31999D0436Uradni list L 176 , 10/07/1999 str. 0017 - 0030


Sklep Sveta

z dne 20. maja 1999

o določitvi pravne podlage za vsako določbo ali sklep, ki sestavlja schengenski pravni red, skladno z ustreznimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o Evropski uniji

(1999/436/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

na podlagi drugega stavka drugega pododstavka člena 2(1) Protokola, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije (v nadaljevanju "Schengenski protokol");

(1) ker se bo schengenski pravni red, kot je opredeljen v Prilogi k Protokolu, in skladno s prvim pododstavkom člena 2(1) Schengenskega protokola, začel od dneva uveljavitve Amsterdamske pogodbe takoj uporabljati v trinajstih državah članicah, navedenih v členu 1 Protokola, ne glede na določbe člena 2(2) Protokola;

(2) ker vsebina tega sklepa ne vpliva na nadaljnjo veljavo pravnih obveznosti, ki jih določa Konvencija iz leta 1990;

(3) ker drugi pododstavek člena 2(1) pooblašča Svet, da soglasno in v skladu z ustreznimi določbami Pogodb določi pravno podlago za vsako od določb ali sklepov schengenskega pravnega reda, in ker je eden od ciljev takšnega pooblastila ugotovitev pravne podlage za vse morebitne prihodnje predloge in pobude za spremembo ali nadgradnjo schengenskega pravnega reda, za katere skladno s prvim pododstavkom člena 5(1) Schengenskega protokola veljajo ustrezne določbe iz Pogodb, skupaj s tistimi, ki urejajo vrsto akta in postopek za njegovo sprejetje;

(4) ker nekatere določbe Konvencije iz leta 1990 od pogodbenic zahtevajo uvedbo sankcij za njihovo učinkovito izvajanje, ne da bi hkrati zahtevale uskladitev višine teh sankcij; ker je treba za te določbe določiti enako pravno podlago, kot je določena za pravila, kršitev katerih se kaznuje s temi sankcijami in brez poseganja v pravno podlago za morebitne prihodnje ukrepe, katerih cilj je uskladitev sankcij;

(5) ker določitev pravne podlage skladno z ustreznimi določbami Pogodb za vsako od določb ali sklepov, ki sestavljajo schengenski pravni red, ne vpliva na izvrševanje obveznosti držav članic po členu 64 Pogodbe ES (PES) in členu 33 Pogodbe EU (PEU) glede vzdrževanja javnega reda in miru ter varovanja notranje varnosti;

(6) ker določitev pravne podlage skladno z ustreznimi določbami iz Pogodb za vsako od določb ali sklepov, ki sestavljajo schengenski pravni red, ali ugotovitev, da je pravna podlaga nepotrebna za katere od takšnih določb ali sklepov, ne vpliva na pravico držav članic do izvajanja kontrol blaga, na katerega se nanašajo prepovedi ali omejitve, ki jih določijo države članice, in ki so združljive s pravnim redom Skupnosti;

(7) ker določitev pravne podlage skladno s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za določbe iz Konvencije iz leta 1990, ki se nanašajo zlasti na pogoje za vstop na ozemlje pogodbenic ali za izdajanje vizumov, ne vpliva na trenutno veljavna pravila, ki urejajo priznavanje veljavnosti potnih listin;

(8) ker pravice in dolžnosti Danske ureja člen 3 Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije in členi 1 do 5 Protokola o stališču Danske;

(9) ker je treba pri vključevanju schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije upoštevati razmerje med Protokolom o stališču Danske in Protokolom o stališču Združenega kraljestva v zvezi z določenimi vprašanji, povezanimi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbo o Evropski uniji ter Protokolom o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije in na podlagi katerih so določene različne oblike za sprejetje schengenskega pravnega reda ter za sodelovanje pri njegovem nadaljnjem razvoju;

(10) ker Schengenski protokol na podlagi Sporazuma, podpisanega 19. decembra 1996 v Luxembourgu, omogoča pridružitev Republike Islandije in Kraljevine Norveške k izvajanju in nadaljnjemu razvoju schengenskega pravnega reda;

