da bi bil na območju pridelave navzoč virus Beet leaf curl in na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi nobeni simptomi virusa Beet leaf curl od začetka zadnje popolne rastne dobe. |

26.Seme Helianthus annuus L. | Uradna izjava: (a)da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.&de Toni;ali(b)da je seme, razen semena, ki je pridelano na sortah, odpornih na vse rase Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.&de Toni, navzoče na območju pridelave, ustrezno tretirano proti Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni. |

26.1Rastline Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.) za saditev, razen semena | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, kjer je ustrezno, navedene v Prilogi IV(a)(II)(18.6) in (23), uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z virusom Tomato yellow leaf curl;ali(b)da na rastlinah niso bili opaženi nobeni simptomi virusa Tomato yellow leaf curl;in(aa)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z Bemisia tabaci Genn;ali(bb)da je na uradnih inšpekcijskih pregledih, opravljenih vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred izvozom, ugotovljeno, da mesto pridelave ni okuženo z Bemisia tabaci Genn;ali(c)da na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi virusa Tomato yellow leaf curl in da je bil na mestu pridelave uveden ustrezen režim tretiranja in spremljanja, da bi se zagotovila neokužena mesta pridelave z Bemisia tabaci Genn. |

27.Seme Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. | Uradna izjava, da je bilo seme pridobljeno z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali enakovredno metodo, odobreno po postopku iz člena 18; in (a)da seme izvira z območij, za katera ni znano, ali sta tam navzoča Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. ali Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye;ali(b)da na rastlinah na mestu pridelave med njihovo zadnjo popolno rastno dobo niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzročajo ti škodljivi organizmi;ali(c)da je bilo seme uradno testirano vsaj na te škodljive organizme na reprezentativnem vzorcu in z uporabo ustreznih metod in v testih ugotovljeno, da seme ni okuženo s temi škodljivimi organizmi. |

28.1Seme Medicago sativa L. | Uradna izjava: (a)da na mestu pridelave niso bili opaženi nobeni simptomi Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev od začetka zadnje popolne rastne dobe in da z laboratorijskimi testi na reprezentativnem vzorcu ni bila odkrita Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev;ali(b)da je bilo opravljeno zaplinjevanje pred trženjem. |

28.2Seme Medicago sativa L. | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(28.1), uradna izjava: (a)da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al.;ali(b)da od začetka zadnjih 10 let ni bilo znano, ali je Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. navzoč na kmetiji ali v njeni neposredni bližini,inda pridelek spada v sorto, priznano kot zelo odporno na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al,alida je bilo seme pridelano, ko se še ni začela četrta popolna rastna doba od sajenja, in da je bila največ ena predhodna pridelava semena tega pridelka,alida vsebnost inertne snovi, določene v skladu s pravili, ki veljajo za uradno potrjevanje semena, poslanega na tržišče Skupnosti, ne presega 0,1 ut. %,da na mestu pridelave ali na sosednjem pridelku Medicago sativa L. niso bili opaženi nobeni simptomi Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. med zadnjo popolno rastno dobo ali, kjer je ustrezno, med zadnjima dvema rastnima dobama,da so bili pridelki pridelani na zemljišču, na katerem v zadnjih treh letih predsajenjem ni bilo pridelka Medicago sativa L. |

29.Semena Phaseolus L. | Uradna izjava: (a)da semena izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;ali(b)da je bil testiran reprezentativni vzorec semena in je bilo v teh testih ugotovljeno, da ni okužen s Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. |

30.1Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi | Na embalaži je ustrezna označba izvora. |

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti | Posebne zahteve | Varovano območje/območja |

1.Les iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v Prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (7), kjer je ustrezno: (a)lesu se odstrani lubje;ali(b)uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Dendroctonus micans Kugelan;ali(c)z označbo "kiln-dried" (sušen v peči) ali "KD" ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ter ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. | EL, IRL, UK |

2.Les iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (7), kjer je ustrezno, in Prilogi IV(B)(1), (a)lesu se odstrani lubje;ali(b)uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips duplicatus Sahlbergh;ali(c)z označbo "kiln-dried" (sušen v peči) ali "KD" ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. | EL, IRL, UK |

3.Les iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v Prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (7), kjer je ustrezno, in Prilogi IV(B)(1) in (2): (a)lesu se odstrani lubje;ali(b)uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips typographusHeer;ali(c)z označbo "kiln-dried" (sušen v peči) ali "KD" ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. | IRL, UK |

4.Les iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v Prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (7), kjer je ustrezno, in Prilogi IV(B)(1),(2),(3): (a)lesu se odstrani lubje;ali(b)uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips amitinus Eichhof;ali(c)z označbo "kiln-dried" (sušen v peči) ali "KD" ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. | EL, F (Korzika), IRL, UK |

5.Les iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v Prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (7), kjer je ustrezno, in Prilogi IV(B)(1),(2),(3),(4): (a)lesu se odstrani lubje;ali(b)uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips cembraeHeer;ali(c)z označbo "kiln-dried" (sušen v peči) ali "KD" ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ter ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. | EL, IRL, UK (Severna Irska, otok Man) |

6.Les iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v Prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (7), kjer je ustrezno, in Prilogi IV(B)(1),(2),(3),(4),(5): (a)lesu se odstrani lubje;ali(b)uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips sexdentatus Börner;ali(c)z označbo "kiln-dried" (sušen v peči) ali "KD" ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. | IRL, UK (Severna Irska, otok Man) |

6.1Les iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v Prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (7), kjer je ustrezno, in Prilogi IV(B)(1), (2), (3), (4), (5), (6): (a)lesu se odstrani lubje;ali(b)uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Pissodes spp. (evropski);ali(c)z označbo "kiln-dried" (sušen v peči) ali "KD" ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. | IRL, UK (Severna Irska, otok Man in Jersey) |

6.2Les iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v Prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (7), kjer je ustrezno, in Prilogi IV(B)(4): (a)lesu se odstrani lubje;ali(b)uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Matsucoccus feytaudi Duc. | F (Korzika) |

7.Rastline Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr, Pinus L. in Pseudotsuga Carr., visoke več kakor 3 m, razen plodov in semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10) in Prilogi IV(A)(II)(4), (5), kjer je ustrezno, uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo z Dendroctonus micans Kugelan. | IRL, UK |

8.Rastline Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr, Pinus L., visoke več kakor 3 m, razen plodov in semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Prilogi IV(A)(II)(4), (5) in Prilogi IV(B)(7), kjer je ustrezno, uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo z Ips duplicatus Sahlberg. | EL, IRL, UK |

9.Rastline Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr, Pinus L. in Pseudotsuga Carr., visoke več kakor 3 m, razen plodov in semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Prilogi IV(A)(II)(4), (5) in Prilogi IV(B)(7), (8), kjer je ustrezno, uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo z Ips typographus Heer. | IRL, UK |

10.Rastline Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr in Pinus L., visoke več kakor 3 m, razen plodov in semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Prilogi IV(A)(II)(4), (5) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), kjer je ustrezno, uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo z Ips amitinus Eichhof. | EL, F (Korzika), IRL, UK |

