31998L0041Official Journal L 188 , 02/07/1998 P. 0035 - 0039


Direktiva Sveta 98/41/ES

z dne 18. junija 1998

o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 84(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije1,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora2,

v skladu s postopkom, določenim v členu 189c Pogodbe3,

(1) ker se morajo v okviru skupne prometne politike sprejeti nadaljnji ukrepi za povečanje varnosti v pomorskem prometu;

(2) ker je Skupnost zelo zaskrbljena zaradi nesreč, ki vključujejo potniške ladje, v katerih je umrlo zelo veliko ljudi, zlasti zaradi nesreče ladij Herald of Free Enterprise in Estonia; ker imajo osebe, ki v Skupnosti potujejo s potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili, pravico pričakovati in se zanesti na ustrezno raven varnosti in na primeren informacijski sistem, ki bo olajšal iskanje in reševanje ter učinkovito odpravljanje posledic katere koli morebitne nesreče;

(3) ker je treba zagotoviti, da število potnikov na potniški ladji ne presega števila, dovoljenega za ladjo, in varnostno opremo; ker morajo družbe obvestiti službe za iskanje in reševanje o številu oseb, udeleženih v nesreči;

(4) ker so za lajšanje iskanja in reševanja ter učinkovitega odpravljanja posledic nesreč, to so identifikacija udeleženih oseb, pojasnitev z nesrečo povezanih pravnih vprašanj in ustreznejša zdravstvena oskrba rešenih oseb, potrebni podatki o potnikih in posadki; ker bi takšni podatki preprečili nepotrebno zaskrbljenost sorodnikov in drugih zadevnih oseb glede oseb na potniških ladjah, udeleženih v morskih nesrečah v vodah, za katere so odgovorne države članice po Mednarodni konvenciji o iskanju in reševanju na morju iz leta 1979;

(5) ker je torej treba pred izplutjem katere koli ladje potnike prešteti in registrirati;

(6) ker Poglavje III Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju (konvencija SOLAS) predvideva štetje in registracijo vseh oseb na vseh potniških ladjah, ki plujejo v mednarodnem prometu od 1. julija 1997 oz. 1. januarja 1999, pri čemer dovoljuje upravam, da potniške ladje, ki plujejo po zaščitenih vodah, izvzamejo iz teh predpisov in predpisov o registraciji, če takih seznamov zaradi rednih prevozov teh ladij ni mogoče pripraviti; ker to poglavje konvencije SOLAS ne velja za domačo plovbo in prepušča razlago pomembnih točk v presojo posameznim državam članicam;

(7) ker je ta direktiva v skladu s pravico držav članic, da za potniške ladje, ki plujejo iz in v njihova pristanišča, določijo nekatere predpise, ki so strožji od tistih iz konvencije SOLAS;

(8) ker je zlasti glede na razsežnost notranjega trga pomorskega prevoza potnikov ukrepanje Skupnosti najbolj učinkovit način za zagotavljanje skupne minimalne ravni varnosti ladij v celotni Skupnosti;

(9) ker je glede načela sorazmernosti direktiva Sveta ustrezen pravni instrument, ker daje državam članicam okvir za enotno in obvezno uporabo varnostnih standardov, pri čemer vsaki državi članici prepušča odločitev o tem, kateri načini izvajanja najbolj ustrezajo njeni notranji ureditvi;

(10) ker država članica lahko zagotovi, da potniške ladje, ki plujejo pod njeno zastavo, in družbe, ki jih upravljajo, izpolnjujejo veljavne varnostne predpise; ker se ti predpisi ne uporabljajo za ladje, ki plujejo med pristanišči tretjih držav; ker za to plovbo veljajo predpisi konvencije SOLAS;

(11) ker je edini način za zagotovitev varnega in učinkovitega odpravljanja posledic nesreč vseh potniških ladij, ki plujejo ali želijo pluti iz pristanišč držav članic, ne glede na zastave, pod katerimi plujejo, da države članice kot pogoj za izplutje iz njihovih pristanišč zahtevajo dejansko izpolnjevanje zadevnih varnostnih predpisov; ker zagotovitev izjeme od teh predpisov ne more biti prepuščena le državi zastave, kajti samo država pristanišča lahko določi pogoje za najboljše možno opravljanje iskalnih in reševalnih akcij za potniške ladje, ki plujejo v in iz pristanišč;

(12) ker zaradi uskladitve varnostnih določb in preprečevanja izkrivljanja konkurence države članice iz razlogov, ki niso navedeni v tej direktivi, ne smejo pri potovanjih, začetih ali končanih v pristaniščih Skupnosti, zagotoviti izjem ali odstopanj od zadevnih določb SOLAS o "podatkih o potnikih";

