31998R2760Uradni list L 345 , 19/12/1998 str. 0049 - 0052


Uredba Komisije (ES) št. 2760/98

z dne 18. decembra 1998

o izvajanju programa o čezmejnem sodelovanju v okviru programa Phare

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) 3906/89 z dne 18. decembra 1989 o gospodarski pomoči nekaterim državam srednje in vzhodne Evrope [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 753/96 [2], zlasti njenega člena 8,

ker je Evropski svet, ki se je sestal decembra 1997 v Luxembourgu, podrobno opredelil okrepljeno predpristopno strategijo, s katero naj se vsem državam kandidatkam srednje in vzhodne Evrope omogoči, da sčasoma postanejo članice Evropske unije in da se v ta namen še pred pristopom kar najbolje prilagodijo pravnemu redu Evropske unije;

ker so partnerstva za pristop, ključna značilnost okrepljene predpristopne strategije, opredelila prednosti za nadaljnje delo za pristop in jih je treba upoštevati v okviru čezmejnega sodelovanja;

ker so prva leta izvajanja Uredbe Komisije (ES) 1628/94 [3], ki vzpostavlja čezmejni program Phare v povezavi z Interregom, že pokazala številne pozitivne rezultate, zlasti z vzpostavitvijo dialoga in sodelovanja med obmejnimi regijami Evropske unije in sosednjimi regijami držav srednje in vzhodne Evrope, s prispevanjem h gospodarskemu razvoju obmejnih regij teh držav in k povečanemu približevanju ravni razvoja Evropske unije, ter omogočanjem tem regijam, da se seznanijo s praksami in postopki Interrega, z oblikovanjem strategij regionalnega razvoja za obmejne regije vred;

ker je potrebno prizadevanje za nadaljnje izboljšave, zlasti s povečevanjem števila projektov resnično čezmejne narave in pospeševanjem njihovega izvajanja;

ker naj bo Romunija kot edina država kandidatka brez skupne meje z Unijo prav tako upravičena do vključitve v program Phare o čezmejnem sodelovanju;

ker bo program Phare o čezmejnem sodelovanju postopno postal del širše politike regionalnega razvoja v smislu besedila predpristopne strategije za odpravo trenutne neuravnoteženosti med proračunskimi viri za čezmejno sodelovanje in drugimi predpristopnimi prioritetami ter med različnimi regijami v državah kandidatkah;

ker je Svet večkrat poudaril potrebo po okrepitvi sodelovanja in spodbujanju vključitve držav srednje in vzhodne Evrope v Evropsko skupnost, pa tudi potrebo po podpori stabilnosti in varnosti v regiji;

ker je glede na prihodnjo udeležbo pristopnih držav v strukturni politiki Unije potrebno nadaljnje prilagajanje programa Phare o čezmejnem sodelovanju z Interregom, zlasti z vzpostavitvijo skupnih čezmejnih programov in skupnih struktur programiranja;

ker je za države kandidatke srednje in vzhodne Evrope treba postopno razširiti obstoječo geografsko opredelitev programa Phare o čezmejnem sodelovanju, da bo zajemala poleg regij, ki so sosednje Evropski uniji, tudi meje z drugimi državami kandidatkami, upravičenkami Phare; ker lahko pozneje postanejo upravičene tudi regije na skupni meji z drugimi sosednjimi državami, ki so vključene v Phare ali druge programe pomoči Skupnosti;

ker naj bi bili upravičeni ukrepi v splošnem okviru pristopnih partnerstev podobni Interregu;

ker je treba okrepiti vpletenost lokalnih in regionalnih udeležencev čezmejnega sodelovanja, zato, da bi se okrepil pristop od spodaj navzgor, da bi se podprla njihova sposobnost programiranja, izvajanja in spremljanja ter za to, da bi se omogočilo lokalnim oblastem in obmejnim regijam sprejemanje odločitve o majhnih projektih resnično čezmejne narave z vzpostavitvijo majhnih projektnih skladov;

ker je treba nadomestiti Uredbo (ES) 1628/94;

ker je ta uredba skladna z mnenjem Odbora za gospodarsko prestrukturiranje v nekaterih državah srednje in vzhodne Evrope,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V splošnem okviru programa Phare, kakor je opredeljen z Uredbo (EGS) 3906/89, se naslednja pravila uporabijo za financiranje ukrepov strukturne narave v obmejnih regijah držav srednje in vzhodne Evrope, ki so upravičenke Phare.

Ti ukrepi se bodo izvajali ob upoštevanju strukturnih politik Skupnosti in zlasti Interrega.

