31998L0021Uradni list L 119 , 22/04/1998 str. 0015 - 0015


Direktiva Komisije 98/21/ES

z dne 8. aprila 1998

o spremembi Direktive Sveta 93/16/EGS o olajšanju prostega gibanja zdravnikov in o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 49, člena 57(1) in (2), prvi in tretji stavek, in člena 66 Pogodbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/16/EGS z dne 5. aprila 1993 o olajšanju prostega gibanja zdravnikov in o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/50/ES [2] Evropskega parlamenta in Sveta, in zlasti člena 44a Direktive,

ker je Nizozemska utemeljeno zahtevala spremembo poimenovanja medicine dela za to državo članico v seznamu specializacij v medicini za dve ali več držav članic;

ker sta Belgija in Luksemburg utemeljeno zahtevala, da se medicina dela za ti državi članici vključi v seznam specializacij v medicini za dve ali več držav članic;

ker je Švedska utemeljeno zahtevala, da se za to državo članico v seznam specializacij v medicini za dve ali več držav članic vključi socialna medicina;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Odbora visokih uradnikov za javno zdravje, ki ga je Svet ustanovil s Sklepom 75/365/EGS [3],

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 7(2) Direktive 93/16/EGS se spremeni kot sledi:

(a) Pod

"medicina dela"

se doda:

"Belgija: médicine du travail/arbeidsgeneeskunde,

Luksemburg: médicine du travail."

(b) Pod "medicina dela" se pri "Nizozemska" poimenovanje "arbeids- en bedrijfsgeneeskunde" nadomesti s poimenovanjem "arbeid en gezondheid".

(c) Pod

"socialna medicina"

se doda naslednje:

"Švedska: Socialmedicin."

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 31. decembra 1998. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Predpisi sprejeti na podlagi tega odstavka, vsebujejo sklic na to direktivo ali pa se sklic nanjo navede ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. aprila 1998

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 165, 7.7.1993, str. 1.

[2] UL L 291, 24.10.1997, str. 35.

[3] UL L 167, 30.6.1975, str. 19.

--------------------------------------------------