31998L0082Uradni list L 290 , 29/10/1998 str. 0025 - 0054


Direktiva Komisije 98/82/ES

z dne 27. oktobra 1998

o spremembi Prilog Direktiv Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi mejnih vrednosti pesticidov v in na žitih [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/71/ES [2] in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/363/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/71/ES in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določanju mejnih vrednosti pesticidov v in na proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/71/ES in zlasti členom 7 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 98/47/ES [6],

ker sta Direktivi Sveta 93/57/EGS [7] in 93/58/EGS [8] spremenili Priloge II k Direktivam 86/362/EGS in 86/363/EGS ter 90/642/EGS, zaradi določanja mejnih vrednosti ostankov za prvi seznam pesticidov za žita in proizvode živalskega izvora in za proizvode rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo; ker pa so nekatere postavke ostale odprte, kadar ni bilo na voljo dovolj podatkov za določitev mejnih vrednosti in so imele zainteresirane strani priložnost, da predložijo manjkajoče podatke v določenem roku; ker se bo uporabljala, če mejne vrednosti ne bodo sprejete do 31. oktobra 1998, ustrezna spodnja meja analitične določitve;

ker je skladno z določbami Direktive 91/414/EGS registracija fitofarmacevtskih sredstev za uporabo na določenih pridelkih pristojnost države članice; ker morajo te registracije temeljiti na oceni učinkov na zdravje ljudi in živali in vplivov na okolje; ker vključujejo elementi, ki jih je treba upoštevati pri takih ocenah, izpostavljenost delavca s fitofarmacevtskimi sredstvi in drugih prisotnih oseb ter vpliv na kopensko, vodno okolje in zrak, kakor tudi vpliv na ljudi in živali prek vnosa ostankov s tretiranimi posevki;

ker mejne vrednosti ostankov za žita in proizvode rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo, odražajo uporabo najmanjših količin pesticidov za učinkovito varstvo rastlin, uporabljenih na tak način, da je količina ostankov najmanjša možna in toksikološko sprejemljiva, zlasti glede varstva okolja in predvidenega vnosa s hrano; ker za živila živalskega izvora odražajo mejne vrednosti ostankov porabo žita in proizvodov rastlinskega izvora, ki so tretirani s pesticidi, kar povzroča ostanke v živalih in živalskih proizvodih ob upoštevanju neposrednih posledic uporabe veterinarskih zdravil, kadar to pride v poštev;

ker se mejne vrednosti ostankov določijo na spodnji meji analitične določitve, kadar pri registriranih uporabah fitofarmacevtskih sredstev ne pride do zaznavnih količin ostankov v živilskem izdelku ali na njem, ali kadar ni registriranih uporab, ali kadar uporabe, ki so jih registrirale države članice, niso temeljile na potrebnih podatkih, ali kadar uporabe v tretjih državah, zaradi katerih pride do ostankov v živilskih izdelkih ali na njih, ki lahko gredo v promet na trgu Skupnosti, niso bile podprte s takimi potrebnimi podatki;

ker je bila izpostavljenost uporabnikov živilskim izdelkom, tretiranimi s pesticidi, zajetimi v tej direktivi, prek celotnega njihovega življenja ocenjena in ovrednotena skladno s postopki in praksami, ki se uporabljajo v Evropski Skupnosti, ob upoštevanju smernic, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija [9];

ker na ravni Evropske skupnosti še ni prišlo do dogovora glede znanstvenega pristopa in postopkov za izračun akutnih referenčnih odmerkov (ARfD) in ocene kratkotrajne izpostavljenosti prek vnosa s hrano; ker je Znanstveni odbor za rastline, ob upoštevanju tega, da so znanstveni pristop in postopki, razviti med posvetovanjem FAO/WHO leta 1997 [10], ustrezni, dokler ne pride do dogovora na ravni Skupnosti, izračunal dovoljene vrednosti toksikoloških ostankov za metamidofos za pečkato sadje, breskve, marelice in papriko [11]; ker se lahko na podlagi informacij o dobri kmetijski praksi in nadzorovanih poljskih preskusih za metamidofos določijo najvišje dovoljene količine na ravneh, ki so navedene, da so sprejemljive za breskve in marelice; ker je ob pomanjkanju takih informacij za pečkato sadje, zaradi upoštevanja ostankov metamidofosa, ki izhajajo iz uporabe acefata, treba tudi določiti mejne vrednosti ostankov za metamidofos na ravni, ki je toksikološko sprejemljiva; ker morajo zlasti za zgoraj navedene kmetijske proizvode države članice pregledati sedanje dobre kmetijske prakse, da bi zagotovile, da se upoštevajo določene mejne vrednosti ostankov za acefat in metamidofos;

