31997L0022Official Journal L 113 , 30/04/1997 P. 0009 - 0010


DIREKTIVA SVETA 97/22/ES

z dne 22. aprila 1997

o spremembi Direktive 92/117/EGS o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je glede na pridobljene izkušnje in ob upoštevanju pomena, ki se pripisuje preprečevanju in nadzoru zoonoz, treba opraviti poglobljen pregled Direktive 92/117/EGS [4];

ker je primerno da se do zgoraj navedenega poglobljenega pregleda poskrbi za odlog določb v zvezi z novimi pravili za sistem prijavljanja zoonoz, določitev metod za odvzem vzorcev in opravljanje pregledov, izvajanje in odobritev nekaterih nacionalnih ukrepov in načrti, ki jih morajo predložiti tretje države,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 92/117/EGS se spremeni:

1. Člen 5 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se "31. marca" nadomesti z "31. maja";

(b) v odstavku 2 se "1. oktobra" nadomesti s "1. novembra";

(c) odstavek 3 se črta;

2. v členu 6(b) se besede " V primeru salmonele se to izvede do datuma, določenega v členu 17;" črtajo;

3. Člen 8 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se "1. oktobra 1993" nadomesti s "1. marca 1998";

(b) odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

"Vendar pa se obveznost predaje načrtov Komisiji za države članice, ki še niso predložile teh načrtov v zvezi s salmonelo pri perutnini, odloži do ponovnega pregleda, predvidenega v členu 15a.";

4. Člen 10 se spremeni:

(a) v prvem in drugem pododstavku odstavka 1 se "1. januar 1994" nadomesti s "1. januar 1998";

(b) tretji in četrti pododstavek odstavka 1 se črtata;

(c) odstavek 2 se črta;

5. v členu 14(2) se "31. decembra 1995" nadomesti z "31. decembra 1998";

6. v členu 15 se drugi pododstavek črta;

7. Vstavi se naslednji člen:

"Člen 15a

1. Komisija pred 1. novembrom 97 Svetu predloži poročilo o ukrepih, ki se bodo izvajali za nadzor nad zoonozami in njihovo preprečevanje. To poročilo se zlasti nanaša na:

- nova pravila za sistem prijavljanja zoonoz,

- metode odvzema vzorcev in preiskave v odobrenih nacionalnih laboratorijih,

- nadzor nad salmonelo v jatah perutnine pri nesnicah,

- nadzor nad salmonelo v jatah perutnine za razplod in krmnih mešanicah za perutnino,

- katera koli pravila za zatiranje drugih zoonoz razen salmoneloze.

2. Poročilo iz odstavka 1 spremljajo predlogi v zvezi z zoonozami, zlasti v smislu ponovnega pregleda te direktive. Svet odloča o teh predlogih s kvalificirano večino pred 1. junijem 1998.";

8. V oddelek I Priloge III se vstavi naslednja točka:

"Va Do poročila, predvidenega v členu 15a, lahko države članice opustijo obvezno uničenje iz točke V.1(b) in zahtevo po zakolu iz točke V.1(c), če lahko zagotovijo, da:

(i) nobena neinkubirana jajca iz jate, ki jo obravnava prvi odstavek V.1(b), ne gredo v prodajo, razen z namenom obdelave v skladu z Direktivo 89/437/EGS *;

(ii) se nobena živa perutnina - vključno z enodnevnimi piščanci - ne more odstraniti iz jate, razen za namen takojšnjega zakola v skladu z zgoraj navedeno točko (c),

dokler pristojni organ zadovoljivo ne ugotovi, da infekcija z bakterijo Salmonella enteritidis ali Salmonella typhimurium ni več prisotna.

Države članice, ki izkoristijo možnost iz prvega pododstavka, niso upravičene do finančnega prispevka Skupnosti iz člena 29 Odločbe 90/424/EGS **

* UL L 212, 22.7.1989, str. 87. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/23/ES (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

** UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 94/370/ES (UL L 168, 2.7.1994, str. 31)."

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. septembra 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 22. aprila 1997

Za Svet

Predsednik

J. VAN AARTSEN

[1] UL C 13, 18.1.1996, str. 23.

[2] UL C 320, 28.10.1996, str. 261.

[3] UL C 97, 1.4.1996, str. 29.

[4] UL L 62, 15.3.1993, str. 38.

Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.