31998D0500Uradni list L 225 , 12/08/1998 str. 0027 - 0028


Sklep Komisije

z dne 20. maja 1998

o ustanovitvi Odborov sektorskega dialoga med socialnimi partnerji na evropski ravni

(notificirano pod dokumentarno številko K(1998) 2334)

(Besedilo se nanaša na EGP)

(98/500/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ker člen 118(b) Pogodbe določa, da si mora Komisija prizadevati za razvoj dialoga med socialnimi partnerji na evropski ravni, ki lahko pripelje do pogodbene ureditve odnosov, če je po mnenju partnerjev zaželena;

ker točka 12 Listine Skupnosti o temeljnih pravicah delavcev določa, da morajo imeti delodajalci ali delodajalske organizacije na eni strani in organizacije delavcev na drugi strani pravico, da se pod pogoji, določenimi v nacionalni zakonodaji in praksi, pogajajo in sklepajo kolektivne pogodbe. Dialog, ki se bo razvil med obema stranema na evropski ravni, lahko pripelje do pogodbene ureditve odnosov, zlasti na ravni poklicev in na sektorski ravni, če so po mnenju partnerjev zaželeni;

ker so kot odgovor na sporočilo z dne 18. septembra 1996 v zvezi z razvojem socialnega dialoga na ravni Skupnosti [1] vse vpletene strani odločno podprle predlog Komisije, da se okrepi sektorski socialni dialog;

ker je Evropski parlament odgovoril na to sporočilo Komisije z Resolucijo z dne 18. julija 1997 [2], v kateri je opozoril, da je treba sektorskemu dialogu dati poseben pomen, saj je v njegovem okviru mogoče najbolje oceniti vpliv regulacije in/ali deregulacije na zaposlenost v gospodarskih sektorjih;

ker je Ekonomsko-socialni odbor odgovoril na to sporočilo Komisije z mnenjem z dne 29. januarja 1997 [3], v katerem ugotavlja, da mora biti sektorski dialog stvaren, učinkovit in pravilno usmerjen;

ker stanje v različnih državah članicah jasno kaže potrebo po dejavnem sodelovanju socialnih partnerjev v razpravah o zboljšanju življenjskih in delovnih razmer v njihovem sektorju; ker je odbor za sektorski dialog pri Komisiji najprimernejši način za zagotovitev takega sodelovanja, tako da se na ravni Skupnosti oblikuje reprezentativni forum, v katerem so zastopani socialno-ekonomski interesi;

ker si mora Komisija prizadevati zagotoviti, da članstvo in dejavnosti odborov sektorskega dialoga prispevajo k spodbujanju enakopravnosti žensk in moških;

ker se sedanji skupni odbori nadomestijo z odbori sektorskega dialoga; ker je torej treba razveljaviti sklepe o ustanovitvi teh odborov,

SKLENILA:

Člen 1

Odbori sektorskega dialoga (v nadaljnjem besedilu "Odbori") se ustanovijo v tistih sektorjih, v katerih socialni partnerji skupaj zahtevajo sodelovanje na evropski ravni in v katerih organizacije, ki zastopajo socialne partnerje, izpolnjujejo naslednja merila:

(a) so povezane z določenimi sektorji ali kategorijami in organizirane na evropski ravni;

(b) sestavljajo jih organizacije, ki so same integralen in priznan del struktur socialnih partnerjev v državah članicah in lahko sklepajo sporazume ter zastopajo več držav članic;

(c) so ustrezno organizirane, da lahko zagotovijo učinkovito sodelovanje v delu odborov.

Člen 2

Glede na sektor dejavnosti, za katerega je ustanovljen, mora vsak Odbor

(a) biti vprašan za mnenje o razvoju na ravni Skupnosti, ki ima socialne posledice; in

(b) razvijati in spodbujati socialni dialog na sektorski ravni.