(13) ker se mora zaradi izvedljivosti in preprečevanja izkrivljanja konkurence oblikovati enoten pristop za določitev plovbe, za katero velja obvezna registracija vseh oseb na krovu; ker je meja dvajsetih milj rezultat upoštevanja splošnih načel in posamičnih problemov, ki so jih izpostavile vse države članice;

(14) ker bi se zaradi posebnih operativnih razlogov lahko štetje oseb na potniških ladjah, ki prečkajo Messinsko ožino, za omejeno časovno obdobje opravljalo na preprostejši način, kakor je individualno štetje; ker lahko države članice olajšajo obveznost sporočanja števila oseb na obalo, če gre za potniške ladje, ki opravljajo kratke linijske prevoze izključno v zaščitenih morskih območjih, kakor jih opredeljuje ta direktiva; ker potniške ladje, ki plujejo izključno v zaščitenih morskih območjih, predstavljajo manjše tveganje in naj se zato zanje omogočijo izjeme; ker je v nekaterih posebnih okoliščinah nemogoče, da bi ladjarski prevozniki registrirali osebe na krovu, in se zato lahko zagotovi odstopanje od obveznosti registriranja pod posebnimi okoliščinami in natančno opredeljenimi pogoji;

(15) ker je treba zbiranje in obdelovanje podatkov o poimenovanih posameznikih opraviti v skladu z načeli o varstvu podatkov iz Direktive 95/46/ES4; ker morajo biti zlasti posamezniki ob zbiranju podatkov v celoti obveščeni o namenih, zaradi katerih se ti podatki zahtevajo, podatki pa se morajo hraniti zelo kratek čas, ki v nobenem primeru ne sme biti daljši od potreb te direktive;

(16) ker mora Komisiji pri učinkoviti uporabi te direktive pomagati odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic; ker lahko to nalogo prevzame odbor, ustanovljen po členu 12 Direktive 93/75/EGS5;

(17) ker lahko ta odbor z upoštevanjem novih sprememb konvencije SOLAS spremeni nekatere določbe te direktive,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Namen te direktive je povečati varnost in možnosti reševanja potnikov in posadk na potniških ladjah, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, ter zagotoviti učinkovitejše iskanje in reševanje ter odpravljanje posledic katere koli morebitne nesreče.

Člen 2

V tej direktivi:

- "osebe" pomenijo vse ljudi na krovu, ne glede na starost,

- "potniška ladja" pomeni morsko ladjo ali visokohitrostno morsko plovilo, ki prevaža več kot dvanajst potnikov,

-" visokohitrostno morsko plovilo"pomeni visokohitrostno plovilo, kakor je opredeljeno v Pravilu 1 Poglavja X konvencije SOLAS iz leta 1974, kakršna je bila v veljavi na dan sprejetja te direktive,

- "družba" pomeni lastnika potniške ladje ali katero koli drugo podjetje ali osebo, kot je upravljavec ali zakupnik ladje, ki je od lastnika prevzelo(-a) odgovornost za plovbo potniške ladje,

- "ISM kodeks" pomeni Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja, ki ga je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO) z Resolucijo skupščine A.741(18) z dne 4. novembra 1993,

- "popisovalec potnikov" pomeni osebo na obali, ki jo družba imenuje za izpolnjevanje obveznosti iz ISM kodeksa, ali osebo na obali, ki jo družba imenuje za odgovorno za hranjenje podatkov o osebah, vkrcanih na potniško ladjo družbe,

-"imenovani organ" pomeni pristojni organ države članice, ki je odgovoren za iskanje in reševanje ali skrbi za odpravljanje posledic nesreče,

-"navtična milja" pomeni 1 852 metrov,

-"zaščiteno morsko območje"pomeni morsko območje, zavarovano pred vplivi odprtega morja, na katerem ladja ni nikoli oddaljena več kot šest navtičnih milj od točke pribežališča, na kateri se brodolomci lahko izkrcajo, in kjer je zagotovljena bližina objektov za iskanje in reševanje,

- "linijski prevoz" pomeni zaporedje plovb ladje med dvema ali več istimi pristanišči bodisi:

(a) v skladu z objavljenim voznim redom bodisi

(b) plovb, ki so tako redne ali pogoste, da tvorijo prepoznavno sistematično zaporedje,

- "tretja država" pomeni katero koli državo, ki ni država članica.

Člen 3

Ta direktiva se uporablja za potniške ladje, razen za:

- vojne ladje in ladje za prevoz čet ter

- jahte za prosti čas, razen če imajo ali bodo imele posadko in prevažajo več kot dvanajst potnikov v komercialne namene.

