31998L0070Uradni list L 350 , 28/12/1998 str. 0058 - 0068


Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES

z dne 13. oktobra 1998

o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189b Pogodbe [3] in upoštevajoč skupno besedilo, ki ga je dne 29. junija 1998 sprejel Spravni odbor,

(1) ker neskladje zakonodaj in upravnih ukrepov, ki so jih sprejele države članice o specifikacijah običajnega in alternativnega goriva, uporabljenega za vozila z motorji na prisilni vžig ali kompresijski vžig, ovira trgovino v Skupnosti in tako lahko neposredno vpliva na vzpostavitev in delovanje notranjega trga ter na mednarodno konkurenčnost evropske avtomobilske industrije in rafinerij; ker je v skladu s členom 3b Pogodbe torej očitno treba prilagoditi zakonodaje na tem področju;

(2) ker člen 100a(3) Pogodbe predvideva, da bodo predlogi Komisije, katerih namen je vzpostavitev in delovanje notranjega trga in ki med drugim zadevajo zdravje in varovanje okolja, temeljili na visoki ravni varovanja;

(3) ker se primarna onesnaževala zraka, kakršna so dušikovi oksidi, nezgoreli ogljikovodiki, trdni delci, ogljikov monoksid, benzeni in druge strupene emisije izpušnih plinov, ki prispevajo k nastanku sekundarnih onesnaževal, kakršen je ozon, v znatnih količinah izpuščajo z izpušnimi plini in izhlapin iz motornih vozil, s čimer neposredno ogrožajo zdravje ljudi in okolje;

(4) ker so navkljub vedno večji strogosti mejnih vrednosti emisij iz vozil, določenih v Direktivi Sveta 70/220/EGS [4] in Direktivi Sveta 88/77/EGS [5], potrebni nadaljnji ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti ozračja, ki jo povzročajo vozila in drugi viri, da se doseže zadovoljiva kakovost zraka;

(5) ker člen 4 Direktive 94/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta [6] uvaja nov pristop glede politike zmanjšanja emisij do leta 2000 in pozneje ter od Komisije med drugim zahteva, da preuči prispevek, ki bi ga izboljšanje kakovosti motornega bencina, dizla in drugega goriva lahko imelo k zmanjšanju onesnaženosti zraka;

(6) ker je ob začetni stopnji specifikacij za gorivo, ki se je začela leta 2000, treba zagotoviti drugo stopnjo, ki bo začela veljati leta 2005, da se industriji omogoči izpeljava potrebnih naložb za prilagoditev proizvodnih načrtov;

(7) ker sta motorni bencin in dizelsko gorivo, ki ustrezata specifikacijam, določenim v Prilogah I, II, III in IV, že na voljo na trgu v Evropski skupnosti;

(8) ker evropski program avtomobilskega goriva, katerega podrobnosti so navedene v sporočilu Komisije o prihodnji strategiji za nadzor emisij iz cestnega prometa v ozračje, prispeva k zgraditvi znanstvene, tehnične in ekonomske osnove za priporočilo novih okoljskih specifikacij za motorni bencin in dizelsko gorivo na ravni Skupnosti;

(9) ker je uvedba okoljskih specifikacij za motorni bencin in dizelsko gorivo pomemben element stroškovno učinkovitega paketa vseevropskih in nacionalnih/regionalnih/lokalnih ukrepov, ki naj se izvedejo, upoštevajoč stroške in koristi posameznega ukrepa;

(10) ker je izvajanje kombinacije vseevropskih in nacionalnih/regionalnih/lokalnih ukrepov za zmanjšanje emisij iz vozil del celotne strategije Komisije za zmanjšanje emisij v zrak iz premičnih in nepremičnih virov na način, ki je uravnotežen in ustreza merilom stroškov in koristi;

(11) ker je treba v kratkem času zlasti na urbanih območjih doseči zmanjšanje onesnažujočih emisij iz vozil, vključno s primarnimi onesnaževali, kakršni so nezgoreli ogljikovodiki in ogljikov monoksid, sekundarnimi onesnaževali, kakršen je ozon, strupenimi emisijami, kakršen je benzen, in emisijami trdnih delcev; ker je zmanjšanje onesnažujočih emisij iz vozil v urbanih območjih mogoče takoj doseči s spremembo sestave pogonskega goriva;

