31998D0542Uradni list L 254 , 16/09/1998 str. 0028 - 0031


Odločba Komisije

z dne 4. septembra 1998

o skupnem tehničnem predpisu za zahteve pri uporabi telefonije za javne vseevropske celične digitalne kopenske mobilne komunikacije, II. faza (2. izdaja)

(notificirana pod dokumentarno številko K(1998) 2561)

(Besedilo velja za EGP)

(98/542/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/13/ES z dne 12. februarja 1998 v zvezi s telekomunikacijsko terminalsko opremo in opremo satelitskih zemeljskih postaj,vključno z medsebojnim priznavanjem njune skladnosti [1], in zlasti druge alinee člena 7(2) Direktive,

ker je Komisija sprejela ukrep, ki opredeljuje tip terminalske opreme, za katero se zahteva skupni tehnični predpis, in s tem povezano izjavo o področju uporabe, v skladu s prvo alineo člena 7(2);

ker naj se sprejmejo ustrezni usklajeni standardi ali deli standardov za izvajanje bistvenih zahtev, ki jih je treba preoblikovati v skupne tehnične predpise;

ker je zaradi zagotovitve neprekinjenega dostopa do trgov za proizvajalce treba določiti prehodne določbe v zvezi z opremo, odobreno skladno z Odločbo Komisije 96/629/ES [2];

ker naj se Odločba 96/629/ES razveljavi ob koncu prehodnega obdobja;

ker naj se Odločba Komisije 97/527/ES [3] razveljavi 24. oktobra 1998;

ker je bil predlog v skladu s členom 29(2) predložen Odboru za odobritev telekomunikacijske opreme (ACTE);

ker je skupni tehnični predpis, sprejet s to odločbo, v skladu z mnenjem Odbora za odobritev telekomunikacijske opreme,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Ta odločba se uporablja za terminalsko opremo, ki je namenjena priključevanju na javno telekomunikacijsko omrežje in spada na področje uporabe usklajenega standarda iz člena 2(1).

2. Ta odločba uvaja skupni tehnični predpis, ki zajema zahteve pri uporabi telefonije za terminalsko opremo za vseevropsko celično digitalno kopensko mobilno telekomunikacijsko omrežje, ki vključuje modulacijo s konstantno ovojnico in deluje v frekvenčnem pasu 900 MHz z medkanalskim razmikom 200 kHz ter podpira prometne kanale v skladu z načelom TDMA (časovno porazdeljeni sodostop).

Člen 2

1. Skupni tehnični predpis vključuje usklajeni standard, ki ga je pripravil ustrezni standardizacijski organ in pri tem, kolikor je mogoče, upošteval bistvene zahteve iz člena 5(g) Direktive 98/13/ES. Sklicevanje na standard je določeno v Prilogi I. Veljavni deli so navedeni v Prilogi II.

2. Terminalska oprema iz te odločbe ustreza skupnemu tehničnemu predpisu iz odstavka 1, izpolnjuje bistvene zahteve iz člena 5(a) in (b) Direktive 98/13/ES ter zahteve vseh drugih veljavnih direktiv, zlasti direktiv Sveta 73/23/EGS [4] in 89/336/EGS [5].

Člen 3

Priglašeni organi, pristojni za izvajanje postopkov iz člena 10 Direktive 98/13/ES, v zvezi s terminalsko opremo iz člena 1(1) te odločbe, uporabijo ali zagotovijo uporabo veljavnih delov usklajenega standarda iz člena 2(1) po začetku veljavnosti te odločbe.

Člen 4

1. Odločba 96/629/ES se razveljavi 4. decembra 1998.

2. Terminalska oprema, odobrena na podlagi Odločbe 96/629/ES, se lahko še naprej daje na trg in uporablja.

3. Odločba 97/527/ES se razveljavi z učinkom od 24. oktobra 1998.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. septembra 1998

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 74, 12.3.1998, str. 1.

[2] UL L 282, 1.11.1996, str. 75.

[3] UL L 215, 7.8.1997, str. 57.

[4] UL L 77, 26.3.1973, str. 29.

[5] UL L 139, 23.5.1989, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Sklicevanje na veljavni usklajeni standard

Usklajeni standard iz člena 2 te odločbe je:

European digital cellular telecommunications systems (phase 2); Attachment requirements for global system for mobile communications (GSM) mobile stations; Telephony

(Evropski sistemi digitalnih celičnih telekomunikacij (faza 2); Priključitvene specifikacije za globalni sistem mobilnih postaj za mobilne komunikacije (GSM); Telefonija)

ETSI

Evropski institut za telekomunikacijske standarde

Sekretariat ETSI

TBR 20, 3. izdaja, februar 1998

(brez predgovora)

Dodatne informacije

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde je priznan v skladu z Direktivo Sveta 83/189/EGS [1].

Navedeni usklajeni standard je izdelan v skladu s pooblastilom, podeljenim skladno z ustreznimi postopki Direktive 83/189/EGS.

Celotno besedilo zgoraj navedenega usklajenega standarda je mogoče dobiti na naslovih:

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde 650 route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex | Evropska komisija DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7), Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels |

ali pri kateri koli drugi organizaciji, odgovorni za objavo standardov ETSI, katerih seznam je na voljo na spletni strani www.ispo.cec.be.

[1] UL L 109, 26.4.1983, str. 8.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Veljavni deli TBR 20

Zahteva TBR 20 | Zahteva TBR 20 | Zahteva TBR 20 | Zahteva TBR 20 | Zahteva TBR 20 | Zahteva TBR 20 |

14.4.3 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.5.1 |

30.6.2 | 30.7.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.7 |

32.8 | 32.9 | | | | |

--------------------------------------------------