ker je treba stalno preverjati mejne vrednosti ostankov pesticidov; ker se mejne vrednosti lahko spremenijo zaradi upoštevanja novih informacij in podatkov in jih je zlasti nujno treba znova preveriti z namenom znižanja, če se Komisijo opozori na izpostavljenost porabnikov prek hrane na podlagi novih informacij ali pregledanih podatkov, zlasti pri izvajanju člena 9 Direktive 86/362/EGS, člena 9 Direktive 86/363/EGS ali člena 8 Direktive 90/642/EGS; ker je zlasti treba ponovno pregledati mejne vrednosti, določene za acefat, metamidofos in vinklozolin v tej direktivi, skupaj z mejnimi vrednostmi za te pesticide, določenimi v Direktivah 93/57/EGS in 93/58/EGS, na podlagi ocenjevalnega dela na teh snoveh skladno z določbami člena 8(2) Direktive 91/414/EGS;

ker so mejne vrednosti ostankov v Skupnosti in dovoljene vrednosti, ki jih priporoča Codex Alimentarius, določene in ovrednotene po podobnih postopkih; ker pa so informacije v ustreznih ocenah Skupnega odbora FAO/WHO za ostanke pesticidov glede pesticidov v tej direktivi, predstavljene na način, ki preveč na kratko povzema registrirane uporabe/dobre kmetijske prakse in nadzorovane preskuse ostankov in ne navaja jasne podlage za priporočeno mejno vrednost; ker registracija fitofarmacevtskih sredstev v tretjih državah lahko zahteva uporabo večjih odmerkov pesticidov ali krajših obdobij pred spravilom, kakor so dovoljena v Skupnosti, in so lahko zato potrebne višje mejne vrednosti ostankov; ker je bilo opravljeno posvetovanje s trgovinskimi partnerji Skupnosti glede mejnih vrednosti, določenih v tej direktivi, prek Svetovne trgovinske organizacije in je Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin upošteval in obravnaval njihove pripombe o teh mejnih vrednostih; ker bo možnost določanja toleranc za mejne vrednosti ostankov pri uvozu za posebne kombinacije pesticidov/pridelkov pregledala Evropska komisija na podlagi predložitve sprejemljivih podatkov;

ker bo potreben pregled mejnih vrednosti ostankov, določenih v tej direktivi, v okviru pregleda aktivnih snovi, predvidenih v delovnem programu, določenem v členu 8(2) Direktive 91/414/EGS;

ker je bilo upoštevano mnenje Znanstvenega odbora za rastline, zlasti glede varovanja potrošnikov živil iz posevkov, tretiranih s pesticidi;

ker je ta direktiva skladna z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Prilogi II Direktive 86/362/EGS se seznami mejnih vrednosti ostankov za klorotalonil, klorpirifos, klorpirifos-metil, cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, glifosat, imazalil, iprodion, permetrin, "benomil skupino" (benomil, karbendazim, tiofanat metil), "maneb skupino" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) in procimidon nadomestijo s seznami, navedenimi v Prilogi A k tej direktivi.

Člen 2

V Prilogi II Direktive 86/363/EGS se seznami mejnih vrednosti za klorotalonil, klorpirifos, klorpirifos-metil, cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, glifosat, imazalil, iprodion, permetrin,"benomil skupino" (benomil, karbendazim, tiofanat metil), "maneb skupino" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) in procimidon nadomestijo s seznami, navedenimi v Prilogi B k tej direktivi.

Člen 3

V Prilogi II Direktive 90/642/EGS se seznami mejnih vrednosti za klorotalonil, klorpirifos, klorpirifos-metil, cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, glifosat, imazalil, iprodion, permetrin, "benomil skupino" (benomil, karbendazim, tiofanat metil), "maneb skupino" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) in procimidon ter mejne vrednosti, posebej določene za čaj, nadomestijo s seznami, navedenimi v Prilogi C k tej direktivi.

Člen 4

Mejne vrednosti ostankov, navedene v Prilogi D k tej direktivi, se določijo začasno za acefat, metamidofos in vinklozolin, pred sprejemom pregledanih mejnih vrednosti ostankov za te tri pesticide za vse kmetijske proizvode na podlagi ocenjevalnega dela na teh aktivnih snoveh skladno z določbami člena 8(2) Direktive 91/414/EGS, in najkasneje pred 30. aprilom 2001 za acefat in metamidofos ter najkasneje pred 31. decembrom 1999 za vinklozolin.