(11) ker morajo pravni akti, sprejeti na podlagi predloga ali pobude za nadaljnji razvoj schengenskega pravnega reda, vsebovati sklicevanje na Schengenski protokol, tako da se zagotovi pravna varnost in se lahko v vsakem primeru uporabijo določbe, povezane s Schengenskim protokolom;

(12) ker, ob upoštevanju člena 134 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, vključevanje schengenskega pravnega reda v okvir Evropske Skupnosti ne vpliva na pristojnost držav članic v zvezi s priznavanjem držav in teritorialnih enot, njihovih organov ter potnih listin in drugih dokumentov, ki jih izdajajo,

SKLENIL:

Člen 1

Ta sklep določa pravno podlago za določbe in sklepe, navedene v Prilogah A do D, ki sestavljajo schengenski pravni red, razen za določbe in sklepe, za katere je Svet, skladno s prvim stavkom drugega pododstavka člena 2(1) Schengenskega protokola določil, da pravna podlaga ni potrebna.

Člen 2

Pravna podlaga za določbe Konvencije, podpisane 19. junija 1990 v Schengnu, o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (v nadaljevanju "Schengenska konvencija") in za njeno Sklepno listino se določi skladno s Prilogo A.

Člen 3

Pravna podlaga za določbe iz sporazumov o pristopu k Schengenski konvenciji, sklenjenih z Italijansko republiko (podpisan 27. novembra 1990 v Parizu), s Kraljevino Španijo in Portugalsko republiko (podpisana 25. junija 1991 v Bonnu), s Helensko Republiko (podpisan 6. novembra 1992 v Madridu), z Republiko Avstrijo (podpisan 28. aprila 1995 v Bruslju) ter s Kraljevino Dansko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko (podpisani 19. decembra 1996 v Luxembourgu), ter za spremljajoče sklepne listine in izjave se določi skladno s Prilogo B.

Člen 4

Pravna podlaga za sklepe in izjave Izvršnega odbora, ustanovljenega s Schengensko konvencijo, se določi skladno s Prilogo C.

Člen 5

Pravna podlaga za pravne akte, ki so jih za izvajanje Schengenske konvencije sprejeli organi, ki jih je Izvršni odbor pooblastil za sprejemanje odločitev, se določi skladno s Prilogo D.

Člen 6

V zvezi z državami članicami, naštetimi v členu 1 Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije je obseg ozemeljske uporabe določb ali sklepov, ki sestavljajo schengenski pravni red, za katere je Svet določil pravno podlago v Naslovu IV dela 3 Pogodbe ES na podlagi drugega stavka člena 2(1) zgoraj navedenega protokola, in obseg ozemeljske uporabe ukrepov, ki dopolnjujejo ali spreminjajo takšne določbe in sklepe, takšen, kot je določen v členu 138 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma iz leta 1990 in takšen, kot je določen v ustreznih določbah instrumentov o pristopu k tej konvenciji.

Člen 7

Ta sklep ne vpliva na pristojnost držav članic v zvezi s priznavanjem držav in teritorialnih enot ter potnih listov, potnih listin in osebnih dokumentov, ki so jih izdali njihovi organi.

Člen 8

Pravni akti, sprejeti na podlagi predloga ali pobude za nadaljnji razvoj schengenskega pravnega reda, morajo v uvodnih določilih vsebovati sklicevanje na Schengenski protokol.