Člen 2

1. Upravičene obmejne regije so regije na meji med državami srednje in vzhodne Evrope in Skupnostjo ter meje med naslednjimi državami kandidatkami: Bolgarija, Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

2. Zadevne obmejne regije določi vsaka zadevna država v dogovoru s Komisijo ob upoštevanju metodologije, sprejete za Interreg.

3. Dodeljevanje odobrenih sredstev pomoči med države upravičenke se bo izvajalo z upoštevanjem meril števila prebivalstva, BDP na prebivalca in površine zadevnih obmejnih regij.

Člen 3

Dotacije Skupnosti skladno s tem programom bodo namenjena zlasti za financiranje udeležbe zadevne države srednje in vzhodne Evrope v skupnih projektih z vsako od držav, s katerimi si deli mejo, opredeljeno v členu 2.

Cilji teh projektov so:

(i) spodbujati sodelovanje obmejnih regij v državah v srednji in vzhodni Evropi z regijami sosednjih držav, na katere mejijo, kakor je opredeljeno v členu 1, in tako pomagati obmejnim regijam v srednji in vzhodni Evropi, da premagajo posebne razvojne probleme, ki lahko nastanejo med drugim zaradi njihovega položaja v narodnem gospodarstvu, v interesu lokalnega prebivalstva in v skladu z varstvom okolja;

(ii) spodbujati ustvarjanje in razvoj kooperacijskih omrežij na obeh straneh meje ter vzpostavitev povezav med temi in širšimi omrežji Skupnosti.

Člen 4

1. V obmejnih regijah, izbranih skladno s členom 2, se lahko projekti, ki so del programa čezmejnega sodelovanja, oblikujejo kot:

(i) projekti, povezani z ukrepi, ki jih podpira Interreg ali drug program zunanje pomoči Skupnosti;

(ii) projekti, dogovorjeni med zadevnimi državami, ki imajo čezmejni vpliv, prispevajo k razvoju struktur v obmejnih regijah in omogočajo sodelovanje med državami kot celotami.

2. Posebna pozornost bo posvečena projektom, ki se sofinancirajo s strani ali v imenu lokalnih oblasti ali gospodarskih subjektov v državah srednje in vzhodne Evrope.

3. Financiranje lahko zajema sredstva iz drugih držav članic Evropske unije ter držav srednje in vzhodne Evrope, iz mednarodnih finančnih ustanov ter iz drugih zasebnih in javnih virov.

Člen 5

1. Dejavnosti, ki jih je mogoče financirati v okviru tega programa, lahko zajemajo:

(a) odpravljanje upravnih in institucionalnih ovir za prosti pretok oseb, proizvodov ali storitev prek meje z upoštevanjem varnostnih vidikov takega pretoka;

(b) izboljševanje infrastrukture, zlasti komunikacijske infrastrukture in zagotavljanja lokalne preskrbe z vodo, plinom in elektriko, ob zagotavljanju koristi za obmejna območja;

(c) varstvo okolja, na primer ravnanje z odpadki, urejanje varstva okolja in preprečevanje obremenjevanja ob odpravljanju problemov, zaostrenih zaradi bližine zunanjih meja;

(d) ukrepov v kmetijstvu in za razvoj podeželja s poudarkom na pospeševanju projektov za čezmejno sodelovanje;

(e) ukrepe na področjih energije in prevoza, usmerjene v dopolnjevanje razvoja čezevropskih omrežij skladno z usmeritvami, ki jih sprejme Komisija;

(f) ukrepe v zvezi s politiko Skupnosti na področju pravosodja in notranjih zadev;

(g) spodbujanje podjetniškega sodelovanja, razvoja podjetij, finančno sodelovanje in sodelovanje med institucijami, ki zastopajo podjetniški sektor (npr. gospodarske zbornice);

(h) pomoč pri investiranju ter zagotavljanju servisnih storitev in infrastrukture, zlasti za prenos tehnologije ter za trženje majhnih in srednje velikih podjetij;

(i) ukrepi za usposabljanje in zaposlovanje;

(j) lokalni gospodarski razvoj s turizmom vred;

(k) ukrepi za spodbujanje sodelovanja na področju zdravja, zlasti čezmejna izmenjava virov in infrastrukture;

(l) razvijanje ali vzpostavljanje infrastrukture in sredstev za zboljšanje pretoka informacij in komunikacije med obmejnimi regijami, vključno s subvencioniranjem čezmejnega radia, televizije, časopisov in drugih sredstev obveščanja;

(m) kulturne izmenjave;

(n) podbude za lokalno zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje.

Ukrepe, navedene v točkah (j) do (n), je mogoče financirati le skladno s pogoji člena 5(2) spodaj.

