32000E0401Uradni list L 159 , 30/06/2000 str. 0216 - 0217


Skupni ukrep Sveta

z dne 22. junija 2000

za nadzor tehnične pomoči v zvezi z nekaterimi vrstami vojaške uporabe

(2000/401/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 22. junija 2000 sprejel Uredbo (ES) št. 1334/2000 [1] o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo, ki določa učinkovit sistem nadzora izvoza blaga z dvojno rabo, tudi programske opreme in tehnologije. Ta uredba v členu 4 med drugim vsebuje določbe za blago, ki ni našteto v Prilogi I in ki je ali bi lahko bilo namenjeno uporabi v zvezi z orožjem za množično uničevanje oziroma z izstrelki za prenos takega orožja ali pa z vojaškim blagom za države, za katere je EU, OVSE ali ZN uvedel embargo na orožje.

(2) Obveznost držav članic Evropske unije glede neširjenja orožja za množično uničevanje in izvoza konvencionalnega vojaškega blaga v države, za katere velja embargo na orožje, narekuje učinkovit sistem nadzora izvoza, ki naj bi po skupnih standardih zajemal tudi tehnično pomoč — skupaj z ustnim prenosom tehnologije, ki ga morajo nadzorovati mednarodni režimi, skupine držav in sporazumi za nadzor izvoza — v zvezi z orožjem za množično uničevanje ali izstrelki in s konvencionalnim vojaškim blagom, ki se izvaža v države z embargom na orožje zgoraj navedene vrste. Take skupne standarde je treba opredeliti v skupnih ukrepih –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

V tem skupnem ukrepu:

(a) "tehnična pomoč" pomeni vsakršno tehnično podporo pri popravilih, razvoju, izdelavi, sestavljanju, preskušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodila, usposabljanja, prenosa praktičnega ali strokovnega znanja ali svetovalnih storitev;

(b) "tehnična pomoč" vključuje ustne oblike pomoči;

(c) "mednarodni režimi, skupine držav in sporazumi za nadzor izvoza" pomenijo avstralsko skupino, režim nadzora raketne tehnologije, skupino držav dobaviteljic jedrskega blaga, Wassenaarski sporazum, Zanggerjev odbor in Konvencijo o kemičnem orožju.

Člen 2

Tehnična pomoč je predmet nadzora (prepoved ali potrebno dovoljenje), sprejetega v skladu s členom 5, če jo zunaj Evropske skupnosti zagotavlja fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski skupnosti in je njena uporaba namenjena oziroma je dajalcu pomoči znano, da je namenjena za razvoj, proizvodnjo, upravljanje, delovanje, vzdrževanje, skladiščenje, odkrivanje, identifikacijo ali širjenje kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja, ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav, ali za razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje ali skladiščenje izstrelkov, sposobnih nositi takšno orožje.

Člen 3

Države članice se odločijo za uporabo takega nadzora tudi, kadar se tehnična pomoč nanaša na vojaško uporabo, ki ni našteta v členu 2, in se zagotavlja državam, ki imajo embargo na orožje, uveden s skupnim stališčem, ali skupnimi ukrepi, ki ga sprejme Svet, ali z odločbo OVSE, ali pa z embargom na orožje, uvedenim z zavezujočo resolucijo Varnostnega sveta OZN.

Člen 4

Člen 2 ne velja za "tehnično pomoč":

(a) kadar se izvaja v državi, navedeni v delu 3 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1334/2000;

(b) kadar gre za posredovanje informacij "v javni uporabi" ali "temeljnih znanstvenih raziskav" v pomenu, v kakršnem ta dva izraza opredeljujejo mednarodni režimi, skupine držav in sporazumi za nadzor izvoza; ali

(c) kadar je ustna in se ne nanaša na izdelke, ki jih morajo nadzorovati en ali več mednarodnih režimov, skupin držav in sporazumov.

Člen 5

Vsaka država članica, ki v svojo nacionalno zakonodajo ali postopke še ni vključila določb za izvajanje teh skupnih ukrepov ali še ni določila potrebnih sankcij, da ustrezne predloge za:

(a) izvajanje teh skupnih ukrepov, tako da sprejme določbe o nadzoru;

(b) določitev sankcij, ki jih je treba sprejeti na ravni države.

Člen 6

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejema.

Člen 7

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Luxembourgu, 22. junija 2000

Za Svet

Predsednik

J. Sócrates

[1] UL L 159, 30.6.2000, str. 1.

--------------------------------------------------