Člen 9

Ta sklep začne učinkovati takoj. Objavi se v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 20. maja 1999

Za Svet

Predsednik

E. Bulmahn

--------------------------------------------------

PRILOGA A

Člen 2

Schengenski pravni red | Pravna podlaga EU |

1. Sporazum med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah z dne 14. junija 1985 | člen 2 Schengenskega protokola |

2. Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma, spremljajoča Sklepna listina in skupne izjave: | |

člen 1, razen za opredelitve pojmov "prošnja za azil", "prosilec za azil" in "obravnavanje prošenj za azil" | Opredelitve se uporabljajo za vse člene Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, katerih pravna podlaga EU je določena s tem sklepom |

člen 2(1) | člen 62(1) PES |

člen 2(2) in (3) | člena 62(1) PES, ob upoštevanju določb člena 64(1) PES |

člen 3 | člen 62(2)(a) PES, pri čemer se prizna, da je določitev narave, načina in ostrosti kazenskih določb, ki jih zahteva ta člen, v pristojnosti držav članic |

člen 4(1) do (3) | člen 62(2)(a) PES, v kolikor te določbe urejajo kontrolo oseb za namene odločanja o državljanstvu/vstopu, ne pa za morebitne kontrole za namene nacionalne varnosti ter kontrole za fiskalne namene |

člen 5, razen odstavka (1)(e) | člen 62(2)(a) PES |

člen 5(1)(e) | člen 62(2)(a) PES, pri čemer se v celoti upoštevajo določbe člena 64(1) PES in se priznava, da je treba te določbe razumeti z vidika izjave, ki jo je sprejela Medvladna konferenca iz leta 1996 v zvezi z členom 64(1) (bivši člen 73L(1)) PES (Izjava št. 19) |

člen 6 | člen 62(2)(a) PES: opomba k členu 4(1) do (3) se uporablja tudi tukaj |

člen 7 | člen 66 PES: v kolikor te določbe obravnavajo kontrolo oseb za odločanje o državljanstvu/vstopu, ne pa za morebitne kontrole za namene nacionalne varnosti in fiskalne namene, in do obsega, da te določbe ne zadevajo oblik policijskega sodelovanja po določbah Naslova III Izvedbene konvencije iz leta 1990 |

člen 8 | člen 62(2)(a) PES: opomba k členu 4(1) do (3) se uporablja tudi tukaj |

člen 9 | člen 62(2)(b) PES, ob polnem upoštevanju določb člena 64(2) PES |

člen 10(1) in (3) | člen 62(2)(b) PES |

člen 11 | člen62(2)(b) PES |

člen 12 | člen 62(2)(b) PES |

člen 13 | člen 62(2)(b) PES |

člen 14 | člen 62(2)(b) PES, pri čemer se priznava, da ni vpliva na veljavna pravila za priznavanje potnih listin |

člen 15 | člen 62(2)(b) PES |

člen 16 | člen 62(2)(b) PES |

člen 17(1), (2) in (3), točke (a) do (f) | člen 62(2)(b) PES |

člen 17(3)(g) | člen 63(3) PES |

člen 18 | člen 62(2) in člen 63(3) PES |

člen 19(1) | člen 62(3) PES |

člen 19(3) in (4) | člen 62(3) PES |

člen 20 | člen 62(3) PES |

člen 21 | člen 62(3) PES |

člen 22 | člen 62(3) PES |

člena 23(1) | člen 62(3) PES |

člen 23(2), (3), (4) in (5) | člen 62(3) in člen 63(3) PES |

člen 24 | člen 62(2) in člen 63(3) PES |

člen 25 | člen 62(2) in člen 63(3) PES |

člen 26 | člen 63(3) PES, pri čemer se prizna, da je določitev narave, načina in ostrosti kazenskih določb, ki jih zahteva ta člen, v pristojnosti držav članic |

člen 27(1) | člen 63(3) PES, pri čemer se prizna, da je določitev narave, načina in ostrosti kazenskih določb, ki jih zahteva ta člen, v pristojnosti držav članic |

