31999L0063Uradni list L 167 , 02/07/1999 str. 0033 - 0037


Direktiva Sveta 1999/63/ES

z dne 21. junija 1999

o sporazumu o razporejanju delovnega časa pomorščakov, sklenjenim med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ESCA) in Federacijo sindikatov delavcev v prometu Evropske unije (FST)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 139(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) po uveljavitvi Amsterdamske pogodbe so bile v člene 136 do 139 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti vključene določbe Sporazuma o socialni politiki, ki je priložen Protokolu 14 o socialni politiki, ki je priloga Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, spremenjene z Maastrichtsko pogodbo;

(2) delodajalci in delavci ("socialni partnerji") lahko v skladu s členom 139(2) Pogodbe skupaj zahtevajo, da se sporazumi na ravni Skupnosti izvajajo s sklepom Sveta na predlog Komisije;

(3) Svet je sprejel Direktivo 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa [1]; ker je bil pomorski promet eden od področnih dejavnosti, izključenih iz področja uporabe te direktive;

(4) upoštevati bi bilo treba ustrezne konvencije Mednarodne organizacije dela v zvezi z razporejanjem delovnega časa, predvsem tiste, ki se nanašajo na delovni čas pomorščakov;

(5) Komisija se je v skladu s členom 3(2) Sporazuma o socialni politiki posvetovala z delodajalci in delavci o možnih smereh delovanja Skupnosti v zvezi s področji in aktivnostmi, ki so izključene iz Direktive 93/104/ES;

(6) Komisija je po tem posvetovanju ugotovila, da so ukrepi Skupnosti na tem področju potrebni in se je v skladu s členom 3(3) omenjenega Sporazuma na ravni Skupnosti ponovno posvetovala z delodajalci in delavci o vsebini predvidenega predloga;

(7) Združenje ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Federacija sindikatov delavcev v prometu Evropske unije (FST) sta obvestila Komisijo o svojem namenu, da se začneta pogajati v skladu s členom 4 Sporazuma o socialni politiki;

(8) omenjeni organizaciji sta 30. septembra 1998 sklenili Sporazum o delovnem času pomorščakov; ki vsebuje skupno zahtevo Komisiji, da se ta sporazum izvaja s Sklepom Sveta na predlog Komisije v skladu s členom 4(2) Sporazuma o socialni politiki;

(9) Svet je v svoji resoluciji z dne 6. decembra 1994 o nekaterih vidikih socialne politike Evropske unije: prispevek h gospodarskemu in socialnemu zbliževanju v Uniji [2] povabil delodajalce in delavce, da izkoristijo možnosti za sklepanje sporazumov, saj so bližje družbeni resničnosti in socialnim problemom.

(10) sporazum se uporablja za pomorščake na vseh morskih ladjah, v javni ali zasebni lasti, ki so registrirane na ozemlju katere koli države članice in običajno opravljajo gospodarske pomorske prevoze;

(11) ustrezen instrument za izvajanje sporazuma je direktiva v skladu s členom 249 Pogodbe; ta torej zavezuje države članice glede ciljev, ki jih je treba doseči, nacionalnim oblastem pa prepušča izbiro oblike in načinov;

(12) v skladu z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti, kakor jih opredeljuje člen 5 Pogodbe, države članice ne morejo v ustrezni meri doseči ciljev te direktive in jih torej Skupnost lahko doseže bolje; ta direktiva ne presega namena potrebnega za njeno uresničitev;

(13) izraze iz Sporazuma, ki v njem niso posebej opredeljeni, lahko skladno z direktivo države članice prosto, v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso same opredelijo, če te opredelitve upoštevajo vsebino Sporazuma, kakor velja za ostale direktive s področja socialne politike, ki uporabljajo podobne izraze;

(14) Komisija je pripravila predlog direktive v skladu s svojim sporočilom z dne 20. maja 1998 o prilagajanju in spodbujanju socialnega dialoga na ravni Skupnosti, pri čemer je upoštevala predstavniški status podpisnic in zakonitost vsake določbe Sporazuma;

(15) Komisija je v skladu z obvestilom z dne 14. decembra 1993 o izvajanju Sporazuma o socialni politiki obvestila Evropski parlament ter Ekonomski in socialni odbor, tako da jim je poslala besedilo predloga za direktivo, ki vsebuje sporazum;

(16) izvajanje sporazuma prispeva k uresničevanju ciljev iz člena 136 Pogodbe,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Namen te direktive je uveljavitev Sporazuma o organizaciji delovnega časa pomorščakov, ki sta ga 30. septembra 1998 sprejeli organizaciji, ki zastopata delodajalce in delavce v pomorskem sektorju (ECSA in FST), kot določa priloga te direktive.

