31997D0182Uradni list L 076 , 18/03/1997 str. 0030 - 0031


Odločba Komisije

z dne 24. februarja 1997

o spremembi Priloge k Direktivi 91/629/EGS o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet

(Besedilo velja za EGP)

(97/182/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/629/EGS z dne 19. novembra 1991 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 97/2/ES [2], in zlasti člena 5 Direktive,

ker je 9. novembra 1995 Znanstveni veterinarski odbor, kakor je predvideno v členu 6 Direktive 91/629/EGS, podal mnenje, na podlagi katerega je Komisija sestavila poročilo, ki je bilo predloženo Svetu in Parlamentu;

ker je na podlagi sklepov tega poročila primerno spremeniti nekatere določbe Priloge k Direktivi 91/629/EGS;

ker naj bi lastnik ali oseba, ki je odgovorna za živali, teleta v hlevski reji pregledal najmanj dvakrat na dan, teleta v pašni reji pa najmanj enkrat na dan;

ker naj bi se na podlagi podatkov o incidenci bolezni, delovanju imunskega sistema in potreb po gibanju, teleta krmila na način, ki bi zagotavljal, da vrednost hemoglobina v njihovi krvi ne pade pod najmanjšo določeno vrednost;

ker privezovanje telet povzroča težave; ker se zaradi tega teleta v individualnih boksih ne bi smela privezovati, teleta v skupni hlevski reji pa samo za kratek čas med pitjem mleka;

ker naj bi se teleta krmila z zadostnimi količinami kakovostnih snovi, ki fermentirajo, z namenom vzdrževanja bakterijske flore črevesja ter z zadostnimi količinami vlaknin za spodbujanje razvoja resic v vampu;

ker mora biti teletom, ki so bolna ali izpostavljena visokim temperaturam, poleg obstoječih zahtev glede oskrbe z vodo ali z drugimi tekočinami, zagotovljen dostop do sveže pitne vode;

ker naj bi teleta zaradi zagotavljanja primernih vrednosti imunoglobulina v krvi v prvih šestih urah življenja in čim prej po rojstvu prejela dovolj kolostruma;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 91/629/EGS se spremeni:

1. Točka 6 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"6. Lastnik ali oseba, ki je odgovorna za živali, vsa teleta v hlevski reji pregleda najmanj dvakrat na dan, teleta v pašni reji pa najmanj enkrat na dan. Teleta, ki kažejo znake bolezni ali poškodbe, se takoj ustrezno zdravijo, pri čemer se za vsako tele, ki se na oskrbo skrbnika ne odziva, čim prej pokliče veterinarja. Kadar je to potrebno, se bolna ali poškodovana teleta izolirajo v primernih prostorih s suhim in udobnim nastiljem."

2. Točka 7 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"7. Prostori za teleta morajo biti zgrajeni tako, da se lahko v njih vsako tele uleže, leži, vstane in se očisti brez težav."

3. Točka 8 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"8. Telet se ne sme privezovati, razen telet v skupni hlevski reji, ki so lahko med pitjem mleka ali mlečnih nadomestkov privezana za največ eno uro. Priprave za privez na teletih ne smejo povzročati poškodb in se morajo redno pregledovati in po potrebi naravnati, tako da se udobno prilegajo telesu. Vsaka priprava za privez mora biti narejena tako, da se tele ne more zadušiti ali poškodovati in da teletu omogoča gibanje v skladu s točko 7."

4. Točka 11 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"11. Z namenom spodbujanja zdravja in dobrega počutja se vsem teletom zagotovi ustrezna prehrana, prilagojena njihovi starosti, telesni masi ter vedenjskim in fiziološkim potrebam. V ta namen krma za teleta vsebuje zadostne količine železa, ki zagotavlja, da znaša povprečna vrednost krvnega hemoglobina najmanj 4,5 mmol/l, vsakemu teletu, starejšemu od dveh tednov, pa se zagotovi najmanjši dnevni obrok vlakninaste krme, ki se za teleta, stara od osem do dvajset tednov, poveča za 50 g do 250 g na dan. Teletom se ne sme natikati nagobčnikov."

5. V prvem stavku točke 12 se "enkrat" nadomesti z "dvakrat".

6. V točki 13 se doda drugi stavek:

"Vendar pa se teletom, ki so izpostavljena visokim temperaturam ali ki so bolna, zagotovi stalen dostop do sveže pitne vode."

7. Doda se naslednja točka 15:

"15. Vsako tele prejme kolostrum čim prej po rojstvu in v vsakem primeru v prvih šestih urah življenja."

Člen 2

Ta odločba začne veljati 1. januarja 1998.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. februarja 1997

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 340, 11.12.1991, str. 28.

[2] UL L 25, 18.1.1997, str. 24.

--------------------------------------------------