31998D0149Uradni list L 049 , 19/02/1998 str. 0001 - 0002


Sklep Sveta in Komisije

z dne 26. januarja 1998

o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Ukrajino na drugi strani [1]

(98/149/ES, ESPJ, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE,

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti njenega člena 54(2), zadnjega stavka člena 57(2) ter členov 66, 73c(2), 75, 84(2), 99, 100, 113 in 235 v povezavi z drugim stavkom člena 228(2) in drugim pododstavkom člena 228(3),

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, zlasti njenega člena 95,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti njenega drugega odstavka člena 101,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

po posvetovanju s posvetovalnim odborom ESPJ in po pridobitvi soglasja Sveta,

ob upoštevanju odobritve Sveta v skladu s členom 101 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ker bo sklenitev Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Ukrajino na drugi strani, podpisanega v Luxembourgu 14. junija 1994 prispevalo k uresničevanju ciljev Evropskih skupnosti;

ker je namen tega sporazuma krepiti vezi iz Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Zvezo sovjetskih socialističnih republik o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisanega 18. decembra 1989 in sprejetega s sklepom 90/116/EGS [3];

ker določene obveznosti Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki so izven obsega trgovinske politike Skupnosti, vplivajo ali bi utegnile vplivati na režim, ki ga določajo prejeti akti Skupnosti glede pravice do ustanavljanja sedeža, prometa in obravnavanja podjetij;

ker ta sporazum nalaga Evropski skupnosti določene obveznosti glede pretoka kapitala in plačil med Skupnostjo in Ukrajino;

ker če poleg tega ta sporazum vpliva na Direktivo Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o enotnem sistemu obdavčenja za združitve, delitve, prenos sredstev in izmenjavo delnic gospodarskih družb različnih držav članic [4] in Direktivo Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčenja za matične gospodarske družbe in podružnice različnih držav članic [5], ki temeljita na členu 100 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, naj se kot pravna podlaga uporablja ta člen;

ker nekatere določbe tega sporazuma Skupnosti nalagajo obveznosti na področju nudenja storitev, ki presegajo okvir čezmejnih storitev;

ker za nekatere določbe tega sporazuma, ki jih mora izvajati Skupnost, Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti ne predvideva posebnih pooblastil, se je torej treba ravnati po členu 235 Pogodbe,

SKLENILA:

Člen 1

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Ukrajino na drugi strani skupaj s Protokolom, izjavami in izmenjavo pisem se sprejme v imenu Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Besedila so priloga temu sklepu.

Člen 2

1. Stališče Skupnosti in Sveta za sodelovanje ter Odbora za sodelovanje določi Svet na predlog Komisije, ali kadar je to primerno, Komisija, v vsakem primeru v skladu z ustreznimi določbami pogodb o ustanovitvi Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

2. V skladu s členom 86 Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju predseduje Svetu za sodelovanje predsednik Sveta, ki predstavi stališče Skupnosti. V skladu s poslovnikom Odboru za sodelovanje predseduje član Komisije, ki predstavi stališče Komisije.

3. Odločitev o objavi priporočil Sveta za sodelovanje in Odbora za sodelovanje v Uradnem listu Evropskih skupnosti za vsak primer posebej sprejmeta Svet in Komisija.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Evropske skupnosti izda notifikacijo, predvideno v členu 108 Sporazuma [6]. V imenu Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropske skupnosti za atomsko energijo izda notifikacijo predsednik Komisije.

V Bruslju, 26. januarja 1998

Za Komisijo

J. Santer

Predsednik

Za Svet

Predsednik

R. Cook

[1] Ta sporazum o partnerstvu in sodelovanju so z Ukrajino podpisale 14. junija 1994 Evropske skupnosti in tedanjih dvanajst držav članic. Po širitvi je bil z Ukrajino 10. aprila 1997 podpisan dodatni protokol, da se omogoči Republiki Avstriji, Republiki Finski in Kraljevini Švedski postati članice Sporazuma skupaj z ostalimi dvanajstimi državami članicami in da postaneta švedska in finska jezikovna verzija sporazuma uradni besedili.Po koncu potrebnih postopkov so se Skupnosti in njene države članice odločile, da — po sklenitvi tega sporazuma o partnerstvu — dodatni protokol začasno uporabljajo v skladu z njegovim členom 4, dokler ne začne veljati dodatni protokol. Torej je besedilo sporazuma o partnerstvu iz finske in švedske izdaje uradnega lista tisto, ki je postalo uradno z dodatnim protokolom.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju z Ukrajino bo začel veljati 1. marca 1998, ker so stranke dokončale notifikacije glede konca postopkov iz člena 108, drugi odstavek Sporazuma do 29. januarja 1998.

[2] UL C 339, 18.12.1995, str. 42.

[3] UL L 68, 15.03.1990, str. 1.

[4] UL L 225, 20.08.1990, str. 1.

[5] UL L 225, 20.08.1990, str. 6.

[6] Dan začetka veljavnosti začasnega Sporazuma bo Generalni sekretariat Sveta objavil v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------