11.Rastline Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr, Pinus L., Pseudotsuga Carr., visoke več kakor 3 m, razen plodov in semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Prilogi IV(A)(II)(4), (5) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), (10), kjer je ustrezno, uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo z Ips cembraeHeer. | EL, IRL, UK (Severna Irska, otok Man) |

12.Rastline Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr, in Pinus L., visoke več kakor 3 m, razen plodov in semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Prilogi IV(A)(II)(4), (5) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), (10), (11), kjer je ustrezno, uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo z Ips sexdentatus Börner. | IRL, UK (Severna Irska, otok Man) |

13.Rastline Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr, in Pinus L., visoke več kakor 3 m, razen plodov in semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Prilogi IV(A)(II)(4), (5) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), (10), (11), (12), kjer je ustrezno, uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo s Pissodes spp. (evropski). | IRL, UK (Severna Irska, otok Man in Jersey) |

14.1Izolirano lubje iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za lubje, navedene v Prilogi III(A)(4), uradna izjava: (a)da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti podlubnikom;ali(b)da izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Dendroctonus micans Kugelan. | EL, IL, UK |

14.2Izolirano lubje iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za lubje, navedene v Prilogi III(A)(4), Prilogi IV(B)(14.1) uradna izjava: (a)da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti podlubnikom;ali(b)da izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips amitinus Eichhof. | EL, F (Korzika), IRL, UK |

14.3Izolirano lubje iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za lubje, navedene v Prilogi III(A)(4), Prilogi IV(B)(14.1), (14.2), uradna izjava: (a)da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti podlubnikom;ali(b)da pošiljka izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips cembrae Heer. | EL, IRL, UK (Severna Irska, otok Man) |

14.4Izolirano lubje iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za lubje, navedene v Prilogi III(A)(4), Prilogi IV(B)(14.1), (14.2), (14.3), uradna izjava: (a)da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti podlubnikom;ali(b)da pošiljka izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips duplicatus Sahlberg. | EL, IRL, UK |

14.5Izolirano lubje iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za lubje, navedene v Prilogi III(A)(4), Prilogi IV(B)(14.1), (14.2), (14.3), (14.4), uradna izjava: (a)da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti podlubnikom;ali(b)da pošiljka izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips sexdentatus Börner. | IRL, UK (Severna Irska, otok Man) |

14.6Izolirano lubje iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za lubje, navedene v Prilogi III(A)(4), Prilogi IV(B)(14.1), (14.2), (14.3), (14.4), (14.5), uradna izjava: (a)da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti podlubnikom;ali(b)da pošiljka izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips typographus Heer. | IRL, UK |

14.7Izolirano lubje iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za lubje, navedene v Prilogi III(A)(4), Prilogi IV(B)(14.2), uradna izjava: (a)da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje;ali(b)da pošiljka izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Matsucoccus feytaudi Duc. | F (Korzika) |

14.8Izolirano lubje iglavcev (Coniferales) | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za lubje, navedene v Prilogi III(A)(4), Prilogi IV(B)(14.1), (14.2), (14.3), (14.4), (14.5), (14.6), uradna izjava: (a)da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti podlubnikom;ali(b)da pošiljka izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Pissodesspp. (evropski). | IRL, UK (Severna Irska, otok Man in Jersey) |

15.Rastline Larix Mill za saditev, razen semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (10), Prilogi IV(A)(II)(5) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), uradna izjava, da so bile rastline pridelane v drevesnicah in da mesto pridelave ni okuženo s Cephalcia lariciphila (Klug.) | IRL, UK (Severna Irska, otok Man in Jersey) |

16.Rastline Pinus L., Picea A., Dietr., Larix Mill., Abies Mill. in Pseudotsuga Carr. za saditev, razen semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), Prilogi IV(A)(II)(4) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (15), kjer je ustrezno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v drevesnicah in da mesto pridelave ni okuženo z Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet. | IRL, UK (Severna Irska) |

17.Rastline Pinus L. za saditev, razen semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), Prilogi IV(A)(II)(4) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16), kjer je ustrezno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v drevesnicah in da mesto pridelave ter njegova neposredna okolica nista okužena s Thaumetopoea pityocampa (Den. in Schiff.). | E (Ibiza) |

18.Rastline Picea A. Dietr. za saditev, razen semena | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (10), Prilogi IV(A)(II)(5) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16), kjer je ustrezno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v drevesnicah in da mesto pridelave ni okuženo z Gilpinia hercyniae (Hartig). | EL, IRL, UK (severna Irska, otok Man in Jersey) |

19.Rastline Eucalyptus l'Hérit, razen plodov in semena | Uradna izjava: (a)da so rastline brez zemlje in da je bilo opravljeno tretiranje proti Gonipterus scutellatus Gyll;ali(b)da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z Gonipterus scutellatus Gyll. | EL, P |

20.1Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev | Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(10), (11), Prilogi IV(A)(I)(25.1), (25.2), (25.3), (25.4), (25.5), (25.6), Prilogi IV(A)(II)(18.1),(18.2), (18.3), (18.4), (18.6), uradna izjava: (a)da gomolji rastejo na območju, za katero ni znano, ali je tam navzoč virus Beet necrotic yellow vein (BNYVV);ali(b)da gomolji rastejo na zemljišču ali v rastnem substratu, ki vsebuje zemljo, za katero je znano, da ni okužena z BNYVV, ali pa je v uradnih testiranjih z ustrezno metodo ugotovljeno, da ni okužena z BNYVV;ali(c)da je bila zemlja sprana z gomoljev. | DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), S, UK |

20.2Gomolji Solanum tuberosum L., razen tistih, ki so navedeni v Prilogi IV(B)(20.1) in razen tistih za proizvodnjo škroba na posesti z odobrenimi objekti za odstranjevanje odpadkov | Pošiljka ali partija ne sme vsebovati več kakor 1 ut. % zemlje. | DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), S, UK |

20.3Gomolji Solanum tuberosum L. | Brez poseganja v zahteve, navedene v Prilogi IV(A)(II)(118.1), (18.2), (18.5), uradna izjava, da se upoštevajo določbe glede Globodera pallida (Stone) Behrens in Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, ki so v skladu s tistimi, določenimi v Direktivi Sveta 69/465/EGS z dne 8. decembra 1969 o nadzoru krompirjeve cistotvorne ogorčice. | FI |