Člen 2

Minimalne zahteve

1. Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo določbe ugodnejše od določb te direktive.

2. Izvajanje te direktive v nobenem primeru ni zadostna podlaga za utemeljitev znižanja splošne ravni varstva delavcev na področju, urejenem s to direktivo. To ne posega v pravice držav članic in/ali delodajalcev in delavcev, da zaradi spremenjenih okoliščin sprejmejo zakonske in podzakonske predpise, ki se razlikuje od ureditve obstoječe v času sprejetja te direktive, če vsakokrat zagotovijo izpolnjevanje minimalnih zahtev te direktive.

Člen 3

Prenos

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise za uskladitev s to direktivo najkasneje do 30. junija 2002 ali zagotovijo, da najpozneje do tega datuma delodajalci in delavci s sporazumom sprejmejo potrebne ukrepe, pri čemer morajo države članice sprejeti vse ukrepe, da lahko neprestano zagotovijo cilje, ki jih nalaga ta direktiva. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se v sprejetih določbah iz prvega odstavka sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način takega sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 21. junija 1999

Za Svet

Predsednik

L. Schomerus

[1] UL L 307, 13.12.1993, str. 18.

[2] UL C 368, 23.12.1994, str. 6.

--------------------------------------------------

PRILOGA

EVROPSKI SPORAZUM

o organizaciji delovnega časa pomorščakov

Ob upoštevanju Sporazuma o socialni politiki priloženega Protokolu o socialni politiki, ki je priloga Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti členov 3(4) in 4(2) Sporazuma;

ker člen 4(2) Sporazuma o socialni politiki opredeljuje, da se na evropski ravni sklenjeni sporazumi, na skupno zahtevo podpisnic, lahko izvajajo s sklepom Sveta, sprejetim na predlog Komisije;

ker podpisnice tako zahtevajo,

PODPISNICE SE SPORAZUMEJO O NASLEDNJEM:

Določba 1

1. Sporazum se uporablja za pomorščake na vsaki morski ladji, bodisi v javni ali zasebni lasti, ki je registrirana na ozemlju katere koli države članice in običajno opravlja gospodarske pomorske prevoze. V tem sporazumu se šteje, da je ladja, ki je v registru dveh držav, registrirana na ozemlju države, pod zastavo katere pluje.

2. V primeru dvoma, ali se ladja za namene tega sporazuma šteje za morsko ladjo ali za ladjo, ki opravlja gospodarske pomorske prevoze, odloči o tem pristojna oblast v državi članici. Posvetovati se mora z organizacijami ladjarjev in pomorščakov.

Določba 2

V tem sporazumu:

(a) "delovni čas" pomeni čas, v katerem mora pomorščak delati na račun ladje;

(b) "počitek" pomeni čas izven delovnega časa; ta izraz ne vključuje kratkih odmorov;

(c) "pomorščak" pomeni vsako osebo, zaposleno ali najeto za katerikoli položaj na morski ladji, za katero se uporablja ta sporazum;

(d) "ladjar" pomeni lastnika ladje ali vsako drugo organizacijo ali osebo, kot je poslovni vodja ali zakupnik ladje, ki prevzame odgovornost za plovbo ladje od ladjarja in ki ob prevzemu take odgovornosti pristane, da prevzame vse dolžnosti in odgovornosti ki izhajajo iz tega položaja.

Določba 3

V okvirih iz določbe 5 se določi bodisi najdaljši delovni čas, ki se ga v določenem obdobju ne sme preseči ali najnižje število ur počitka, ki jih je treba zagotoviti v določenem obdobju.

