31997L0050Uradni list L 291 , 24/10/1997 str. 0035 - 0037


Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 97/50/ES

z dne 6. oktobra 1997

o spremembi Direktive 93/16/EGS o olajšanju prostega gibanja zdravnikov in o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 49, 57(1) in (2), prvega in tretjega stavka, ter člena 66 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189b Pogodbe [3], glede na skupno besedilo, ki ga je dne 28. maja 1997 potrdil Spravni odbor,

ker je treba uvesti ustrezne postopke za sprotno dopolnjevanje členov 5(3), 7(2), 26 in 27 Direktive 93/16/EGS [4], s čimer se upošteva pogoste spremembe v usposabljanju in poimenovanju specializacij v medicini v raznih državah članicah;

ker bi uporaba teh postopkov, določenih v Sklepu Sveta 87/373/EGS z dne 13. julija 1987 o postopkih za izvajanje pooblastil, dodeljenih Komisiji [5], omogočila izboljšanje učinkovitosti pri sprejemanju odločitev Skupnosti, s čimer se zdravnikom specialistom, katerih pravice so odvisne od sprotnega dopolnjevanja opredeljenih predpisov, olajša učinkovito uresničevanje pravice ustanavljanja in pravice opravljanja storitev;

ker se bodo postopki iz Sklepa 87/373/EGS uporabljali na osnovi modus vivendi [6], ki se nanaša na postopek odbora, o katerem so se dogovorili Evropski parlament, Svet in Komisija, dokler ne bo opravljena sprememba Pogodb v skladu s členom N(2) Pogodbe o Evropski uniji;

ker je treba sproti dopolnjevati člena 5(3) in 7(2) glede specializacij v medicini, če in kadar jih priznata dve ali več držav članic, in te države dodati na ustrezne sezname poimenovanj specializacij, če in kadar usposabljanje v teh državah članicah izpolnjuje minimalne zahteve iz Direktive 93/16/EGS;

ker je treba v členih 26 in 27 navedene direktive določiti minimalno dolžino izobraževalnih programov za specializacijo ob njihovi uvedbi in ustrezno dopolniti druge programe, če in kadar je to potrebno;

ker bo Komisija ob pomoči Odbora visokih uradnikov za javno zdravje, ki je bil s Sklepom 75/365/EGS [7] ustanovljen za svetovanje, lahko izvedla potrebne spremembe členov 5(3) in 7(2);

ker je primerno, da navedeni odbor ob dajanju pomoči Komisiji glede sprememb členov 26 in 27 deluje kot upravljalni odbor;

ker Svetovalni odbor za usposabljanje v medicini, ustanovljen v Komisiji na podlagi Sklepa 75/364/EGS [8], pošlje Komisiji in državam članicam svoje mnenje in priporočila v okviru uporabe Direktive 93/16/EGS;

ker je treba za državljane držav članic, ki so pridobili izobrazbo v tretjih državah, težave pri uporabi sektorskih direktiv začeti reševati v okviru splošnega sistema za priznavanje visokošolskih diplom, podeljenih po koncu strokovnega izobraževanja in usposabljanja,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 93/16/EGS se spremeni:

1. členu 5 se doda odstavek 4:

"4. Seznam poimenovanj v odstavku 3 se spremeni v skladu s postopkom iz člena 44a(2).";

2. členu 7 se doda odstavek 3:

"3. Seznam poimenovanj v odstavku 2 se spremeni v skladu s postopkom iz člena 44a(2).";

3. členoma 26 in 27 se doda naslednji odstavek:

"Seznam minimalnega trajanja specialističnih izobraževalnih programov iz tega člena se spremeni v skladu s postopkom iz člena 44a(3).";

4. doda se naslednji člen:

"Člen 44a

1. Kadar je treba ravnati po postopku iz tega člena, Komisiji pomaga Odbor visokih uradnikov za javno zdravje, ustanovljen s Sklepom 75/365/EGS [9].

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor da mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik.

Mnenje se zabeleži v zapisniku; poleg tega ima vsaka država članica pravico zahtevati, da se v zapisniku zabeleži njeno mnenje.

Komisija kar najbolj upošteva mnenje odbora. Odbor obvesti o načinu upoštevanja njegovega mnenja.

3. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor da mnenje o osnutku v roku, ki ga predsednik lahko določi glede na nujnost zadeve. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe za sprejemanje sklepov Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

Komisija sprejme ukrepe, ki se takoj uporabijo. Če predlagani ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora, jih Komisija takoj pošlje Svetu.

V tem primeru:

(a) Komisija izvajanje sprejetih ukrepov odloži za dva meseca od datuma prejema takega sporočila;

(b) v roku iz točke (a) lahko Svet s kvalificirano večino sprejme drugačno odločitev."

Člen 2

Ta direktiva začne veljati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. oktobra 1997

Za Evropski parlament

Predsednik

J. M. Gil-robles

Za Svet

Predsednik

J. Poos

[1] UL C 389, 31.12.1994, str. 19. in UL C 28. 1.2.1996, str. 7.

[2] UL C 133, 31.5.1995, str. 10.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. junija 1995 (UL C 183, 17.7.1995, str. 24), skupno stališče Sveta z dne 18. junija 1996 (UL C 248, 26.8.1996, str. 71) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 1996 (UL C 347, 18.11.1996, str. 31). Sklep Evropskega parlamenta z dne 17. julija 1997. Sklep Sveta z dne 24. julija 1997.

[4] UL L 165, 7.7.1993, str. 1. Direktiva, spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[5] UL L 197, 18.7.1987, str. 33.

[6] UL C 102, 4.4.1996, str. 1.

[7] UL L 167, 30.6.1975, str. 19. Sklep, nazadnje spremenjen s Sklepom 80/157/EGS (UL L 33, 11.2.1980, str. 15).

[8] UL L 167, 30.6.1975, str. 17.

[9] UL L 167, 30.6.1975, str. 19. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 80/157/EGS (UL L 33, 11.2.1980, str. 15).

--------------------------------------------------

Izjava Komisije

K uvodni izjavi 7b (novi)

Komisija poudarja, da je potreba po vzpostavitvi enakovrednosti diplom, podeljenih zdravnikom zunaj Evropske unije, eden od pomembnih problemov, ki jih je treba rešiti.

--------------------------------------------------