2. Za spodbujanje skupnih dejavnosti manjšega obsega, ki zajemajo lokalne subjekte iz obmejnih regij, ter krepitev sposobnosti le-teh za odkrivanje, razvijanje in izvajanje takih dejavnosti je mogoče v vsaki od obmejnih regij vzpostaviti skupni sklad za manjše projekte, za katerega je mogoče uporabiti omejen odstotek dotacij za zadevne programe in spodbude za čezmejno sodelovanje.

3. Posebno pozornost je treba nameniti ukrepom, naravnanim k močnemu čezmejnemu sodelovanju, ki se načrtujejo v tesnem sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi oblastmi na obmejnih območjih in ki zajemajo vzpostavitev ali razvijanje skupnih struktur upravljanja, namenjenih razširjanju in poglabljanju čezmejnega sodelovanja med javnimi in parajavnimi agencijami, pa tudi neprofitnimi organizacijami.

4. Financirajo se lahko načrti za razvoj obmejnih regij, identifikacijo projektov in oblikovanje programov, študije izvedljivosti, pomoč za izvajanje programov in spremljanje in/ali ocenjevalne študije.

Člen 6

1. Prispevki Skupnosti so načelno dotacije. Če pa se dotacija Skupnosti prispeva za financiranje profitnih dejavnosti, Komisija po posvetu z vpletenimi oblastmi določi pravila financiranja, ki lahko zajemajo tudi sofinanciranje iz prihodka projekta ali povračilo prvotne dotacije.

2. Pomoč lahko krije izdatke za uvoz in lokalne izdatke, potrebne za izvedbo projektov in programov.

Davčne obveznosti in dajatve ter nakup nepremičnin so izključeni iz financiranja Skupnosti.

3. Stroški, ki se krijejo, lahko zajemajo tehnično pomoč, študije, usposabljanje in druge ukrepe za razvoj institucij; programe za dobavo osnovne opreme ali vložkov; investicijske dejavnosti, vključno s programi dela.

4. Vzdrževalne in operativne stroškov v državah srednje in vzhodne Evrope je možno kriti v začetni fazi in pojemajoče.

Člen 7

1. Za vsako od obmejnih regij se ustanovi Skupni odbor za sodelovanje, ki sestoji iz predstavnikov zadevnih držav, skupaj z regionalnimi ali lokalnimi predstavniki, in iz predstavnikov Komisije.

2. Skupni odbor za sodelovanje pripravi skupni dokument o čezmejnem programiranju za večletno obdobje; ta dokument zajema skupne strategije razvoja in prednosti za regijo, ki jo obravnava kot enovito družbeno-gospodarsko in geografsko enoto, ter določbe o s skupnem izvajanju. Ta dokument vodi programiranje in izvajanje dejavnosti v okviru ustreznih programov in pobud za čezmejno sodelovanje, s pomočjo Evropske skupnosti.

3. Skupni odbor za sodelovanje enkrat letno opredeli skupen seznam projektov z upoštevanjem skupnega dokumenta o čezmejnem programiranju skladno z odstavkom 2. Priporočila za projekte na podlagi predlogov, ki jih predložijo ustrezni organi, mora vlada ustrezne države srednje in vzhodne Evrope pošiljati Komisiji.

Člen 8

1. Komisija oblikuje predlog programa za vsako obmejno regijo z upoštevanjem skupnega dokumenta o čezmejnem programiranju, navedenega v členu 7(1), in nadaljnjih priporočil skupnih odborov za sodelovanje za projekte, financirane skladno s programom, ki ga posreduje vlada zadevne države srednje in vzhodne Evrope.

2. Dotacija, ki krije celoten ali delen prispevek države srednje in vzhodne Evrope k skupnemu projektu, se odobri skladno s postopkom, določenem v členu 9 Uredbe (EGS) 3906/89 in s finančnim memorandumom dogovorjenem z ustrezno državo prejemnico.

Člen 9

1. Komisija upravlja pomoč skladno z običajno prakso, ki se uporablja za pomoč srednji in vzhodni Evropi, kakor je določeno v Uredbi (EGS) 3906/89.

2. Če je možno, je treba vzpostaviti skupne strukture za spremljanje, da se omogoči izvajanje programov.

Člen 10

Pri uresničevanju ciljev, navedenih v členu 3, Komisija zagotovi koordinacijo in skladnost med pomočjo Phare, drugimi programi zunanje pomoči in pomočjo strukturnih skladov.

Člen 11

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti in s tem dnem nadomesti Uredbo (ES) 1628/94.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 1998

Za Komisijo

Hans Van Den Broek

Član Komisije

[1] UL L 375, 23.12.1989, str. 11.

[2] UL L 103, 26.4.1996, str. 5.

[3] UL L 171, 6.7.1994, str. 14.

--------------------------------------------------