Določba 4

Brez poseganja v določbo 5 je običajen delovni čas pomorščakov načeloma osem urni delavnik z enim dnem počitka na teden in počitkom ob državnih praznikih. Države članice lahko imajo postopke za odobritev ali registracijo kolektivne pogodbe, ki določa običajen delovni čas pomorščakov na podlagi, ki je manj ugodna kakor ta standard.

Določba 5

1. Meje delovnega časa ali počitka so bodisi:

(a) najvišje število delovnih ur, ki ne presega:

(i) štirinajstih ur v katerem koli 24-urnem obdobju; in

(ii) 72 ur v katerem koli sedem dnevnem obdobju;

ali

(b) najnižje število ur počitka, ki ne sme biti krajši od:

(i) desetih ur v katerem koli 24-urnem obdobju; in

(ii) 77 ur v katerem koli sedem dnevnem obdobju.

2. Ure počitka se lahko razdeli v največ dve obdobji, prvo mora trajati najmanj šest ur, presledek med zaporednima obdobjema počitka pa ne sme presegati 14 ur.

3. Zbori, požarne in reševalne vaje, predpisane z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi ter z mednarodnimi sporazumi, se opravijo tako, da minimalno zmotijo počitek in ne povzročijo utrujenosti.

4. Kadar je pomorščak v pripravljenosti na poziv, na primer, kadar v prostoru s stroji ni osebja, dobi ustrezen nadomestni počitek, če običajen počitek zmoti poziv na delo.

5. Kadar v zvezi z odstavkoma 3 in 4 ni kolektivne pogodbe ali arbitražne odločbe ali če pristojni organ ugotovi, da so določbe v pogodbi ali odločbi neustrezne, mora pristojni organ sprejeti take določbe, ki pomorščakom zagotovijo ustrezen počitek.

6. Ob obveznem upoštevanju splošnih načel varovanja zdravja in varnosti delavcev imajo države članice lahko nacionalne zakone in druge predpise ali postopke, s katerimi pristojni organ odobri ali registrira kolektivne pogodbe, ki dovoljujejo izjeme glede omejitev iz odstavkov 1 in 2. Take izjeme morajo v največji možni meri spoštovati določene standarde, lahko pa upoštevajo pogostejše ali daljše dopuste ali dodeljevanje nadomestnega dopusta za pomorščake na straži ali pomorščake, ki delajo na ladjah kratke plovbe.

7. Na lahko dostopno mesto se obesi preglednica razporeda dela na ladji, ki za vsako delovno mesto kaže vsaj:

(a) urnik dela na morju in v pristanišču; in

(b) najdaljši delavnik ali najkrajši počitek po zakonih in drugih predpisih ali kolektivnih pogodbah, veljavnih v državah članicah.

8. Preglednica iz odstavka 7 se pripravi v standardizirani obliki v jeziku ali jezikih, ki se uporabljajo pri delu na ladji in v angleščini.

Določba 6

Pomorščak, mlajši od 18 let, ne sme delati ponoči. V tej določbi pomeni "ponoči" obdobje najmanj devetih zaporednih ur, ki vključuje interval od polnoči do pete ure zjutraj. Te določbe ni treba uporabiti ob izvajanju usposabljanja mladih pomorščakov, starih med 16 in 18 leti, ki je v skladu s potrjenimi programi in urniki.

Določba 7

1. Poveljnik ladje ima pravico od pomorščaka zahtevati, da opravi toliko delovnih ur, kolikor jih zahteva trenutna varnost ladje, oseb na ladji ali tovora ali pomoč drugim ladjam ali osebam v stiski na morju.

2. V skladu z odstavkom 1 ima poveljnik ladje pravico, da začasno ne upošteva urnika dela ali počitka in zahteva, da pomorščak opravi toliko delovnih ur, kolikor je potrebnih, da se stanje normalizira.

3. Takoj ko je to po normalizaciji stanja izvedljivo, poveljnik ladje vsakemu pomorščaku, ki je v predvidenem času počitka delal, zagotovi primeren počitek.

