31998D0294Uradni list L 131 , 05/05/1998 str. 0032 - 0033


Odločba Komisije

z dne 22. aprila 1998

o dajanju v promet gensko spremenjene koruze (Zea mays L., linija MON 810) na podlagi Direktive Sveta 90/220/EGS

(Besedilo velja za EGP)

(98/294/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/220/EGS z dne 23. aprila 1990 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/35/ES [2], in zlasti člena 13 Direktive,

ker členi 10 do 18 Direktive 90/220/EGS določajo postopek Skupnosti, ki pristojnim organom držav članic omogoča, da dovolijo dajanje v promet proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljeni;

ker je bila pri pristojnem organu Francije vložena prijava za dajanje v promet takega proizvoda;

ker je pristojni organ Francije Komisiji predložil dokumentacijo s pozitivnim mnenjem;

ker so pristojni organi drugih držav članic ugovarjali zoper zadevno prijavo;

ker je prijavitelj naknadno spremenil v prvotni dokumentaciji predlagano označevanje takole:

- na vseh vrečah s semenom se navede, da vsebujejo semena koruze, ki so bila pridobljena z gensko spremembo, da bi bila koruza odporna z izražanjem toksina iz bacillus thuringiensis,

- vsem kupcem takega semena so dana na voljo tehnična navodila, ki vsebujejo izčrpne informacije o razvoju, načinu delovanja in uporabi semen, vključno z navedbami o uporabi genskih metod spreminjanja pri njihovem razvoju in nujnosti predpisane prakse pri ravnanju s semenom, odpornim proti insektom,

- evropske trgovce z žitom se obvesti o dovoljenju linije koruze MON 810 in se jim predloži izčrpne podatke o proizvodu,

- mednarodne trgovce s koruzo v državah, kjer je proizvodnja linije koruze MON 810 dovoljena, se obvesti, da je bila proizvodnja te koruze dovoljena, da je bila razvita z uporabo genskih metod spreminjanja in, da lahko pošiljke zrnja vsebujejo gensko spremenjeno zrnje,

- mednarodne trgovce in pristojne organe držav izvoznic koruze se obvesti, da mora biti vsaka navedba v spremni dokumentaciji mednarodnih pošiljk v skladu z zahtevami Direktive 90/220/EGS,

- priporoča se, da je v spremni dokumentaciji mednarodnih pošiljk navedeno opozorilo "lahko vsebuje gensko spremenjeno zrnje"

ker je prijavitelj določil strategijo ravnanja za zmanjšanje razvoja odpornosti proti insektom na najmanjšo možno mero in ponudil, da Komisijo in/ali pristojne organe držav članic obvešča o rezultatih ustreznih nadzornih ukrepov;

ker mora zato v skladu s členom 13(3) Direktive 90/220/EGS Komisija sprejeti odločbo po postopku iz člena 21 navedene direktive;

ker je Komisija zaprosila za mnenje o tej prijavi pristojne znanstvene odbore, ustanovljene s Sklepom Komisije 97/579/ES [3]; ker je Znanstveni odbor za rastline 10. februarja 1998 podal mnenje, v katerem je prišel do zaključka, da ni nobenega razloga za domnevo, da bi dajanje v promet tega proizvoda predstavljalo nevarnost za zdravje ljudi ali okolje;

ker je Komisija ob upoštevanju določb Direktive 90/220/EGS, informacij iz predložene dokumentacije in mnenja Znanstvenega odbora za rastline proučila vse predložene ugovore in prišla do zaključka, da ni nobenega razloga za domnevo, da bi vnos gena cryIA (b) v koruzo, ki kodira zaščito proti insektom, predstavljal nevarnost zdravje ljudi ali okolje;

ker člena 11(6) in 16(1) Direktive 90/220/EGS vsebujeta dodatne zaščitne določbe, če so na voljo nove informacije o varnosti proizvoda;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega skladno s členom 21 Direktive 90/220/EGS

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Brez poseganja v drugo zakonodajo Skupnosti, zlasti direktivi Sveta 66/402/EGS [4] in 70/457/EGS [5] in Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta [6] ter določbe odstavka 2 tega člena, pristojni organi Francije dovolijo dajanje v promet naslednjega proizvoda, ki ga je prijavilo podjetje Monsanto Europe SA (Ref. C/F/95/12-02):

sorodne linije in hibride, dobljene iz linije koruze MON 810, ki vsebuje gen cryIA (b) iz Bacillus thuringiensis podvrsta kurstaki, ki ga nadzoruje izboljšani 35S promotor iz mozaičnega virusa cvetače in intron iz gena, ki kodira toplotni šok protein 70 iz koruze.

2. Dovoljenje se razteza tudi na vse potomce, pridobljene s križanjem proizvoda s katerokoli tradicionalno gojeno koruzo.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. aprila 1998

Za Komisijo

Ritt Bjerregaard

Član Komisije

[1] UL L 117, 8.5.1990, str. 15.

[2] UL L 169, 27.6.1997, str. 72.

[3] UL L 237, 28.8.1997, str. 18.

[4] UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66.

[5] UL L 225, 12.10.1970, str. 1.

[6] UL L 43, 14.2.1997, str. 1.

--------------------------------------------------