31997F0625(01)Uradni list C 195 , 25/06/1997 str. 0001 - 0001


Akt Sveta

z dne 26. maja 1997

o pripravi Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji

(97/C 195/01)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena K.3(2)(c) Pogodbe,

ker države članice štejejo izboljšanje sodnega sodelovanja za zadevo skupnega interesa v okviru sodelovanja iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji;

ker je treba v ta namen v skladu s Protokolom h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti [1] pripraviti Konvencijo o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije;

SKLENIL, da je konvencija, katere besedilo je priloženo in ki so jo danes podpisali predstavniki vlad držav članic Evropske unije, pripravljena,

PRIPOROČA, da jo države članice sprejmejo v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

V Bruslju, 26. maja 1997

Za Svet

Predsednik

W. Sorgdrager

[1] UL C 313, 23.10.1996, str. 2.

--------------------------------------------------