21.Rastline in kaljiv pelod za opraševanje: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., razen Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. Stranvaesia Lindl., razen plodov in semena | Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9), (18) in Prilogi III(B)(1), kjer je ustrezno, uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z varovanih območij E, F (Šampanja-Ardeni, Alzacija – razen departmaja Bas-Rhin, Lorena, Franche-Comté, Rhône-Alpes – razen departmaja Rhône, Bourgogne, Auvergne – razen departmaja Puy de Dôme, Provansa-Alpe-Azurna obala, Korzika, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki), A, FIali(b)da so bile rastline pridelane, ali če so bile prenesene v "varovalni pas", gojene tam vsaj eno leto:(aa)na polju, lociranem na uradno opredeljenem "varovalnem pasu", ki pokriva vsaj 50 km2, tj. območje, za katerem se za rastline gostiteljice opravlja uradno odobreni in nadzorovani režim obvladovanja, da bi se na najmanjšo možno mero zmanjšala nevarnost Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. širila iz rastlin, ki tam rastejo(bb)na polju, ki je bilo uradno odobreno pred začetkom zadnje popolne rastne dobe, za gojenje rastlin v skladu z zahtevami, določenimi v tej točki;(cc)na polju, za katero je bilo tako kakor za druge dele "varovalnega pasu" ugotovljeno, da ni okuženo z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. od začetka zadnje popolne rastne dobe:z uradnimi inšpekcijskimi pregledi, opravljenimi vsaj dvakrat na tem polju in na okoliškem pasu s polmerom vsaj 250 m, tj. enkrat v juliju/avgustu in enkrat v septembru/oktobru,inz uradnimi naključnimi pregledi, opravljenimi v okoliškem pasu s polmerom najmanj 1 km vsaj enkrat med julijem in oktobrom, na izbranih ustreznih mestih in zlasti tam, kjer so primerne indikatorske rastline,terz uradnimi testi, opravljenimi v skladu z ustrezno laboratorijsko metodo na vzorcih, ki so od začetka zadnje popolne rastne dobe uradno vzeti iz rastlin, na katerih se pojavijo simptomi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. na polju ali v drugih delih "varovalnega pasu",in(dd)na polju, s katerega in tudi z drugih delov "varovalnega pasu" niso bile odstranjene rastline gostiteljice, na katerih so se pojavili simptomi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. brez predhodnega uradnega pregleda ali odobritve. | E, F (Šampanja-Ardeni, Alzacija – razen departmaja Bas-Rhin, Lorena, Franche-Comté, Rhône-Alpes – razen departmaja Rhône, Bourgogne, Auvergne – razen departmaja Puy de Dôme, Provansa-Alpe-Azurna obala, Korzika, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki), A, FI |

22.Rastline Allium porrum L., Apium L., Beta L., Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., razen rastlin za saditev | Pošiljka ali partija ne vsebuje več kakor 1 ut. % zemlje. | DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), S, UK |

23.Rastline Beta vulgaris L. za saditev, razen semena | (a)Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(35.1), (35.2), Prilogi IV(A)(II)(25) in Prilogi IV(B)(22), uradna izjava:(aa)da so bile rastline uradno posamično testirane in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z virusom Beet necrotic yellow vein (BNYVV);ali(bb)da so rastline zrasle iz semena, ki ustrezajo zahtevam iz Priloge IV(B)(27.1) in (27.2) terso rasle na območjih, za katera je znano, da BNYVV tam ni navzoč,aliso rasle na zemljišču ali v rastnem substratu, ki je uradno testiran z ustreznimi metodami, in je ugotovljeno, da ni okužen z BNYVV,inse vzorčijo ter se s testiranjem vzorcev ugotovi, da niso okužene z BNYVV;(b)organizacija ali raziskovalni subjekt, ki hrani material, obvesti uradno službo države članice za varstvo rastlin o materialu, ki ga hrani. | DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), S, UK |

24.Rastline Begonia L. za saditev, razen semena, gomoljev in koreninskih zadebelitev, ter rastline Euphorbia pulcherrima Willd. za saditev, razen semena, razen tistih, za katere so na embalaži ali z razvojem cvetov (ali krovnih lističev) ali kako drugače dani dokazi, da so namenjene prodaji končnim porabnikom, ki se ne ukvarjajo s poklicno pridelavo rastlin | Uradna izjava: (a)da rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo z Bemisia tabaci Genn.;ali(b)da na rastlinah na mestu pridelave ob uradnih inšpekcijskih pregledih, opravljenih vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred trženjem, niso bili opaženi nobeni znaki Bemisia tabaci Genn.ali(c)da se neposredno pred trženjem rastline ustrezno tretirajo zaradi izkoreninjenja Bemisia tabaci Genn. ter inšpekcijsko pregledajo in se ugotovi, da na rastlinah ni znakov živega škodljivega organizma. | DK, IRL, P (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo Madeira in Azori), UK, S, FI |

25.1Rastline Beta vulgaris L. za krmo | Uradna izjava, da je bila pošiljka rastlin (a)toplotno obdelana, da bi odstranili kontaminacijo z virusom Beet necrotic yellow vein;ali(b)predelana, da bi odstranili zemljo in stranske korenine ter devitalizirali rastline. | DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), S, UK |

25.2Rastline Beta vulgaris L. za industrijsko predelavo | Uradna izjava, da so rastline za industrijsko predelavo in se pošljejo obratom za predelavo z ustreznim nadzorom nad odlaganjem odpadkom, da bi se preprečilo širjenje BNYVV, in se prevažajo tako, da ni nevarnosti za širjenje škodljivega organizma. | DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), S, UK |

26.Zemlja in nesterilizirani ostanki pese | Uradna izjava, da so bili zemlja ali odpadki obdelani, da bi se odpravila kontaminacija z virusom Beet necrotic yellow vein. | DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), S, UK |

27.1Seme sladkorne in seme krmne pese vrste Beta vulgaris L. | Brez poseganja v določbe Direktive Sveta 66/400/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmne pese, kjer je ustrezno, uradna izjava: (a)da seme kategorij "osnovno seme" in "potrjeno seme" izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi I(B)(3) k Direktivi 66/400/EGS, ali(b)da seme, če gre za "seme, ki ni dokončno potrjeno":izpolnjuje pogoje, določene v členu (15)(2) Direktive 66/400/EGS inje namenjeno pridelavi, ki bo izpolnila pogoje, določene v Prilogi I(B) k Direktivi 66/400/EGS, ter se pošlje v obrat za predelavo z uradno odobrenim nadzorovanim odlagališčem za odpadke, da bi se preprečilo širjenje Beet necrotic yellow vein virusa (BNYVV);(c)da je bilo seme pridelano iz pridelka, ki je zrasel na območju, za katero je znano, da tam ni navzoč BNYVV. | DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), S, UK |

27.2Seme vrtnin vrste Beta vulgaris L. | Brez poseganja v določbe Direktive Sveta 70/458/EGS z dne 29. septembra 1970 o trženju semena vrtnin, kjer je ustrezno, uradna izjava: (a)da predelano seme vsebuje največ 0,5 ut. % inertne snovi; pri piliranem semenu se ta standard doseže pred piliranjem; ali(b)da se pri nepredelanem semenu:seme uradno pakira tako, da se zagotovi, da ni nevarnosti za širjenje BNYVV inda je za predelavo, ki bo izpolnila pogoje iz (a) ter se pošlje obratu za predelavo z uradno odobrenim nadzorovanim odlagališčem odpadkov, da bi se preprečilo širjenje Beet necrotic yellow vein virusa (BNYVV);ali(c)da je bilo seme pridelano iz pridelka, ki je zrasel na območju, za katero je znano, da tam ni navzoč BNYVV. | DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), S, UK |

28.Seme Gossypium spp. | Uradna izjava: (a)da so bila vlakna odstranjena s semen s kislino,in(b)da simptomi Glomerella gossypii Edgerton niso bili opaženi na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe in je bil reprezentativni vzorec testiran ter je bilo v teh testih ugotovljeno, da seme ni okuženo z Glomerella gossypii Edgerton. | EL |