člen 27(2) in (3) | členi 30(1), 31 in 34 PEU |

člen 39 | člena 34 in 30 PEU |

člen 40 | člena 34 in 32 PEU |

člen 41 | člena 34 in 32 PEU |

člen 42 | člena 34 in 32 PEU |

člen 43 | člena 34 in 32 PEU |

člen 44 | člena 34 in30(1) PEU |

člen 45 | člena 34 in30(1) PEU |

člen 46 | člena 34 in 30(1) PEU |

člen 47 | člena 34 in 30(1) PEU |

člen 48 | člena 34 in 31(a) PEU |

člen 49 | člena 34 31(a) PEU |

člen 50 | člena 34 in 31(a) PEU |

člen 51 | člena 34 in 31(a) PEU |

člen 52 | člena 34 in 31(a) PEU |

člen 53 | člena 34 in31(a) PEU |

člen 54 | člena 34 in 31 PEU |

člen 55 | člena 34 in 31 PEU |

člen 56 | člena 34 in 31 PEU |

člen 57 | člena 34 in 31 PEU |

člen 58 | člena 34 in 31 PEU |

člen 59 | člena 34 in 31(b) PEU |

člen 61 | člena 34 in31(b) PEU |

člen 62 | člena 34 in31(b) PEU |

člen 63 | člena 34 in31(b) PEU |

člen 64 | člena 34 in31(b) PEU |

člen 65 | člena 34 in31(b) PEU |

člen 66 | člena 34 in31(b) PEU |

člen 67 | člena 34 in31(a) PEU |

člen 68 | člena 34 in31(a) PEU |

člen 69 | člena 34 in31(a) PEU |

člen 71 | členi 34, 30 in 31 PEU |

člen 72 | člena 34 in 31 PEU |

člen 73 | členi 34, 30(1) in 31 PEU |

člen 75 | člen 95 PES |

člen 76 | člena 95 in 152 PES, v kolikor ti določbi zadevata le ukrepe, ki urejajo delovanje notranjega trga v zvezi z dovoljenim prometom z nadzorovanimi drogami; ob ustreznem upoštevanju pristojnosti držav članic člena 30(1)(a) in 34 PEU, v kolikor ti določbi urejata elemente nadzora ali ureditve pregona za dovoljene ali nedovoljene droge s strani držav članic |

člen 82 | člen 95 PES |

člen 91 | člen 95 PES |

členi 92 do 119 | za evidenco |

člen 126(1) in (2) | člena 30(1) in 34 PEU |

člen 126(3) | člena 30(1) in 34 PEU ter člen 95 PES, v kolikor gre za osebne podatke, izmenjane po določbah členov 16 in 25 Schengenske konvencije iz 1990 ali na podlagi Skupnih konzularnih navodil |

člen 126(4) | člena 30(1) in 34 PEU |

člen 127 | člena 30(1) in 34 PEU ter člen 95 PES; v zvezi s členom 127(1), v kolikor se v zvezi z zadevnimi državami članicami Direktiva 95/46/ES še ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki se hranijo v ročnih kartotečnih sistemih; poleg tega se uporablja izjava k členu 126(3)(a)(d) in(f) |

člen 128(1) in (2) | člena 30(1) in 34 PEU |

člen 128(2) | člena 30(1) in 34 PEU ter člen 95 PES |

člen 129 | člena 30(1) in 34 PEU |

člen 130 | člena 30(1) in 34 PEU |

člen 136 | člen 62(2) PES (pri čemer se upošteva Protokol o zunanjih odnosih držav članic glede prehoda zunanjih meja, priložen PES z Amsterdamsko pogodbo) |

Sklepna listina: Izjava 1 | člen 2(2) Schengenskega protokola (tudi v povezavi s členom 8 Schengenskega protokola) |

Sklepna listina: Izjava 3 | členi 30, 31 in 34 PEU |

--------------------------------------------------

PRILOGA B

Člen 3

Schengenski pravni red | Pravna podlaga EU |

Sporazum, podpisan 27. novembra 1990 v Parizu, o pristopu Italijanske republike h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani 19. junija 1990 v Schengnu, njegova Sklepna listina in spremljajoče izjave: | |

člen 2 | člena 34 in 32 PEU |

člen 3 | člena 34 in 32 PEU |

člen 4 | člena 34 in 31(b) PEU |

del II, izjava 1 | člen 2(2) Schengenskega protokola (tudi v povezavi s členom 8 Schengenskega protokola) |

