31999R0954Uradni list L 118 , 06/05/1999 str. 0028 - 0031


Uredba Komisije (ES) št. 954/1999

z dne 5. maja 1999

o spremembi Priloge III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 953/1999 [2], ter zlasti členov 7 in 8 Uredbe,

(1) ker je treba v skladu z Uredbo (EGS) št. 2377/90 postopno določiti najvišje mejne vrednost ostankov za vse farmakološko aktivne snovi, ki se uporabljajo v Skupnosti v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih živalim za proizvodnjo živil;

(2) ker je treba najvišje mejne vrednosti ostankov določiti šele potem, ko se v okviru Odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini preučijo vsi ustrezni podatki o varnosti ostankov zadevnih snovi za potrošnike živil živalskega izvora in vplivu ostankov na industrijsko predelavo živil;

(3) ker je treba pri določanju najvišjih mejnih vrednosti za ostanke zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora določiti živalske vrste, v katerih so lahko ostanki prisotni, mejne vrednosti, do katerih so lahko prisotni v vsakem zadevnem mesnem tkivu, pridobljenem iz zdravljene živali (ciljno tkivo), in naravo ostanka, ki je pomemben za spremljanje ostankov (marker ostanek);

(4) ker je za nadzor ostankov, kakor je predvideno v ustrezni zakonodaji Skupnosti, običajno treba določiti najvišje mejne vrednosti ostankov za ciljna tkiva jeter ali ledvic; ker pa se jetra in ledvice pogosto odstranijo izklavnih trupov, namenjenih za mednarodno trgovino, je torej treba vedno določiti najvišje mejne vrednosti ostankov tudi za mišična ali maščobna tkiva;

(5) ker je treba v primeru zdravil za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih nesnicam, živalim v laktaciji ali čebelam delavkam, določiti tudi najvišje mejne vrednosti ostankov za jajca, mleko ali med;

(6) ker je treba zato, da se omogoči končanje znanstvenih študij, v Prilogo III k Uredbi (EGS) št. 2377/90 vnesti cipermetrin, alfa-cipermetrin in cefkvinom;

(7) ker je treba do začetka veljavnosti te uredbe dopustiti rok 60 dni, da lahko države članice dovoljenja za promet z zadevnimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini, ki so bila izdana v skladu z Direktivo Sveta 81/851/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/40/EGS [4], po potrebi prilagodijo določbam te uredbe;

(8) ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se s tem spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 60. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. maja 1999

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 1.

[2] UL L 118, 6.5.1999, str. 23.

[3] UL L 317, 6.11.1981, str. 1.

[4] UL L 214, 24.8.1993, str. 31.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloga III k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremeni:

1. Učinkovine proti infekcijam

1.2 Antibiotiki

1.2.4 Cefalosporini

"Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Cefkvinom | Cefkvinom | Prašiči | 50 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1.1.2000 |

50 μg/kg | Koa + mačoba |

200 μg/kg | Jetra |

200 μg/kg | Ledvice" |

2. Učinkovine proti parazitom

2.2 Učinkovine, ki delujejo proti ektoparazitom

2.2.3 Piretroidi

"Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

Alfa-cipermetrin | Cipermetrin (vsota izomerov) | Govedo, ovce | 20 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1.1.2002 |

200 μg/kg | Maščoba |

20 μg/kg | Jetra |

20 μg/kg | Ledvice |

20 μg/kg | Mleko Upoštevati je treba nadaljnje določbe v Direktivi Sveta 93/57/ES (UL L 211, 23.8.1992, str. 1) |

Piščanci | 50 μg/kg | Mišice |

50 μg/kg | Koža + maščoba |

50 μg/kg | Jetra |

50 μg/kg | Ledvice |

50 μg/kg | Jajca |

Cipermetrin | Cipermetrin (vsota izomerov) | Govedo, ovce, koze | 20 μg/kg | Mišice | Začasne MRL prenehajo veljati 1.1.2002 |

200 μg/kg | Maščoba |

20 μg/kg | Jetra |

20 μg/kg | Ledvice |

20 μg/kg | Mleko Upoštevati je treba nadaljnje določbe v Direktivi Sveta 93/57/ES (UL L 211, 23.8.1992, str. 1) |

Prašiči | 20 μg/kg | Mišice |

200 μg/kg | Koža + maščoba |

20 μg/kg | Jetra |

20 μg/kg | Ledvice |

Piščanci | 50 μg/kg | Mišice |

50 μg/kg | Koža + maščoba |

50 μg/kg | Jetra |

50 μg/kg | Ledvice |

50 μg/kg | Jajca |

Salmonidi | 50 μg/kg | Mišice in koža v naravnem razmerju" |

--------------------------------------------------