28.1Seme Gossypium spp. | Uradna izjava, da so bila vlakna odstranjena s semen s kislino. | EL, E (Andaluzija, Katalonija, Estremadura, Murcia, Valencia) |

29.Seme Mangifera spp. | Uradna izjava, da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Sternochetus mangiferae Fabricius. | E (Granada in Malaga), P (Alentejo, Algarve in Madeira) |

30.Rabljeni kmetijski stroji | Stroji se očistijo, odstranijo se zemlja in rastlinski ostanki | DK, F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), S, UK |

31.Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., in njihovi hibridi, izvirajoči iz E in F (razen Korzike) | Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za plodove v Prilogi IV(A)(II)(30.1): (a)so plodovi brez listov in pecljev ali(b)pri plodovih z listi ali peclji, uradna izjava, da so plodovi pakirani v zaprte kontejnerje, ki so bili uradno zaplombirani in ostanejo zaplombirani med prevozom prek varovanega območja, priznanega za te plodove, in so označeni z registracijsko oznako, ki naj se navede v potnem listu. | EL, F (Korzika), I, P |

--------------------------------------------------

PRILOGA V

RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, ZA KATERE SE OPRAVI ZDRAVSTVENI INŠPEKCIJSKI PREGLED (NA MESTU PRIDELAVE, ČE IZVIRAJO IZ SKUPNOSTI, PREDEN SE PREMEŠČAJO ZNOTRAJ SKUPNOSTI – V DRŽAVI IZVORA ALI DRŽAVI POŠILJATELJICI, ČE IZVIRAJO ZUNAJ SKUPNOSTI), PREDEN SE JIM DOVOLI VSTOP V SKUPNOST

DEL A RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, KI IZVIRAJO IZ SKUPNOSTI

1. Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki so možni prenašalci škodljivih organizmov, pomembnih za vso Skupnost, in jih mora spremljati rastlinski potni list

1. Rastline in rastlinski proizvodi

1.1 Rastline za saditev, razen semena, rodov Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., razen Prunus laurocerasus L., in Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L,, razen Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. in Stranvaesia Lindl.

1.2 Rastline Beta vulgaris L. in Humulus lupulus L. za saditev, razen semena.

1.3 Rastline vrst Solanum L., ki tvorijo stolone ali gomolje, ali njihovi hibridi za saditev.

1.4 Rastline Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi ter Vitis L., razen plodov in semena.

1.5 Brez poseganja v točko 1.6 rastline Citrus L. in njihovi hibridi, razen plodov in semena.

1.6 Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen listov in pecljev.

1.7 Les v pomenu prvega pododstavka člena 2(2), pri čemer

(a) kadar je bil v celoti ali delno pridobljen iz enega od naslednjih rodov:

- Castanea Mill, razen obeljenega lesa,

- Platanus L z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine

in

(b) kadar ustreza enemu od naslednjih opisov iz dela II Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o kombinirani carinski in statistični nomenklaturi in skupni carinski tarifi

[1]

:

oznaka KN | Opis |

44011000 | les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah, butarah ali podobnih oblikah |

44012200 | lesni sekanci ali iveri |

ex440130 | lesni odpadki in ostanki, ki niso sprijeti v okroglice, brikete, pelete ali podobno obliko |

440399 | neobdelan les z lubjem ali beljavo ali brez lubja ali beljave ali štirikotno tesan: razen obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi,razen iglavcev, hrasta (Quercus spp.) ali bukve (Fagus spp.) |

ex44042000 | klani drogovi: zašiljeni koli, količki in stebri, zašiljeni, vendar ne vzdolžno žagani: listavci |

44061000 | železniški ali tramvajski leseni pragovi neimpregnirani |

ex440799 | les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, ne neskobljan, brušen ali topo ali zobato dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm, zlasti tramovi, plohi, krajniki, deske, letve: razen iglavcev, tropskega lesa, hrasta (Quercus spp.) ali bukve (Fagus spp.). |

1.8 Izolirano lubje Castanea Mill.

2. Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki jih pridelujejo pridelovalci, katerih pridelava in prodaja je dovoljena osebam, ki se poklicno ukvarjajo z rastlinsko pridelavo, razen tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so obdelani in pripravljeni za prodajo končnemu porabniku, in za katere pristojni uradni organi držav članic zagotovijo, da je njihova pridelava jasno ločena od pridelave drugih proizvodov

2.1 Rastline za saditev, razen semena rodov Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. in hibridi Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., vse sorte novogvinejskih hibridov Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. in Verbena L.

2.2 Rastline Solanaceae, razen tistih iz točke 1.3 za saditev, razen semena.

2.3 Rastline Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. in Strelitziaceae, ukoreninjene ali z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo

2.4 Seme in čebulice Allium ascalonicum L., Allium cepa L., in Allium schoenoprasum L. za saditev in rastline Allium porrum L za saditev.

3. Čebulice in koreninske zadebelitve za saditev, ki jih pridelujejo pridelovalci, katerih pridelava in prodaja je dovoljena osebam, ki se poklicno ukvarjajo z rastlinsko pridelavo, razen tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so obdelani in pripravljeni za prodajo končnemu porabniku, in za katere pristojni uradni organi držav članic zagotovijo, da je njihova pridelava jasno ločena od pridelave drugih proizvodov Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., miniaturni kultivarji in njihovi hibridi rodu Gladiolus Tourn. ex L., kot so Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. in Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L, Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. in Tulipa L.

II. Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki so možni prenašalci škodljivih organizmov, pomembnih za nekatera varovana območja, in ki jih mora spremljati rastlinski potni list, veljaven za neko območje, kadar se vnašajo na to območje ali se na njem premeščajo

Brez poseganja v rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, navedene v delu I.

1. Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti

1.1 Rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L. in Pseudotsuga Carr.

1.2 Rastline za saditev, razen semena Populus L. in Beta vulgaris L.

1.3 Rastline, razen plodov in semena Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill, Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l’Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., razen Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. in Stranvaesia Lindl.

1.4 Kaljiv pelod za opraševanje Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill, Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., razen Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. in Stranvaesia Lindl.

1.5 Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev.

1.6 Rastline Beta vulgaris L. za krmo ali industrijsko predelavo.

1.7 Zemlja in nesterilizirani pesni odpadki (Beta vulgaris L.)

1.8 Seme Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. in Phaseolus vulgaris L.

1.9 Plodovi (mešički) Gossypium spp. in neočiščen bombaž

1.10 Les v pomenu prvega pododstavka člena 2(2), pri čemer

(a) kadar je bil v celoti ali delno pridobljen iz iglavcev (Coniferales), razen obeljenega lesa;

in

(b) kadar ustreza enemu od naslednjih opisov iz dela II Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87.

oznaka KN | Opis |

44011000 | les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah, butarah ali podobni obliki |

44012100 | lesni sekanci ali iveri |

ex440130 | lesni odpadki in ostanki, ki niso sprijeti v okroglice, brikete, pelete ali podobno obliko |

440320 | neobdelan les z lubjem ali beljavo ali brez lubja ali beljave ali štirikotno tesan: razen obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi |

ex44041000 | klani drogovi: zašiljeni koli, količki in stebri, zašiljeni, vendar ne vzdolžno žagani |

44061000 | železniški ali tramvajski pragi: neimpregnirani |

ex440710 | les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, ne neskobljan, brušen ali topo ali zobato dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm, zlasti tramovi, plohi, krajniki, deske, letve |

ex441510 | zaboji za pakiranje, gajbe, bobni |

ex441520 | palete, paletni zaboji in druge nakladalne plošče: razen palet in paletnih zabojev, ki izpolnjujejo standarde za "palete UIC", in so ustrezno označeni |

1.11 Izolirano lubje iglavcev (Coniferales).

2. Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki jih pridelujejo pridelovalci, katerih pridelava in prodaja je dovoljena osebam, ki se poklicno ukvarjajo z rastlinsko pridelavo, razen tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so obdelani in pripravljeni za prodajo končnemu porabniku, in za katere pristojni uradni organi držav članic zagotovijo, da je njihova pridelava jasno ločena od pridelave drugih proizvodov

2.1 Rastline Begonia L. za saditev, razen semena, gomoljev in koreninskih zadebelitev ter rastline Euphorbia pulcherrima Willd. za saditev, razen semena.