Skupna izjava o členih 2 in 3 Sporazuma o pristopu | člen 32 PEU |

Sporazum, podpisan 25. junija 1991 v Bonnu, o pristopu Kraljevine Španije h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani 19. junija 1990 v Schengnu, h kateri je Italijanska Republika pristopila s Sporazumom, podpisanim 27. novembra 1990 v Parizu, njegova Sklepna listina in spremljajoče izjave: | |

člen 2 | člena 34 in 32 PEU |

člen 3 | člena 34 in 32 PEU |

člen 4 | člena 34 in 31(b) PEU |

del II, izjava 1 | člen 2(2) Schengenskega protokola (tudi v povezavi s členom 8 Schengenskega protokola) |

del III, izjava 2 | člena 34 in 31(b) PEU |

Sporazum, podpisan 25. junija 1991 v Bonnu, o pristopu Portugalske republike h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani 19. junija 1990 v Schengnu, h kateri je Italijanska Republika pristopila s Sporazumom, podpisanim 27. novembra 1990 v Parizu, njegova Sklepna listina in spremljajočih izjave: | |

člen 2 | člena 34 in 32 PEU |

člen 3 | člena 34 in 32 PEU |

člen 4 | člena 34 in 31(b) PEU |

člen 5 | člena 34 in 31(b) PEU |

člen 6 | člena 34 in 31(b) PEU |

del II, izjava 1 | člen 2(2) Schengenskega protokola (tudi v povezavi s členom 8 Schengenskega protokola) |

del III, izjava 1 | člen 62(3) PEU |

Sporazum, podpisan 6. novembra 1992 v Madridu, o pristopu Helenske republike h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani 19. junija 1990 v Schengnu, h kateri je Italijanska Republika pristopila s Sporazumom, podpisanim 27. novembra 1990 v Parizu, ter Kraljevina Španija in Portugalska republika s sporazumoma, podpisanima 25. junija 1991 v Bonnu, njegova Sklepna listina in spremljajoče izjave: | |

člen 2 | člena 34 in 32 PEU |

člen 3 | člena 34 in 31(b) PEU |

člen 4 | člena 34 in 31(b) PEU |

člen 5 | člena 34 in 31(a)PEU |

del II, izjava 1 | člen 2(2) Schengenskega protokola (tudi v povezavi s členom 8 Schengenskega protokola) |

del III, izjava 2 | člen 31(a) PEU |

Sporazum, podpisan 28. aprila 1995 v Bruslju, o pristopu Republike Avstrije h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani 19. junija 1990 v Schengnu, h kateri so Italijanska Republika, Kraljevina Španija, Portugalska republika in Helenska republika pristopile s sporazumi, podpisanimi 27. novembra 1990, 25. junija 1991 in 6. novembra 1992, in njegova Sklepna listina: | |

člen 2 | člena 34 in 32 PEU |

člen 3 | člena 34 in 32 PEU |

člen 4 | člena 34 in 31(b) PEU |

del II, izjava 1 | člen 2(2) Schengenskega protokola (tudi v povezavi s členom 8 Schengenskega protokola) |

Sporazum, podpisan 19. decembra 1996 v Luxembourgu, o pristopu Kraljevine Danske h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani 19. junija 1990 v Schengnu, ter njegova Sklepna listina in spremljajoča izjava: | |

člen 2 | člena 34 in 32 PEU |

člen 3 | člena 34 in 32 PEU |

člen 4 | člena 34 in 31(b) PEU |

člen 5(2) | člen 2(1) Schengenskega protokola |

člen 6 | člen 2(1) Schengenskega protokola |

del II, izjava 1 | člen 2(2) Schengenskega protokola (tudi v povezavi s členom 8 Schengenskega protokola) |

del II, izjava 3 | člena 34 in 31(b) PEU |

Sporazum, podpisan 19. decembra 1996 v Luxembourgu, o pristopu Republike Finske h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani 19. junija 1990 v Schengnu, ter njegova Sklepna listina in spremljajoča izjava: | |

