31998D0292Uradni list L 131 , 05/05/1998 str. 0028 - 0029


Odločba Komisije

z dne 22. aprila 1998

o dajanju gensko spremenjene koruze (Zea mays L. linija Bt-11) na podlagi Direktive Sveta 90/220/EGS na trg

(Besedilo velja za EGP)

(98/292/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/220/EGS z dne 23. aprila 1990 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/35/ES [2], in zlasti člena 13 Direktive,

ker členi 10 do 18 Direktive 90/220/EGS določajo postopek Skupnosti, ki pristojnim organom države članice omogoča, da odobrijo dajanje proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so sestavljeni iz njih, na trg;

ker se je prijava o dajanju takega proizvoda na trg vložila pri pristojnih organih Združenega kraljestva;

ker je bil proizvod prijavljen, kakor da se bo pri uvozu in skladiščenju v okolju z njim ravnalo v skladu z njegovo uporabo kot živalsko krmo ter za proizvodnjo industrijskih in živilskih proizvodov, ne pa za nadaljnjo proizvodnjo zrnja;

ker so pristojni organi Združenega kraljestva o tem Komisiji naknadno poslali dokumentacijo z ugodnim mnenjem;

ker so pristojni organi drugih držav članic podali ugovore na navedeno dokumentacijo;

ker je prijavitelj, zato ker bo proizvod prišel na trg Skupnosti pomešan z drugim zrnjem koruze, vključno z zrnjem negensko spremenjene koruze, naknadno spremenil predlagano označevanje v prvotnem dosjeju, kakor sledi:

- izvoznikom iz držav, v katerih proizvod pridelujejo, uvoznikom v Skupnost ter živilskopredelovalni industriji in industriji predelave krme v Skupnosti se bo predložila proizvodna dokumentacija, ki jih bo seznanila s tem, da je lahko proizvod prisoten v pošiljkah koruze v razsutem stanju,

- predložena proizvodna dokumentacija bo med drugim vsebovala informacijo, da je bil proizvod proizveden z gensko spremembo, kakor tudi informacije o možnih uporabah proizvoda,

- v proizvodni dokumentaciji bo prav tako navedeno, da se lahko v Skupnosti uporabljajo posebne zahteve glede označevanja za proizvode, pridobljene iz koruze linije Bt-11;

ker je prijavitelj naknadno dopolnil prvotno dokumentacijo z dodatnimi informacijami;

ker mora Komisija v skladu s členom 13(3) Direktive 90/220/EGS sprejeti sklep v skladu s postopkom, določenim v členu 21 navedene direktive;

ker je Komisija ustrezne znanstvene odbore, ustanovljene s Sklepom Komisije 97/579/ES [3], zaprosila za mnenje o tej dokumentaciji; ker je Znanstveni odbor za rastline 10. februarja 1998 dal mnenje, da ni nobenega razloga za domnevo, da bi uvoz tega proizvoda za enako uporabo kot katero koli drugo koruzno zrnje verjetno škodljivo vplival na zdravje ljudi in okolje;

ker je Komisija po proučitvi vsakega od ugovorov, danih glede na določbe Direktive 90/220/EGS, informacij, predloženih v dokumentaciji, ter mnenja Znanstvenega odbora za rastline ugotovila, da ni nobenega razloga za domnevo, da bo prišlo do kakršnih koli škodljivih učinkov na zdravje ljudi ali okolje zaradi vnosa sintetičnega gena cryIA (b), ki kaže odpornost proti nekaterimi škodljivimi vrstami metuljev, in sintetičnega pat gena, ki kaže povečano toleranco do glufosinat-amonijevih herbicidov, v koruzo;

ker člen 11(6) in člen 16(1) Direktive 90/220/EGS) zagotavljata dodatne zaščitne ukrepe za primer, da bodo na voljo nove informacije o tveganjih, ki jih predstavlja proizvod;

ker so ukrepi, predvideni v tej direktivi, v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega po členu 21 Direktive 90/220/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Brez poseganja v drugo zakonodajo Skupnosti, zlasti Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta [4], ter ob upoštevanju odstavkov 2 in 3 tega člena, pristojni organi Združenega kraljestva dajejo dovoljenje za dajanje na trg naslednjega proizvoda, ki ga je prijavilo podjetje Novartis Seeds Inc. (Ref. C/GB/96/M4/1):

zrnje gensko spremenjene koruze linije Bt-11, ki vsebuje:

(a) sintetično različico gena cryIA (b), pridobljenega iz Bacillus thrungiensis, podvrsta kurstaki, sev HD1, pod nadzorom promoterja 35S iz cvetačnega mozaičnega virusa, in introna IVS 6 iz gena dehidrogenaze koruznega alkohola ter terminatorja sekvence nopalin-sintaze Agrobacterium tumefaciens, in

(b) sintetično verzijo pat gena, pridobljenega iz Streptomyces viridochromogenes, pod nadzorom promoterja 35S iz cvetačnega mozaičnega virusa, introna IVS 2 iz gena dehidrogenaze koruznega alkohola ter terminatorja sekvence nopalin-sintaze Agrobacterium tumefaciens.

2. Dovoljenje vključuje zrnje potomcev, pridobljenih iz križanja koruze linije Bt-11 s katero koli tradicionalno vzgojeno koruzo, uvoženo v Skupnost.

3. Dovoljenje vključuje dajanje proizvoda na trg za uporabo kot katero koli drugo koruzno zrnje, vendar ne za pridelavo.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. aprila 1998

Za Komisijo

Ritt Bjerregaard

Članica Komisije

[1] UL L 117, 8.5.1990, str. 15.

[2] UL L 169, 27.6.1997, str. 72.

[3] UL L 237, 28.8.1997, str. 18.

[4] UL L 43, 14.2.1997, str. 1.

--------------------------------------------------