Določba 8

1. Vodi se evidenco dnevnih delovnih ur ali dnevnih ur počitka pomorščakov, ki omogoča spremljanje upoštevanja določbe 5. Pomorščak dobi kopijo evidence, ki se nanaša na njega, potrdita jo poveljnik ladje ali njegov pooblaščenec in pomorščak.

2. Določi se postopek vodenja take evidence na ladji in tudi časovni presledki, v katerih se podatki beležijo. Oblika evidence delovnega časa ali počitka pomorščakov se določi ob upoštevanju vseh obstoječih mednarodnih sporazumov. Obrazec se pripravi v jeziku iz določbe 5, odstavek 8.

3. Kopijo ustreznih določb iz nacionalne zakonodaje, ki zadevajo ta sporazum, in ustreznih kolektivnih pogodb se hrani na ladji in je dostopna posadki.

Določba 9

Evidenca iz določbe 8 se pregleda in potrdi v ustreznih presledkih, s čimer se preverja skladnost z določbami o delovnem času ali počitku, ki se izvajajo s tem sporazumom.

Določba 10

1. Ob določanju, potrjevanju in popravljanju števila potrebnih delavcev je treba upoštevati zahtevo, da se izogne ali v največji možni meri zmanjša prekomerno delo, zagotovi ustrezen počitek in omeji utrujenost.

2. Če evidenca ali drugi dokazi kažejo na kršitev določb o delovnem času ali počitku, se sprejme ukrepe, po potrebi tudi spremeni število zaposlenih na ladji, s katerimi se prepreči bodoče kršitve.

3. Vse ladje, za katere se uporablja ta sporazum, imajo ustrezno kadrovsko zasedbo, ki številčno in kakovostno zagotavlja varnost v skladu z listino o minimalnem številu članov posadke ali enakovrednim potrdilom, ki ga izda pristojni organ.

Določba 11

Na ladji ne sme delati oseba, mlajša od 16 let.

Določba 12

Ladjar zagotovi poveljniku ladje potrebne vire, da lahko izpolnjuje obveznosti iz tega sporazuma, tudi tiste, ki se nanašajo na ustrezno zasedenost delovnih mest na ladji. Poveljnik ladje sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost z zahtevami glede delovnega časa in počitka pomorščakov, ki izhajajo iz tega sporazuma.

Določba 13

1. Vsi pomorščaki imajo potrdilo, ki dokazuje njihovo primernost za delo, ki ga opravljajo na morju.

Vrsta zdravstvene ocene in v zdravstveno potrdilo vključeni podatki se določijo po posvetovanju z ladjarji in organizacijami pomorščakov.

Vsi pomorščaki opravljajo redne zdravstvene preglede. Stražarji, ki imajo zdravstvene težave za katere zdravnik potrdi, da so posledica dela ponoči, se, kjer je to mogoče, premestijo na primerno dnevno delo.

2. Zdravstveno potrdilo iz odstavka 1 je brezplačno, zdravstveni podatki v njem so zaupni. Ti zdravstveni pregledi se lahko opravijo v nacionalnem zdravstvenem sistemu.

Določba 14

Če pristojni državni organ to zahteva, mu ladjar da podatke o stražarjih in drugih delavcih, ki delajo ponoči.

Določba 15

Pomorščakom se zagotovi varnost in zdravje pri delu, ki ustreza naravi njihovega dela. Pomorščaki, ki delajo podnevi ali ponoči, imajo glede varnosti in zdravja na razpolago enake službe ali opremo za zaščito in preventivo.

Določba 16

Vsak pomorščak ima pravico do najmanj štirih tednov plačanega letnega dopusta ali do ustreznega dela tega dopusta, če je zaposlen manj kakor eno leto, v skladu s pogoji upravičenosti in dodeljevanja takega dopusta po nacionalni zakonodaji in/ali praksi.

Namesto minimalnega obdobja plačanega letnega dopusta delavec ne sme dobiti nadomestila, razen če mu preneha delovno razmerje.

V Bruslju, 30. septembra 1998

Federacija sindikatov delavcev v prometu Evropske unije (FST)

Združenje ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA)

--------------------------------------------------