Člen 5

1. Ta direktiva začne veljati 1. novembra 1998.

2. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise za uskladitev s to direktivo do 30. aprila 1999. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Te predpise uporabljajo od 1. avgusta 1999.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Postopek za tak sklic sprejmejo države članice.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27 oktobra 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 221, 7.8.1986, str. 37.

[2] UL L 347, 18.12.1997, str. 42.

[3] UL L 221, 7.8.1986, str. 43.

[4] UL L 350, 14.12.1990, str. 71.

[5] UL L 230, 10.8.1991, str. 1.

[6] UL L 191, 7.7.1998, str. 50.

[7] UL L 211, 23.8.1993, str. 1.

[8] UL L 211, 23.8.1993, str. 6.

[9] Smernice za predvidevanje vnosa ostankov pesticidov s hrano (revidirane), ki jih pripravlja GEMS/Program za hrano v sodelovanju z Odborom Codex za ostanke pesticidov, objavila jih je Svetovna zdravstvena organizacija leta 1997.

[10] Posvetovanje o porabi živil in oceni vnosa kemikalij, Ženeva, Švica, 10. do 14. februar 1997: Enota za varnost hrane, Program varnosti hrane in pomoči s hrano, Svetovna zdravstvena organizacija 1997; WHO/FSF/FOS.97.5.

[11] Mnenje Znanstvenega odbora za rastline glede vprašanj, ki se nanašajo na spremembe Prilog k Direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS IN 90/642/EGS: SCP/RESI 024 končno: 4. avgust, 1998.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se uporabijo mejne vrednosti ostankov | Ostanki pesticidov in mejne vrednosti (mg/kg) |

benomil/karbendazim tiofanat-metil (vsota izražena kot karbendazim) | klorotalonil | klorpirifos | Klorpirifos metil | cipermetrin, skupno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov) | deltametrin | penvalerat, vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov) |

ŽITA | 0,1 | | | 3 | | 1 | |

ječmen | | 0,1 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 |

ajda | | | | | | | |

koruza | | | | | | | |

proso | | | | | | | |

oves | | 0,1 | 0,05 | | 0,2 | | 0,2 |

riž | | | | | | | |

rž | | 0,1 | 0,05 | | | | |

sorgum | | | | | | | |

tritikale | | 0,1 | | | | | |

pšenica | | 0,1 | | | | | |

druga žita | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 |

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se uporabijo mejne vrednosti ostankov | Ostanki pesticidov in mejne vrednosti (mg/kg) |

glifosat | imazalil | iprodion | maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb (vsota izražena kot CS2) | permetrin (vsota izomerov) | procimidon |

ŽITA | | 0,02 | | | | 0,02 |

ječmen | 20 | | 1 | 2 | | |

ajda | | | | | | |

koruza | | | | | 0,2 | |

proso | | | | | | |

oves | 20 | | | 2 | | |

riž | | | 3 | | | |

rž | 5 | | | 1 | | |

sorgum | 20 | | | | | |

tritikale | 5 | | | | | |

pršenica | 5 | | 0,5 | 1 | | |

druga žita | 0,1 | | 0,02 | 0,05 | 2 | |

--------------------------------------------------

PRILOGA B

(del A)

Mejne vrednosti v mg/kg (ppm) |

Ostanki pesticidov | maščobe v mesu, mesnih, klavničnih izdelkih in pripravkih iz živalskih maščob, navedenih v Prilogi I pod tarifnimi številkami KN ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 02060207, ex0208, 020900, 0210, 160100 in 1602 | za kravje mleko in polnomastno kravje mleko, navedeno v Prilogi I pod tarifno številko KN 0401; za druga živila pod tarifnimi številkami KN 0401, 0402, 040500, 0406 v skladu z | za sveža jajca, brez lupine in v lupini, za ptičja jajca in jajčne rumenjake, navedene v Prilogi I pod tarifnima številkama KN 040700 in 0408 |

klorpirifos | 0,05 | 0,01 | 0,01 |

ex0207 perutninsko meso |

klorpirifos-metil | 0,05 | 0,01 | 0,01 |

cipermetrin, vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov) | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

ex0207 perutninsko meso |

0,2 drugi proizvodi |

deltametrin | 0,05 | | 0,05 |

ex0207 perutninsko meso | |

fenvalerat, vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov) | 0,05 | 0,5 | 0,05 |