(12) ker lahko povečanje vsebnosti kisika in znatno zmanjšanje aromatov, olefinov, benzena in žvepla omogoči boljšo kakovost goriva glede kakovosti zraka;

(13) ker določbe Direktive Sveta 92/81/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi trošarinskih struktur za mineralna olja [7] in zlasti člen 8(4) navedene direktive odvračajo države članice in jim lahko preprečijo, da bi vpeljale trošarine, namenjene pospešitvi izboljšanja kakovosti goriva, ki bi preseglo specifikacije za gorivo v vsej Skupnosti;

(14) ker uporaba take obdavčitve s trošarinami v državah članicah lahko spodbudi uvedbo bolj izpopolnjenega goriva v skladu z nacionalnimi prioritetami, zmogljivostjo in potrebami;

(15) ker je Komisija predložila predlog za direktivo o energetskih proizvodih; ker je med drugim cilj tega predloga dovoliti državam članicam aktivnejšo uporabo fiskalnih spodbud z drugačno obdavčitvijo s trošarinami, da se tako olajša uvedba bolj izpopolnjenega goriva;

(16) ker na splošno ni specifikacij za gorivo, katerih namen je zmanjšanje emisij izpušnih plinov in izhlapin;

(17) ker onesnaženje zraka s svincem, ki ga povzroča izgorevanje osvinčenega motornega bencina, ogroža zdravje ljudi in okolje; ker dejstvo, da bo do leta 2000 skoraj vsa cestna vozila z bencinskimi motorji lahko poganjal neosvinčeni motorni bencin, predstavlja pomemben napredek in ker je zato primerno strogo omejiti trženje osvinčenega motornega bencina;

(18) ker potreba po zmanjšanju emisij iz vozil in razpoložljivost potrebne tehnologije rafiniranja upravičujeta določitev okoljskih specifikacij za gorivo za trženje neosvinčenega motornega bencina in dizelskega goriva;

(19) ker se zdi primerno predvideti uvedbo po dveh vrst dizelskega goriva in motornega bencina, eno od teh naj bi bilo dizelsko gorivo višje kakovosti, eno pa motorni bencin višje kakovosti; ker je primerno, da dizel ali motorni bencin višje kakovosti do leta 2005 na trgu nadomestita dizel ali motorni bencin nižje kakovosti; ker naj se zagotovi ustrezen predpis za odložitev zamenjave, če bi upoštevanje roka do 2005 povzročilo resne težave v industriji posamezne države članice pri uveljavljanju potrebnih sprememb v pridelovalnih obratih;

(20) ker naj se državam članicam zaradi varovanja zdravja ljudi in/ali okolja v natančno določenih aglomeracijah ali na natančno določenih ekološko občutljivih območjih s posebnimi problemi glede kakovosti zraka, ob upoštevanju postopka, določenega v tej direktivi, dovoli predpisati, da se gorivo sme dajati na trg samo, če ustreza strožjim okoljskim specifikacijam, kakor jih določa ta direktiva; ker ta postopek pomeni odstopanje od informacijskega postopka, določenega v Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov [8];

(21) ker naj države članice uvedejo sisteme spremljanja, da se zagotovi skladnost s standardi za kakovost goriva, ki jih določa ta direktiva; ker naj taki sistemi spremljanja temeljijo na skupnih postopkih za vzorčenje in preskušanje in ker naj se informacije o kakovosti goriva, ki jih zberejo države članice, pošiljajo Komisiji v skupnem formatu;

(22) ker mora Komisija na podlagi celovite ocene predložiti predlog, ki dopolnjuje obvezne specifikacije za motorni bencin in dizelsko gorivo iz Prilog III in IV, ki se uporabljajo od 1. januarja 2005; ker predlog Komisije lahko, če je to primerno, določi tudi okoljske specifikacije za druge vrste goriva, kakršni so utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin in biogorivo; ker obstajajo na območje omejeni vozni parki (avtobusi, taksiji, dostavna vozila itd.), ki so odgovorni za velik del urbane onesnaženosti in bi imeli korist od posebnih specifikacij;