člen 2 | člena 34 in 32 PEU |

člen 3 | člena 34 in 32 PEU |

člen 4 | člena 34 in 31(b) PEU |

člen 5 | člen 2(1) Schengenskega protokola |

del II, izjava 1 | člen 2(2) Schengenskega protokola (tudi v povezavi s členom 8 Schengenskega protokola) |

del II, izjava 3 | člena 34 in 31(b) PEU |

Sporazum, podpisan 19. decembra 1996 v Luxembourgu, o pristopu Kraljevine Švedske h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani 19. junija 1990 v Schengnu, ter njegova Sklepna listina in spremljajoča izjava: | |

člen 2 | člena 34 in 32 PEU |

člen 3 | člena 34 in 32 PEU |

člen 4 | člena 34 in 31(b) PEU |

člen 5 | člen 2(1) Schengenskega protokola |

del II, izjava 1 | člen 2(2) Schengenskega protokola (tudi v povezavi s členom 8 Schengenskega protokola) |

del II, izjava 3 | člena 34 in 31(b) PEU |

--------------------------------------------------

PRILOGA C

Člen 4

RAZVRSTITEV SKLEPOV IN IZJAV IZVRŠNEGA ODBORA

Sklepi Izvršnega odbora

Sklep | Vsebina | Pravna podlaga EU |

SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993 | Potrditev izjav ministrov in državnih sekretarjev z dne 19. junija 1992 in 30. junija 1993 o uveljavitvi Izvedbene konvencije | člen 2(2) Schengenskega protokola v povezavi s členom 8 Schengenskega protokola, v kolikor izjava ni postala brezpredmetna zaradi poteka časa in vmesnih dogodkov |

SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993 | Izboljšanje praktičnega sodelovanja sodstva v boju proti nedovoljenemu prometu s prepovedano drogo | člena 31(a) in 34 PEU |

SCH/Com-ex (93) 16 14.12.1993 | Finančna uredba o stroških postavitve in delovanja schengenskega informacijskega sistema C. SIS | za evidenco |

SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993 | Podaljšanje veljavnosti enotnega vizuma | člen 62(2)(b) PES |

SCH/Com-ex (93) 22 Rev 14.12.1993 | Zaupnost nekaterih dokumentov | člen 207 PES, člen 41 PEU |

SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993 | Skupna načela za razveljavitev, odpravo in skrajšanje veljavnosti enotnega vizuma | člen 62(2)(b) PES |

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2 26.4.1994 | Prilagoditveni ukrepi za odstranitev prometnih ovir in odpravo prometnih omejitev na notranjih mejah | člen 62(1) PES |

SCH/Com-ex (94) 2 26.4.1994 | Izdajanje enotnih vizumov na mejah | člen 62(2)(b) PES |

SCH/Com-ex (94) 15 Rev 21.11.1994 | Uvedba računalniško podprtega postopka za posvetovanje s centralnimi organi v skladu s členom 17(2) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma | člen 62(2)(b) PES |

SCH/Com-ex (94) 16 Rev 21.11.1994 | Nabava enotnih vstopnih in izstopnih žigov | člen 62(2) PES |

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4 22.12.1994 | Uvedba in uporaba schengenske ureditve na letališčih in pristajališčih | člen 62(2)(a) PES |

SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994 | Izmenjava statističnih informacij o izdajanju vizumov | člen 62(2)(b) v povezavi s členom 66 PES |

SCH/Com-ex (94) 28 Rev 22.12.1994 | Potrdilo iz člena 75 za prenašanje prepovedanih drog | člen 95 PES |

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2 22.12.1994 | Uveljavitev Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 19. junija 1990 | člen 62(1) PES, ob upoštevanju člena 64(1) PES |

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev Točka 8.) | Skupna vizumska politika | člen 62(2)(b) PES |