ex0207 perutninsko meso |

0,5 drugi proizvodi |

permetrin (vsota izomerov) | 0,5 | 0,05 | 0,05 |

Mejne vrednosti v mg/kg (ppm) |

Ostanki pesticidov | mesa, vključno maščob, mesnih, klavničnih izdelkov in pripravkov iz živalskih maščob, navedenih v Prilogi I pod tarifnimi številkami KN ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 in 1602 | za mleko in mlečne izdelke, navedene v Prilogi I pod tarifnimi številkami KN 0401, 0402, 040500, in 0406 | za sveža jajca, brez lupine in v lupini, za ptičja jajca in jajčne rumenjake, navedene v Prilogi I pod tarifnima številkama 040700 in 0408 |

benomil/karbendazim tiofanat-metil (vsota izražena kot karbendazim) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

klorotalonil | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

glifosat | 0,5 ex0206 ledvice prašičev | 0,1 | 0,1 |

2 ex0206 govedo, ledvice koz in ovc |

0,1 drugi proizvodi |

imazalil | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb (vsota izražena kot CS2) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

vinklozolin, iprodion, procimidon (vsota zmesi in vseh metabolitov, ki vsebujejo 3,5-dikloroanilin delci izraženi kot 3,5-dikloroanilin) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

--------------------------------------------------

PRILOGA C

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se uporabijo mejne vrednosti ostankov | Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg) |

benomil/karbendazim tiofanat-metil (vsota izražena kot karbendazim) | klorotalonil | klorpirifos | klorpirifosmetil | cipermetrin, vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov) | deltametrin | fenvalerat, vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov) |

1.Sadje, presno, posušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, ki ne vsebuje dodanega sladkorja; orehi

i)AGRUMI (CITRUSI) | 5 | 0,01 | | | 2 | 0,05 | 0,05 |

grenivke | | | 0,3 | | | | |

limone | | | 0,2 | 0,3 | | | |

limete | | | 0,3 | | | | |

mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi) | | | 2 | 1 | | | |

pomaranče | | | 0,3 | 0,5, | | | |

pomelo | | | 0,3 | | | | |

drugo | | | 0,3 | 0,05 | | | |

ii)OREHI, LUPINARJI(olupljeni ali neolupljeni) | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

mandeljni | | | | | | | |

brazilski orehi | | | | | | | |

kašev - orehi | | | | | | | |

kostanj | | | | | | | |

kokosovi orehi | | | | | | | |

lešniki | | | | | | | |

makadamija | | | | | | | |

Pekan | | | | | | | |

pinjole | | | | | | | |

pistacije | | | | | | | |

orehi | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | |

iii)PEČKATO SADJE | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 |

jabolka | | | | | | | |

hruške | | | | | | | |

Kutine | | | | | | | |

Drugo | | | | | | | |

iv)KOŠČIČASTO SADJE | | | | | | 0,1 | 0,05 |

marelice | 1 | 1 | | | 2 | | |

Češnje | | | 0,3 | | 1 | | |

breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi)hibridi) | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 2 | | |

Slive | 0,5 | | 0,2 | | 1 | | |

Drugo | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | |

v)JAGODIČEVJE IN GROZDJE

a)namizno in vinsko grozdje | 2 | | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1 |

namizno grozdje | | 1 | | | | | |

vinsko grozdje | | 3 | | | | | |

b)jagode(ne divje) | | 3 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

c)rozgasto jagodičevje(ne divje) | 0,1 | 10 | | 0,05 | 0,5 | | 0,05 |

robida | | | 0,5 | | | 0,5 | |

sinjezelena robida | | | | | | | |

loganova robida | | | | | | | |

maline | | | 0,5 | | | 0,5 | |

drugo | | | 0,05 | | | 0,05 | |

d)druge jagode in jagodičevje(ne divje) | 0,1 | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

borovnice (plodovi vrste Vaccinium myrtillus) | | | | | | | |

brusnice | | 2 | | | | | |

ribez (rdeči, črni in beli) | | 10 | 1 | | | 0,2 | |

kosmulje | | 10 | 1 | | | 0,2 | |

drugo | | 0,01 | 0,05 | | | 0,05 | |

e)divje jagodičevje in divji ribez | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,05 | 0,05 |