DEL B RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, KI NE IZVIRAJO Z OBMOČIJ, NAVEDENIH V DELU A

1. Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki so možni prenašalci škodljivih organizmov, pomembnih za vso Skupnost

1. Rastline za saditev, razen semena, vendar vključno s semenom Cruciferae Gramineae, Trifolium spp., ki izvirajo iz Argentine, Avstralije, Bolivije, Čila, Nove Zelandije in Urugvaja, rodovi Triticum, Secale in X Triticosecale iz Afganistana, Indije, Iraka, Mehike, Nepala, Pakistana in ZDA. Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. in Phaseolus L.

2. Deli rastlin, razen plodov in semena:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,

- iglavci (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., ki izvira iz severnoameriških držav,

- Prunus L, ki izvira iz neevropskih držav.

3. Plodovi:

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi,

- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., in Vaccinium L., ki izvirajo iz neevropskih držav.

4. Gomolji Solanum tuberosum L.

5. Izolirano lubje:

- iglavcev (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh, Populus L., in Quercus L., razen Quercus suber L.

6. Les v pomenu prvega pododstavka člena 2(2), pri čemer

(a) je bil v celoti ali delno pridobljen iz spodaj navedenega reda, rodu ali vrste:

- Castanea Mill.,

- Castanea Mill., Quercus L, vključno z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine, ki izvira iz severnoameriških držav,

- Platanus L., vključno z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine,

- Iglavci (Coniferales), razen Pinus L., ki izvira iz neevropskih držav, vključno z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine,

- Pinus L., vključno z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine,

- Populus L, ki izvira iz držav na ameriški celini,

- Acer saccharum Marsh., vključno z lesom, ki ni ohranil naravne površine, ki izvira iz severnoameriških držav,

in

(b) ustreza enemu od naslednjih opisov iz dela II Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87.

oznaka KN | Opis |

44011000 | les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah, butarah ali podobni obliki |

ex44012100 | lesni sekanci ali iveri iglavcev, ki izvirajo iz neevropskih držav |

440122 | lesni sekanci ali iveri listavcev |

ex440130 | lesni odpadki in ostanki, ki niso sprijeti v okroglice, brikete, pelete ali podobno obliko |

ex440320 | neobdelan les z lubjem ali beljavo ali brez lubja ali beljave ali štirikotno tesan: razen obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, iglavcev, ki izvirajo iz neevropskih držav |

44039100 | neobdelan les z lubjem ali beljavo ali brez lubja ali beljave ali štirikotno tesan: razen obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi,hrastov (Quercus spp.) |

440399 | neobdelan les z lubjem ali beljavo ali brez lubja ali beljave ali štirikotno tesan: razen obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi,razen iglavcev, hrasta (Quercus spp.) ali bukve (Fagus spp.) |

ex44041000 | klani drogovi: zašiljeni koli, količki in stebri, zašiljeni, vendar ne vzdolžno žagani: iglavcev, ki izvirajo iz neevropskih držav |

ex44042000 | klani drogovi: zašiljeni koli, količki in stebri, zašiljeni, vendar ne vzdolžno žagani: listavcev |

44061000 | železniški ali tramvajski pragovi: neimpregnirani |

ex440710 | les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, neneskobljan, brušen ali topo ali zobato dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm, zlasti tramovi, plohi, krajniki, deske, letve: iglavcev, ki izvirajo iz neevropskih držav |

ex440791 | les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, neneskobljan, brušen ali topo ali zobato dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm, zlasti tramovi, plohi, krajniki, deske, letve: hrastov (Quercus spp.) |

ex440799 | les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, neskobljan, brušen ali topo ali zobato dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm, zlasti tramovi, plohi, krajniki, deske, letve: razen iglavcev, tropskega lesa, hrasta (Quercus spp.) ali bukve (Fagus spp.) |

ex441510 | zaboji za pakiranje, gajbe in bobni iz lesa, ki izvira iz neevropskih držav |

ex441520 | palete, paletni zaboji in druge nakladalne plošče iz lesa, ki izvira iz neevropskih držav: |

ex441600 | leseni sodi, vključno z dogami, iz hrasta (Quercus spp.) |

Palete in paletni zaboji (tarifna številka KN ex441520) so tudi izvzeti, če izpolnjujejo standarde za "palete UIC" in so ustrezno označeni.

7. (a) Zemlja in rastni substrat, ki sta v celoti ali delno sestavljena iz zemlje ali trdnih organskih snovi, kakršni so deli rastlin, humus, vključno s šoto ali lubjem, razen tistega, ki je v celoti sestavljen iz šote.

(b) Zemlja in rastni substrat, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo in ki ga v celoti ali delno sestavljajo materiali, podrobneje navedeni v (a) ali ga v celoti ali delno sestavlja šota ali katere koli trdne anorganske snovi za vzdrževanje vitalnosti rastlin, ki izvirajo iz Turčije, Belorusije, Estonije, Latvije, Litve, Moldavije, Rusije, Ukrajine in neevropskih držav, razen Cipra, Egipta, Izraela, Libije, Malte, Maroka in Tunizije.

8. Zrnje rodov Triticum, Secale in X Triticosecale, ki izvirajoiz Afganistana, Indije, Iraka, Mehike, Nepala, Pakistana in ZDA.

II. Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki so možni prenašalci škodljivih organizmov, pomembnih za nekatera varovana območja

Brez poseganja v rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, navedene v I.

1. Rastline Beta vulgaris L. za krmo ali industrijsko pridelavo.

2. Zemlja in nesterilizirani pesni ostanki (Beta vulgaris L).

3. Kaljiv pelod za opraševanje Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., razen Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. in Stranvaesia Lindl.

4. Deli rastlin, razen plodov in semena Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., razen Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. in Stranvaesia Lindl.