SCH/Com-ex (95) 20 Rev 2 20.12.1995 | Odobritev dokumenta SCH/I (95) 40 Rev 6 o postopku za uporabo člena 2(2) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma | člen 62(1) PES |

SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995 | Hitra izmenjava statističnih in specifičnih podatkov med schengenskimi državami o možnih nepravilnostih na zunanjih mejah | člen 66 PES |

SCH/Com-ex (96) 13 Rev 27.6.1996 | Načela za izdajanje schengenskih vizumov v skladu s členom 30(1)(a) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma | člen 62(2)(b) PES, za zadeve, ki jih ne ureja člen 30 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma |

SCH/Com-ex (96) 27 19.12.1996 | Izdajanje vizumov mornarjem v tranzitu na meji | člen 62(2)(b) PES |

SCH/Com-ex (97) 2 Rev 2 25.4.1997 | Sklenitev pogodbe o izvedbi predhodne študije za SIS II | za evidenco |

SCH/Com-ex (97) 6 Rev 2 24.6.1997 | Priročnik za policijsko sodelovanje na področju javnega reda in varnosti | člen 30(1) PEU |

SCH/Com-ex (97) 18 7.10.1997 | Prispevki Kraljevine Norveške in Republike Islandije k stroškom postavitve in delovanja C. SIS | za evidenco |

SCH/Com-ex (97) 24 7.10.1997 | Razvoj SIS | za evidenco |

SCH/Com-ex (97) 29 Rev 2 7.10.1997 | Uveljavitev Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma v Helenski republiki | člen 2(2) Schengenskega protokola |

SCH/Com-ex (97) 32 15.12.1997 | Uskladitev vizumske politike | člen 62(2)(b) PES |

SCH/Com-ex (97) 34 Rev 15.12.1997 | Izvajanje skupnih dejavnosti glede enotnega obrazca dovoljenj za prebivanje | člen 63(3)(a) PES |

SCH/Com-ex (97) 35 15.12.1997 | Sprememba finančne uredbe o C. SIS | za evidenco |

SCH/Com-ex (97) 39 Rev 15.12.1997 | Načela o dokaznih sredstvih in posrednih dokazih v okviru sporazumov o ponovnem sprejemu oseb med schengenskimi državami | člena 62(3) in 63(3) PES |

SCH/Com-ex (98) 1, 2 Rev 21.4.1998 | Poročilo o dejavnostih delovne skupine | člen 62(2)(a) PES |

SCH/Com-ex (98) 10 21.4.1998 | Sodelovanje med državami pogodbenicami pri vračanju tujcev po zračni poti | člena 62(3) in 63(3) PES |

SCH/Com-ex (98) 11 21.4.1998 | C. SIS s 15/18 povezavami | za evidenco |

SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998 | Izmenjava statističnih podatkov o vizumih na lokalni ravni | člen 62(2)(b) PES |

SCH/Com-ex (98) 17 23.6.1998 | Zaupnost določenih dokumentov | člen 207 PES, člen 41 PEU |

SCH/Com-ex (98) 18 Rev 23.6.1998 | Ukrepi v zvezi z državami, ki povzročajo težave pri izdajanju dokumentov, potrebnih za izgon oseb s schengenskega območja PONOVNO SPREJETJE — VIZUMI | člen 62(3) PES |

SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998 | Monako VIZUMI — ZUNANJE MEJE — SIS | člen 62(3)PES |

SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998 | Žigosanje potnih listov prosilcev za vizum VIZUMI | člen 62(2)(b) PES, ob upoštevanju člena 64(2) PES |

SCH/Com-ex (98) 26 def 16.9.1998 | Ustanovitev stalnega odbora Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma | člen 66 PES, člena 30 in 31 PEU |

SCH/Com-ex (98) 29 Rev 23.6.1998 | Vseobsegajoča klavzula za celotni tehnični schengenski pravni red | za evidenco |

SCH/Com-ex (98) 35 Rev 2 16.9.1998 | Posredovanje Skupnega priročnika državam kandidatkam za vstop v EU | člen 41 PEU, člen 207 PES |