vi)MEŠANO SADJE | | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

avokado | | | | | | | |

banane | 1 | 0,2 | 3 | | | | |

dateljni | | | | | | | |

smokve | | | | | | | |

kivi | | | 2 | | | | |

kumkvat | | | | | | | |

liči | | | | | | | |

mango | | | | | | | |

olive | | | | | | 0,1 | |

pasijonka | | | | | | | |

ananas | | | | | | | |

granatno jabolko | | | | | | | |

drugo | 0,1 | 0,01 | 0,05 | | | 0,05 | |

2.Zelenjava, presna ali nekuhana, zamrznjena ali suha

i)KORENASTA ALI GOMOLJASTA ZELENJAVA | 0,1 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

rdeča pesa | | | | | | | |

korenček | | 1 | 0,1 | | | | |

zelena | | 0,5 | | | | | |

hren | | | | | | | |

topinambur | | | | | | | |

pastinak | | | | | | | |

peteršilj - koren | | | | | | | |

redkev | | | 0,2 | | | | |

črni koren | | | | | | | |

sladek krompir | | | | | | | |

koleraba | | | | | | | |

repa | | | | | | | |

jam | | | | | | | |

drugo | | 0,01 | 0,05 | | | | |

ii)ČEBULASTA ZELENJAVA | 0,1 | | | 0,05 | | | 0,05 |

česen | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | |

čebula | | 0,5 | 0,2 | | 0,1 | 0,1 | |

šalotka | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | |

spomladanska čebula | | 5 | | | | 0,1 | |

drugo | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | |

iii)ZELENJAVA - PLODOVKE

a)razhudniki | | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | |

paradižnik | 0,5 | | | | | | 1 |

paprika | | | | | | | 0,2 |

jajčevec | 0,5 | | | | | | |

drugo | 0,1 (*) | | | | | | 0,05 |

b)bučnice z užitno lupino | | | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | |

kumare | 0,5 | 1 | | | | | 0,2 |

kumare za vlaganje | | 5 | | | | | |

bučke | 0,3 | | | | | | |

drugo | 0,1 | 0,01 | | | | | 0,05 |

c)bučnice z neužitno lupino | | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | |

melone | 0,5 | | | | | | 0,2 |

buče | 0,5 | | | | | | 0,5 |

lubenice | | | | | | | 0,5 |

drugo | 0,1 | | | | | | 0,05 |

d)sladka koruza | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

iv)ZELENJAVA - KAPUSNICE

a)cvetoče kapusnice | 0,1 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 1 |

brokoli | | | | | | | |

cvetača | | | | | | | |

drugo | | | | | | | |

b)glavnate kapusnice | | | | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 0,05 |

brstični ohrovt | 0,5 | 0,5 | | | | | |

glavnato zelje | | 3 | 1 | | | | |

drugo | 3 | 0,01 | 0,05 | | | | |

c)listnate kapusnice | 0,1 | 0,01 | | 0,05 | 1 | 0,5 | |

kitajski kapus | | | 0,5 | | | | 1 |

zeleni ohrovt | | | | | | | |

drugo | | | 0,05 | | | | 0,05 |

d)kolerabica | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |

v)LISTNA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA

a)solata in podobno | | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,5 | 0,05 |

