31999L0059Uradni list L 162 , 26/06/1999 str. 0063 - 0064


Direktiva Sveta 1999/59/ES

z dne 17. junija 1999

o spremembi Direktive 77/388/EGS glede ureditve davka na dodano vrednost od telekomunikacijskih storitev

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 93 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 14 Pogodbe opredeli, da notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je v skladu z določbami Pogodbe zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala.

(2) Trenutno uporabna pravila za DDV od telekomunikacijskih storitev po členu 9 Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih — Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero [4] niso zadostna za obdavčevanje vseh takšnih storitev, porabljenih v Skupnosti, in za preprečevanje izkrivljanja konkurence na tem področju.

(3) V interesu pravilnega delovanja notranjega trga bi bilo treba takšna izkrivljanja odpraviti in uvesti nova usklajena pravila za to vrsto dejavnosti.

(4) Treba je predvsem zagotoviti, da so telekomunikacijske storitve, ki jih uporabijo naročniki s sedežem v Skupnosti, obdavčene v Skupnosti.

(5) Tako bi morale biti telekomunikacijske storitve, opravljene davčnim zavezancem s sedežem v Skupnosti ali prejemnikom s sedežem v tretjih državah, načeloma obdavčene v kraju prejemnika storitev.

(6) Države članice bi morale zaradi zagotovitve enotnega obdavčevanja telekomunikacijskih storitev, ki se dejansko uporabljajo ali uživajo v Skupnosti in jih opravijo davčni zavezanci s sedežem v tretjih državah za osebe s sedežem v Skupnosti, ki niso davčni zavezanci, uporabljati določbe člena 9(3)(b) Direktive 77/388/EGS o spremembi kraja opravljanja; ker pa se člen 9(3) te direktive lahko še naprej uporablja, če so ustrezne telekomunikacijske storitve opravljene za druge prejemnike v Skupnosti.

(7) Za namen določitve posebnega pravila za določitev kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev pa je treba takšne storitve opredeliti; takšna opredelitev se mora približati opredelitvam, ki so bile že sprejete na mednarodni ravni in vključujejo storitve mednarodnega usmerjanja in končevanja telefonskih klicev ter dostop do globalnih informacijskih omrežij.

(8) Obdavčitev v kraju prejemnika storitev tudi pomeni, da se davčnemu zavezancu ne bo treba zateči k postopkom iz Direktiv 79/1072/EGS [5] in 86/560/EGS [6]; nova pravila za določitev kraja opravljanja ne bi smela pomeniti, da morajo biti tuji davčni zavezanci identificirani za davčne namene v drugi državi; to bo doseženo tako, da bo moral prejemnik storitev obvezno plačati davek, pod pogojem, da je prejemnik davčni zavezanec.

(9) Direktivo 77/388/EGS je treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 77/388/EGS se spremeni:

1. Na koncu člena 9(2)(e) se pika nadomesti s podpičjem in doda naslednja nova alinea:

"— telekomunikacije. Šteje se, da so telekomunikacijske storitve, storitve v zvezi s prenosom, oddajanjem ali sprejemanjem signalov, besed, slike in zvoka ali kakršne koli informacije po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih, vključno s prenosom ali dodeljevanjem povezane pravice do uporabe zmogljivosti za takšen prenos, oddajanje ali sprejemanje. Telekomunikacijske storitve v smislu te določbe vključujejo tudi zagotavljanje dostopa do globalnih informacijskih omrežij."

2. V členu 9(3) se doda naslednji odstavek 4:

"4. Pri telekomunikacijskih storitvah iz odstavka 2(e), ki jih opravijo davčni zavezanci s sedežem zunaj Skupnosti za osebe s sedežem v Skupnosti, ki niso davčni zavezanci, države članice uporabljajo odstavek 3(b)."

3. Člen 21(1)(b) se nadomesti z:

"(b) davčni zavezanci, katerim so opravljene storitve iz člena 9(2)(e), ali osebe, ki so identificirane za namene davka na dodano vrednost na ozemlju države, ki so jim storitve iz člena 28b(C), (D), (E) in (F) opravljene, če storitve opravi davčni zavezanec s sedežem v tujini; države članice pa lahko zahtevajo, da izvajalec storitev solidarno odgovarja za plačilo davka na dodano vrednost;"

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo najpozneje do 1. januarja 2000. O tem obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih določbah sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 17. junija 1999

Za Svet

Predsednik

F. Müntefering

[1] UL C 78, 12.3.1997, str. 22.

[2] Mnenje, podano 6. maja 1999 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 287, 22.9.1997, str. 28.

[4] UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/49/ES (UL L 139, 2.6.1999, str. 27).

[5] UL L 331, 27.12.1979, str. 11. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[6] UL L 326, 21.11.1986, str. 40.

--------------------------------------------------