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 16.9.1998 | Delovni načrt za boj proti ilegalnim migracijam | člena 62 in 63 PES, člen 30 PEU |

SCH/Com-ex (98) 43 Rev 16.12.1998 | Ad hoc odbor za Helensko republiko | člen 2 v zvezi s Prilogo k Schengenskemu protokolu |

SCH/Com-ex (98) 49 Rev 3 16.12.1998 | Uveljavitev Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma v Helenski republiki | člen 2 v zvezi s Prilogo k Schengenskemu protokolu |

SCH/Com-ex (98) 51 Rev 3 16.12.1998 | Čezmejno policijsko sodelovanje pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj | člen 30 PEU |

SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998 | Priročnik o čezmejnem policijskem sodelovanju | člen 30 PEU |

SCH/Com-ex (98) 53 Rev 2 16.12.1998 | Usklajevanje vizumske politike — odprava sivih seznamov | člen 62(2)(b) PES, ob upoštevanju člena 64(2) PES |

SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998 | Priročnik o listinah, v katere se lahko vpiše vizum | člen 62(2)(b) ii PES |

SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998 | Uvedba enotnega obrazca za dokazovanje vabil, garantnih izjav in izjav o namestitvi | člen 62(2)(b) PES, ob upoštevanju člena 64(2) PES |

SCH/Com-ex (98) 59 Rev 16.12.1998 | Usklajena napotitev svetovalcev za dokumente | člen 62(2)(b) PES, člen 63(3) PEU |

SCH/Com-ex (99) 3 28.4.1999 | Proračun službe za pomoč uporabnikom za leto 1999 | za evidenco |

SCH/Com-ex (99) 4 28.4.1999 | Izdatki postavitve C. SIS | za evidenco |

SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999 | Priročnik SIRENE | za evidenco |

SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999 | Pravila na področju telekomunikacij | člen 30 PEU |

SCH/Com-ex (99) 7 Rev 2 28.4.1999 | Uradniki za zvezo | člen 30 PEU |

SCH/Com-ex (99) 8 Rev 2 28.4.1999 | Plačevanje informatorjev | člen 30 PEU |

SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999 | Nezakonita trgovina z orožjem | člen 95 PES |

SCH/Com-ex (99) 11 Rev 2 28.4.1999 | Sklep v zvezi s Sporazumom o sodelovanju v postopkih glede prometnih prekrškov | člen 31 PEU |

SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999 | Umik starih različic Skupnega priročnika in Skupnih konzularnih navodil ter sprejetje novih različic | člena 62 in 63 PES |

SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999 | Priročnik o dokumentih, v katere se lahko vpiše vizum | člen 62 PES |

SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999 | Izboljšanje policijskega sodelovanja pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj | člen 30 PEU |

Izjave Izvršnega odbora

Izjava | Vsebina | Pravna podlaga EU |

SCH/Com-ex (96) Decl 5 18.4.1996 | Opredelitev pojma tujca | za evidenco |

SCH/Com-ex (96) Decl 6 Rev 2 26.6.1996 | Izjava o izročitvi | člen 31(b) PEU v povezavi s členom 34 PEU |

SCH/Com-ex (97) Decl 13 Rev 2 21.4.1998 | Ugrabitve mladoletnih oseb | člena 31(a) in 34 PEU |

SCH/Com-ex (99) Decl 2 Rev 28.4.1999 | Struktura SIS | za evidenco |

--------------------------------------------------

PRILOGA D

Člen 5

SKLEPI CENTRALNE SKUPINE

Sklep | Vsebina | Pravna podlaga v EU |

SCH/C (98) 117 27.10.1998 | Delovni načrt za boj proti ilegalnim migracijam | člena 62 in 63 PES, člen 30 PEU |

SCH/C (99) 25 22.3.1999 | Splošna načela glede plačevanja informatorjev in infiltriranih oseb | člen 30 PEU |

--------------------------------------------------