kreša | | | | | | | |

motovilec | | | | | | | |

solata | 5 | | | | | | |

eskariolka | | | | | | | |

drugo | 0,1 | | | | | | |

b)špinača in podobno | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |

špinača | | | | | | | |

mangold | | | | | | | |

drugo | | | | | | | |

c)vodna kreša | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

d)radič Witloof | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

e)zelišča | 0,1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,5 | 0,05 |

prava krebuljica | | | | | | | |

drobnjak | | | | | | | |

peteršilj | | | | | | | |

zelenini listi | | | | | | | |

drugo | | | | | | | |

vi)ZELENJAVA – STROČNICE(presne) | 0,1 | | 0,05 | 0,05 | | | 0,05 |

fižol (s stroki) | | | | | 0,5 | 0,2 | |

fižol (brez strokov) | | 0,05 | | | | | |

grah (s stroki) | | 2 | | | 0,5 | 0,1 | |

grah (brez strokov) | | | | | | | |

drugo | | 0,01 | | | 0,05 | 0,05 | |

vii)STEBELNA ZELENJAVA | | | | 0,05 | | | 0,05 |

beluš | | | | | | | |

kardij | | | | | | | |

zelena | 2 | 10 | | | | | |

komarček | | | | | | | |

artičoka | | | 1 | | 2 | 0,1 | |

por | | 10 | | | 0,5 | 0,2 | |

rabarbara | 2 | | | | | | |

drugo | 0,1 | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | |

viii)GOBE | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 |

a)gojene gobe | 1 | 2 | | | 0,05 | | |

b)divje gobe | 0,1 | 0,01 | | | 1 | | |

3.Stročnice | | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 0,05 |

fižol | 2 | | | | | | |

leča | | | | | | | |

grah | | | | | | | |

drugo | 0,1 | | | | | | |

4.Oljnice - seme | | | 0,05 | 0,05 | | | 0,1 |

laneno seme | | | | | 0,2 | | |

zemeljski oreški | | 0,05 | | | | | |

makovo seme | | | | | 0,2 | | |

sezamovo seme | | | | | 0,2 | | |

sončnično seme | | | | | 0,2 | | |

repičino seme | | | | | 0,2 | 0,1 | |

soja | 0,2 | | | | | | |

gorčica | | | | | | | |

bombažno seme | | | | | 0,2 | | |

drugo | 0,1 | 0,01 | | | 0,05 | 0,05 | |

5.Krompir | 3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

rani krompir | | | | | | 0,05 | |

pozni krompir | | | | | | 0,5 | |

6.Čaj(suhi listi in stebelca, fermentiran ali drugače pripravljen, Camellia sinensis) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 5 | 10 |

7.Hmelj(posušen), vključno s hmeljnimi peletami in nekoncentriranim praškom | 0,1 | 50 | 0,1 | 0,1 | 30 | 5 | 5 |

Skupine in primeri posameznih proizvodov za katere se uporabijo mejne vrednosti ostankov | Ostanki pesticidov in najvišje dovoljene količine ostankov (mg/kg) |

glifosat | imazalil | iprodion | maneb, mankozeb, metiram, probineb, zineb (vsota izražena kot CS2) | permetrin (vsota izomerov) | procimidon |

1.Sadje, presno, posušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, ki ne vsebuje dodanega sladkorja orehi

i)CITRUSI | 0,1 | 5 | | 5 | 0,5 | 0,02 |

grenivke | | | | | | |

limone | | | 5 | | | |

limete | | | | | | |

mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi) | | | 2 | | | |

pomaranče | | | | | | |

pomelo | | | | | | |

drugo | | | 0,02 | | | |

ii)OREHI, LUPINARJI(olupljeni ali neolupljeni) | 0,1 | 0,02 | | 0,1 | | 0,05 |

mandeljni | | | | | 0,1 | |

brazilski orehi | | | | | | |

kašev - orehi | | | | | | |

kostanj | | | | | | |

kokosovi orehi | | | | | | |

lešniki | | | 0,2 | | | |

makadamija | | | | | | |

pekan | | | | | | |

pinjole | | | | | | |

pistacije | | | | | | |

orehi | | | | | | |

drugo | | | 0,02 | | 0,05 | |

iii)PEČKATO SADJE | 0,1 | 5 | 10 | 3 | 1 | |

jabolka | | | | | | |

hruške | | | | | | 1 |

kutina | | | | | | |

drugo | | | | | | 0,02 |

iv)KOŠČIČASTO SADJE | 0,1 | 0,02 | 5 | | 1 | |

marelice | | | | 2 | | |

češnje | | | | 1 | | 0,02 |

breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi) | | | | 2 | | |

slive | | | | 1 | | |

drugo | | | | 0,05 | | 2 |

v)JAGODIČEVJE IN GROZDJE

a)namizno in vinsko grozdje | 0,10 | 0,02 | 10 | 2 | 1 | 5 |

namizno grozdje | | | | | | |

vinsko grozdje | | | | | | |

b)jagode(ne divje) | 0,1 | 0,02 | 10 | 2 | 1 | 5 |

c)rozgasto jagodičevje(ne divje) | 0,1 | 0,02 | 5 | 0,05 | 0,05 | |

robida | | | | | | |

sinjezelena robida | | | | | | |

loganova robida | | | | | | |

maline | | | | | | 10 |

drugo | | | | | | 0,02 |

d)druge jagode in jagodičevje (ne divje) | 0,1 | 0,02 | | | 0,05 | 0,02 |

borovnice (plodovi vrste Vaccinium myrtillus) | | | 10 | | | |

brusnice | | | | | | |

ribez (rdeči, črni in beli) | | | 10 | 5 | | |

kosmulje | | | 10 | 5 | | |

drugo | | | 0,02 | 0,05 | | |

e)divje jagodičevje in divji ribez | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