(23) ker bi bil glede na znanstveni in tehnični napredek lahko zaželen nadaljnji razvoj v zvezi z referenčnimi metodami za merjenje specifikacij, določenih v tej direktivi; ker naj se v ta namen zagotovi prilagoditev prilog k tej direktivi tehničnemu napredku;

(24) ker naj se v skladu s tem razveljavijo Direktiva Sveta 85/210/EGS z dne 20. marca 1985 o približevanju zakonodaj držav članic o deležu svinca v motornem bencinu [9], Direktiva Sveta 85/536/EGS z dne 5. decembra 1985 o prihrankih surove nafte z uporabo nadomestnih sestavin goriva v motornem bencinu [10] ter člen 1(1)(b) in člen 2(1) Direktive Sveta 93/12/EGS z dne 23. marca 1993 o vsebnosti žvepla v nekaterem tekočem gorivu [11];

(25) ker prehodni ukrepi za Avstrijo iz člena 69 Akta o pristopu iz leta 1994 vključujejo člen 7 Direktive 85/210/EGS; ker naj se uporaba tega prehodnega ukrepa zaradi posebnega varstva okolja podaljša do 1. januarja 2000;

(26) ker je bil 20. decembra 1994 sklenjen modus vivendi med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo glede ukrepov za izvajanje aktov, sprejetih v skladu s postopkom iz člena 189b Pogodbe [12],

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta direktiva z vidika zdravja in okolja določa tehnične specifikacije za gorivo, ki ga uporabljajo vozila, opremljena z motorji na prisilni vžig in motorji na kompresijski vžig.

Člen 2

Opredelitve

V tej direktivi:

1. "motorni bencin" pomeni vsako hlapljivo mineralno olje, namenjeno delovanju motorjev z notranjim izgorevanjem na prisilni vžig za pogon vozil, ki spada v oznake KN 27100027, 27100029, 27100032, 27100034 in 27100036;

2. "dizelsko gorivo" pomeni plinska olja, ki spadajo v oznake KN 27100066 in se uporabljajo za vozila na lastni pogon, kakor je navedeno v Direktivi 70/220/EGS in Direktivi 88/77/EGS.

Za plinska olja, ki se uporabljajo za motorje v strojih, uporabljane zunaj cest, ter za kmetijske traktorje lahko države članice zahtevajo enak delež žvepla, kakor je za dizelsko gorivo določen v tej direktivi, ali delež žvepla, določen za dizelsko gorivo v Direktivi 93/12/EGS.

Člen 3

Motorni bencin

1. Najpozneje 1. januarja 2000 države članice prepovejo trženje osvinčenega motornega bencina na svojem ozemlju.

2. (a) Države članice zagotovijo, da je najpozneje od 1. januarja 2000 mogoče neosvinčen motorni bencin tržiti na njihovem ozemlju samo, če ustreza okoljskim specifikacijam, določenim v Prilogi I.

(b) Brez poseganja v pododstavek (a) države članice od 1. januarja 2000 na svojem ozemlju dovolijo trženje neosvinčenega motornega bencina samo, če ustreza specifikacijam, določenim v Prilogi III.

(c) Države članice zagotovijo tudi, da je najpozneje od 1. januarja 2005 mogoče neosvinčen motorni bencin tržiti na njihovem ozemlju samo, če ustreza okoljskim specifikacijam, določenim v Prilogi III.

3. Z odstopanjem od odstavka 1 se državi članici na zahtevo, vloženo pri Komisiji najpozneje 31. avgusta 1999, lahko dovoli nadaljnje trženje osvinčenega motornega bencina do najpozneje 1. januarja 2005, če lahko dokaže, da bi uvedba prepovedi povzročila resne socialno-ekonomske probleme ali ne bi prinesla celovitih okoljskih in zdravstvenih koristi zaradi, med drugim, podnebnih razmer v tej državi članici.

Delež svinca v osvinčenem motornem bencinu ne presega 0,15 g/l, vsebnost benzena pa je usklajena s specifikacijami v Prilogi I. Druge vrednosti specifikacij lahko v primerjavi s sedanjim stanjem ostanejo nespremenjene.

