31997F0719(02)Uradni list C 221 , 19/07/1997 str. 0011 - 0011


Akt Sveta

z dne 19. junija 1997

o pripravi Drugega protokola h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti

(97/C 221/02)

SVET EVROPSKE UNIJE JE,

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena K.3(2) Pogodbe,

ker za doseganje ciljev Unije države članice štejejo boj proti kriminalu, ki bi lahko škodoval finančnim interesom Evropskih skupnosti, za zadevo v skupnem interesu v okviru sodelovanja, kot je določeno v naslovu VI Pogodbe o Evropski uniji;

ker je Svet kot prvi sporazum s svojim Aktom z dne 26. julija 1995 [1] pripravil Konvencijo o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, ki je posebej namenjena boju proti goljufijam, ki škodujejo tem interesom;

ker je Svet v drugi fazi s svojim Aktom z dne 27. septembra 1996 [2] pripravil protokol h Konvenciji, ki zadeva predvsem goljufije nacionalnih uradnikov in uradnikov Skupnosti, ki škodijo ali bi lahko škodile finančnim interesom Evropskih skupnosti;

ker bi bilo treba Konvencijo nadaljnje dopolniti z drugim protokolom, ki zadeva predvsem odgovornost pravnih oseb, zaseg, pranje denarja in sodelovanje med državami članicami in Komisijo zaradi zaščite interesov Evropskih skupnosti in zaščite s tem povezanih osebnih podatkov;

SKLENIL, da je Protokol, katerega besedilo je priloženo temu aktu in so ga danes podpisali predstavniki vlad držav članic Unije, pripravljen;

PRIPOROČIL, da ga države članice sprejmejo v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

V Luxembourgu, 19. junija 1997

Za Svet

Predsednik

M. De Boer

[1] UL C 316, 27.11.1995, str. 48.

[2] UL C 313, 23.10.1996, str. 1.

--------------------------------------------------