vi)MEŠANO SADJE | | | | 0,05 | | |

avokado | | | | | | |

banane | | 2 | 3 | | | |

dateljni | | | | | | |

smokve | | | | | | |

kivi | | | 5 | | 1 | 5 |

kumkvat | | | | | | |

liči | | | | | | |

mango | | | | | | |

olive | | | | | | |

oljke (namizne) | 0,1 | | | | | |

oljke (za olje) | 2 | | | | | |

pasijonka | | | | | | |

ananas | | | | | | |

granatno jabolko | | | | | | |

drugo | 0,1 | 0,02 | 0,02 | | 0,05 | 0,02 |

2.Zelenjava, presna ali kuhana, zamrznjena ali suha

i)KORENASTA ALI GOMOLJASTA ZELENJAVA | 0,10 | 0,02 | | | | 0,02 |

rdeča pesa | | | 0,5 | | | |

korenček | | | 0,3 | 0,2 | | |

zelena | | | | 0,2 | 0,1 | |

hren | | | 0,1 | | | |

topinambur | | | | | | |

pastinak | | | 0,1 | | | |

peteršilj - koren | | | | | | |

redkev | | | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |

črni koren | | | | 0,2 | | |

sladek krompir | | | | | | |

koleraba | | | | | | |

repa | | | | | | |

jam | | | | | | |

drugo | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | |

ii)ČEBULASTA ZELENJAVA | 0,1 | 0,02 | | | 0,05 | |

česen | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |

čebula | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |

šalotka | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |

spomladanska čebula | | | 3 | | | |

drugo | | | 0,02 | 0,05 | | 0,02 |

iii)ZELENJAVA - PLODOVKE

a)razhudniki | 0,1 | | 5 | | 0,5 | 2 |

paradižnik | | 0,5 | | 3 | | |

paprika | | | | | | |

jajčevec | | | | | | |

drugo | | 0,02 | | 2 | | |

b)bučnice z užitno lupino | 0,1 | 0,2 | 2 | | 0,1 | 1 |

kumare | | | | 0,5 | | |

kumare za vlaganje | | | | 2 | | |

bučke | | | | 2 | | |

drugo | | | | 0,05 | | |

c)bučnice z neužitno lupino | 0,1 | | | 0,5 | 0,1 | 1 |

melone | | 2 | 0,3 | | | |

buče | | | | | | |

lubenice | | | | | | |

drugo | | 0,02 | 0,02 | | | |

d)sladka koruza | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,02 |

iv)ZELENJAVA - KAPUSNICE

a)cvetoče kapusnice | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 1 | | 0,02 |

brokoli | | | | | | |

cvetača | | | | | 0,1 | |

drugo | | | | | 0,05 | |

b)glavnate kapusnice | 0,1 | 0,02 | | 1 | | 0,02 |

brstični ohrovt | | | 0,5 | | | |

glavnato zelje | | | 5 | | 1 | |

drugo | | | 0,02 | | 0,05 | |

c)listnate kapusnice | 0,1 | 0,02 | | 0,5 | 1 | 0,02 |

kitajski kapus | | | 5 | | | |

zeleni ohrovt | | | | | | |

drugo | | | 0,02 | | | |

d)kolerabica | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |

v)LISTNA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA

a)solata in podobno | 0,1 | 0,02 | 10 | 5 | 2 | 5 |

kreša | | | | | | |

motovilec | | | | | | |

solata | | | | | | |

eskariolka | | | | | | |

drugo | | | | | | |

b)špinača in podobno | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 1 | 0,02 |