4. Ne glede na odstavek 2 se državi članici na zahtevo, ki se predloži Komisiji najpozneje 31. avgusta 1999, lahko dovoli, da najpozneje do 1. januarja 2003 na svojem ozemlju dopušča trženje neosvinčenega motornega bencina z deležem žvepla, ki ne ustreza specifikaciji za delež žvepla v Prilogi I, vendar ne presega trenutnega deleža, če lahko dokaže, da bi pri izvajanju potrebnih sprememb v proizvodnih obratih v obdobju med datumom sprejetja te direktive in 1. januarjem 2000 nastale resne težave za njeno industrijo.

5. Ne glede na odstavek 2 se državi članici na zahtevo, ki se predloži Komisiji najpozneje 31. avgusta 2003, lahko dovoli, da do najpozneje 1. januarja 2007 na svojem ozemlju dopušča trženje neosvinčenega motornega bencina z deležem žvepla, ki ne ustreza Prilogi III, ustreza pa Prilogi I, če lahko dokaže, da bi pri izvajanju potrebnih sprememb v proizvodnih obratih v obdobju med datumom sprejetja te direktive in 1. januarjem 2005 nastale resne težave za njeno industrijo.

6. Komisija lahko dovoli odstopanja iz odstavkov 3, 4 in 5 skladu s Pogodbo.

Komisija o svoji odločitvi uradno obvesti države članice ter obvesti Evropski parlament in Svet.

7. Ne glede na odstavek 1 lahko države članice še naprej dovolijo trženje majhnih količin osvinčenega motornega bencina s specifikacijami, navedenimi v drugem pododstavku odstavka 3, do največ 0,5 % skupnega obsega prodaje, za uporabo v starih vozilih posebnega značaja ter s prodajo prek posebnih interesnih skupin.

Člen 4

Dizelsko gorivo

1. (a) Države članice zagotovijo, da se najpozneje od 1. januarja 2000 dizelsko gorivo lahko trži na njihovem ozemlju samo, če ustreza okoljskim specifikacijam, določenim v Prilogi II.

(b) Brez poseganja v pododstavek (a) države članice od 1. januarja 2000 na svojem ozemlju dovolijo trženje dizelskega goriva, ki ustreza specifikacijam iz Priloge IV.

(c) Države članice zagotovijo tudi, da se najpozneje od 1. januarja 2005 dizelsko gorivo na njihovem ozemlju lahko trži samo, če ustreza okoljskim specifikacijam, določenim v Prilogi IV.

2. Ne glede na odstavek 1 se državi članici na zahtevo, ki se predloži Komisiji najpozneje 31. avgusta 1999, lahko dovoli, da najpozneje do 1. januarja 2003 na svojem ozemlju dopušča trženje dizelskega goriva z deležem žvepla, ki ne ustreza specifikaciji za delež žvepla v Prilogi II, vendar ne presega trenutnega deleža, če lahko dokaže, da bi pri izvajanju potrebnih sprememb v proizvodnih obratih v obdobju med datumom sprejetja te direktive in 1. januarjem 2000 nastale resne težave za njeno industrijo.

3. Ne glede na odstavek 1 se državi članici na zahtevo, ki se predloži Komisiji najpozneje 31. avgusta 2003, lahko dovoli, da najpozneje do 1. januarja 2007 na svojem ozemlju dopušča trženje dizelskega goriva z deležem žvepla, ki ne ustreza Prilogi IV, ustreza pa Prilogi II, če lahko dokaže, da bi pri izvajanju potrebnih sprememb v proizvodnih obratih v obdobju med datumom sprejetja te direktive in 1. januarjem 2005 nastale resne težave za njeno industrijo.

4. Komisija lahko dovoli odstopanja iz odstavkov v 2 in 3 v skladu s Pogodbo.

Komisija o svoji odločitvi uradno obvesti države članice ter obvesti Evropski parlament in Svet.

Člen 5

Prosti promet

Nobena država članica ne sme prepovedati, omejiti ali ovirati dajanja v promet goriva, ki ustreza zahtevam te direktive.

Člen 6

Trženje goriva s strožjimi okoljskimi specifikacijami

1. Z odstopanjem od členov 3, 4 in 5 lahko države članice zahtevajo, da se na posebnih območjih goriva tržijo samo, če ustrezajo strožjim okoljskim specifikacijam od tistih, ki so predvidene v tej direktivi, za del ali celotni vozni park vozil, zaradi varovanja zdravja ljudi v natančno določenih aglomeracijah ali okolja na natančno določenem ekološko občutljivem območju v državi članici, če onesnaževanje zraka predstavlja ali je mogoče razumno pričakovati, da bo predstavljalo resen in ponavljajoč se problem za zdravje ljudi ali okolje.

