31997D0340Official Journal L 147 , 05/06/1997 P. 0003 - 0004


SKLEP SVETA

z dne 26. maja 1997

o izmenjavi informacij o pomoči za prostovoljno vrnitev državljanov tretje države

(97/340/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena K.3(2)(a) Pogodbe,

ker člen K.1(3) Pogodbe o Evropski uniji navaja, da morajo države članice obravnavati politiko priseljevanja in politiko državljanov tretjih držav kot zadeve skupnega interesa;

ker točka 111 Sporočila Komisije z dne 23. februarja 1994 o politiki priseljevanja in azila predlaga približevanje politik držav članic o prostovoljni vrnitvi državljanov tretje države;

ker so številne države članice vzpostavile programe za podporo prostovoljni vrnitvi tujcev, ki zakonito ali nezakonito prebivajo v njihovi državi;

ker bi si morala politika držav članic pri državljanih tretje države, ki prebivajo zakonito, prizadevati za njihovo vključitev v družbo in ker pomoči za prostovoljno vrnitev ne bi smeli razlagati kot izraz politike dejavnega spodbujanja take vrnitve, temveč samo kot pomoč, namenjeno lažji vrnitvi tistih, ki so se tako prostovoljno odločili;

ker je pomoč za prostovoljno vrnitev državljanov tretjih držav, ki prebivajo nezakonito, v skladu z evropsko človekoljubno tradicijo in lahko prispeva k iskanju dostojne rešitve za zmanjšanje števila tujcev, ki nezakonito prebivajo v državah članicah; ker je treba preprečiti, da taka pomoč pripelje do neželenega spodbujanja priseljevanja;

ker ta sklep ne vpliva na določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950 in Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, spremenjene z Newyorškim protokolom o statusu beguncev z dne 31. januarja 1967

SKLENIL:

Člen 1

Izmenjava informacij

1. Države članice, ki so sprejele predpise za razvoj programov za podporo prostovoljne vrnitve državljanov tretje države v svojo matično državo, morajo o njih letno poročati generalnemu sekretariatu Sveta. Generalni sekretariat mora te informacije posredovati vsem državam članicam in Komisiji.

2. Informacije o nacionalnih programih vrnitve morajo vsebovati:

- organe, odgovorne za izvajanje programa, t.j. nevladne in/ali mednarodne organizacije;

- osebe, za katere se program uporablja;

- morebitne nadaljnje pogoje, ki jih morajo izpolniti posamezni povratniki, da se pomoč na podlagi programa upošteva;

- morebitne nadaljnje pogoje, ki jih mora v okviru programa izpolniti matična država;

- vrsta in obseg dodeljene pomoči (npr. potni stroški za povratnika in njegovo družino, stroški selitve, dodatek za vrnitev v matično državo);

- ovrednotenje učinkovitosti programa, vključno s številom upravičencev in morebitnimi spodbudami priseljevanja.

Člen 2

Analiza

1. Generalni sekretariat Sveta mora državam članicam in Komisiji vsako leto posredovati osnutek poročila o informacijah, prejetih na podlagi člena 1. To poročilo mora biti izčrpno in mora vsebovati posebne informacije o vsaki od točk, navedenih v členu 1 (2).

2. Države članice in Komisija proučijo osnutek poročila, naveden v prvem odstavku, in ga po potrebi prilagodijo.

Člen 3

Koordinacija

1. Na podlagi osnutka poročila, navedenega v členu 2 (1), države članice in Komisija v Svetu izmenjajo svoje poglede o programih, navedenih v členu 1. Pri tem morajo še posebej primerjati obseg, pogoje in učinkovitost teh programov glede na njihovo morebitno prilaganje.

2. Države članice, ki niso uvedle teh programov, proučijo rezultate in smotrnost.

Člen 4

1. Ta odločba se objavi v Uradnem listu.

2. Države članice sestavijo poročilo, navedeno v členu 1, prvič v šestih mesecih od objave tega sklepa v Uradnem listu.

V Bruslju, 26. maja 1997

Za Svet

Predsednik

W. SORGDRAGER