31997D0794Uradni list L 323 , 26/11/1997 str. 0031 - 0036


Odločba Komisije

z dne 12. novembra 1997

o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta 91/496/EGS v zvezi z veterinarskimi pregledi živih živali, ki se uvozijo iz tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

(97/794/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o sprememebi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/43/ES [2], in zlasti drugega odstavka člena 4(5), členov 5 ter 7(2) in 8(B) Direktive,

ker Odločba Komisije 92/424/EGS [3] določa nekatera podrobna pravila za uporabo Direktive 91/496/EGS v zvezi s preverjanjem identitete živali iz tretjih držav;

ker Odločba Komisije 92/432/EGS [4] določa nekatere pogoje za odstopanje od načela kliničnih pregledov posamičnih živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav;

ker Odločba Komisije 92/527/EGS [5] določa vzorec spričevala iz člena 7(1) Direktive 91/496/EGS;

ker je primerno, da se z enim samim aktom določijo skupni postopki za živali, vključno s preverjanji dokumentov, identitete in fizičnimi pregledi na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti;

ker je primerno, da preverjanja vključujejo kontrolo skladnosti z Direktivo Sveta 91/628/EGS [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 95/29/ES [7], v zvezi z zaščito živali med prevozom;

ker je, za zadovoljivo izvajanje veterinarskih pregledov, na mejni kontroli točki nujno razložiti vse živali;

ker mora postopek vključevati klinični pregled vsake živali brez poseganja v navedena odstopanja; ker je za preverjanje skladnosti z zahtevami zdravstvenega spričevala primerno na mejnih kontrolnih točkah opraviti vzorčenje na delu živali;

ker je odločbi 92/424/EGS in 92/432/EGS treba razveljaviti;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Preverjanja dokumentov, identitete in fizična preverjanja iz Direktive 91/496/EGS se izvajajo skladno z določbami te odločbe.

Člen 2

Preverjanje dokumentov se opravi skladno s pravili, določenimi v Prilogi I.

Člen 3

1. Preverjanja identitete se opravijo za vsako žival v pošiljki.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 se preverjanja identitete lahko opravijo na 10 % živali v pošiljki, pri čemer je treba, kadar pošiljka obsega veliko število živali, za vsako pošiljko preveriti najmanj 10 živali, ki so tipične predstavnice celotne pošiljke.

Število živali, ki se preverijo, se mora povečati in lahko zajame vse zadevne živali, če rezultati začetnih opravljenih preverjanj niso zadovoljivi.

3. Z odstopanjem od odstavka 1 morajo preverjanja identitete za živali, za katere pravila Skupnosti ne predvidevajo individualnega označevanja, obsegati najmanj preverjanje označevanja reprezentativnega števila paketov in/ali zabojnikov.

Število paketov in/ali zabojnikov, ki se preverijo, se mora povečati in lahko zajame vse zadevne pakete in/ali zabojnike, če rezultati začetnih opravljenih preverjanj niso zadovoljivi.

Preverjanje identitete obsega vizualno preverjanje živali v reprezentativnem številu paketov in/ali zabojnikov, da se preveri njihova vrsta.

Člen 4

1. Uradni veterinar opravi fizični pregled, predviden v členu 4(2) Direktive 91/496/EGS na živih parkljarjih in kopitarjih, tako da zlasti zagotovi, da se take živali na mejni kontrolni točki razložijo v njegovi prisotnosti.

2. Pri živalih se preveri njihova sposobnost za potovanje in opravi se klinični pregled, ki lahko vključuje odvzem vzorcev. Te preiskave in odvzem vzorcev se opravijo v skladu z določbami Priloge II.

3. Vzorci se pošljejo v laboratorij, ki ga je odobril pristojni organ, da se preveri skladnost z zahtevami veterinarskega spričevala.

4. Za vsako vzorčeno žival se zabeležijo naslednji podatki:

- referenčna številka veterinarskega spričevala in zaporedna številka, ki jo pošiljki dodeli mejna kontrolna točka,

- identifikacijska številka živali,

- zahtevan laboratorijski test,

- izvid testa in morebitni nadaljnji ukrepi v zvezi s tem,

- celoten naslov končnega kraja namembnosti pošiljke.

5. Klinični pregled iz odstavka 2 obsega vizualno preiskavo vseh živali.

Na živalih, ki so namenjene za vzrejo ali proizvodnjo, se prav tako opravi klinični pregled, kakor določa Priloga II k tej odločbi, na najmanj 10 % živali, ki se izberejo kot tipične predstavnice celotne pošiljke, pri čemer je najmanjše število takih živali 10. Kadar pošiljka obsega manj kot 10 živali, se preverjanja opravijo na vsaki živali v pošiljki.