5. Seme Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. in Phaseolus vulgaris L.

6. Seme in plodovi (mešički) Gossypium spp. in neočiščen bombaž.

7. Les v pomenu prvega pododstavka člena 2(2):

(a) kadar je bil v celoti ali delno pridobljen iz iglavcev (Coniferales), razen Pinus L., ki izvira iz evropskih tretjih držav in

(b) kadar ustreza enemu od naslednjih opisov iz dela II Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87.

oznaka KN | Opis |

44011000 | les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah, butarah ali podobni obliki |

44012100 | lesni sekanci ali iveri |

ex440130 | lesni odpadki in ostanki, ki niso sprijeti v okroglice, brikete, pelete ali podobno obliko |

440320 | neobdelan les z lubjem ali beljavo ali brez lubja ali beljave ali štirikotno tesan: razen obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, |

ex44041000 | klani drogovi: zašiljeni koli, količki in stebri, zašiljeni, vendar ne vzdolžno žagani |

44061000 | železniški ali tramvajski pragovi: neimpregnirani |

ex440710 | les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, ne neskobljan, brušen ali topo ali zobato dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm, zlasti tramovi, plohi, krajniki, deske, letve: |

441510 | zaboji za pakiranje, gajbe in bobni |

441520 | palete, paletni zaboji in druge nakladalne plošče |

Palete in paletni zaboji (tarifna številka KN ex441520) so tudi izvzeti, kadar izpolnjujejo standarde za "palete UIC" in so ustrezno označeni.

8. Deli rastlin Eucalyptus l’Hérit.

[1] OJ L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2626/1999 (OJ L 321, 14.12.1999, str. 3).

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

RASTLINE IN RASTLINSKI PROIZVODI, ZA KATERE SE LAHKO UPORABIJO POSEBNI UKREPI

1. Žita in izdelki iz njih.

2. Suhe stročnice.

3. Gomolji manioka in njihovi derivati.

4. Ostanki iz proizvodnje rastlinskih olj.

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

VZORCI SPRIČEVAL

Naslednji vzorci spričeval se določijo glede na:

- besedilo,

- obliko,

- obliko in dimenzije okenc,

- barvo papirja in barvo tiska.

A. Vzorec fitosanitarnega spričevala

+++++ TIFF +++++

B. Vzorec fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz

+++++ TIFF +++++

C. Opombe

1. Okence 2

Ta referenčna številka na spričevalu vsebuje:

- "ES",

- začetnico/-e države članice,

- identifikacijsko označbo za posamezno spričevalo, sestavljeno iz številk ali kombinacij črk in številk, tako da številke predstavljajo pokrajino, okrožje, itd. zadevne države članice, v kateri je bilo spričevalo izdano.

2. Neoštevilčeno okence

To okence je le za uradno rabo.

3. Okence 8

"Opis pakiranj" pomeni navedbo vrste pakiranja.

4. Okence 9

Količina se izraža s številom ali težo.

5. Okence 11

Če zmanjka prostora za dopolnilno izjavo, se lahko besedilo nadaljuje na hrbtni strani obrazca.

--------------------------------------------------

PRILOGA VIII

DEL A

RAZVELJAVLJENA DIREKTIVA IN NJENE ZAPOREDNE SPREMEMBE

(kakor je navedeno v členu 27)

Direktiva Sveta 77/93/EGS (UL L 26, 31.1.1977, str. 20) | z izjemo člena 19 |

Direktiva Sveta 80/392/EGS (UL L 100, 17.4.1980, str. 32) | |

Direktiva Sveta 80/393/EGS (UL L 100, 17.4.1980, str. 35) | |

Direktiva Sveta 81/7/EGS (UL L 14, 16.1.1981, str. 23) | |

Direktiva Sveta 84/378/EGS (UL L 207, 2 8.1984, str.1) | |

Direktiva Sveta 85/173/EGS (UL L 65, 6.3.1985, str. 23) | |

Direktiva Sveta 85/574/EGS (UL L 372, 31.12.1985, str. 25) | |

Direktiva Komisije 86/545/EGS (UL L 323, 18.11.1986, str. 14) | |

Direktiva Komisije 86/546/EGS (UL L 323, 18.11.1986, str. 16) | |

Direktiva Komisije 86/547/EGS (UL L 323, 18.11.1986, str. 21) | |

Direktiva Sveta 86/651/EGS (UL L 382, 31.12.1986, str. 13) | |

Direktiva Sveta 87/298/EGS (UL L 151, 11.6.1987, str. 1) | |

Direktiva Komisije 88/271/EGS (UL L 116, 4.5.1988, str. 13) | |

Direktiva Komisije 88/272/EGS (UL L 116, 4.5.1988, str. 19) | |

Direktiva Komisije 88/430/EGS (UL L 208, 2. 8.11.1988, str. 36) | |

Direktiva Sveta 88/572/EGS (UL L 313, 19.11.1988, str. 39) | |

Direktiva Sveta 89/359/EGS (UL L 153, 16.6.1989, str. 28) | |

Direktiva Sveta 89/439/EGS (UL L 212, 22.7.1989, str. 106) | |

Direktiva Sveta 90/168/EGS (UL L 92, 7.4.1990, str. 49) | |

Direktiva Komisije 90/490/EGS (UL L 271, 3.10.1990, str. 28) | |

Direktiva Komisije 90/506/EGS (UL L 282, 13.10.1990, str. 67) | |

Direktiva Sveta 90/654/EGS (UL L 353, 17.12.1990, str. 48) | zadeva le Prilogo I, točko 2 |

Direktiva Komisije 91/27/EGS (UL L 16, 22.1.1991, str. 29) | |

Direktiva Sveta 91/683/EGS (UL L 376, 31.12.1991, str. 29) | |

Direktiva Komisije 92/10/EGS (UL L 70, 17.3.1992, str. 27) | |

Direktiva Sveta 92/98/EGS (UL L 352, 2.12.1992, str. 1) | |

Direktiva Sveta 92/103/EGS (UL L 363, 11.12.1992, str. 1) | |

Direktiva Sveta 93/19/EGS (UL L 96, 22.4.1993, str. 33) | |

Direktiva Komisije 93/110/ES (UL L 303, 10.12.1993, str. 19) | |

Direktiva Sveta 94/13/ES (UL L 92, 9.4.1994, str. 27) | |

Direktiva Komisije 95/4/ES (UL L 44, 28.2.1995, str. 56) | |

Direktiva Komisije 95/41/ES (UL L 182, 2.8.1995, str. 17) | |

Direktiva Komisije 95/66/ES (UL L 308, 21.12.1995, str. 77) | |

Direktiva Komisije 96/14/ES (UL L 68, 19.3.1996, str. 24) | |

Direktiva Komisije 96/78/ES (UL L 321, 12.12.1996, str. 20) | |

Direktiva Sveta 97/3/ES (UL L 27, 30.1.1997, str. 30) | |

Direktiva Komisije 97/14/ES (UL L 87, 2.4.1997, str. 17) | |

Direktiva Komisije 98/1/ES (UL L 15, 21.1.1998, str. 26) | |

Direktiva Komisije 98/2/ES (UL L 15, 21.1.1998, str. 34) | |

Direktiva Komisije 1999/53/ES (UL L 142, 5.6.1999, str. 29) | |

DEL B

KONČNI ROKI ZA PRENOS IN/ALI IZVAJANJE

Direktiva | Končni rok za prenos | Končni rok za izvajanje |

77/93/EGS | 23.12.1980 (člen 11(3)) 1.5.1980 (druge določbe) | |

80/392/EGS | 1.5.1980 | |

80/393/EGS | 1.1.1983 (člen 4(11)) 1.5.1980 (druge določbe) | |

81/7/EGS | 1.1.1981 (člen 1(1)) 1.1.1983 (člen 1(2a), (3a), (3b), (4a), (4b)) 1.1.1983(druge določbe) | |