Člen 3

Na sestankih vsakega od odborov sodeluje skupaj največ 40 predstavnikov socialnih partnerjev, pri čemer sta delegaciji predstavnikov delodajalcev in delavcev enako številčni.

Člen 4

Predstavnike na sestanke odborov povabi Komisija na predlog organizacij socialnih partnerjev, ki so vložile zahtevo iz člena 1.

Člen 5

1. Vsak odbor pripravi lasten poslovnik v sodelovanju s Komisijo.

2. Odboru predseduje predstavnik delegacije delodajalcev ali delavcev ali, na skupno zahtevo obeh delegacij, predstavnik Komisije.

3. Odbor se sestane vsaj enkrat letno. Dnevnice in potne stroške za vsak sestanek dobi največ 30 predstavnikov socialnih partnerjev.

4. Komisija redno pregleduje delovanje odborov in opravljanje njihovih dejavnosti v različnih sektorjih, pri čemer se posvetuje s socialnimi partnerji.

Člen 6

Če Komisija obvesti odbor, da je predmet razprave zaupna zadeva, so člani odbora, ne glede na člen 214 Pogodbe, zavezani, da ne razkrijejo nobenega podatka, pridobljenega na sestankih odbora ali sekretariata.

Člen 7

1. Odbori sektorskega dialoga nadomestijo sedanje skupne odbore, in sicer:

(a) Skupni odbor za pomorski promet, ustanovljen s Sklepom Komisije 87/467/EGS [4];

(b) Skupni odbor za civilni letalski promet, ustanovljen s Sklepom Komisije 90/449/EGS [5];

(c) Skupni odbor za rečno plovbo, ustanovljen s Sklepom Komisije 80/991/EGS [6];

(d) Skupni odbor za cestni promet, ustanovljen s Sklepom Komisije 85/516/EGS [7];

(e) Skupni odbor za železnice, ustanovljen s Sklepom Komisije 85/13/EGS [8];

(f) Skupni odbor za telekomunikacijske storitve, ustanovljen s Sklepom Komisije 90/450/EGS [9];

(g) Skupni odbor za socialne probleme delavcev v kmetijstvu, ustanovljen s Sklepom Komisije 74/442/EGS [10];

(h) Skupni odbor za socialne probleme v morskem ribištvu, ustanovljen s Sklepom Komisije 74/441/EGS [11];

(i) Skupni odbor za poštne storitve, ustanovljen s Sklepom Komisije 94/595/EGS [12].

Odbori, ustanovljeni z navedenimi sklepi, opravljajo funkcijo, dokler ne začnejo delovati Odbori sektorskega dialoga, ustanovljeni s tem sklepom, nikakor pa po 31. decembru 1998.

2. Ob upoštevanju člena 1 Odbor za sektorski dialog nadomesti tudi druge neformalne delovne skupine, s pomočjo katerih je Komisija do sedaj spodbujala socialni dialog v sektorjih, ki niso bili vključeni v sklep Komisije o ustanovitvi skupnega odbora.

3. Sklepi iz točk (a) do (i) odstavka 1 se s 1. januarjem 1999 razveljavijo.

V Bruslju, 20. maja 1998

Za Komisijo

Pádraig Flynn

Član Komisije

[1] KOM(96) 448 dokončno.

[2] UL C 286, 22.9.1997, str. 338.

[3] UL C 89, 19.3.1997, str. 27.

[4] UL L 253, 4.9.1987, str. 20.

[5] UL L 230, 24.8.1990, str. 22.

[6] UL L 297, 6.11.1980, str. 28.

[7] UL L 317, 28.11.1985, str. 33.

[8] UL L 8, 10.1.1985, str. 26.

[9] UL L 230, 24.8.1990, str. 25.

[10] UL L 243, 5.9.1974, str. 22.

[11] UL L 243, 5.9.1974, str. 19.

[12] UL L 225, 31.8.1994, str. 31.

--------------------------------------------------