špinača | | | | | | |

mangold | | | | | | |

drugo | | | | | | |

c)vodna kreša | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,05 | 0,02 |

d)radič Witloof | 0,1 | 0,02 | 2 | 0,2 | 0,05 | 2 |

e)zelišča | 0,1 | 0,02 | 10 | 5 | 2 | 0,02 |

prava krebuljica | | | | | | |

drobnjak | | | | | | |

peteršilj | | | | | | |

zelenini listi | | | | | | |

drugo | | | | | | |

vi)ZELENJAVA – STROČNICE(presne) | 0,1 | 0,02 | | | | |

fižol (s stroki) | | | 5 | 1 | 0,5 | 2 |

fižol (brez strokov) | | | | 0,1 | | |

grah (s stroki) | | | 1 | 1 | 0,1 | 1 |

grah (brez strokov) | | | 0,2 | 0,1 | | 0,3 |

drugo | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

vii)STEBELNA ZELENJAVA | 0,1 | 0,02 | | | | 0,02 |

beluš | | | | | | |

kardij | | | | | | |

zelena | | | | 0,5 | 2 | |

komarček | | | | | | |

artičoka | | | | | | |

por | | | | 3 | 0,5 | |

rabarbara | | | 0,2 | | 2 | |

drugo | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | |

viii)GOBE | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

a)gojene gobe | 0,1 | | | | | |

b)divje gobe | 50 | | | | | |

3.Stročnice | | 0,02 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | |

fižol | 2 | | | | | |

leča | | | | | | |

grah | 3 | | | | | 0,2 |

drugo | 0,1 | | | | | 0,02 |

4.Oljnice - seme | | 0,02 | | | | |

laneno seme | 10 | | 0,1 | | | |

zemeljski oreški | | | | | 0,1 | |

makovo seme | | | | | | |

sezamovo seme | | | | | | |

sončnično seme (z lupino) | | | | | | 1 |

sončnično seme (brez lupine) | | | | | | |

repičino seme | 10 | | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1 |

soja | 20 | | | | | 1 |

gorčica | 10 | | | | 0,1 | |

bombažno seme | | | | | 0,2 | |

drugo | 0,1 | | 0,02 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |

5.Krompir | 0,1 | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

rani krompir | | 0,02 | | | | |

pozni krompir | | 5 | | | | |

6.Čaj(suhi listi in stebelca, fermentiran ali drugačen, Camellia sinensis) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,1 |

7.Hmelj(posušen),vključno s hmeljnimi peletami in nekoncentriranim praškom | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 | 0,1 | 0,1 |

Ostanki pesticidov | Mejne vrednosti v mg/kg (ppm) |

aldrin/dieldrin (samostojno ali kombinirano, izražen kot dieldrin (HEOD)) | 0,02 |

endosulfan (vsota alfa in beta izomerov in endosulfan-sulfat, izražen kot endosulfan) | 30 |

HCH | 0,2 |

bifentrin | 5 |

brompropilat | 0,1 |

kartap | 20 |

klordan (vsota cis in trans izomerov) | 0,02 |

diklorvos | 0,1 |

dikofol | 20 |

dimetoat | 0,2 |

ometoat | 0,1 |

etion | 2 |

fenitrotion | 0,5 |

flucitrinat (vsota izomerov) | 0,1 |

HCB | 0,01 |

malation (vsota malationa in malaoksona, izražena kot malation) | 0,5 |

metidation | 0,1 |

monokrotofos | 0,1 |

foksim | 0,1 |

profenofos | 0,1 |

propargit | 5 |

kinalfos | 2 |

fosmet (vsota fosmeta in fosmet oksona, izražena kot fosmet) | 0,1 |

--------------------------------------------------

PRILOGA D

Acefat

Proizvod | ostankov |

pečkato sadje | 1 |

breskve | 0,2 |

slive | 2 |

paprika | 0,02 |

jajčevec | 0,5 |

kumare | 0,02 |

cvetoče kapusnice | 2 |

listnate kapusnice | 0,02 |

fižol (s stroki) | 3 |

grah (s stroki) | 3 |

fižol (brez strokov) | 0,02 |

grah (brez strokov) | 0,02 |

artičoka | 0,2 |

por | 0,02 |

fižol (stročnice) | 0,02 |

grah (stročnice) | 0,02 |

hmelj | 0,1 |

2. Metamidofos

Proizvod | Mejne vrednosti ostankov |

pečkato sadje | 0,05 |

marelice | 0,1 |

breskve | 0,05 |

slive | 0,3 |

drugo koščičasto sadje | 0,01 |

paprika | 0,01 |

cvetoče kapusnice | 0,5 |

zelenjava - stročnice (s stroki) | 0,5 |

zelenjava - stročnice (brez strokov) | 0,01 |

artičoka | 0,1 |

por | 0,01 |

fižol, stročnice | 0,01 |

grah, stročnice | 0,01 |

3. Vinklozolin

Proizvod | Mejne vrednosti ostankov |

slive | 2 |

ribez | 10 |

korenček | 0,5 |

kivi | 10 |

hren | 0,05 |

redkev | 0,05 |

koleraba | 0,05 |

fižol (brez strokov) | 0,5 |

grah (brez strokov) | 0,3 |

zelena | 0,05 |

suhi grah in fižol | 0,5 |

druge stročnice | 0,05 |

--------------------------------------------------