31997R0323Uradni list L 052 , 22/02/1997 str. 0008 - 0009


Uredba Komisije (ES) št. 323/97

z dne 21. februarja 1997

o spremembah Uredbe (ES) št. 2406/96 o določitvi skupnih tržnih standardov za nekatere ribiške proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3759/92 z dne 17. decembra 1992 o skupni ureditvi trga z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3318/94 [2], zlasti člena 2(4),

ker Uredba Sveta (ES) št. 2406/96 [3] uvaja zlasti novo lestvico velikostnih razredov za sled vrste Clupea harengus; ker ta nova lestvica za sled v Baltiku uvaja določeno velikost za proizvode, ulovljene in iztovorjene severno od zemljepisne širine 59°30', vendar ne zajema velikosti, ki je bila prej v veljavi po vsem Baltiku;

ker ta opustitev ne upošteva proizvodnih in prodajnih pogojev za sled, ujet v Baltiku južno od zemljepisne širine 59°30'; ker naj bi zato uvedli ustrezen velikostni razred za ta proizvod tako, da bi v ta namen spremenili Uredbo (ES) št. 2406/96;

ker bo ta sprememba vsebovala tehnično prilagoditev skupnim tržnim standardom, kakor je to določeno v členu 2(4) Uredbe (EGS) št. 3759/92;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2406/96 se lestvica velikostnih razredov, ki veljajo za sled (Clupea harengus) v Baltiku, spremeni skladno s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1997.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. februarja 1997

Za Komisijo

Emma Bonino

Članica Komisije

[1] UL L 388, 31.12.1992, str. 1.

[2] UL L 350, 31.12.1994, str. 15.

[3] UL L 334, 23.12.1996, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Sprememba lestvice kategorij velikosti za sled v Baltiku

Vrste | Velikost | kg/ribe | Število rib/kg |

sled (Clupea harengus) | 1 | 0,25 in več | 4 ali manj |

2 | 0,125 do 0,25 | 5 do 8 |

3 | 0,085 do 0,125 | 9 do 11 |

4(a) | 0,05 do 0,085 | 12 do 20 |

sled v Baltiku, ujet in iztovorjen, južno od 59°30' | (b) | 0,036 do 0,085 | 12 do 27 |

sled v Baltiku, ujet in iztovorjen, severno od 59°30' | 5 | 0,031 do 0,085 | 12 do 32 |

--------------------------------------------------