Na živalih, ki so namenjene za zakol, se prav tako opravi klinični pregled, kakor določa Priloga II k tej odločbi, na najmanj 5 % živali, ki se izberejo kot tipične predstavnice celotne pošiljke, pri čemer je najmanjše število takih živali pet. Kadar pošiljka obsega manj kakor pet živali, se pregleda vsako žival v pošiljki.

Število živali, ki se pregledajo, se mora povečati in lahko zajame vse zadevne živali, če rezultati začetnih opravljenih pregledov niso zadovoljivi.

6. Države članice zadržijo pošiljke živali na mejni kontrolni točki samo v sumljivih primerih, dokler čakajo na izvide laboratorijskih preverjanj.

7. Izvidi pregledov, skupaj podatki iz odstavka 4, se rutinsko sporočijo Komisiji vsakih šest mesecev ali, v primeru pozitivnih izvidov vzorčenja ali kadar je to upravičeno iz drugih razlogov, nemudoma po telefaksu tako namembni državi članici kakor tudi Komisiji. V primeru pozitivnih izvidov vzorčenja je treba kopije veterinarskega(ih) spričevala(-) čim prej poslati namembni državi članici in Komisiji.

Člen 5

1. Kliničnih pregledov na posamičnih živalih ni treba opravljati na spodaj navedenih živalih:

- perutnina,

- ptice,

- živali iz ribogojstva, vključno z vsemi živimi ribami,

- glodalci,

- lagomorfi,

- čebele in druge žuželke,

- plazilci in dvoživke,

- drugi nevretenčarji,

- nekatere živali iz živalskega vrta in cirkuške živali, vključno s parkljarji in kopitarji, ki veljajo za nevarne,

- kožuharji.

2. Za živali iz odstavka 1 klinični pregled obsega opazovanja zdravstvenega stanja in obnašanja celotne skupine ali reprezentativnega števila živali. Število živali, ki se pregleda, se poveča, če začetni opravljeni pregledi niso zadovoljivi. Če zgoraj navedeni pregledi razkrijejo nepravilnost, se opravi podrobnejši pregled, vključno z vzorčenjem, kadar je ustrezno.

3. Za žive ribe, lupinarje in školjke, ter živali, namenjene v znanstveno raziskovalne centre, s potrjenim specifičnim zdravstvenim stanjem, ki se nahajajo v nadzorovanem okolju v zapečatenih vsebnikih, se klinični pregled in vzorčenje opravita samo, kadar velja, da obstaja konkretno tveganje zaradi vpletenih vrst ali njihovega izvora, ali v primeru drugih nepravilnosti.

Člen 6

1. Uradni veterinar mejne kontrolne točke za vsako pošiljko zadevni osebi predloži overjeno kopijo izvirnika(ov) veterinarskega(ih) spričevala(-) ali drug(e) izvirnik(e) veterinarskega(ih) dokumenta(ov), ki spremlja(jo) pošiljko, skupaj s spričevalom iz Odločbe 92/527/EGS. Na njih mora biti navedena zaporedna številka spričevala, ki jo pošiljki dodeli mejna kontrolna točka.

2. Uradni veterinar zadrži izvirnik veterinarskega(ih) spričevala(-) ali izvirnik(e) veterinarskega(ih) dokumenta(ov), ki spremlja(jo) pošiljko, kakor tudi kopijo spričevala iz Odločbe 92/527/EGS.

3. Na mejni kontrolni točki se za vsako pošiljko zabeležijo in shranijo naslednje podatke:

- zaporedna številka spričevala, ki jo pošiljki dodeli mejna kontrolna točka,

- datum prispetja zadevne pošiljke na mejno kontrolno točko,

- velikost pošiljke,

- vrsta in kategorija uporabe živali, in starost, kadar je ustrezno,

- referenčna številka spričevala,

- tretja država izvora,

- namembna država članica,

- odločba v zvezi s pošiljko,

- sklic na vzorčenje, kadar se izvede.

4. Identifikacijski dokument se ne zadrži v primeru registriranih kopitarjev iz člena 2(c) Direktive Sveta 90/426/EGS [8], in izvirnik zdravstvenega spričevala se ne zadrži v posebnem primeru začasnega uvoza teh kopitarjev.

5. V primeru kopitarjev za zakol, ki so namenjeni skozi trg ali točko pretovarjanja, mora kopitarje do klavnice spremljati spričevalo iz Odločbe 92/527/EGS kakor tudi overjena kopija izvirnika zdravstvenega spričevala.

6. Vsa veterinarska spričevala ali drugi veterinarski dokumenti v zvezi s pošiljkami, ki so bile zavrnjene na mejni kontrolni točki, morajo biti na vsaki strani opremljeni z žigom z besedo "ZAVRNJENO" v rdeči barvi, kakor je določeno v Prilogi III.