2. Država članica, ki želi uporabiti odstopanje, predvideno v odstavku 1, pri Komisiji vnaprej predloži zahtevo, vključno z utemeljitvijo. Utemeljitev vsebuje dokaze, da odstopanje spoštuje načelo sorazmernosti ter da ne bo oviralo prostega pretoka oseb in blaga.

3. Vpletene države članice Komisiji zagotovijo podatke o kakovosti zraka v okolju za obravnavano območje in tudi o predvidenih učinkih predlaganih ukrepov na kakovost zraka.

4. Komisija te informacije takoj sporoči drugim državam članicam.

5. Države članice lahko podajo pripombe o zahtevi in njeni utemeljitvi v dveh mesecih od datuma, ko jim je Komisija zagotovila informacije.

6. Komisija odloči o zahtevi držav članic v treh mesecih po datumu, ko so države članice predložile svoje pripombe. Komisija bo upoštevala mnenje držav članic in jih bo uradno obvestila o svoji odločitvi, sočasno pa bo obvestila tudi Evropski parlament in Svet.

7. Vsaka država članica lahko odločitev Komisije predloži Svetu v enem mesecu po uradnem obvestilu o njej, če se odločitev ne sprejme, pa zadevo predloži Svetu v enem mesecu od poteka obdobja iz odstavka 6.

8. Svet lahko v dveh mesecih po tem, ko mu je bila zadeva predložena, s kvalificirano večino sprejme drugačno odločitev.

Člen 7

Sprememba v dobavi surove nafte

Če zaradi izrednih dogodkov nenadna sprememba v dobavi surove nafte ali naftnih derivatov rafinerijam v državi članici oteži upoštevanje zahtev glede specifikacij za gorivo iz členov 3 in 4, ta država članica o tem obvesti Komisijo. Komisija lahko odobri višje mejne vrednosti v tej državi članici za eno ali več sestavin goriva za obdobje, ki ni daljše od šestih mesecev, potem ko je o tem obvestila druge države članice.

Komisija o svoji določitvi uradno obvesti države članice ter obvesti Evropski parlament in Svet.

Vsaka država članica lahko odločitev Komisije predloži Svetu v enem mesecu po uradnem obvestilu o njej.

Svet lahko v enem mesecu po tem, ko mu je bila zadeva predložena, s kvalificirano večino sprejme drugačno odločitev.

Člen 8

Spremljanje skladnosti in poročanje

1. Države članice spremljajo skladnost z zahtevami iz členov 3 in 4 na podlagi analitskih metod, določenih v Prilogah I in II.

2. Komisija bo spodbujala razvoj enotnega sistema za spremljanje kakovosti goriva. Za razvoj takšnega sistema lahko zaprosi za sodelovanje Evropski odbor za standardizacijo.

3. Komisija določi skupni format za posredovanje zbirnih podatkov o nacionalni kakovosti goriva najpozneje do 30. junija 2000.

4. Vsako leto do 30. junija države članice predložijo Komisiji svoje zbirne podatke za preteklo koledarsko leto, in sicer prvič do 30. junija 2002.

Člen 9

Postopek pregleda

1. Komisija periodično, in sicer prvič najpozneje 12 mesecev po datumu sprejetja te direktive, vendar v nobenem primeru ne pozneje kot 31. decembra 1999, in glede na oceno, opravljeno v skladu z zahtevami člena 3 Direktive 98/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil in spremembi Direktive Sveta 70/220/EGS [13], predloži Evropskemu parlamentu in Svetu predlog za revizijo te direktive kot sestavnega dela strategije, zasnovane za učinkovito doseganje zahtev standardov Skupnosti za kakovost zraka in s tem povezanih ciljev.

2. Predlog mora vsebovati okoljske specifikacije, ki dopolnjujejo obvezne specifikacije iz Priloge III za motorni bencin in iz Priloge IV za dizelsko gorivo, in sicer med drugim na podlagi zbranih spoznanj o zahtevah za zmanjšanje emisij, povezanih s kakovostjo zraka, za učinkovito delovanje novih tehnologij za zmanjševanje onesnaženja in za razvoj, ki vpliva na mednarodne trge z gorivom.

