31997L0079Uradni list L 024 , 30/01/1998 str. 0031 - 0032


Direktiva Sveta 97/79/ES

z dne 18. decembra 1997

o spremembah Direktiv 71/118/EGS, 72/462/EGS, 85/73/EGS, 91/67/EGS, 91/492/EGS, 91/493/EGS, 92/45/EGS in 92/118/EGS glede organizacije veterinarskih pregledov za proizvode, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je bila Direktiva Sveta 90/675/EGS o načelih, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov za proizvode, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav [4], zaradi jasnosti in preglednosti razveljavljena in jo je nadomestila Direktiva 97/78/ES [5];

ker ima zamenjava Direktive 90/675/EGS z Direktivo 97/78/ES posledice za obstoječa besedila naslednjih direktiv Sveta:

- Direktive 71/118/EGS z dne 15. februarja 1971 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na proizvodnjo in dajanje na trg svežega mesa perutnine [6],

- Direktive 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskimi oziroma inšpekcijskimi pregledi ob uvozu goveda, ovc in koz ter prašičev, svežega mesa ali mesnih izdelkov iz tretjih držav [7],

- Direktive 85/73/EGS z dne 29. januarja 1985 o financiranju veterinarskih in inšpekcijskih pregledov in kontrol, ki jih zajemajo Direktive 89/662/EGS, 90/425/EGS, 90/675/EGS in 91/496/EGS (spremenjene in prečiščene) [8],

- Direktive 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo dajanje na trg živali in proizvodov iz ribogojstva [9],

- Direktive 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo živih školjk in njihovo dajanje na trg [10],

- Direktive 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo ribiških proizvodov in njihovo dajanje na trg [11],

- Direktive 92/45/EGS z dne 16. junija 1992 o problemih javnega zdravstva in zdravstvenega varstva živali v zvezi z ubijanjem divjadi in dajanjem na trg mesa divjadi [12],

- Direktive 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnega zdravstva, ki urejajo trgovino s proizvodi, za katere ne veljajo navedene zahteve, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 89/662/EGS, in za patogene k Direktivi 90/425/EGS [13]; in njihov uvoz v Skupnost;

ker je treba zaradi tega uskladiti te direktive z besedilom Direktive 97/78/ES,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Direktiva 71/118/EGS se spremeni:

(a) v členu 14b(2)(a) se drugi stavek črta;

(b) v členu 17 se drugi pododstavek črta.

2. Direktiva 72/462/EGS se spremeni:

(a) v členu 31a se "člen 17 Direktive 90/675/EGS" nadomesti s "člen 18 Direktive 97/78/ES"

(b) člen 31 se črta.

3. V členu 3(1) Direktive 85/73/ES se "člen 20 Direktive 90/675/EGS" nadomesti s "člen 23 Direktive 98/78/ES".

4. Direktiva 91/67/EGS se spremeni:

(a) člen 23 nadomesti naslednje besedilo:

"Člen 23

Načela in pravila, določena v Direktivi 91/496/EGS in 97/78/ES, se uporabljajo zlasti v zvezi z organizacijo pregledov in nadaljnjim ukrepanjem, ki jih morajo izvajati države članice, in v zvezi z zaščitnimi ukrepi, ki jih je treba izvajati.";

(b) člen 24 se črta.

5. Drugi pododstavek člena 10(2) Direktive 91/492/EGS se črta.

6. Direktiva 91/493/EGS se spremeni:

(a) v drugem pododstavku člena 10 se "člen 18(3) Direktive 90/675/EGS" nadomesti s "člen 19(2) Direktive 97/78/ES"

(b) člen 12(2) se črta.

7. Direktiva 92/45/EGS se spremeni:

(a) člen 17(2) se črta;

(b) drugi odstavek člena 19 se črta.

8. Direktiva 92/118/EGS se spremeni:

(a) v drugem pododstavku člena 12(1) se "člen 8(2) Direktive 90/675/EGS" nadomesti s "člen 4(4)(b) Direktive 97/78/ES"

(b) Člen 12(2) se črta.

Člen 2

1. Države članice do 1. julija 1999 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Navedene določbe uporabljajo od 1. julija 1999.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo, ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice sprejmejo postopek za takšno sklicevanje.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedilo glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. decembra 1997

Za Svet

Predsednik

F. Boden

[1] UL C 258, 23.8.1997, str. 7.

[2] UL C 85, 17.3.1997, str. 76.

[3] UL C 66, 3.3.1997, str. 43.

[4] UL L 373, 31.12.1990, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/43/ES (UL L 162, 1.7.1996, str. 1).

[5] Glej UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

[6] UL L 55, 8.3.1971, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/23/ES (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

[7] UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/91/ES (UL L 13, 16.1.1997, str. 27).

[8] UL L 32, 5.2.1985, str. 14. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/43/ES (UL L 162, 1.7.1996, str. 1).

[9] UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/22/ES (UL L 243, 11.10.1995, str. 1).

[10] UL L 268, 24.9.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/61/ES (UL L 295, 29.10.1997, str. 35).

[11] UL L 268, 24.9.1991, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/23/ES (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

[12] UL L 268, 14.9.1992, str. 35. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/23/ES (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

[13] UL L 62, 15.3.1993, str. 49. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 96/90/ES (UL L 13, 16.1.1997, str. 24).

--------------------------------------------------