Člen 4

1. Pred izplutjem katere koli potniške ladje iz pristanišča države članice je treba prešteti vse osebe na njej.

2. Pred izplutjem potniške ladje se število oseb na njej sporoči njenemu poveljniku in popisovalcu potnikov družbe ali sistemu družbe na obali, ki opravlja enako nalogo.

Člen 5

1. O vsaki potniški ladji, ki iz pristanišča države članice izpluje na plovbo, daljšo od dvajsetih milj od kraja izplutja, se zabeležijo naslednji podatki:

-priimki oseb na njej,

- njihova imena ali začetnice,

- spol,

-oznako starostne skupine (odrasel, otrok, dojenček) za vsako osebo ali starost ali leto rojstva,

- podatke o posebni negi ali pomoči v sili, kadar jih potnik navede prostovoljno.

2. Podatki se zberejo pred izplutjem in se sporočijo popisovalcu potnikov družbe ali sistemu družbe na obali, ki opravlja enako nalogo, najpozneje trideset minut po izplutju potniške ladje.

Člen 6

1. Vsaka država članica od družbe zahteva, da za vsako potniško ladjo, ki pluje pod njeno zastavo in izpluje iz pristanišča zunaj Skupnosti ter je namenjena v pristanišče znotraj Skupnosti, zagotovi podatke iz členov 4(1) in 5(1), kakor določata člena 4(2) in 5(2).

2. Vsaka država članica od družbe zahteva, da za vsako potniško ladjo, ki pluje pod zastavo tretje države in izpluje iz pristanišča izven Skupnosti ter je namenjena v pristanišče znotraj Skupnosti, zagotovi tako zbiranje in hranjenje podatkov iz členov 4(1) in 5(1), da so po potrebi na voljo imenovanemu organu zaradi iskanja in reševanja ter odpravljanja posledic nesreče.

3. Država članica lahko po zadevnih določbah SOLAS zagotovi izjemo ali odstopanje v zvezi s podatki za potniško ladjo, ki pluje pod njeno zastavo in pripluje v pristanišče znotraj Skupnosti iz pristanišča zunaj Skupnosti, le pod pogoji, določenimi v tej direktivi za izjeme ali odstopanja.

Člen 7

Pred izplutjem potniške ladje iz pristanišča države članice poveljnik zagotovi, da število oseb na njej ne presega števila oseb, ki jih sme prevažati potniška ladja.

Člen 8

Vsaka družba, ki prevzame odgovornost za plovbo potniške ladje, če tako določata člena 4 in 5:

- vzpostavi sistem za registriranje podatkov o potnikih. Sistem mora izpolnjevati merila iz člena 11,

- imenuje popisovalca potnikov, odgovornega za vodenje in prenos podatkov v sili ali pri odpravljanju posledic nesreče.

Družba zagotovi, da so podatki, ki jih zahteva ta direktiva, ves čas na voljo za prenos imenovanemu organu za iskanje in reševanje v sili ali pri odpravljanju posledic nesreče.

Osebni podatki, zbrani v skladu s členom 5, se ne hranijo dlje, kot je potrebno za namene te direktive.

Družba zagotovi, da se podatki o osebah, ki so navedle potrebo po posebni negi ali pomoči v sili, ustrezno zabeležijo in sporočijo poveljniku ladje pred izplutjem potniške ladje.

Člen 9

1. Država članica, iz pristanišča katere izpluje potniška ladja, lahko zniža mejo dvajsetih milj iz člena 5.

Vsako odločitev o znižanju meje za plovbo med dvema pristaniščema v različnih državah članicah sprejmeta zadevni državi članici skupno.

2. (a) Pri izvajanju člena 4(1) lahko Italijanska republika za linijske prevoze, ki prečkajo Messinsko ožino, sprejme predpise o štetju največjega dovoljenega števila oseb na potniški ladji, ki prevaža potniške vagone in cestna vozila, na podlagi največjega dovoljenega števila potnikov, ki jih lahko prevažajo potniški vagoni in vsa druga vozila na krovu, če oseb iz operativnih razlogov ni mogoče prešteti posamično. Veljavnost te določbe je omejena na štiri leta. O kakršnem koli podaljšanju tega roka se v skladu z odstavkom 3 odloča ob upoštevanju pridobljenih izkušenj.

(b) Država članica, iz katere pristanišča ladja izpluje, lahko potniške ladje, ki opravljajo linijske prevoze izključno v zaščitenih morskih območjih manj kakor eno uro med pristanki v pristanišču, izvzame iz obveznosti iz člena 4(2) o sporočanju števila oseb na krovu popisovalcu potnikov ali sistemu družbe na obali, ki opravlja enako nalogo.