7. Uradni veterinar najmanj tri leta hrani spričevala ali druge veterinarske dokumente, ki spremljajo pošiljko, kopijo spričevala iz Odločbe 92/527/EGS in evidence iz člena 4 pričujoče odločbe ter odstavka 3 tega člena.

Člen 7

Države članice spremenijo trgovinske ukrepe, ki jih uporabljajo, da jih uskladijo s to odločbo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 8

Odločbi 92/424/EGS in 92/432/EGS se razveljavita.

Člen 9

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 1998.

Člen 10

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. novembra 1997

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

[2] UL L 162, 1.7.1996, str. 1.

[3] UL L 232, 14.8.1992, str. 34.

[4] UL L 237, 20.8.1992, str. 29.

[5] UL L 332, 18.11.1992, str. 22.

[6] UL L 340, 11.12.1991, str. 17.

[7] UL L 148, 30.6.1995, str. 52.

[8] UL L 224, 18.8.1990, str. 42.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Podrobna pravila za preverjanje dokumentov živih živali iz tretjih držav

1. Vsako spričevalo, ki spremlja pošiljko živih živali, ki izvira iz tretje države, je treba pregledati, da se potrdi:

(a) da gre za izvirnik spričevala v jeziku države izvora in da je napisan v najmanj enem uradnem jeziku držav članic mejne kontrolne toče in končnega kraja namembnosti;

(b) da se nanaša na tretjo državo ali del tretje države, ki ima dovoljenje za izvoz v Skupnost;

(c) da njegov videz in vsebina ustrezata vzorcu za žive živali in zadevno tretjo državo;

(d) da obsega en sam list papirja;

(e) da je izpolnjen v celoti;

(f) da se datum izdaje spričevala nanaša na datum nakladanja živih živali za njihovo pošiljanje v Skupnost;

(g) da je naslovljeno na enega samega prejemnika;

(h) da ga je podpisal uradni veterinar ali, kadar je ustrezno, predstavnik uradnega organa, in da sta na njem čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami navedena njegovo ime in položaj, in, kadar se tako zahteva, da se uradni žig tretje države in podpis po barvi razlikujeta od barve tiska spričevala;

(i) da spričevalo ni spremenjeno razen z izbrisi, ki jih mora uradni veterinar podpisati in opremiti z žigom.

2. Pristojni organ mora preveriti pisni prevzem in načrt poti od zunanje meje do končnega kraja namembnosti, kadar ju mora predložiti prevoznik po Direktivi 91/628/EGS. Pisni prevzem in načrt poti sta napisana v najmanj enem uradnem jeziku držav članic mejne kontrolne toče in končnega kraja namembnosti.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Minimalne zahteve za posamične preglede parkljarjev in kopitarjev na mejnih kontrolnih točkah v zvezi s sposobnostjo živali za potovanje, klinično preiskavo in postopki vzorčenja

I. Pregled v zvezi s sposobnostjo živali za potovanje

Poleg spodaj opisanega kliničnega pregleda je treba oceniti sposobnost živali za nadaljnji prevoz. Ocena upošteva dolžino že opravljenega potovanja, vključno z opravljenim krmljenjem, napajanjem in počivanjem. Upošteva tudi dolžino nadaljnjega potovanja, vključno z načrtovanim krmljenjem, napajanjem in počivanjem v tem delu potovanja.

Treba je preveriti, da je sredstvo za prevoz živali skladno z ustreznimi določbami Direktive 91/628/EGS.

II. Klinični pregled

Klinični pregled obsega najmanj naslednje:

1. vizualni pregled živali, vključno s splošno oceno njenega zdravstvenega stanja, njene sposobnosti prostega gibanja, stanja njene kože in sluznic, ter morebitnih patoloških izločkov;

2. opazovanje respiratornih in prebavnih sistemov;

3. naključno merjenje telesne temperature. Tega ni treba izvajati na živalih, pri katerih se v zvezi s točko 1 ali 2 ne opazijo nobene bolezenske spremembe;

4. otipavanje se zahteva samo ob opaženih bolezenskih spremembah v zvezi s točko 1, 2 ali 3.

III. Postopek vzorčenja

Vzorčenje se izvede z namenom preverjanja skladnosti z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom, ki so predpisane v spremnem veterinarskem spričevalu.

1. Odvzem vzorcev za serološke preiskave se izvede na najmanj 3 % pošiljk mesečno. Vzorčenje se opravi na najmanj 10 % živali v pošiljki, pri čemer je najmanjše število takih živali štiri. Če se ugotovijo težave, je treba ta odstotek povečati.

2. Uradni veterinar lahko živalim v pošiljki odvzame tudi kakršne koli druge vzorce.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Vzorec žiga za zavrnitev iz člena 6(6):

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------