31999D0497Uradni list L 192 , 24/07/1999 str. 0058 - 0059


Odločba Komisije

z dne 7. julija 1999

o skupnem tehničnem predpisu za dvozvrstno terminalsko opremo DECT/GSM za digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT)

(notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 2026)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/497/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 1998 v zvezi z opremo za telekomunikacijske terminale in z opremo satelitskih zemeljskih postaj, vključno z medsebojnim priznavanjem njune skladnosti [1], in zlasti druge alinee člena 7(2) Direktive,

(1) ker je Komisija v skladu s prvo alineo člena 7(2) sprejela ukrep za opredelitev tipa terminalske opreme, za katero se zahtevajo skupni tehnični predpisi, in s tem povezano izjavo o področju uporabe;

(2) ker naj se sprejmejo ustrezni usklajeni standardi ali njihovi deli za izpolnjevanje bistvenih zahtev, ki jih je treba preoblikovati v skupne tehnične predpise;

(3) ker je za zagotovitev stalnega dostopa do trgov za proizvajalce treba dopustiti prehodne določbe v zvezi z opremo, odobreno po nacionalnih predpisih o homologaciji;

(4) ker je bil predlog v skladu s členom 29(2) predložen Odboru (ACTE);

(5) ker so skupni tehnični predpisi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Odbora za odobritev terminalske opreme,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Ta odločba velja za terminalsko opremo, ki je namenjena priključevanju na javno telekomunikacijsko omrežje in sodi na področje uporabe usklajenega standarda iz člena 2(1).

2. Ta odločba vzpostavlja skupne tehnične predpise, ki urejajo priključitvene zahteve za opremo DECT z dostopom do omrežij GSM.

Člen 2

1. Skupni tehnični predpis vključuje usklajeni standard, ki ga je pripravil pristojni organ za standarde, ki v veljavnem obsegu izpolnjuje bistvene zahteve iz člena 5(c) do 5(g) Direktive 98/13/ES. Sklicevanje na standard je navedeno v Prilogi.

2. Terminalska oprema, ki jo ureja ta odločba, je v skladu bodisi s skupnim tehničnim predpisom iz odstavka 1 bodisi alternativno z ustreznimi skupnimi tehničnimi predpisi, opredeljenimi v odločbah Komisije 97/523/ES [2], 97/524/ES [3], 97/525/ES [4], 98/574/ES [5], 98/542/ES [6], 98/575/ES [7], 98/543/ES [8] ali 1999/310/ES [9]. Poleg tega izpolnjuje bistvene zahteve iz člena 5(a) in (b) Direktive 98/13/ES ter zahteve vseh drugih veljavnih direktiv, zlasti direktiv Sveta 73/23/EGS [10] in 89/336/EGS [11].

Člen 3

Pooblaščeni organi, določeni za izvajanje postopkov iz člena 10 Direktive 98/13/ES, uporabijo v zvezi s terminalsko opremo, ki jo ureja člen 1(1) te odločbe, usklajeni standard iz Priloge ali zagotovijo njegovo uporabo, ko začne veljati ta odločba, ali alternativno usklajene standarde iz prilog k odločbam 97/523/ES, 97/524/ES, 97/525/ES, 98/574/ES, 98/542/ES, 98/575/ES, 98/543/ES ali 1999/310/ES.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. julija 1999

Za Komisijo

Karel van Miert

Član Komisije

[1] UL L 74, 12.3.1998, str. 1.

[2] UL L 215, 7.8.1997, str. 48.

[3] UL L 215, 7.8.1997, str. 51.

[4] UL L 215, 7.8.1997, str. 54.

[5] UL L 278, 15.10.1998, str. 30.

[6] UL L 254, 16.9.1998, str. 28.

[7] UL L 278, 15.10.1998, str. 35.

[8] UL L 254, 16.9.1998, str. 32.

[9] UL L 119, 7.5.1999, str. 57.

[10] UL L 77, 26.3.1973, str. 29.

[11] UL L 139, 23.5.1989, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Sklicevanje na veljavni usklajeni standard

Usklajeni standard iz člena 2 te odločbe je:

Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT); globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM); priključitvene zahteve za dvozvrstno terminalsko opremo DECT/GSM

ETSI

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde

Sekretariat

EN 301439 V1.1.1 — januar 1999

(brez predgovora)

Dodatne informacije

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde je priznan v skladu z Direktivo 98/34/ES.

Zgoraj navedeni usklajeni standard je izdelan na podlagi mandata, izdanega v skladu z ustreznimi postopki Direktive Sveta in Evropskega parlamenta 98/34/ES.

Celotno besedilo zgoraj navedenega usklajenega standarda je mogoče dobiti na naslovih:

European Telecommunications Standards Institute

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia - Antipolis Cedex

ali

European CommissionDG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7),Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Brussels

ali pri katerikoli drugi organizaciji, odgovorni za razpoložljivost standardov ETSI. Seznam teh organizacij je na voljo na spletnem naslovu www.ispo.cec.be.

--------------------------------------------------