3. Poleg določb odstavkov 1 in 2 lahko Komisija med drugim predloži:

- predloge, ki upoštevajo poseben položaj območno omejenih voznih parkov in potrebo po predlogih za ravni specifikacij za posebno gorivo, ki ga uporabljajo,

- predloge, ki določajo ravni specifikacij, ki se uporabljajo za utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin in biogorivo.

Člen 10

Postopek za prilagoditev tehničnemu napredku

Komisija, ki ji pomaga odbor, ustanovljen v skladu s členom 12 Direktive 96/62/ES [14], v skladu s postopkom iz člena 11 te direktive sprejme vse spremembe, potrebne, da se merilne metode, navedene v desnem delu ("preskusi") Prilog I, II, III in IV k tej direktivi, prilagodijo tehničnemu napredku.

Takšna prilagoditev ne sme povzročiti kakršne koli neposredne ali posredne spremembe mejnih vrednosti, določenih v tej direktivi, ali kakršne koli spremembe datumov začetka njihove uporabe.

Člen 11

Postopek v odboru

1. Predstavnik Komisije odboru iz člena 10 predloži osnutek potrebnih ukrepov. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe za sprejemanje odločitev Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način iz navedenega člena. Predsednik ne glasuje.

2. Komisija sprejme predlagane ukrepe, če so v skladu z mnenjem odbora.

Če predlagani ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo dano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, sprejme predlagane ukrepe Komisija.

Člen 12

Razveljavitev in spremembe direktiv o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva

1. S 1. januarjem 2000 se razveljavijo direktive 85/210/EGS, 85/536/EGS in 87/441/EGS.

2. S 1. januarjem 2000 se spremeni Direktiva 93/12/ES tako, da se črtata člen 1(1)(b) in člen 2(1).

Člen 13

Prenos v nacionalno zakonodajo

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 1999. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice uporabljajo te ukrepe od 1. januarja 2000.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov notranje zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 14

Avstrija

Člen 7 Direktive 85/210/EGS se v zvezi z deležem benzena v bencinu iz člena 4 navedene direktive v Avstriji ne uporablja do 1. januarja 2000.

Člen 15

Začetek veljavnosti direktive

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 16

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 13. oktobra 1998

Za Evropski parlament

Predsednik

J. M. Gil-robles

Za Svet

Predsednik

C. Einem

[1] UL C 77, 11.3.1997, str. 1, in UL C 209, 10.7.1997, str. 25.

[2] UL C 206, 7.7.1997, str. 113.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. aprila 1997 (UL C 132, 28.4.1997, str. 170), Skupno stališče Sveta z dne 7. oktobra 1997 (UL C 351, 19.11.1997, str. 1) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. februarja 1998 (UL C 80, 16.3.1998, str. 92). Sklep Evropskega parlamenta z dne 15. septembra 1998 (UL C 313, 12.10.1998). Sklep Sveta z dne 17. septembra 1998.

[4] UL L 76, 6.4.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/69/ES (UL L 350, 28.12.1998, str. 1).

[5] UL L 36, 9.2.1988, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 96/1/ES (UL L 40, 17.2.1996, str. 1).

[6] UL L 100, 19.4.1994, str. 42.

[7] UL L 316, 31.10.1992, str. 12. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 94/74/ES (UL L 365, 31.12.1994, str. 46).

[8] UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES (UL L 217, 5.8.1998, str. 18).

[9] UL L 96, 3.4.1985, str. 25. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[10] UL L 334, 12.12.1985, str. 20. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 87/441/EGS (UL L 238, 21.8.1987, str. 40).

[11] UL L 74, 27.3.1993, str. 81.

[12] UL C 102, 4.4.1996, str. 1.

[13] UL L 350, 28.12.1998, str. 1.