84/378/EGS | 1.7.1985 | |

85/173/EGS | | 1.1.1983 |

85/574/EGS | 1.1.1987 | |

86/545/EGS | 1.1.1987 | |

86/546/EGS | | |

86/547/EGS | | velja do 31.12.1989 |

86/651/EGS | 1.3.1987 | |

87/298/EGS | 1.7.1987 | |

88/271/EGS | 1.1.1989 | |

88/272/EGS | | velja do 31.12.1989 |

88/430/EGS | 1.1.1989 | |

88/572/EGS | 1.1.1989 | |

89/359/EGS | | |

89/439/EGS | 1.1.1990 | |

90/168/EGS | 1.1.1990 | |

90/490/EGS | 1.1.1990 | |

90/506/EGS | 1.1.1990 | |

90/654/EGS | | |

91/27/EGS | 1.4.1991 | |

91/683/EGS | 1.6.1993 | |

92/10/EGS | 30.6.1992 | |

92/98/EGS | 16.5.1993 | |

92/103/EGS | 16.5.1993 | |

93/19/EGS | 1.6.1993 | |

93/110/ES | 15.12.1993 | |

94/13/ES | 1.1.1995 | |

95/4/ES | 1.4.1995 | |

95/41/ES | 1.7.1995 | |

95/66/ES | 1.1.1996 | |

96/14/ES | 1.4.1996 | |

96/78/ES | 1.1.1997 | |

97/3/ES | 1.4.1998 | |

97/14/ES | 1.5.1997 | |

98/1/ES | 1.5.1998 | |

98/2/ES | 1.5.1998 | |

1999/53/ES | 15.7.1999 | |

--------------------------------------------------

PRILOGA IX

TABELA UJEMANJA

Direktiva 77/93/EGS | ta direktiva |

člen 1(1) | člen 1(1), prvi pododstavek |

člen 1(2) | člen 1(3) |

člen 1(3) | člen 1(1), drugi pododstavek, (b) |

člen 1(3a) | člen 1(1), drugi pododstavek, (c) |

člen 1(4) | člen 1(2) |

člen 1(5) | člen 1(1), drugi pododstavek, (a) |

člen 1(6) | člen 1(4) |

člen 1(7) | člen 1(5) |

člen 1(8) | člen 1(6) |

člen 2(1)(a) | člen 2(1)(a) |

člen 2(1)(b) | člen 2(1)(b) |

člen 2(1)(c) | člen 2(1)(c) |

člen 2(1)(d) | člen 2(1)(d) |

člen 2(1)(e) | člen 2(1)(e) |

člen 2(1)(f) | člen 2(1)(f) |

člen 2(1)(g)(a) | člen 2(1)(g)(i) |

člen 2(1)(g)(b) | člen 2(1)(g)(ii) |

člen 2(1)(h) | člen 2(1)(h) |

člen 2(1)(i) | člen 2(1)(i) |

člen 2(2) | člen 2(2) |

člen 3(1) do (6) | člen 3 (1) do (6) |

člen 3(7)(a) | člen 3(7), prvi pododstavek |

člen 3(7)(a) | člen 3(7), prvi pododstavek, (a) |

člen 3/7)(b) | člen 3(7), prvi pododstavek, (b) |

člen 3(7)(c) | člen 3(7), prvi pododstavek, (c) |

člen 3(7)(d) | člen 3(7), drugi pododstavek |

člen 3(7)(e) | člen 3(7), tretji pododstavek |

člen 3(7)(f) | člen 3(7), četrti pododstavek |

člen 4(1) | člen 4(1) |

člen 4(2)(a) | člen 4(2) |

člen 4(2)(b) | – |

člen 4(3), (4) in (5) | člen 4(3), (4) in (5) |

člen 4(6)(a) | člen 4(6), prvi pododstavek |

člen 4(6)(b) | člen 4(6), drugi pododstavek |

člen 4(6)(c) | člen 4(6), tretji pododstavek |

člen 5(1) do (5) | člen 5(1) do (5) |

člen 5(6)(a) | člen 5(6), prvi pododstavek |

člen 5(6)(b) | člen 5(6), drugi pododstavek |

člen 5(6)(c) | člen 5(6), tretji pododstavek |

člen 6(1) | člen 6(1) |

člen 6(1)(a) | člen 6(2) |

člen 6(2) | člen 6(3) |

člen 6(3) | člen 6(4) |

člen 6(4) | člen 6(5) |

člen 6(5) | člen 6(6) |

člen 6(6) | člen 6(7) |

člen 6(7) | člen 6(8) |

člen 6(8) | člen 6(9) |

člen 6(9) | – |

člen 7(1), prvi pododstavek | člen 7(1) prvi pododstavek |

člen 7(1), drugi pododstavek | člen 7(1), drugi pododstavek |

člen 7(1), tretji pododstavek | – |

člen 7(2) | člen 7(2) |

člen 7(3) | člen 7(3) |

člen 8(1) | člen 8(1) |

člen 8(2), prvi pododstavek | člen 8(2), prvi pododstavek |

člen 8(2), drugi pododstavek | člen 8(2), drugi pododstavek |

člen 8(2), tretji pododstavek | – |

člen 8(3) | člen 8(3) |

člen 9 | člen 9 |

člen 10(1) | člen 10(1) |

člen 10(2)(a) | člen 10(19, prvi pododstavek |

člen 10(2)(b) | člen 10(1), drugi pododstavek |

člen 10(2)(c) | člen 10(1), tretji pododstavek |

člen 10(3) | člen 10(3) |

člen 10(4) | člen 10(4) |

člen 10(5) | – |

člen 10a | člen 11 |

člen 11(1) | – |

člen 11(2) | člen 12(1) |

člen 11(3) | – |

člen 11(3a) | – |

člen 11(4) | člen 12(2) |

člen 11(5) | člen 12(3) |

člen 11(6) | člen 12(4) |

člen 11(7) | člen 12(5) |

člen 11(8) | člen 12(6) |

člen 11(9) | člen 12(7) |

člen 11(10) | člen 12(8) |

člen 12(1) | člen 13(1) |

člen 12(2) | člen 13(2) |

člen 12(3) | – |

člen 12(3a) | člen 13(3) |

člen 12(3b) | člen 13(4) |

člen 12(3c) | člen 13(5) |

člen 12(3)(d)(i) | člen 13(6), prvi pododstavek |

člen 12(3)(d)(ii) | člen 13(6), drugi pododstavek |

člen 12(3)(d)(iii) | člen 13(6) tretji pododstavek |

člen 12(4) | – |

člen 12(5) | člen 13(7) |

člen 12(6) | člen 13(8) |

člen 12(6a) | člen 13(9) |

člen 12(7) | člen 13(10) |

člen 12(8) | člen 13(11) |

člen 13, prvi odstavek | člen 14, prvi odstavek |

člen 13, drugi odstavek | člen 14, drugi odstavek |

člen 13, drugi odstavek, prva alinea | člen 14, drugi odstavek, (a) |

člen 13, drugi odstavek, prva alinea, prva podalinea | člen 14, drugi odstavek, (a)(i) |