(c) Država članica lahko potniške ladje, ki plujejo izključno v zaščitenih morskih območjih med dvema pristaniščema ali iz in v isto pristanišče brez vmesnih pristankov, izvzame iz obveznosti iz člena 5.

3. V okoliščinah iz odstavka 2 se uporabi naslednji postopek:

(a) država članica nemudoma obvesti Komisijo o svoji odločitvi glede izjeme ali odstopanja od zadevnih določb členov 4 in 5, pri čemer navede bistvene razloge zanjo;

(b) če v šestih mesecih po takšnem obvestilu Komisija meni, da takšna odločitev ni upravičena ali lahko škodi konkurenci, lahko v skladu s postopki iz člena 13 od države članice zahteva spremembo ali preklic njene odločitve.

4. Za linijske prevoze na območjih, kjer je letna verjetnost, da značilna višina valov preseže dva metra, manjša od 10 % in

- če plovba ne presega približno tridesetih milj od kraja izplutja ali

- kadar je osnovni namen prevoza zagotoviti redne povezave z oddaljenimi skupnostmi za običajne namene,

država članica, iz katere pristanišča plujejo potniške ladje na domačih plovbah, ali dve državi članici, med katerih pristanišči plujejo potniške ladje, lahko od Komisije zahteva(-ta) celotno ali delno odstopanje od te zahteve, če menita, da družbe ne morejo zabeležiti podatkov iz člena 5(1).

V ta namen predložijo dokaz o takšni neizvedljivosti. Poleg tega dokažejo, da so na območjih, na katerih plujejo takšne ladje, zagotovljeno vodenje plovbe z obale in zanesljive vremenske napovedi ter da so na voljo primerni in zadostni objekti za iskanje in reševanje. Odstopanja, zagotovljena po tem odstavku, ne smejo škoditi konkurenci.

Odločitev se sprejme v skladu s postopkom iz člena 13.

5. Država članica ne sme, sklicujoč se na to direktivo, zagotoviti izjem ali odstopanj nobeni potniški ladji, ki pluje iz njenega pristanišča pod zastavo tretje države, podpisnice konvencije SOLAS, kadar po zadevnih določbah konvencije SOLAS ne privoli v uporabo takšnih izjem.

Člen 10

Države članice odobrijo sistem registriranja, vzpostavljen v skladu s členom 8.

Države članice na svojem ozemlju vsaj naključno pregledajo pravilno delovanje sistema registriranja, vzpostavljenega na podlagi te direktive.

Vsaka država članica imenuje organ, ki mu družbe iz člena 8 sporočajo v tej direktivi zahtevane podatke.

Člen 11

1. Za namene te direktive mora sistem registriranja izpolnjevati naslednja funkcionalna merila:

(i) čitljivost:

zahtevani podatki morajo biti lahko čitljivi,

(ii) dostopnost:

zahtevani podatki morajo biti lahko dostopni imenovanim organom, za katere je bistven podatek, vsebovan v sistemu,

(iii) uporabnost:

sistem mora biti načrtovan tako, da ne povzroča nikakršnih nepotrebnih zamud pri vkrcanju in/ali izkrcanju potnikov iz plovila;

(iv) varnost:

podatki morajo biti primerno zavarovani pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali izgubo ali nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali dostopom.

2. Treba se je izogniti kopičenju sistemov na istih ali podobnih progah.

Člen 12

Brez poseganja v postopke za spreminjanje konvencije SOLAS se ta direktiva lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 13, da se za namen te direktive in brez razširitve področja njene uporabe zagotovi uporaba sprememb konvencije SOLAS v zvezi s sistemom registriranja, ki so začele veljati po sprejetju te direktive.

Člen 13

Komisiji pomaga odbor, ustanovljen po členu 12(1) Direktive 93/75/EGS. Odbor deluje v skladu s postopkom iz odstavkov 2 in 3 navedenega člena.

Člen 14

Države članice določijo sisteme kazni za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev uporabe teh kazni. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 15

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. januarja 1999. O tem takoj obvestijo Komisijo. Člen 5 se začne uporabljati najpozneje 1. januarja 2000.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

3. Države članice nemudoma predložijo Komisiji besedila vseh predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 16

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po njeni objavi.

Člen 17

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 18. junija 1998

Za Svet

Predsednik

G. Strang

1 UL C 31, 31.1.1997, str. 5 in UL C 275, 11.9.1997, str. 7.

2 UL C 206, 7.7.1997, str. 111.

3 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. maja 1997 (UL C 138, 16.6.1998, str. 31), Skupno stališče Sveta z dne 11. decembra 1997 (UL C 23, 23.1.1998, str. 17) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 11. marca 1998 (UL C 104, 6.4.1998).

4 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

5 UL L 247, 5.10.1993, str. 19.