[14] UL L 296, 21.11.1996, str. 55.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

OKOLJSKE SPECIFIKACIJE ZA GORIVO NA TRGU, NAMENJENO VOZILOM, OPREMLJENIM Z MOTORJEM NA PRISILNI VŽIG

Vrsta: Motorni bencin

Parameter | Enota | Meje | Preskus |

Minimum | Maksimum | Metoda | Datum objave |

Raziskovalno oktansko število | 95 | — | EN 25164 | 1993 |

Oktansko število motorja | | 85 | — | EN 25163 | 1993 |

Parni tlak po Reidu, poletno obdobje | kPa | — | 60,0 | EN 12 | 1993 |

Destilacija: | | | | | |

izparina pri 100 °C | % v/v | 46,0 | — | EN-ISO 3405 | 1988 |

izparina pri 150 °C | % v/v | 75,0 | — | | |

Analiza ogljikovodikov: | | | | | |

—olefini | % v/v | — | 18,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—aromati | | — | 42,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—benzen | | — | 1,0 | pr. EN 12177 | 1995 |

Delež kisika | % m/m | — | 2,7 | EN 1601 | 1996 |

Dovajala kisika: | | | | | |

—metanol, dodati je treba stabilizatorje | % v/v | — | 3 | EN 1601 | 1996 |

—etanol, po potrebi dodati stabilizatorje | % v/v | — | 5 | EN 1601 | 1996 |

—izopropilni alkohol | % v/v | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

—terciarni butilni alkohol | % v/v | — | 7 | EN 1601 | 1996 |

—izobutilni alkohol | % v/v | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

—etri, ki vsebujejo 5 ali več ogljikovih atomov na molekulo | % v/v | — | 15 | EN 1601 | 1996 |

Druga dovajala kisika | % v/v | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

Vsebnost žvepla | mg/kg | — | 150 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

Vsebnost svinca | g/l | — | 0,005 | EN 237 | 1996 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

OKOLJSKE SPECIFIKACIJE ZA GORIVO NA TRGU, NAMENJENO VOZILOM, OPREMLJENIM Z MOTORJEM NA KOMPRESIJSKI VŽIG

Vrsta: dizelsko gorivo

Parameter | Enota | Meje | Preskus |

Minimum | Maksimum | Metoda | Datum objave |

Cetansko število | 51,0 | — | EN-ISO 5165 | 1992 |

Gostota pri 15 °C | kg/m3 | — | 845 | EN-ISO 3675 | 1995 |

Destilacija: | | | | | |

95-odstotna točka | °C | — | 360 | EN-ISO 3405 | 1988 |

Policiklični aromatski ogljikovodiki | % m/m | — | 11 | IP 391 | 1995 |

Vsebnost žvepla | mg/kg | — | 350 | pr. EN-ISO/ DIS 14596 | 1996 |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

OKOLJSKE SPECIFIKACIJE ZA GORIVO NA TRGU, NAMENJENO VOZILOM, OPREMLJENIM Z MOTORJEM NA PRISILNI VŽIG

Vrsta: Motorni bencin

Parameter | Enota | Meje | Preskus |

Minimum | Maksimum | Metoda | Datum objave |

Raziskovalno oktansko število | 95 | | EN 25164 | 1993 |

Oktansko število motorja | | 85 | | EN 25163 | 1993 |

Parni tlak po Reidu, poletno obdobje | kPa | — | | | |

Destilacija: | | | | | |

izparina pri 100 °C | % v/v | — | — | | |

izparina pri 150 °C | | — | — | | |

Analiza ogljikovodikov: | | | | | |

—olefini | % v/v | — | | | |

—aromati | % v/v | — | 35,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—benzen | % v/v | — | | | |

Vsebnost kisika | % m/m | — | | | |

Vsebnost žvepla | mg/kg | — | 50 | pr. EN-ISO/ DIS 14596 | 1996 |

Delež svinca | g/l | — | | | |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

OKOLJSKE SPECIFIKACIJE ZA GORIVO NA TRGU, NAMENJENO VOZILOM, OPREMLJENIM Z MOTORJEM NA KOMPRESIJSKI VŽIG

Vrsta: Dizelsko gorivo

Parameter | Enota | Meje | Test |

Minimum | Maksimum | Metoda | Datum objave |

Cetansko število | | — | | |

Gostota pri 15 °C | kg/m3 | | — | | |

Destilacija: | | | | | |

95-odstotna točka | °C | — | | | |

Policiklični aromatski ogljikovodiki | % m/m | — | | | |

Vsebnost žvepla | mg/kg | — | 50 | pr. EN-ISO/ DIS 14596 | 1996 |

--------------------------------------------------