člen 13, drugi odstavek, prva alinea, druga podalinea | člen 14, drugi odstavek, (a)(ii) |

člen 13, drugi odstavek, prva alinea, tretja podalinea | člen 14, drugi odstavek, (a)(iii) |

člen 13, drugi odstavek, druga alinea | člen 14, drugi odstavek, (b) |

člen 13, drugi odstavek, druga alinea, prva podalinea | člen 14, drugi odstavek, (b)(i) |

člen 13, drugi odstavek, druga alinea, druga podalinea | člen 14, drugi odstavek, (b)(ii) |

člen 13, drugi odstavek, tretja alinea | člen 14, drugi odstavek, (c) |

člen 13, drugi odstavek, četrta alinea | člen 14, drugi odstavek, (d) |

člen 14 | člen 15 |

člen 15(1) | člen 16(1) |

člen 15(2)(a) | člen 16(2), prvi pododstavek |

člen 15(2)(b) | člen 16(2), drugi pododstavek |

člen 15(2)(c) | člen 16(1), drugi pododstavek |

člen 15(3) | člen 16(3) |

člen 15(4) | člen 16(4) |

člen 16 | člen 17 |

člen 16a | člen 18 |

člen 17 | člen 19 |

člen 18 | člen 20 |

člen 19 | – |

člen 19a(1) | člen 21(1) |

člen 19a(2) | člen 21(2) |

člen 19a(3) | člen 21(3) |

člen 19a(4) | člen 21(4) |

člen 19a(5)(a) | člen 21(5), prvi pododstavek |

člen 19a(5)(b) | člen 21(5), drugi pododstavek |

člen 19a(5)(c) | člen 21(5), tretji pododstavek |

člen 19a(5)(d) | člen 21(5), četrti pododstavek |

člen 19a(6) | člen 21(6) |

člen 19a(7) | člen 21(7) |

člen 19a(8) | člen 21(8) |

člen 19b | člen 22 |

člen 19c(1) | člen 23(1) |

člen 19c(2), prva alinea | člen 23(2)(a) |

člen 19c(2), prva alinea, prva podalinea | člen 23(2)(a)(i) |

člen 19c(2), prva alinea, druga podalinea | člen 23(2)(a)(ii) |

člen 19c(2), prva alinea, tretja podalinea | člen 23(2)(a)(iii) |

člen 19c(2), prva alinea, četrta podalinea | člen 23(2)(a)(iv) |

člen 19c(2), druga alinea | člen 23(2)(b) |

člen 19c(2), tretja alinea | člen 23(2)(c) |

člen 19c(3) | člen 23(3) |

člen 19c(4) | člen 23(4) |

člen 19c(5) | člen 23(5) |

člen 19(6) | člen 23(6) |

člen 19c(7) | člen 23(7) |

člen 19c(8) | člen 23(8) |

člen 19c(9) | člen 23(9) |

člen 19c(10), prvi pododstavek, prva alinea | člen 23(10), prvi pododstavek (a) |

člen 19c(10), prvi pododstavek, prva podalinea | člen 23(10), prvi pododstavek (a)(i) |

člen 19c(10), prvi pododstavek, druga podalinea | člen 23(10), prvi pododstavek (a)(ii) |

člen 19c(10), drugi pododstavek | člen 23(10), drugi pododstavek |

člen 19c10), tretji pododstavek | člen 23(10), tretji pododstavek |

člen 19d | člen 24 |

– | člen 25 |

– | člen 26 |

člen 20 | – |

– | člen 27 |

– | člen 28 |

– | člen 29 |

Priloga I, del A | Priloga I, del A |

Priloga I, del B(a)(1) | Priloga I, del B(a)(1) |

Priloga I, del B(a)(1a) | Priloga I, del B(a)(2) |

Priloga I, del B(a)(2) | Priloga I, del B(a)(3) |

Priloga I, del B(d) | Priloga I, del B(b) |

Priloga II, del A, oddelek I | Priloga II, del A, oddelek I |

Priloga II, del A, oddelek II(a) | Priloga II, del A, oddelek II(a) |

Priloga II, del A, oddelek II(b)(1) | Priloga II, del A, oddelek II(b)(1) |

Priloga II, del A, oddelek II(b)(2) | Priloga II, del A, oddelek II(b)(2) |

Priloga II, del A, oddelek II(b)(3) | Priloga II, del A, oddelek II(b)(3) |

Priloga II, del A, oddelek II(b)(4) | Priloga II, del A, oddelek II(b)(4) |

Priloga II, del A, oddelek II(b)(5) | Priloga II, del A, oddelek II(b)(5) |

Priloga II, del A, oddelek II(b)(7) | Priloga II, del A, oddelek II(b)(6) |

Priloga II, del A, oddelek II(b)(8) | Priloga II, del A, oddelek II(b)(7) |

Priloga II, del A, oddelek II(b)(9) | Priloga II, del A, oddelek II(b)(8) |

Priloga II, del A, oddelek II(b)(10) | Priloga II, del A, oddelek II(b)(9) |

Priloga II, del A, oddelek II(b)(11) | Priloga II, del A, oddelek II(b)(10) |

Priloga II, del A, oddelek II(b)(12) | Priloga II, del A, oddelek II(b)(11) |

Priloga II, del A, oddelek II(c) | Priloga II, del A, oddelek II(c) |

Priloga II, del A, oddelek I(d) | Priloga II, del A, oddelek I(d) |

Priloga II, del B | Priloga II, del B |

Priloga III | Priloga III |

Priloga IV, del A, oddelek I, točke 1.1 do 16.3 | Priloga IV. del A, oddelek I, točke 1.1 do 16.3 |

Priloga IV, del A, oddelek I, točka 16.3a | Priloga IV, del A, oddelek I, točka 16.4 |

Priloga IV, del A, oddelek I, točka 16.4 | Priloga IV, del A, oddelek 1, točka 16.5 |

Priloga IV, del A, oddelek I, točke 17 do 54 | Priloga IV, del A, oddelek 1, točke 17 do 54 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točke 1 do 16 | Priloga IV, del A, oddelek II, točke 1 do 16 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 18 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 17 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 19.1 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 18.1 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 19.2 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 18.2 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 19.3 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 18.3 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 19.4 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 18.4 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 19.5 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 18.5 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 19.6 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 18.6 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 19.7 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 18.7 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 20 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 19 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 21 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 20 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 22.1 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 21.1 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 22.2 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 21.2 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 23 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 22 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 24 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 23 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 25 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 24 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 26 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 25 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 27 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 26 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 27.1 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 26.1 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 28 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 27 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 29.1 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 28.1 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 29.2 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 28.2 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 30 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 29 |

Priloga IV, del A, oddelek II, točka 31.1 | Priloga IV, del A, oddelek II, točka 30.1 |

Priloga IV, del B | Priloga IV, del B |

Priloga V | Priloga V |

Priloga VII | Priloga VI |

Priloga VIII | Priloga VII |

– | Priloga VIII |

– | Priloga IX |

--------------------------------------------------