31999L0085Uradni list L 277 , 28/10/1999 str. 0034 - 0036


Direktiva Sveta 1999/85/ES

z dne 22. oktobra 1999

o spremembi Direktive 77/388/EGS glede možnosti poskusne uporabe nižje stopnje DDV za delovno intenzivne storitve

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 93 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 12(3)(a) Direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero [4] določa, da lahko države članice uporabljajo eno ali dve nižji stopnji le za dobave blaga in storitev iz kategorij, ki so navedene v Prilogi H k Direktivi 77/388/EGS.

(2) Problem brezposelnosti pa je tako resen, da je treba tistim državam članicam, ki to želijo, dovoliti, da zaradi ustvarjanja novih delovnih mest eksperimentirajo z učinkovanjem oziroma vplivom znižanja stopnje DDV za delovno intenzivne storitve, ki trenutno niso vključene v Prilogo H.

(3) Nižja stopnja DDV bi verjetno zmanjšala motiv, da se te dejavnosti opravljajo ali ostanejo v okviru sive ekonomije.

(4) Uvedba ciljnega znižanja stopnje DDV bi lahko imela negativne posledice za nemoteno delovanje notranjega trga in na davčno nevtralnost; zato je treba določiti postopek odobritve, ki se uvede za celotno in jasno opredeljeno obdobje treh let, ter za obseg tega ukrepa določiti stroge pogoje, da bi ostal preverljiv in omejen.

(5) Zaradi eksperimentalne narave ukrepa bi morale podrobno oceno njegovega vpliva na ustvarjanje novih delovnih mest in njegove učinkovitosti pripraviti države članice, ki ga izvajajo, in Komisija.

(6) Ukrep bi moral biti natančno časovno omejen in se končati najkasneje 31. decembra 2002.

(7) Za izvajanje te direktive ni potrebna nobena sprememba zakonodaje držav članic –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva št. 77/388/EGS se spremeni:

1. v členu 28 se doda naslednji odstavek:

"6. Na predlog Komisije lahko Svet soglasno dovoli, da katera koli država članica za največ tri leta med 1. januarjem 2000 in 31. decembrom 2002 uvede nižje stopnje iz tretjega pododstavka člena 12(3)(a) za storitve, naštete v največ dveh kategorijah iz Priloge K. V izjemnih primerih se lahko državi članici dovoli, da uporablja nižjo stopnjo za tri zgoraj navedene kategorije.

Te storitve morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

(a) biti morajo delovno intenzivne;

(b) večinoma se morajo opravljati neposredno za končne potrošnike;

(c) v glavnem morajo biti lokalne in ni verjetno, da bi povzročale izkrivljanje konkurence;

(d) obstajati mora tesna povezava med nižjimi cenami zaradi znižanja stopnje in predvidenim povečanjem povpraševanja in zaposlovanja.

Uporaba nižje stopnje ne sme ogroziti nemotenega delovanja notranjega trga.

Vsaka država članica, ki želi uvesti ukrep iz prvega pododstavka, to sporoči Komisiji do 1. novembra 1999 in ji do tega datuma pošlje vse potrebne podatke, zlasti:

(a) področje uporabe ukrepa in podroben opis zadevnih storitev;

(b) podatke, ki izkazujejo, da so bili pogoji iz drugega in tretjega pododstavka izpolnjeni;

(c) podatke, ki izkazujejo proračunske stroške predvidenega ukrepa.

Tiste države članice, ki smejo uporabljati nižjo stopnjo iz prvega pododstavka, do 1. oktobra 2002 pripravijo podrobno poročilo s splošno oceno učinkovitosti ukrepa predvsem glede novih delovnih mest in učinkovitosti.

Do 31. decembra 2002 Komisija pošlje splošno oceno Svetu in Parlamentu in ji po potrebi priloži predlog ustreznih ukrepov za končno odločitev o stopnji DDV za delovno intenzivne storitve."

2. Nova Priloga K se doda, kot je prikazano v prilogi k tej direktivi.

Člen 2

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 22. oktobra 1999

Za Svet

Predsednik

S. Mönkäre

[1] UL C 102, 13.4.1999, str. 10.

[2] UL C 279, 1.10.1999, str. 105.

[3] UL C 209, 22.7.1999, str. 20.

[4] UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/59/ES (UL L 162, 26.6.1999, str. 63).

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA K

Seznam storitev iz člena 28(6)

1. Manjša popravila:

- koles,

- čevljev in usnjenih izdelkov,

- oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo).

2. Obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti dobave.

3. Čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev.

4. Storitve domačega varstva (npr. pomoč na domu in varstvo otrok, ostarelih, obolelih ali invalidov).

5. Friziranje.

"

--------------------------------------------------